Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine ba ğ lı oldu ğ u, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir ileti ş im a ğ ıdır. Internet, insanların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine ba ğ lı oldu ğ u, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir ileti ş im a ğ ıdır. Internet, insanların."— Sunum transkripti:

1 Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine ba ğ lı oldu ğ u, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir ileti ş im a ğ ıdır. Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama payla ş ma ve ona kolayca ula ş ma" istekleri sonrasında ortaya çıkmı ş bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir ş ekilde eri ş ebilmektedir. Internet'i bu haliyle bir bilgi denizine, yada büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz.

2 Internet, ilk olarak 1960’lı yılların sonunda Amerika Birle ş ik Devletleri’nde bulunan DARPA’ya (Defence Advanced Research Project Agency - Savunma İ leri Düzey Ara ş tırma Projeleri Kurumu) ait farklı yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine ba ğ lamak amacıyla kurulmu ş bir bilgisayar a ğ ıdır. Daha sonra bu a ğ a çe ş itli üniversite ve ara ş tırma kurumlarının ba ğ lanması ile a ğ geni ş lemi ş ve 'Internet' adı altında dünyayı saran bir a ğ konumuna gelmi ş tir.

3 İ nternet’e her yerden ba ğ lanmak mümkündür. Ba ğ lantı türüne göre gereksinimler farklılık gösterebilir. Telefon hattı üzerinden ba ğ lantı i ş lemini gerçekle ş tirmek için (Dial-Up, ADSL gibi) bir bilgisayar ile modem, telefon hattı ve İ nternet Servis Sa ğ layıcısına (ISS) gereksinim vardır.

4 Telefon aramalı ba ğ lantı – Çevirmeli A ğ (Dial-Up Connection) : Sahip olunan telefon hattı ile İ nternet servis sa ğ layıcıların sa ğ ladı ğ ı ba ğ lantı türüdür. Bu tür ba ğ lantı için ISS’ler kullanıcılara aylık sınırlı saatte kullanım veya sınırsız kullanım seçenekleri sunarlar. Bu ba ğ lantı türünde kullanıcıların bilgisayar, telefon hattı ve modem cihazına sahip olması gereklidir. İ nternet Servis Sa ğ layıcıları ise ana bilgisayarını ve İ nternet merkezini kullanıcıların hizmetine sunarlar.

5 Asimetrik Sayısal Abone Hattı (ADSL-Asymmetric Digital Subscriber Line) Mevcut telefonlar için kullanılan bakır teller üzerinden yüksek hızlı veri, ses ve görüntü ileti ş imini aynı anda sa ğ layabilen bir modem teknolojisidir. Geni ş bant eri ş imi sa ğ ladı ğ ından dünyada internet kullanıcıları tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. ADSL’de telefon hattı üzerinde kapasiteyi daha verimli kullanmak amacıyla sayısal kodlama teknikleri kullanılır. Asimetrik yapısı nedeniyle internet ya da benzer veri kaynaklarına ula ş ıp tek yönde veri aktarımı yapmak isteyenler için en elveri ş li uygulamadır.

6 Uydu ile İ nternet ba ğ lantısı : Kullanım amacı ve iletilen verinin türü ne olursa olsun, bu uydu sistemi, karasal bir alt yapı gerektirmedi ğ i için uzak birimlerin birbirleriyle ve merkez bilgisayarla kesintisiz veri ileti ş imini sa ğ lar. Bütün sistemin tek bir merkezden gözlenebilmesi sonucu sorunların anında giderilme olana ğ ı vardır. Bu ba ğ lantı türünde veriler terminallerden uyduya gönderilir. Veriler uydudan merkezî yer istasyonuna, buradan da ilgili terminallere iletilir. 0,7-1.8 m’lik küçük çaplı antenlerin kullanıldı ğ ı uydu sistemi, terminal kurulabilecek her yerde hizmet verebilen son derece ekonomik bir sistem türüdür.

7 LAN ( Local Area Network- Yerel A ğ Sistemleri) Bir bina içindeki birimlerde bulunan bilgisayarlar arası ba ğ lantıyı sa ğ layan a ğ sistemine LAN adı verilir.Bir bilgisayarda yer alan bilgiler di ğ er bilgisayarlara kablolar aracılı ğ ı ile aktarılır. Yerel a ğ sisteminde UTP, STP, koaksiyel bakır kablo veya fiber optik kablolardan birisi kullanılır.

8

9 ADSL, (Asymmetric Digital Subsciber Line/ Asimetrik Sayısal Abone Hattı) servis sa ğ layıcı ile kullanıcı arasında telefon hattı ile kurulan asimetrik bir veri hattı olarak tanımlanabilir. Dünyada daha çok ev kullanıcıları ve küçük i ş letmelere sunulan, ucuz bir geni ş bant Internet çözümüdür.

10 Bu ba ğ lantıda her modeme, servis sa ğ layıcıda bulunan DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) cihazının bir portu ayrılıyor. Özetle, kullanıcı ile ISS arasında payla ş ıma kapalı, özel bir ba ğ lantı kuruluyor; bu durumda aynı bölgedeki kullanıcılar birbirlerinin ba ğ lantı aktivitelerinden etkilenmiyorlar.


"Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine ba ğ lı oldu ğ u, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir ileti ş im a ğ ıdır. Internet, insanların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları