Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENM 509 ÜRET İ M S İ STEMLER İ PLANLAMASI “Loss of Customer Goodwill in the Uncapacitated Lot-Sizing Problem“ Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Serpil EROL 10070011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENM 509 ÜRET İ M S İ STEMLER İ PLANLAMASI “Loss of Customer Goodwill in the Uncapacitated Lot-Sizing Problem“ Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Serpil EROL 10070011."— Sunum transkripti:

1 ENM 509 ÜRET İ M S İ STEMLER İ PLANLAMASI “Loss of Customer Goodwill in the Uncapacitated Lot-Sizing Problem“ Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Serpil EROL 10070011 Hüseyin YÜKSEL 29070151 İbrahim Emre ARICAN 118308223 Burak ÖZDEMİR

2 Sunum Planı  Makalenin Tanıtımı  Modelin İ ncelenmesi  Sonuç

3 Makalenin Tanıtımı  Loss of customer goodwill in the uncapacitated lot-sizing problem(Mü ş teri İ yi Niyet Kaybını İ nceleyen Kapasitelendirilmemi ş Parti Büyüklü ğ ü Problemi)  Yazarı: Deniz Aksen (College of Administrative Sciences and Economics, Koç University, Rumelifeneri Yolu, Sariyer, 34450 Istanbul, Turkey)

4 Makalenin Özeti Kapasitelendirilmemi ş tek a ş amalı parti büyüklü ğ ü probleminde mü ş teri iyi niyetinin kaybı için Wagner-Whitin modelini kapsayan karma ş ık tamsayılı programlama modeliyle çalı ş ılmı ş tır. Amaç; sınırlı planlama dönemi boyunca ürünün satı ş ından ve üretiminden elde edilen karı maksimum yapmaktır. Talep, maliyetler ve fiyatlar zamanla de ğ i ş mektedir. Memnun olunmayan ve kar ş ılanamayan talep kaybedilmekte, bu da satı ş lardan elde edilen karın azalmasına neden olmaktadır. Mevcut dönemde kar ş ılanamayan talep mü ş teri iyi niyetinde bir kayba neden olur. Bu da gelecek dönemde talepte azalmaya yol açar.

5 Makalenin Özeti  Modelin çözümü için; planlama çevriminin toplam uzunlu ğ u olan T sayısının karesiyle do ğ ru orantılı zaman karma ş ıklı ğ ına sahip bir sezgisel yöntem geli ş tirilmi ş ve bu yöntem Ara-ve- Onar Algoritması olarak adlandırılmı ş tır. Sezgiselin performansı, de ğ i ş ik dönem uzunluklarında 360 test problemi üzerinde uygulanan CPLEX 8.1’in verdi ğ i çözümle kar ş ıla ş tırılmı ş tır.

6 Makalenin Bölümleri  1. Giri ş : Bu problemin modellendi ğ i yol klasik ekonomik sipari ş büyüklü ğ ü(EOQ) belirleme probleminden farklılık gösterir. Talep ne sabittir, ne dura ğ andır. Bunun yerine hem stok yenileme hem de talep çe ş itli planlama dönemleri boyunca farklılık gösterir.

7  2. Parti Büyüklü ğ ü Problemleri: Sipari ş miktarı seçimine yönelik modeller, genellikle parti büyüklü ğ ü modelleri olarak adlandırılmaktadır. Bu modeller iki ba ş lık altında toplanabilir: Statik Parti büyüklü ğ ü Modelleri, Statik Parti büyüklü ğ ü Modelleri, Dinamik Parti büyüklü ğ ü Modelleri. Dinamik Parti büyüklü ğ ü Modelleri. Statik parti büyüklü ğ ü modelleri; talebin planlama dönemi boyunca sabit oldu ğ u durumlarda kullanılmaktadır. Bu tip modellerde sipari ş miktarı bir kez hesaplanır ve dönem boyunca aynı de ğ er kullanılır. Dinamik parti büyüklü ğ ü modelleri; talebin planlama dönemi boyunca de ğ i ş iklik gösterdi ğ i durumlarda kullanılmaktadır. sipari ş miktarı esnek bir yapıya sahiptir ve net ihtiyaç verilerindeki de ğ i ş melere paralel olarak de ğ i ş ebilmektedir.

8  3. Mü ş teri İ yi Niyet Kaybı: Makalede 3 tip talep tanımlanmı ş tır. Bunlar;  1) Original Demand : t=0 anında tahmin edilen, mü ş teri talebi ( iyi niyet kaybı, stockout malı bilerek satmama vb. durumlar olmadan önceki talep )  2) Realized Demand : Orjinal talepten iyi niyet kaybı dü ş üldükten sonra geriye kalan talep. Yani, t periyodunda mü ş terinin talebi kar ş ılanmadı ğ ı için (t+1). periyottaki talepte meydana gelen kayıptan sonra geriye kalan talep. Realized Demand = Effective Demand

9  3) Satisfied Demand : Shortage :Mü ş teri efektif talebinin mecburen (yani stokta yeterli mal kalmadı ğ ı için ) veya bilerek (yani mü ş teriden malı kasten esirgeyerek) kar ş ılanmayan kısmı Shortage :Mü ş teri efektif talebinin mecburen (yani stokta yeterli mal kalmadı ğ ı için ) veya bilerek (yani mü ş teriden malı kasten esirgeyerek) kar ş ılanmayan kısmı  Not: Modelde t dönemine ait her kar ş ılanmayan talebin yalnızca (t+1) döneminde iyi niyet kaybına neden olaca ğ ı varsayılıyor. İ yi niyet etkisi o dönemden sonra ya kaybolur veya ihmal edilir.

10 E ğ er ş irket istatistikleri ş irketin önceki dönemdeki talebini iyi bir ş ekilde kar ş ıladı ğ ını gösteriyorsa o zaman mü ş teriler ş irketle alı ş veri ş lerine devam ederler. E ğ er ş irket istatistikleri ş irketin önceki dönemdeki talebini iyi bir ş ekilde kar ş ıladı ğ ını gösteriyorsa o zaman mü ş teriler ş irketle alı ş veri ş lerine devam ederler. Aksi takdirde mü ş teriler ba ş arısızlı ğ ı görecek ve mevcut dönemde ş irketle alı ş veri ş lerine devam etmek istemeyeceklerdir.

11 MODEL İ N VARSAYIMLARI I 0 =0 β : sadece bir sonraki döneme etki eder E 1 =d 1 0< β <=1

12 Modelin İ ncelenmesi Parametreler:  T= Planlama süresindeki dönem sayısı  s t = t dönemindeki hazırlık maliyeti (sabit maliyet )  p t = t dönemindeki birim satı ş fiyatı  c t = t dönemindeki birim üretim maliyeti (de ğ i ş ken maliyet)  h t = t döneminde birim elde tutma maliyeti  d t = t dönemindeki talep  M= çok büyük bir sayı  β = talebi kar ş ılanmadı ğ ı için bir sonraki dönem dönü ş yapmayacak mü ş teri oranı.( ş imdiki dönemde kar ş ılanmayan talebin yüzde kaçının bir sonraki döneme ait talepten dü ş ülece ğ ini gösterir)  є = Çok küçük bir sayı

13 Modelin İ ncelenmesi Karar De ğ i ş kenleri:  X t = t dönemindeki üretim miktarı  I t = t döneminde dönem sonundaki stok  LU t = t dönemindeki kar ş ılanamayan talep miktarı  LG t = t dönemindeki mü ş teri iyi niyet kaybı  Et= t dönemindeki effective talep

14 Modelin İ ncelenmesi

15 Amaç Fonksiyonu; toplam gerçekleşen gelir ile toplam maliyet arasındaki farkı bize gösteriyor. (2)’de ; çift özellikli yt değişkeni (t periyodunda üretim faaliyetleri için gösterge değişken) her periyotta kurulum maliyeti ve pozitif üretimin yürütülmesini sağlıyor. (3-5) geçmiş periyottan bugünkü periyota stok akışının dengesini sağlıyor. Kısıt (3)’ te sadece 1. Dönem için; Üretim mik. – dön. Sonu stok mik. + karşılanamayan talep mik. = dönem talebi. Kısıt (4) ise her dönem için; Bir önceki + bu dönem - bu dönem + bu dönem karşılanmayan = Efektif Talep dön. Stoğu Üretimiistoğutalep miktarı Kısıt (5)’te; Ayrıca 1. Dönemde hiçbir iyi niyet kaybı olmayabilir.

16 (6); bir dönemdeki karşılanmayan talebin, o dönemin efektif talebini geçmemesinden emin olmayı sağlar. (7); bir dönemdeki müşteri iyi niyet kaybı, efektif talep ve orijinal talep arasındaki basit ilişkiyi tanımlar. (8-12)’de; çift özellikli δt, müşteri iyi niyet kaybının talep üzerindeki etkisini vurgular. Başka bir deyişle 2. Dönemden sonraki her dönem için; Efektif talep; sıfır veya dönem talep-(β x bir önceki dönemde karşılanamayan talep) değerlerinden max. olanı alacaktır. (13-15)’de; karşılanamayan talep ve müşteri iyi niyet kayıpları pozitif değerlerle sınırlıdır ve üretim miktarı, dönem sonu stok ve efektif talep sıfıra eşit veya büyük olabilir.

17 Sonuç  Bu makale parti büyüklü ğ ü problemlerinde kar ş ılanmayan talep yüzünden mü ş teri iyi niyet kaybı üzerine çalı ş ıyor. Geleneksel yakla ş ım kar ş ılanamayan talep hacmi ile çarpılan ekstra birim maliyetleri ile stok çıkı ş larına, brüt kar kaybı nedeniyle yo ğ unla ş ır. Ortaya çıkan tutar genellikle fiili kar kaybına ve mü ş teri iyi niyet kaybetme maliyetine yansır.

18  Bu makale dinamik parti büyüklü ğ ünde iyi niyet kaybının giderilmesi için ilk kez bir yenilik getiriyor. Biz maliyetleri ve satı ş fiyatları dalgalı bir üretim ortamında kayıp satı ş karını maksimize etmek için kısıtlanmamı ş tek maddelik bir model öneriyoruz. Belirli bir dönem kar ş ılanmayan talep nedeniyle itibar kayıplarının etkileri izleyen dönemlerde gerçekle ş en talep yava ş laması olarak hissedilir. Bu dü ş ü ş, önde sadece bir dönem olu ş ur ve tatminsiz talep miktarı ile do ğ ru orantılıdır. Bizim modelin belirleyicili ğ i Wee’nin gözlemleri ile desteklenmektedir. Wee ş öyle der; “Gerçek dünya uygulamalarında, bu kesintiler ve fiyat artırmak için verdikleri yanıtlar gibi perakendecilerin alıcı davranı ş ları üzerine bazı bilgilere sahip oldu ğ unu varsaymak gerçekçidir.”

19  Mü ş teri iyi niyet kaybına kapasite kısıtları, backordering, set-up zamanları, miktar indirimleri gibi genel perspektiflerden bakılması modeli daha gerçekçi kılacaktır. Onların artımı kesinlikle iyi niyet kaybı modeline dahil edilmelidir ve bu sorunun karma ş ıklı ğ ını arttıracaktır.

20 Dinledi ğ iniz için te ş ekkürler…


"ENM 509 ÜRET İ M S İ STEMLER İ PLANLAMASI “Loss of Customer Goodwill in the Uncapacitated Lot-Sizing Problem“ Dersin Sorumlusu: Prof. Dr. Serpil EROL 10070011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları