Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EVC İ L HAYVAN BESLEMEN İ N YET İŞ K İ NLERDE DEPRESYON DÜZEY İ İ LE İ L İŞ K İ S İ N İ N İ NCELENMES İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EVC İ L HAYVAN BESLEMEN İ N YET İŞ K İ NLERDE DEPRESYON DÜZEY İ İ LE İ L İŞ K İ S İ N İ N İ NCELENMES İ."— Sunum transkripti:

1 EVC İ L HAYVAN BESLEMEN İ N YET İŞ K İ NLERDE DEPRESYON DÜZEY İ İ LE İ L İŞ K İ S İ N İ N İ NCELENMES İ

2  Kedi sahibi olmam  Birgün kedilerle ilgili ara ş tırma yaparken evcil hayvanlarla ilgili bir ara ş tırmaya rastlamam

3  1995 yılında Maryland Hastanesinde Dr. Eriak Friedman’ın 392 kalp kirizi geçirmi ş ki ş iyi inceledi ğ inde, ya ş amlarında evcil hayvan olanların bir yıl sonra di ğ erlerinden sekiz kat daha fazla hayatta kaldıklarını ve ya ş ama daha ba ğ lı olduklarını ortaya koymu ş tur. Hayvan sahibi olan 65 ya ş üstü insanların, hayvan sahibi olmayanlara göre yıllık doktor ziyaretlerinin %30 daha az oldu ğ u Evcil hayvanın kedi veya köpek olması gerekmedi ğ i, hatta akvaryumdaki balıkların izlenmesinin bile kaslardaki gerilimini ve nabız hızını azalttı ğ ı gösterilmi ş tir. HIV Pozitif hastalarında evcil hayvan sahibi olanların daha az depresyon ve stres problemi ya ş adıkları görülmü ş. Hayvanlar, bu hastalarda hastalıkla ba ş a çıkma gücünün artması ve moral yönünden en önemli destek kayna ğ ı olmu ş lar.

4  Evcil hayvan beslemenin yeti ş kinlerde depresyon düzeyi ile ili ş kisinin incelenmesi ve anlamlı bir ili ş ki çıkması durumunda;  Ara ş tırmadan yola çıkarak insanların hayvan sahiplenme sıklı ğ ını artırmak ve bununla birlikte depresyon düzeylerini azaltmak yada depresyon geçirebilme ihtimalini dü ş ürmektir.

5  Evreni en iyi temsil edecek bir grup olabilmesi için evcil hayvan besleyen ve beslemeyen 19-52 ya ş arasındaki yeti ş kinlerden rastgele seçim yapılmı ş 19 kız 13 erkek 32 ki ş iden örneklem grubu olu ş turulmu ş tur. Cinsiyetf% Kız 1959,4 Erkek 1340,6 Tablo 1. Cinsiyet dağılımı tablosu

6  Veri toplama aracı:  Veriler anket tekni ğ i kullanılarak toplanmı ş tır.  Anket; 7 soruluk ki ş isel bilgi formu ve depresyon düzeyini ölçmek için Beck’in 21 soruluk likert tipindeki depresyon ölçe ğ ini kapsamaktadır.  Toplanan verileri analiz etmek için SPSS Statistics 17.0 programı kullanılmı ş tır

7  Beck Depresyon Ölçe ğ i (BDI) Dr. Aaron T. Beck tarafından yaratılmı ş, çoktan seçmeli 21 soruluk, depresyonun ş iddetini ölçmekte kullanılan bir araçtır.  Beck Depresyon Ölçe ğ i 13 ya ş ve üzeri bireylere uygulanmaktadır. Ölçekteki sorularda umutsuzluk, suçluluk gibi duygusal belirtilerin yanı sıra yorgunluk, kilo kaybı gibi fiziksel belirtiler de incelenmektedir. Depresyonda iki faktörlü yakla ş ım Beck Depresyon Ölçe ğ i'nin en önemli özelli ğ idir. Depresyonun belirtileri duygularımızda ve bedenimizde ortaya çıkar. Beck Depresyon Ölçe ğ i bu iki faktörü de ölçer, böylece daha kapsamlı ve do ğ ru bir te ş his konulması sa ğ lanır.

8  BDÖ geçelilik ve güvenirlik çalı ş masına dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/21/69/65 5.pdf ba ğ lantısından ula ş abilirsiniz.  Geçerlili ğ i ve güvenirli ğ i yüksek bir testtir.

9  Güvenirli ğ i hesaplamak için analyze → scale → reliability analysis → scale if item deleted  İş lemini yaparak güvenirli ğ i ölçtü ğ ümde ise;  Sadece Beck depresyon ölçe ğ inki  Cronbach's Alpha:,940 N of Items:21 sonucunu elde ettim.  Kendi maddelerimle birlikte  Cronbach's Alpha:,745 N of Items:26 

10  Gelir durumunun evcil hayvan besleme durumu üzerine etkisi için; analyze → compare means → independet t test  Ki ş ilerin besledi ğ i hayvan türü ve ve depresyon düzeyleri arasında ili ş ki var mıdır?  Ki ş ilerin kaç yıldır evcil hayvan besledi ğ inin depresyon düzeylerine etkisi için analyze → compare means → one way ANOVA  Evcil hayvan besleme durumu ve depresyon düzeyi arasındaki ili ş ki için; analyze → corrolate → briavarite (pearson)

11  Ki ş ilerin kaç yıldır evcil hayvan besledi ğ inin depresyon düzeylerine etkisi; 0,032 olarak elde edilmi ş tir. Evcil hayvan besleme durumu ve depresyon düzeyi arasındaki ili ş ki; Anlamlılık de ğ eri 0,001 olarak elde edilmi ş tir, söz konusu ili ş ki anlamlıdır. (p < 0,05)

12  Örneklem


"EVC İ L HAYVAN BESLEMEN İ N YET İŞ K İ NLERDE DEPRESYON DÜZEY İ İ LE İ L İŞ K İ S İ N İ N İ NCELENMES İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları