Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ Ölçme ve De ğ erlendirme Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ Ölçme ve De ğ erlendirme Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER."— Sunum transkripti:

1 + Ölçme ve De ğ erlendirme Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER

2 + Güvenirlik Güvenirlik, bir ölçme aracıyla aynı ko ş ullarda tekrarlanan ölçümlerde elde edilen de ğ erlerin kararlılı ğ ının bir göstergesidir. Güvenirlik, ölçme aracının ölçme sonuçlarını hata karı ş tırmadan ölçme yapabilmesidir. Kısaca güvenirlik, ölçme aracının ölçülecek özelli ğ i do ğ ru ölçmesidir. Güvenilir bir ölçme aracı aynı özellikle ilgili olarak arka arkaya yapılan ölçümlerde yakla ş ık olarak aynı sayısal sonucu verir.

3 + Güvenirlik Güvenilir bir ölçme aracı aynı özellikle ilgili olarak arka arkaya yapılan ölçümlerde yakla ş ık olarak aynı sayısal sonucu verir. Güvenirlik için ölçme aracı tesadüfi hatalardan arınık olması gerekmektedir. Güvenirlik katsayısı (rx) 0,00 ile 1,00 arasında de ğ er alan bir korelasyon katsayısıdır. Güvenirlik katsayısı 1’e yakla ş tıkça güvenirlik yüksek, 0’a yakla ş tıkça güvenirlik dü ş ük olarak de ğ erlendirilir.

4 + Geçerlik ve Güvenirlik Bir ölçme aracının güvenilir olması geçerli oldu ğ u anlamına gelmeyebilir. Bir test geçerli olmasa da güvenilir olabilir. Güvenirlik geçerlik için gerekli fakat yeterli de ğ ildir. Bu nedenle geçerlik güvenirli ğ i de kapsayan ölçme araçlarının önemli teknik özelli ğ idir.

5 + Güvenirlik Güvenirlik bir korelasyon (iki de ğ i ş ken arasındaki ili ş ki yada ba ğ ıntı ölçüsü) katsayısı oldu ğ u için elde edilen güvenirlik katsayısı iki uygulamadan benzer sonuçlar elde edildi ğ ini ya da uygulamaların farklıla ş madı ğ ını gösterir. Korelasyon katsayısının 1 olması hatasız ölçüm yapıldı ğ ını gösterir. Hatasız ölçüm yapmak olanaksız oldu ğ u için sosyal bilimlerde 0,60-0,65 de ğ erin üzerindeki güvenirlik katsayıları güvenilir olarak de ğ erlendirilmektedir.

6 + Güvenirlik Türleri E ğ itimde en fazla tercih edilen güvenirlik belirleme yöntemleri ş unlardır; A- TEST TEKRAR TEST YÖNTEMİ B- EŞDEĞER (PARELEL) FORMLAR YÖNTEMİ C- TESTİ YARILAMA YÖNTEMİ D- KR-20 VE KR-21 YÖNTEMİ E- CRONBACH ALFA YÖNTEMİ D- PUANLAYICI GÜVENİRLİĞİ

7 + Güvenirlik Türleri (Test Tekrar Test Yöntemi) Bir testin aynı gruba farklı zamanlarda iki kez uygulanması ve bu iki uygulama arasındaki ili ş ki (kararlılık/tutarlılık) düzeyinin belirlenmesidir. İ ki uygulama arasındaki süre ölçülen özelli ğ e ba ğ lı olarak de ğ i ş mektedir. Ancak süre ne çok kısa ne de çok uzun olmamalıdır. Süre çok kısa olursa cevaplayıcılar soruları hatırlayaca ğ ı için ölçüm sonuçları hatalı olur. E ğ er süre çok uzun olursa cevaplayıcılarda meydana gelebilecek de ğ i ş im güvenirli ğ i olumsuz etkiler.

8 + Güvenirlik Türleri (Test Tekrar Test Yöntemi) Örnek1: Bir ö ğ retmen Fransızca kelime bilgisini yoklayan bir test hazırlamı ş bunu birkaç hafta arayla ö ğ rencilere iki kez uygulamı ş tır. Bu iki uygulamadan elde edilen puanlar arasındaki korelasyon 0,80 olarak hesaplanmı ş tır. Örnek2: Bir ö ğ retmen geli ş tirdi ğ i “Ölçme De ğ erlendirme Dersine Tutum” ölçe ğ ini bir ay arayla E ğ itim Fakültesi Formasyon E ğ itimi Spor Yönetimi bölümü ö ğ rencilerine iki kez uygulamı ş ve iki uygulama arasında 0,95 olarak bulunmu ş tur.

9 + Güvenirlik Türleri (E ş de ğ er Formlar Yöntemi) Bir testin olu ş turulan e ş de ğ er formuyla birlikte aynı gruba aynı veya farklı zamanlarda uygulanması ve bu iki uygulama arasındaki ili ş ki (e ş de ğ erlik) düzeyinin belirlenmesidir. Hazırlanacak iki form nicelik (soru sayısı), nitelik (kapsamı) ve istatistiki özellikleri (madde güçlük, ayırtedicilik, ortalama, standart sapma vb.) olarak aynı olması gerekmektedir. Kısaca hazırlanacak teste ait iki form “tek yumurta ikizleri” gibi birbirine tıpa tıp benzemelidir. En önemli avantajı aynı anda uygulanabilmesidir.

10 + Güvenirlik Türleri (Paralel Formlar Yöntemi) Örnek: Bir ö ğ retmen hazırladı ğ ı soru sayısı, niteli ğ i ve ölçtü ğ ü davranı ş lar bakımından aynı olan iki farklı Bilgisayar becerileri ba ş arı testini final sınavı öncesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisli ğ i bölümü 1. sınıf ö ğ rencilerine aynı anda uygulamı ş ve bu iki uygulama arasındaki korelasyon 0,73 olarak hesaplanmı ş tır.

11 + Güvenirlik Türleri (Testi Yarılama Yöntemi) Bir testin iki e ş de ğ er parçaya bölünerek tek gruba uygulanması ve uygulama sonucunda bireylerin iki e ş de ğ er parçadan aldıkları puanlar arasındaki ili ş ki (iç tutarlılık) düzeyinin belirlenmesidir. En güçlü yanı tek bir ö ğ renci grubu ve tek bir form gerektirir. Ancak olu ş turulan iki parçanın birbiriyle paralel ve e ş de ğ er olması gerekmektedir? En çok kullanılan iki yarıya bölme i ş lemi testteki tek sayılı soruların çift sayılı sorularla kar ş ıla ş tırılmasıdır.

12 + Güvenirlik Türleri (Testi Yarılama Yöntemi) Örnek: Bir ö ğ retmen hazırlamı ş oldu ğ u 100 soruluk Türkçe ba ş arı testine ait tek rakamlı soruları bir grup, çift rakamlı soruları bir grup olarak almı ş ve ö ğ rencilerin iki gruptan aldıkları toplam puanlar arasındaki korelasyonu hesaplayarak 0,75 bulmu ş tur. (Testin tamamı 0,86) NOT: Testi yarılama yöntemiyle elde edilen güvenirlik testin yarısına ait güvenirlik düzeyidir. Bu nedenle testin tamamının güvenirli ğ i Spearman-Brown veya Rulon formülüyle belirlenir.

13 + Güvenirlik Türleri (KR-20 ve KR-21Yöntemi) Maddelerinin tamamı aynı özelli ğ i ölçen ve do ğ ru-yanlı ş olarak sınıflandırılan bir testin tek bir uygulama sonucunda elde edilen iç tutarlık katsayısıdır. Kuder- Richardson yöntemi olarak da adlandırılır. Do ğ ru cevaplara 1, yanlı ş ve bo ş cevaplara 0 puan verilerek i ş lem yapılır. Bu yöntem ölçme aracının iç tutarlılı ğ ı ile ilgili oldu ğ u için bulunan katsayı iç tutarlık katsayısı olarak adlandırılır.

14 + Güvenirlik Türleri (KR-20 ve KR-21Yöntemi) E ğ er; Maddelerin puanları e ş itse (Her soru 5 puan) Soruların güçlük düzeyleri farklı ise Düzeltme formülü kullanılmamı ş sa (Dört yanlı ş bir do ğ ruyu götürmüyorsa) E ğ er; Maddelerin puanları farklı ise Soruların güçlük düzeyleri birbirine yakınsa (0,45-0,55) Düzeltme formülü kullanılmı ş ise (Dört yanlı ş bir do ğ ruyu götürüyorsa) KR-20 KR-21

15 + Güvenirlik Türleri (Cronbach Alfa Yöntemi) Bir testin bir kez uygulanması ve testte yer alan maddelerin birbirleriyle uyumuna bakılarak testin güvenirli ğ ini kestirme yöntemidir. Cronbach alfa yöntemiyle bir ölçme aracında yer alan x tane maddenin homojen bir yapı olu ş turup olu ş turmadı ğ ı test edilir. KR-20 yönteminin daha geni ş leti ş mi ş bir versiyonu olarak kabul edilmektedir.

16 + Güvenirlik Türleri (Cronbach Alfa Yöntemi) Cronbach alfa yöntemiyle testteki matematiksel olarak tüm olası yarı formlarının korelasyonlarının ortalamasıdır. Cronbach alfa yöntemiyle ölçme aracı bir defa kullanıldı ğ ı ve analizlerde bu maddelerin birbirleriyle ili ş kisi incelendi ğ i için elde edilen de ğ er iç tutarlılık katsayısı olarak kabul edilir. Özellikle e ğ itimde kullanılan tutum, ki ş ilik veya davranı ş ölçeklerinde cronbach alfa ( α ) güvenirlik katsayısı hesaplanmaktadır.

17 + Güvenirlik Türleri (Puanlayıcı Güvenirli ğ i) Puanlayıcı güvenirli ğ i, ölçmeyi yapan kı ş ının veya ara ş tırmacının güvenirlik düzeyinin belirlenmesidir. Puanlayıcı güvenirli ğ i için farklı istatistiksel teknikler (korelasyon, kappa istatisti ğ i vb.) kullanılabilir. Bunun için; puanlayıcı tekse, bir gruptan topladı ğ ı verileri bir süre sonra tekrar puanlar ve elde edilen de ğ erler arasındaki ili ş kiye bakar. birden fazla puanlayıcı varsa, bir gruptan toplanan veriler birbirinden ba ğ ımsız olarak farklı puanlayıcılar tarafından puanlanır. Puanlayıcılar arası korelasyon yüksek ise güvenirlik yüksek kabul edilir.

18 + Güvenirli ğ i Etkileyen Faktörler Testte yer alan soru sayısı Test uygulanan grubun özelli ğ i Test türü Testin güçlük düzeyi Testi cevaplama süresi Testin uygulandı ğ ı ortam Testin anla ş ılırlı ğ ı

19 + Güvenirli ğ i Artırmak için Yapılabilecekler Soru sayısını artırmak Soruları açık ve anla ş ılır olarak hazırlamak Sınavları uygun ortamda yapmak Ö ğ rencilere yeterli zaman vermek Soruları ö ğ rencilerin seviyesine uygun hazırlamak Birçok puanlayıcıya puanlatmak Kopya çektirmemek Soruları orta güçlükte hazırlamak Objektif puanlanan ölçme araçlarını tercih etme

20 + KPSS-2010

21 +

22 + KPSS-2012

23 + KPSS-2013

24 +

25 + Kullanı ş lılık Kullanı ş lılık ölçme aracının geli ş tirilmesinin, ço ğ altılmasının, uygulanmasının, cevaplanmasının ve puanlanmasının kolay ve ekonomik olmasıdır. Bir ölçme aracının kullanı ş lı olması için; Hazırlanmasının kolay olması, Ekonomik olması, Puanlamasının pratik olması, Uygulama süresinin kısa olması, Uygun bir yönergesinin olması, Ölçme i ş lemini yapan ki ş iden istenen becerinin az olması gerekmektedir.

26 + KPSS-2012


"+ Ölçme ve De ğ erlendirme Yrd.Doç.Dr. Kerem KILIÇER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları