Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı TEST İSTATİSTİĞİNİN SEÇİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı TEST İSTATİSTİĞİNİN SEÇİLMESİ."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı TEST İSTATİSTİĞİNİN SEÇİLMESİ

2 Parametrik ve nonparametrik testler

3 Parametrik Testler Örneklem de ğ erlerinden evren parametreleri hakkında tahminde bulunulur. Parametrik testleri kullanmak için evrenden seçilen örneklemin evreni temsil etti ğ ini sınamak gerekir. Silah kullanmak için ruhsata ihtiyaç duyulması gibi

4 Parametrik Testler Parametrik testlerin uygulanabilmesi için; Verilerin normal da ğ ılıma uyması Varyansların homojen olması Deneklerin evrenden rasgele seçilmi ş olması Deneklerin birbirinden ba ğ ımsız olması Denek sayılarının yeterli olması

5 Parametrik Testler Parametrik testler, nonparametrik testlere göre daha güçlü ve daha esnektir. Birçok ba ğ ımsız de ğ i ş kenin ba ğ ımlı de ğ i ş ken üzerindeki etkisinin incelenmesine yardımcı olmaları yanında, birbirleri ile olan etkile ş imlerinin de ğ erlendirilmesinde de yardımcı olurlar

6 Non-parametrik testler Evrene yönelik tahminde bulunmazlar. Non-parametrik testlerin uygulanmasında varsayımlar öngörülmez. Verinin normal da ğ ılması gerekmez Örneklem büyüklü ğ ü 30’un altındaysa non-parametrik testler tercih edilmelidir. De ğ i ş ken kategorik ise non-parametrik testler kullanılır.

7 Hangi testleri seçmeliyiz? Parametrik testler İ statistiksel gücü daha fazla Veriler normal da ğ ılım gösteriyorsa Denekler evrenden rasgele seçilmi ş ise Denekler birbirinden ba ğ ımsız ise Örneklem sayısı >30 ise Veri e ş it aralıklı ölçek düzeyinde ise Non-parametrik testler İ statistiksel gücü daha az Veriler normal da ğ ılım göstermiyorsa Örneklem sayısı < 30 ise Ba ğ ımsız de ğ i ş enin her bir kategorisi için örneklem büyüklü ğ ü < 30 ise Veriler e ş it aralıklı ölçek düzeyinde de ğ ilse

8

9

10

11 Numerik Veri Tek Grup Tek örneklemde t testi Mahallemizdeki bireylerin boylarını ölçtü ğ ümüzü dü ş ünelim [mahalle=tek grup; boy=numerik veri]. Sonuçlarımızı il geneli ile kar ş ıla ş tırmak istiyoruz. Daha önceki ara ş tırmalardan ilimizdeki bireylerin boy ortalamasının 161 cm oldu ğ unu biliyoruz.

12 Numerik Veri İki Bağımlı Grup Bağımlı örneklemlerde t testi Ş i ş man hastalarımıza bir beslenme ve egzersiz programı uyguladı ğ ımızı varsayalım. Program sonunda katılımcıların kilo verip vermediklerini ara ş tırmak istiyoruz

13 Numerik Veri İki Bağımsız Grup Bağımsız örneklemlerde t testi Üçüncü sınıf ö ğ rencilerin vücut kitle indekslerinin (VK İ ) erkekler ve bayanlar arasında farklılık gösterip göstermedi ğ ini ara ş tırmak istedi ğ imizi varsayalım

14 Numerik Veri İkiden Fazla Bağımsız Grup Tek yönlü ANOVA Ş i ş man hastalarımızın e ğ itim durumlarına göre kilolarının farklılık gösterip göstermedi ğ ini ara ş tırmak istedi ğ imizi varsayalım (H 0 : E ğ itim durumuna göre ş i ş man hastaların kiloları arasında fark yoktur). Ölçmek istedi ğ imiz de ğ i ş ken (kilo) numerik sürekli bir de ğ i ş kendir. İ lkokul, ortaokul, lise ve üniversite olmak üzere dört grubumuz var.

15 Kategorik Veri İki Bağımlı Grup McNemar testi Diyabetik hastalarımıza kan ş ekeri kontrolünün önemi ve gerekti ğ inde insülin kullanılması konusunda bir e ğ itim verdi ğ imizi dü ş ünelim. Örneklemimizdeki bireylerin ilaç tercihlerinin e ğ itimden sonra de ğ i ş ip de ğ i ş medi ğ ini incelemek istiyoruz.

16 Kategorik Veri İki Bağımsız Grup Ki Kare testi Sınıfımızdaki ö ğ rencilerin cinsiyet açısından sigara kullanma durumunda bir farklılık olup olmadı ğ ını ara ş tırmak istiyoruz. İ nceledi ğ imiz de ğ i ş ken (sigara kullanma durumu; 1-evet, 2- hayır) kategorik bir de ğ i ş kendir. Erkekler ve bayanlar olmak üzere iki ba ğ ımsız grubumuz var

17 Kategorik Veri İkiden Fazla Bağımsız Grup Ki Kare testi E ğ itim durumuna göre fiziksel aktivite düzeyleri arasında fark olup olmadı ğ ını incelemek istiyoruz.

18 ParametrikNon-Parametrik Numerik veri tek grup (Bir grubun teorik bir değerle kıyası) Tek örneklemde t testİşaret testi Numerik Veri İki Bağımsız Grup Bağımsız örneklemlerde t testi Mann-Whitney U test Numerik Veri İki Bağımlı Grup Bağımlı örneklemlerde t test Wilcoxon test Numerik Veri İkiden Fazla Bağımsız Grup One way ANOVAKruskal-Wallis test İki numerik değişken arasındaki ilişki Pearson correlationSpearman correlation Kategorik Veri İki veya Daha Fazla Bağımsız Grup ---- Ki Kare test Kategorik Veri İki Bağımlı Grup ---- McNemar test

19 Kaynak 1. Aktürk Z, Acemo ğ lu H. Sa ğ lık Çalı ş anları İ çin Ara ş tırma ve Pratik İ statistik. Anadolu Ofset: İ stanbul, 2011. 2. Prof. Dr. Kemal Turhan. Biyoistatistik ppt. Sunumu.


"Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı TEST İSTATİSTİĞİNİN SEÇİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları