Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKADEMİK BAŞARISI 3.50 VE ÜZERİNDE OLAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKADEMİK BAŞARISI 3.50 VE ÜZERİNDE OLAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ."— Sunum transkripti:

1 AKADEMİK BAŞARISI 3.50 VE ÜZERİNDE OLAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

2 MEASUREMENT *Nazan SONDAÇ *Didem ATASEVEN *Halise ARGUÇ

3 AMACIMIZ akademik başarı ve kişilerin benlik saygısı arasında bir ilişki olup olmadı ğ ına bakmaktı. Akademik başarısı yüksek olan bireylerin benlik saygılarının daha yüksek olaca ğ ını bekledik. Bu hipotezimizi desteklemek için sadece başarısı 3.50 olan ö ğ rencileri de ğ il aynı zaman da GNO’SU su 3.50’nin altında olan kişilere de bu ölçe ğ i uyguladık ve aralarındaki korelasyona baktık.  Birebir olarak bu konunun daha önce araştırılması yapılamamış fakat bir çok faktörün benlik saygısını etkiledi ğ i üzerine araştırmalar yapılmıştır. Bunlardan bazıları: akademik başarı ve akademik benlik kavramı arasındaki ilişkiye bakılmış. Beden e ğ itimi bölümü okuyan ö ğ rencilerin benlik algısı incelenmiştir. Aile tutumları ve benlik algısı arasındaki ilişki incelenmiştir.

4 YÖNTEM Kayseri il merkezinde ki Melikşah Üniversitesi’n de okuyan ö ğ rencilerin 70’i Random Atama Tekni ğ i ile, 30 kişi ise GNO’su 3.50 olarak seçilerek, toplamda 100 kişinin araştırmanın örneklemi temsil etti ğ i bulunmuştur.

5 VER İ TOPLAMA SÜREC İ Bu süreçte benlik algısı ölçeklerinden bize en uygun olan Rosenberg Benlik Saygısı Ölçe ğ i’ni seçtik. Bu ölçe ğ in üzerine, araştırmamız da kullanmak üzere demografik bilgi formunu ve GNO bilgisini ekledik. Melikşah Üniversitesi’nde ki ö ğ rencilere uygulayarak verilerimizi topladık.

6 VER İ TOPLAMA ARACI Araştırmada verilerin toplanması amacıyla ‘’Rosenberg’ in Benlik Algısı Ölçe ğ i’’, ‘’Demografik Bilgi Formu’’ ve ‘’GNO bilgisi’’ kullanılmıştır. 1.ROSENBERG BENL İ K ALGISI ÖLÇE Ğİ : M.Rosenberg (1965) tarafından geliştirilen ölçek Füsun Çuhadaro ğ lu (1986) tarafından ülkemize uyarlanmıştır. 63 maddeden oluşan ölçe ğ in 12 alt testi vardır. Benlik Saygısına ait olan ilk 10 önermenin sonuçları de ğ erlendirme kapsamına alındı. Guttman ölçüm şekline göre düzenlenmiş testte, olumlu ve olumsuz yüklü maddeler ardışık olarak sıralanmıştır. Bu maddelerin cevap formu 4 şıklıydı (Yanlış,Çok Yanlış,Do ğ ru,Çok Do ğ ru).

7 2.DEMOGRAF İ K B İ LG İ FORMU: Araştırmamız da Demografik Bilgi Formu aracılı ğ ıyla, ö ğ rencilerin cinsiyet, yaş, bölüm gibi demografik özelliklerine ilişkin bilgiler toplanmıştır. 3.GNO: Araştırmamızın asıl amacı GNO ile ilgili oldu ğ u için kişilere GNO’ları da sorulmuştur.

8 BULGULAR

9 Bir önceki tablo da kız erkek katılımcılar arasında bir fark olup olmadı ğ ına baktık. Tabloda incelenip Sig.2 de ğ erine bakıldı ğ ında 0.5 de ğ erinin üzerinde oldu ğ u için kız erkek katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

10 VER İ TOPLAMA ARACINIZI GEL İ ŞT İ RME EVRELER İ Bu araştırmada hazır olan Rosenberg Benlik Saygısı ölçe ğ inde ki 10 önermenin bulgularına bakılıp en iyi ölçen 10 maddelik bu form seçilmiştir ve Demografik Bilgilere bakılmıştır.

11 P İ LOT ÇALIŞMASI Testi uygulamadan önce 30 kişi üzerinde not ortalaması 3.50 ve üzeri olan ö ğ rencilerde pilot çalışması uygulandı. Bu çalışma da kişilerin soruları ne kadar iyi anlayıp anlamadıklarına bakıldı. Konu başlı ğ ında ‘’GNO 3.50 olan ö ğ renciler’’ gibi bir ibare oldu ğ u için 3.50 altı GNO’ya sahip kişilerin burayı anlayamadıkları ve yapmak istemedikleri gözlenmiştir. Bu ibare kapalı oldu ğ u için örneklem grubuna uygulanırken bu konu açıklanarak uygulanmış ve bir sorun yaşanmamıştır.

12 SONUÇ

13 Sonuç:

14 Spss programında yaptı ğ ımız Anova tablosunda GNO ve Maddelerden alınan toplam puan arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Bu tabloya göre Sig. De ğ eri 0.5 ‘in altında çıkmıştır. Yani Gno’su 3.50 üzerinde olanlarla olmayanların benlik saygısı arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir. Tablo da benlik saygısı en yüksek çıkan grup GNO’su 2.01-3.00 arasında olan ö ğ rencilerdir.

15 Sonuç olarak Gno’su 3.50 ve üzeri olan ö ğ rencilerin benlik saygısı yüksek çıkmamıştır. Hipotezimizin sonucu bekledi ğ imiz gibi çıkmamıştır. Hipotezimiz yanlışlanmıştır fakat bu da bir sonuçtur.


"AKADEMİK BAŞARISI 3.50 VE ÜZERİNDE OLAN ÖĞRENCİLERİN BENLİK SAYGISI İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları