Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı VERİLERİN GRAFİKLERLE GÖSTERİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı VERİLERİN GRAFİKLERLE GÖSTERİLMESİ."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı VERİLERİN GRAFİKLERLE GÖSTERİLMESİ

2 Verilerimizi bilgisayara girdikten sonra öncelikli olarak yapmak isteyece ğ imiz ş ey onları özetlemek ve bir ş ekilde “hissedilebilir” hale getirmektir. Bunun en güzel yolu da tablolar ve grafikler hazırlayarak özet istatistikler olu ş turmaktır. Grafiklere bakarak daha hipotez testlerini uygulamadan ve önemlilik durumuna bakmadan durum hakkında bir fikir edinebiliriz.

3 Frekans dağılımı Frekans da ğ ılımı, her bir de ğ i ş kenle ilgili gözlemlerin, bunların sınıflarının, veya kategorilerinin gözlem frekansı (sıklı ğ ı) açısından gösterilmesidir.

4 Frekans dağılımlarının gösterilmesi Frekans da ğ ılımları kategorik veriler veya bazı tam sayılı numerik veriler için kullanılır Verilerin görsel olarak sunulmasını sa ğ lar.

5 Bar veya sütun grafikleri Her bir kategori için ayrı bir yatay veya dikey sütun çizilir. Sütunun boyu de ğ i ş kenin ilgili kategorideki sıklı ğ ı (frekansı) ile orantılıdır. Sütunlar arasındaki bo ş luklar de ğ i ş kenlerin kategorik veya tam sayılı oldu ğ unu gösterir.

6 Örnek SPSS dosyasını açınız. “fiziksel aktivite de ğ i ş keninin frekans da ğ ılımına bakalım. sütun grafi ğ ini çıkaralım. Analyze>Descriptive Statistics>Frequencies>[“fiziksel aktivite” de ğ i ş kenini “Variable(s)” alanına geçirelim]>ok

7 Aynı frekans dağılımının sütun grafiği Graphs>Legacy Dialogs>Bar [X eksenine “fiziksel aktivite” de ğ i ş kenini koyalım]>Sipmle ve Summaries for groups of cases seçerek Define>OK

8 Aynı frekans dağılımının sütun grafiği

9 Çapraz tablolar

10 Pasta grafiği Daire ş eklindeki bir pasta her bir dilimi de ğ i ş kenin ilgili kategorisinin frekansını temsil edecek ş ekilde dilimlere ayrılır.

11 Örnek fiziksel aktivite de ğ i ş keninin pasta grafi ğ ini yapalım. Graphs>Legacy Dialogs>Pie> Summaries for groups of cases seçerek Define>[Define Slices by eksenine “fiziksel aktivite” de ğ i ş kenini koyalım]>OK

12 Örnek

13

14 Histogram Bu grafik de sütun grafi ğ ine benzer. Ancak, sütunlar arasında bo ş luk yoktur. Sütunlar bir de ğ eri de ğ il, belli aralıktaki de ğ erleri temsil eder. Bu grafik daha çok numerik de ğ i ş kenlerde verilerin da ğ ılım ş eklini incelemek için kullanılır.

15 Örnek “Kilo” de ğ i ş keninin histogram grafi ğ ini çizelim Graphs>Legacy Dialogs>Histogram>[Variable eksenine “fiziksel aktivite” de ğ i ş kenini koyalım]> “Display normal curve” kutucu ğ unu i ş aretleyelim>OK

16

17 Frekans dağılımının şekli Simetrik da ğ ılım: bir orta de ğ er etrafında e ş it olarak da ğ ılır. Histogram grafi ğ inde çan e ğ risinin iki tarafı da simetriktir. Sa ğ a e ğ imli (pozitif e ğ imli): histogram grafi ğ inde çan e ğ risinin kuyru ğ u sa ğ a do ğ rudur. Sola e ğ imli (negatif e ğ imli): histogram grafi ğ inde çan e ğ risinin kuyru ğ u sola do ğ rudur.

18 Dot plot Sık kullanmadı ğ ımız bir grafik ş eklidir. Her bir gözlem yatay veya dikey eksende bir nokta olarak gösterilir. Büyük veri setlerinde bu grafikleri yorumlamak zor olabilir (noktalar üst üste binecektir).

19 Dot plot Örnek “Kilo” de ğ i ş kenlerinin dotplot grafi ğ ini çizelim. Graphs>Legacy Dialogs>Scatter/dot [Simple Dot seçip Define butonuna tıklayınız]>[X eksenine “Kilo” de ğ i ş kenini koyalım]>OK

20 Dot plot

21 Boxplot (saplı kutu grafiği) Asansör grafi ğ i, kutu ve sakal grafi ğ i (box and whisker plot) de denir. Hata ayıklama, uç de ğ erleri ve a ş ırı de ğ erleri saptamak için de kullanılır. SPSS’de saplı kutu grafikleri çizildi ğ inde kutunun sap kısmının dı ş ında uç de ğ erler ve a ş ırı de ğ erler de gösterilir. Veri kutudan uzaklı ğ ına göre “uç de ğ er” (outlier), veya “a ş ırı de ğ er” (extreme) olarak tanımlanır. SPSS çıktısında uç de ğ erler daire ile, a ş ırı de ğ erler ise yıldızla görülmektedir

22 Örnek Graphs>Legacy Dialogs>Boxplot [Simple, Summaries for groups of cases seçip Define butonuna tıklayınız]>[Y eksenine “Boy”, X eksenine “Cinsiyet” de ğ i ş kenlerini koyalım]>OK Saplı kutu grafiklerinde sap kısmının dı ş ında i ş aretlenen bireyler uç de ğ erleri temsil etmektedir.

23 Boxplot

24 SPSS’de birden fazla de ğ i ş ken için aynı anda saplı kutu grafikleri çizdirip uç de ğ erlere bakmak mümkündür Graphs>Legacy Dialogues>Boxplot [Simple, Summaries of seperate variables seçip Define butonuna tıklayınız]>[“ya ş ”, “boy”, “kilo” de ğ i ş kenlerini “Boxes represent:” alanına geçiriniz]>OK.

25 Boxplot Görüldü ğ ü üzere “Ya ş de ğ i ş keninde 3. bireyin ya ş ı (23 ya ş ında) uç de ğ er olarak, 1. bireyin ya ş ı (39 ya ş ında) a ş ırı de ğ er olarak belirtilmi ş tir. “Boy” de ğ i ş keninde de hem uç, hem de a ş ırı de ğ erler vardır. Kilo de ğ i ş keninde uç de ğ er vardır ama a ş ırı de ğ er saptanmamı ş tır.

26 Boxplot Bu grafikte “age” de ğ i ş keninde 112. bireyin ya ş ı (90 ya ş ında) uç de ğ er olarak belirtilmi ş tir. “Weight” de ğ i ş keninde ise hem uç, hem de a ş ırı de ğ erler vardır. Height de ğ i ş keninde a ş ırı ve uç de ğ er saptanmamı ş tır.

27 Scatter diagram (saçılma grafiği, nokta grafikler) İ ki ayrı numerik veya ordinal de ğ i ş keni grafikle göstermenin bir yolu nokta grafikleridir.

28 Örnek “Boy” ve “Kilo” de ğ i ş kenlerinin scatter grafi ğ ini çizelim. Graphs>Legacy Dialogs>Scatter/dot [Simple Scatter seçip Define butonuna tıklayınız]>[Y eksenine “Boy”, X eksenine “Kilo” de ğ i ş kenlerini koyalım]>OK

29 Örnek

30

31 Kaynak 1. Aktürk Z, Acemo ğ lu H. Sa ğ lık Çalı ş anları İ çin Ara ş tırma ve Pratik İ statistik. Anadolu Ofset: İ stanbul, 2011.


"Doç. Dr. Turan SET Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimli ğ i Anabilim Dalı VERİLERİN GRAFİKLERLE GÖSTERİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları