Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADSIZ 2. Grup Üyeleri  Nurmelek NURLU  Gülten TAFLIO Ğ LU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADSIZ 2. Grup Üyeleri  Nurmelek NURLU  Gülten TAFLIO Ğ LU."— Sunum transkripti:

1 ADSIZ 2

2 Grup Üyeleri  Nurmelek NURLU  Gülten TAFLIO Ğ LU

3 Üniversite Ö ğ rencilerinin Sınıflarına Göre İ ş Hayatına Atılmalarına Yönelik Kaygı Düzeylerinin İ ncelenmesi

4 H İ POTEZ Üniversite ö ğ rencilerinin iş hayatına atılmalarına yönelik kaygı düzeyleri, üniversite ö ğ rencilerinin sınıflarına göre farklılık gösterir. Dördüncü sınıftaki ö ğ rencilerin kaygı düzeyi, birinci sınıftaki ö ğ rencilerin kaygı düzeyinden yüksek olaca ğ ı tahmin edilmektedir.

5 Bu konuyla ilgili daha önce yapılmış benzer araştırmalar  Ortaö ğ retim Sosyal Alanlar Ö ğ retmenli ğ i Tezsiz Yüksek Lisans Ö ğ rencilerinin Ö ğ retmenlik Mesle ğ ine Yönelik Yeterlikleri, Kaygıları Ve Akademik Güdülenme Düzeyleri adlı araştırmada Ö ğ retmen Adayı Kaygı Ölçe ğ i kullanılmıştır.  Sa ğ lık Yüksekokulu Son Sınıf Ö ğ rencilerinin İ ş Bulma Endişeleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi  Ö ğ retmen Adaylarının Ö ğ retmen İ stihdamı ve Mesleki  Geleceklerine İ lişkin Görüşleri

6 Örneklem Bu araştırmanın çalışma grubu Melikşah Üniversitesi ö ğ rencilerinden 115 kişi tarafından oluşturulmuştur. Araştırmada sınıflara göre kişi da ğ ılımı aşa ğ ıdaki gibidir. 1.sınıf27 2.sınıf33 3.sınıf30 4.sınıf25

7 Veri toplama aracı Araştırmada veriler oluşturulurken Cabı ve Yalçınalp (2009) ‘ın çalışması temel alınarak geliştirilen mesleki kaygı ölçe ğ inden yararlanılmıştır. Sorular iletişim merkezli, görev merkezli, ben merkezli olmak üzere kategorileştirilmiştir. Görev merkezli kaygı kategorisi mesleki yetersizlik alt kategorisinde, ben merkezli kategori ise atama, iş yaşantısı, ekonomik, mesleki kabul, çevre ve kişisel-mesleki kaygılar olmak üzere 6 alt kategoride tanımlanmıştır. Bu kategoriler dikkate alınarak 41 kaygı maddesi yazılmıştır.

8 Veri toplama aracı Ölçe ğ in başına demografik bilgiler olarak yaş, cinsiyet, sınıf, mezun oldu ğ u lise, ailenin gelir düzeyi, annenin e ğ itim durumu, babanın e ğ itim durumu eklenmiştir. Ölçek 5’li likert formatında( 1=kaygılanmıyorum 2=çok az kaygılanıyorum 3=kısmen kaygılanıyorum 4=oldukça kaygılanıyorum 5=çok kaygılanıyorum) derecelendirmiştir.

9 Veri toplama süreci Ölçek Melikşah Üniversitesi ö ğ rencilerinden 115 kişiye random olarak uygulanmıştır.

10 Pilot uygulama Araştırmamızın pilot uygulaması Melikşah Üniversitesinden 50 kişiye uygulanmıştır. Ölçe ğ i de ğ erlendirme formu oluşturulup kişilere ölçe ğ i nasıl bulduklarını, eksik olan yanlarının olup olmadıklarını, mesle ğ e yönelik kaygılara ilişkin başka neler sorulabilece ğ ini sorduk. Bu formdan aldı ğ ımız cevaplar do ğ rultusunda hazırladı ğ ımız ölçekte bazı de ğ işiklikler yaptık.

11 Geçerlik ve güvenirlik sonuçları Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items,95641 Cronbach’s Alpha sonucu,956 çıktı ğ ı için ölçe ğ in güvenirli ğ i yüksektir.

12 Kapsam Geçerlili ğ i ; Cabı ve Yalçınalp (2009) ‘ın çalışması temel alınarak geliştirilen mesleki kaygı ölçe ğ inde yer alan maddeler ve ölçe ğ in başında yer alan yönergeler üzerindeki görüşlerini almak üzere psikoloji ve e ğ itim bilimlerinde çalışan 7 uzmanın ve 25 ö ğ retmen adayının görüşlerine sunulmuştur.

13 Yapı Geçerli ğ i; Geliştirilmiş olan mesleki kaygı ölçe ğ inin yapı geçerli ğ i faktör analizi ile incelenmiştir.Ölçekte KMO de ğ eri 0.92 olarak elde edilmiştir.bu sonuca göre elde edilen verilerin faktör analizi için uygun oldu ğ u söylenebilir.Ayrıca Bartlett testi sonucuda da ğ ılımın normal da ğ ılıma yakın oldu ğ u ve verilerin faktör analizi için uygun oldu ğ unu belirtmektedir.

14 Veri Analizi Cinsiyet Da ğ ılımı cinsiyetNMean kaygı_puanları kadın62116,5968 erkek53110,7170

15 Kişilerin Sınıf Da ğ ılımı FrequencyPercent Valid 1.sınıf2723,5 2.sınıf3328,7 3.sınıf3026,1 4.sınıf2521,7 Total115100,0

16 Kişilerin Fakülte Da ğ ılımı Frequenc y Percent Valid fen edebiyat3127,0 sa ğ lık bilimleri 32,6 hukuk97,8 mühendislik mimarlık 4539,1 iktisadi idari bilimler 2723,5 Total115100,0

17 NMeanSig. F 1.sınıf27112,1852,896,200 2.sınıf33116,0000 3.sınıf30111,0000 4.sınıf25116,4000 Total115113,8870 Tablo incelendi ğ inde mesleki kaygı açısından sırasıyla en yüksek puan ortalamasının 4. sınıfların, buna en yakın 2. sınıfların, ardından 1. sınıf ve 3. sınıfların geldi ğ i görülmektedir. Sınıflara göre mesleki kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olup olmadı ğ ını incelemek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Katılımcıların sınıflarına göre mesleki kaygı kaygı düzeyleri arasında hesaplanan F de ğ erine göre (F=,200 p>,05) anlamlı bir farklılık yoktur.

18 cinsiyetNMeanSig kaygı_puanla rı kadın62116,5968,331 erkek53110,7170 Grupların puan ortalamaları arasındaki mesleki kaygı düzeyleri ile cinsiyetleri arasında fark olup olmadı ğ ını belirlemek amacıyla yapılan t testi sonuçlarına göre(,977 p>,05) gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktur.

19 NMeanSig.F fen edebiyat31114,7419,769,455 sa ğ lık bilimleri 3108,0000 hukuk9115,2222 mühendislik mimarlık 45109,7556 iktisadi idari bilimler 27120,0000 Total115113,8870 Tablo incelendi ğ inde mesleki kaygı açısından sırasıyla en yüksek puan ortalamasının iktisadi idari bilimler fakültesinin, bunu takiben hukuk fakültesinin, ardından fen edebiyat fakültesinin, mühendislik mimarlık ve sa ğ lık bilimleri fakültesinin oldu ğ u görülmektedir. Kişilerin fakültelerine göre mesleki kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olup olmadı ğ ını incelemek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Katılımcıların fakültelerine göre mesleki kaygı kaygı düzeyleri arasında hesaplanan F de ğ erine göre (F=,,455 p>,05) anlamlı bir farklılık yoktur.

20 NMeanFSig. düşük5110,2000,070,932 orta89114,4607 yüksek21112,3333 Total115113,8870 Tablo incelendi ğ inde mesleki kaygı açısından sırasıyla en yüksek puan ortalamasının gelir düzeyi orta olanlar, ardından gelir düzeyi yüksek olanlar ve en düşük gelir düzeyi düşük olanların aldı ğ ı görülmektedir. Kişilerin ailelerinin gelir düzeyine göre mesleki kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşma olup olmadı ğ ını incelemek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Katılımcıların ailelerinin gelir düzeylerine göre mesleki kaygı kaygı düzeyleri arasında hesaplanan F de ğ erine göre (F=,,070 p>,05) anlamlı bir farklılık yoktur

21 Sonuç ve De ğ erlendirme Yapılan testler ve bulgular sonucunda hipotezimiz desteklenmemiş olup, üniversite ö ğ rencilerinin sınıfları ile mesleki kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Buna ek olarak cinsiyet, fakülte, ailenin e ğ itim durumu gibi de ğ işkenler ile mesleki kaygı düzeyi arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.


"ADSIZ 2. Grup Üyeleri  Nurmelek NURLU  Gülten TAFLIO Ğ LU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları