Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5.GRUP Şule Şahin Tuğba Karakuş Gizem Osan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5.GRUP Şule Şahin Tuğba Karakuş Gizem Osan"— Sunum transkripti:

1 5.GRUP Şule Şahin Tuğba Karakuş Gizem Osan
Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinden memnuniyet düzeylerinin o üniversiteyi tercih sıralamasındaki yerine göre farklılaşması 5.GRUP Şule Şahin Tuğba Karakuş Gizem Osan

2 Araştırmanın Amacı Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin üniversitelerinden memnuniyet derecelerinin, o üniversiteyi tercih sırasındaki yerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amaçlanmıştır.

3 Literatür Abdullah Naralan’ın 2012 yılında yaptığı üniversite öğrencilerinin üniversiteden memnuniyeti ve bölümden beklentilerinin araştırılması Ergin Ekinci ve Berrin Burgaz’ın 2007 yılında yaptığı hacettepe üniversitesi öğrencilerinin bazı akademik hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyet düzeylerinin araştırılması Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Memnuniyet Anketi

4 Hipotez Öğrencinin, bulunduğu üniversiteyi tercih sıralamasında ilk 7 de bulundurma durumu varsa üniversiteden memnuniyet derecesinin yüksek olmasını bekliyoruz. ALT PROBLEMLER Üniversiteden memnuniyet derecesi öğrencilerin kaçıncı sınıf olduğuna göre farklılaşmakta mıdır? Öğrencilerin okudukları üniversiteden memnun olma düzeyi onların yaşlarına göre farklılaşmakta mıdır? Öğrencilerin okudukları üniversiteden memnun olma düzeyi cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?

5 YÖNTEM Örneklem: Melikşah ve Bülent Ecevit Üniversitesi‘nde okuyan öğrencilerden oluşmakta olup toplam 60 kişiye uygulanmıştır. 60 kişinin 23’ü erkek 37’si kız öğrencidir. Ayrıca örneklemimizin 9’u Hukuk , 17’si İİBF, 15’i FEF ve 19’u eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerden oluşmaktadır.

6 Veri Toplama Süreci Uygulama survey yöntemiyle yapılmıştır.
Random şekilde atanan bir gruba uygulanmıştır. Veriler gönüllülüğü esas alacak şekilde toplanmıştır. Veri toplama sürecinde mümkün olduğunca bölüm açısından örneklem geniş tutulmaya çalışılmıştır.

7 Veri Toplama Aracı Daha önce yapılan üniversite memnuniyetini ölçmek amacıyla kullanılan «Öğrenci Memnuniyet ölçeğini» uyguladık. Uyguladığımız ölçme aracı, demografik bilgilerin olduğu kısım ve 38 sorudan oluşan ölçeğin birleştirilmesiyle elde edilmiştir. Her bir maddenin 4 cevabı vardır. Bunlar: memnun değilim, kararsızım, memnunum ve çok memnunum şeklindedir. Katılımcılardan kendilerine en uygun ifadeyi seçmesi istenmiştir.

8 Veri Toplama Aracı Anket iki temel boyuttan oluşmakta bu boyutlar demografik bilgilerin yer aldığı ilk boyut ve ölçeğin kendisinin bulunduğu ikinci boyuttur. Ayrıca kullandığımız ölçeğin de üç tane alt boyutu vardır. Bunlar: Eğitim-öğretim-danışmanlık-ölçme ve değerlendirme hizmetleri Fiziksel koşullar - öğrencilere sunulan hizmetler İletişim Veri analizi sürecinde iki temel boyut yanında buradaki üç alt boyut da değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

9 Veri Toplama Aracı Ölçekleme yöntemi olarak sınıflama/kategorik yöntem kullanılmıştır. Sınıflama yönteminde her bir madde, belli bir süreklilik üzerinde farklı miktarları ifade eden iki veya daha fazla kategoriden birine yerleştiriliyordu. Bizim ölçeğimizde her bir madde kendi boyutuyla alakalı olan bir alt boyuta yerleştirilmiştir. Örneğin: Derslerin açık ve anlaşılır biçimde işlenme düzeyi maddesi, eğitim-öğretim hizmetleri alt kategorisine yerleştirilmiştir.

10 Veri Toplama Aracı Anketimizin demografik bilgiler kısmı tarafımızca hazırlanmıştır fakat «öğrenci memnuniyeti ölçeği» hazır olarak elde edilmiştir. Dolayısıyla ölçeğimiz hazır olduğu için pilot uygulama yapmadık. Anket? Survey? Demografik bilgiler + ölçek = Survey

11 Güvenirlik Kullanılan ölçeğin dört alt boyutuna ait iç tutarlılık katsayılarının (Cronbach Alpha) 0.68 ile 0.91 arasında değişmekte olduğu görülmektedir. Üçüncü alt boyutun iç tutarlık katsayısı diğerlerine göre düşük olmasına rağmen kabul edilebilir düzeydedir. Diğer iki boyutun iç tutarlık katsayıları ise oldukça yüksektir. Her alt boyuta ilişkin düzeltilmiş madde test korelasyonlarının yüksek olduğu ifade edilebilir.

12 Güvenirlik Kullandığımız hazır ölçeğin daha önceki kullanıldığı araştırmalarda sahip olduğu güvenirlik sonucu bu şekilde idi. Aynı ölçeği kullanmamıza rağmen kullandığımız örneklemin farklı olması neticesinde yeni bir güvenirlik bulma ihtiyacı hissettik.

13 Güvenirlik Case Processing Summary
N % Cases Valid Exclused* Total 56 4 60 93,3 6,7 100,0 Reliability Statistics  Cronbach's Alpha  N of Items  ,891  38

14 Güvenirlik Bildiğimiz üzere güvenirlik katsayısı 0-1 arasında olmakla birlikte 1 e ne kadar yaklaşırsa o kadar yüksek güvenirliğe sahip oluyordu. Çıkan sonuca göre güvenirliğimiz ,891 olup 1 e yakın bir değer olduğu için oldukça yüksek bir rakamdır.

15 Geçerlik Tüm maddelerin orijinal formda yer aldıkları maddelere 0.35 ile 0.88 arasında değişen değerler ile yerleştikleri görülmüştür. Maddelerin her bir boyutta yeterli düzeyde yüke sahip olduğu, güvenirliklerinin de yüksek olmasıyla her bir boyutun ölçmek istediğini ölçtüğü kabul edilmiştir.

16 Veri Analizi Veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.
İstatistik analiz tekniği olarak One-Way ANOVA kullanılmıştır.

17 Kullandığımız anketin her üç boyutu için belirli maddeleri vardır
Kullandığımız anketin her üç boyutu için belirli maddeleri vardır. Ve her boyutun puanı kümülatif puanlama ile, yani bu maddelerin puanları toplanarak bulunmuştur. Bu üç alt boyutun ayrı ayrı fakülte, yaş, sınıf ve tercih sırasına göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır.

18 Tabloda üç alt gruptan fakülteye göre fiziksel koşullarda anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.
(Sig. Değeri ,038< ,05)

19 Fiziksel koşullar içerisinde ise Eğitim Fakültesi İİBF Fakültesine göre anlamlı farklılık göstermektedir. (,034<,05) sig.

20 Yaşa göre bakıldığında eğitim-öğretim-danışmanlık alt grubunda anlamlı farklılık olduğu görülmüştür.
(Sig. ,011< ,05) Jkfbıj

21 Sınıfa göre bakıldığında ise anlamlı farklılık çıkmamıştır.

22 Tercih sırasına göre bakıldığında ise anlamlı farklılık görülmemiştir.

23 Tercih sırası “genel olarak üniversitemden memnunum” maddesine göre bakıldığında ise (sig= ,053) anlamlı farklılık bulmaya çok yaklaşıldığı bulunmuştur :D

24 Sonuç Ve Tartışma Üniversiteden memnuniyet durumunun Tercih sırasına göre farklılaşmadığı görülmüştür. Bununla birlikte fakülteye göre fiziksel koşullardan memnuniyet durumunda ve yaşa göre eğitim-öğretim-danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet durumunda anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Daha geniş kapsamlı bir araştırmada anlamlı farklılık çıkabileceği görülmektedir.

25 Daha Sonraki Çalışmalar İçin Öneriler
Kişilerden maddelerin değerlendirilmesi sırasında maddelerin genel yargılar içerdiği konusunda geribildirim alınmıştır. Bu geribildirimler bir sonraki araştırmada kullanılacaktır. Bir sonraki araştırmalarımızda örneklem sayısının daha geniş tutulacağı kararı alınmıştır.


"5.GRUP Şule Şahin Tuğba Karakuş Gizem Osan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları