Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ 2. Bölüm YEN İ MEDYA VE YEN İ TEKNOLOJ İ. + Medya => Yeni Medya Medya İ çerik Kitlesel (Massive) Bilgisayarla ş ma, Telekomünikasyon ve A ğ ( İ nternet)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ 2. Bölüm YEN İ MEDYA VE YEN İ TEKNOLOJ İ. + Medya => Yeni Medya Medya İ çerik Kitlesel (Massive) Bilgisayarla ş ma, Telekomünikasyon ve A ğ ( İ nternet)"— Sunum transkripti:

1 + 2. Bölüm YEN İ MEDYA VE YEN İ TEKNOLOJ İ

2 + Medya => Yeni Medya Medya İ çerik Kitlesel (Massive) Bilgisayarla ş ma, Telekomünikasyon ve A ğ ( İ nternet) Yeni Medya Sunu ş (Etkile ş im, Kitlesizle ş tirme, E ş zamansızlık) Platform ( İ nternet ve Mobil Cihazlar)

3 +

4 + Etkiler Evlilik ve tüm süreçler Kültür Dil (Sözellik, Sözlü Kültür) Ş iddet Bencillik, Ego İ nanç De ğ erler Ba ğ ımlılık

5 + Kimlik Deneyleri Bedene ihtiyaç duymayan öznellik Gerçek / sanal Benlik Cisiyet ya ş geçi ş leri Kaçı ş mekanı Abartılmı ş kendilik Yüzsüz ileti ş im Daha kolay kendini ifade Daha kolay yalan ve agresyon Analog hassaiyeti kaybediyor, dijitalin yüseyselli ğ ini kazanıyoruz

6 + Abartılmı ş kendilik video

7 + İ nternet ve İ nsani İ li ş kiler Biriciklik hissi, narsistlik kültürü Kendi profil ve resimlerimizi parlatmak Narcisurfing (kendini aratma) Yüzyüze ileti ş imdeki kontrolü kaybediyor Hayal kırıklıklarına yol açabiliyor Yapılan ara ş tırmalar insaları anlama kabiliyeti azalıyor: Duyarsızla ş ama ve empati yitimi

8 + Sanal ili ş ki kuran insanların özellikleri Sosyal kaygı Utangaç olma Sanal dünyayı güvenli görme Yanlızlık Hissi Kaçı ş imkanı

9 + Yeni Medya ve Teknoloji Beyinlerimiz Nasıl Etkiliyor Dikkat da ğ ınıklı ğ ı, kitap sabrı tükeniyor. Kar ş ımızdakiyle anımızı ya ş ayamıyoruz Yeni medya beynimiz üzerinde güçlü ve hızlı de ğ i ş imlere yol açmasına neden olan uyarıclara sahip(sürekli, a ş ırı alı ş kanlık yapan, etkile ş imli bili ş sel ve duyusal sinyaller) Çok sayıda uyarıcı bollu ğ u (enformasyon, yüzesysel bilgi) Bilgiyi elde etme, yorumlama ve saklama biçimlerimiz de ğ i ş iyor. Entellektüel zayıflama ve zihinsel cansızlık

10 + Ekran Ba ğ ımlılı ğ ı Dopamin salgısı ( ş ekerleme, uyu ş turucu etkisi) Çocuklar, yeni bir ku ş ak izlenimi veriyor Birlikte ama yanlızlık uyarıları Popüler kültür bayrakla ş ıyor Siberzorbalık

11 + Siberzorbalık video

12 + Teknoloji ve Ebeveyn İ li ş kileri Ebeveynlerin sınır koymakta zorlanması Narsistlik e ğ ilimin artması Çocukların ba ğ ımsızlık mücadelesi Ş iddet e ğ ilimin artması Popüler kültüre ilgi artıyor

13 + Çocuk internette ne kadar güvensiz?

14 +

15 +

16 + Medya: Zihin, Dil ve Kültür Erozyonu Dil kültürün en önemli ö ğ esi Sözellikten uzakla ş tırıyor, Limbik Sistem, Hayal Kurmak, Kitap okumak ‘Down Time’ çok önemli, canı sıkılmayan çocuk, üretkenlik? Baskın olan kültürler Kültürün endüstrile ş mesi Dillerin gramerine uygun olmayan kelimelerin dile yerle ş mesi Teknolojik Terimler, Futbol terimleri, Magazin terimleri

17 + Çözüm (Öz)Denetimli Serbestlik 0-2 Ya ş ındaki çocukları televizyon ve bilgisayar ekranı ile tanı ş tırmayın. 2-6 ya ş 1 saat, ilk ve orta ö ğ retim en fazla 2 saat Sınırları çocuklarla birlikte belirleyin Çocuk odasında olmamalı Özdenetim, birlikte karar verme Alternatifler geli ş tir

18 + Yeni Medya Ara ş tırmaları Hangi medya türünü ne sıklıkla kullanmaktadır? Ne amaçla kullanmaktadır, ne gibi bir doyum (zaman geçirme, e ğ lence, bilgilenme vb.)sa ğ lamaktadır. Ebeveyn faktörü nasıl i ş lemektedir? Ya ş, cinsiyet, ekonomik durum gibi demografik de ğ i ş kenler süreci nasıl etkilemektedir? Kısa vadeli ve uzun süreli ki ş ilik, kimlik, ruh ve beden sa ğ lına yönelik etkileri nelerdir? Yeni medyanın içerik analizi.. Yeni medya e ğ itici bir mecra olarak kullanılabilir mi?

19 + Te ş ekkürler..


"+ 2. Bölüm YEN İ MEDYA VE YEN İ TEKNOLOJ İ. + Medya => Yeni Medya Medya İ çerik Kitlesel (Massive) Bilgisayarla ş ma, Telekomünikasyon ve A ğ ( İ nternet)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları