Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ Bilgi Teknolojileri ve İ leti ş im (Ders) Ö ğ r. Gör. Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi – İ leti ş im Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ Bilgi Teknolojileri ve İ leti ş im (Ders) Ö ğ r. Gör. Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi – İ leti ş im Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 + Bilgi Teknolojileri ve İ leti ş im (Ders) Ö ğ r. Gör. Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi – İ leti ş im Fakültesi

2 + Teknolojinin Geli ş imi Yazı Tekerlek Ka ğ ıt Matbaa Mekanikle ş me Ula ş ım Araçları Radyo Televizyon Bilgisayar İ nternet

3 + Teknoloji ve İş Hayatı Teknolojinin birincil amacı? Yeniliklere ayak uyduramayan i ş letmeler Kendini güncellemeyen personel İş gücü profili de ğ i ş iyor. Online olmak önemli Hızlı haber alı ş veri ş i Yeni pazarlara açılmak Prestij

4 + İş letmeler ve Bilgi Bilginin elde edilmesi Bilginin arttırılması Güncellenmesi De ğ erinin ölçülmesi Bilginin saklanması Bilginin iletilmesi

5 + Bilgi nedir? Nasıl elde edilir. İ mge, Veri, Enformasyon (2 anlamlı) İ mgeVeriEnformasyonBilgiÜstbilgi Fonksiyonel veya Yönetsel Bilgi

6 + Bilgi Türleri ve Kurumsal Bilgi Kayna ğ ına göre Açık Bilgi Örtük Bilgi Teknik Bili ş sel Kullanım Biçimine Göre İ dealist (vizyon, hedef) Sistematik (yöntem geli ş tirme,adımlar) Pragmatik Otomatik

7 + Kurumsal Bilgi İş lenmi ş veriler Sistematik Ara ş tırma Yenilikçi Kültüre ba ğ lı İ çeriden ve dı ş arıdan

8 + Bilginin Elde Edildi ğ i Kaynaklar İ nsan Kaynakları Personel yetenekleri Bilinç Planlama Üretkenlik Uygulama Sistemleri Manuel ve programlanan süreçlerin tümü Teknoloji Donanım, I ş letim sis. VT Yönetim sis. Network Fiziksel Ortam Bilgi sistemlerini barındıran ve koruyan sistemler

9 + Bilginin Özellikleri Bilgi de ğ erli olmalı Bilgi kısır olmamalı Bilgi taklit edilemeli Tam,do ğ ru, zamanlı Yerinde/ilgili olmalı Güncellik

10 + Bilginin İ letilmesi İ leti Enformasyon Mesaj (gönderilmek istenen ve alınan) İ leti ş im ve medya (inform, haberle ş me, bilgi, enformasyon, mesaj) Medya(yazılı, sesli, görüntülü) Multimedya

11 + Bilginin Yönetilmesi Bilgi olan alt yapı ve potansiyelin en uygun ş ekilde kullanılması Amaç(Kurumsal açıdan): Artan rekabet, de ğ i ş en mü ş teri talepleri, i ş ve çevresinin hızla de ğ i ş mesi İş levler: Bilgi deposu olu ş turmak, bilgiye eri ş im, bilgi ortamını ço ğ altmak, bilgiyi de ğ er olarak yönetmek Bilgi yönetim ekibi, IM grubu

12 + İş letme Brimleri (Hastane)

13 + Bilgi Teknolojileri Ö ğ eleri Di ğ er birimleri kolaylayıcı destekleyici Donanım(Hardware) Yazılım(Software) A ğ (Network) Güvenlik Veri Tabanı

14 + Donanım Metalik ş eyler, fiziksel yapılar Bilgisayarlar Çevresel Birimler(Monitör, yazıcı, tarayıcı vs.) Di ğ er Cihazlar(Kiosk,kameralar,telefonlar,a ğ cihazları vs.)

15 + Bilgisayarlar Personel Bilgisayarlar Workstations Mainframe Süper Bilgisayarlar (özel görevler, simülatörs vs..) Server (Dosya, Web,Uygulama,VT, Güvenlik, vs..) Mobil cihazlar.

16 + Bilgisayarın Çalı ş ma Prensibi Temel Birimler Anakart, İş lemci, Hafıza, HDD Giri ş /Çıkı ş Birimleri Mouse,klavye, mikrofon, vs.. İ leti ş im(0 ve 1’ler) Hertz, Byte

17 + Yazılım(Software) Sistemler İş letim Sistemleri(Windows) Açık kaynak Mikro sistemler Mobil sistemler Uygulama Programları Aracılar Ofis Otomasyonlar Özel Yazılımlar (Lisans: Freeware, shareware..)

18 + A ğ (Network) Co ğ rafik Kategorizasyon Local Area Kampüs Geni ş Alan Sahiplik Kategorizasyonu Private(Özel) Public(Halka Açık) Eri ş im İ mkanı Kategorizasyonu Intranet Extranet

19 + Güvenlik Kameralar Ş ifreli kapılar Parmak izi, retina, yüz okuma sistemleri Veri güvenli ğ i

20 + Veritabanı (Database) VTYS, İ VTYS (Yapısı:tablo,sütun, satır vs.) IBM(DB) MSQL ORACLE Ücretsiz (Mysql, Dbsql) Veri Ambarları, veri madencili ğ i

21 + Hastane Veritabanı Örnek bir iki tablo dü ş ünelim İ li ş kileri belirleyelim Örnek veriler ekleyelim

22 + Veri Tabanı Sorgulama Sorgu nedir SQL nedir

23 + Veri Güvenlik Politikalar Bilgisayar ve sistem güvenli ğ i İ nternet ba ğ lantı güvenli ğ i Saldırı tespit Antiviürs Ş ifreleme Log Analizi

24 + Bilgi ve İ leti ş im Teknolojileri Bili ş im Kavramı Bilginin kaydedilmesi, i ş lenmesi ve geli ş tirilmesini sa ğ layan teknolojik araç gereç ve kavramlardır. Bilginin iletilmesini sa ğ layan tüm yöntemler İ leti ş im Teknolojilerini olu ş turur. Unicast, broadcast, multicast, podcast Multimedya, hypertext kavramları

25 + İ nternet Bulut teknolojisi WWW, HTML, HTTP veHTTPS vs… İ P adresleri, a ğ geçitleri, dnsler Web siteleri(uzantılar) Mail kullanma


"+ Bilgi Teknolojileri ve İ leti ş im (Ders) Ö ğ r. Gör. Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi – İ leti ş im Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları