Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEOGS UYGULAMA Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü 3 olmak üzere, iki günde altı oturum halinde yapılacaktır. Sınav.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEOGS UYGULAMA Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü 3 olmak üzere, iki günde altı oturum halinde yapılacaktır. Sınav."— Sunum transkripti:

1

2 TEOGS UYGULAMA Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü 3 olmak üzere, iki günde altı oturum halinde yapılacaktır. Sınav yapılacak okullarda sınav günleri ders yapılmayacaktır. Dönemsel olarak yapılan sınavlardan, iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ikincisi olmak üzere, her dönem ortak sınavlar yapılacaktır.

3 I. DÖNEMII. DÖNEM Dersler Haftalık Ders Saati 1. Sınav Puanı 2. Sınav Puanı 3. Sınav Puanı Perfor mans Proje 1. Sınav Puanı 2. Sınav Puanı 3. Sınav Puanı Perfor mans Proje Türkçe 5XXXXXXXX Matematik 4XXXXXXXXXX Fen ve Teknoloji 4XXXXXXXX TC İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2XXXXXX Yabancı Dil 4XXXXXXXX Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2XXXXXX

4 A ve B kitapçık türü olacak. Cevap ka ğ ıdına kitapçık türünü kodlayacaklar. Ortak sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve sınav süresi her ders için 40 dakika olacaktır. Oturumlar arası 30 dk bo ş luk. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak, Yanlı ş do ğ ruyu götürmeyecektir. 3 oturum bittikten sonra kitapçıkları okuldan alınabilecek. TEOGS UYGULAMA

5 Geç gelen 15 dk’ya kadar sınava girecek. 20 dk dolmadan sınavdan çıkılmayacak. Son 5 dk kala salondan çıkılmayacak. Sorular sınav gününe kadar i ş lenen konuları kapsayacak. Ö ğ renciler, ortak sınavlarda, e-Okul sisteminde kayıtlı oldu ğ u zorunlu yabancı dil dersinden sorumlu olacaktır.

6 Ö ğ renci Sınavı Kaçırırsa? Ortak sınav / sınavlara girmeyen ö ğ rencilerden mazeretleri okul müdürlü ğ ünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır.

7 Geçerli mazereti olmadan ortak sınav / sınavlara katılmayan ö ğ rencilerin durumları puanla de ğ erlendirilmeyecek, ancak dönem puanı ve ortaö ğ retime yerle ş tirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınacaktır. Parasız yatılılık ve bursluluk hakkından yararlanmak isteyen 8.sınıf ö ğ rencileri ayrıca PYBS’ye girmeyecek, ortaö ğ retime yerle ş tirmeye esas puanı ile de ğ erlendirilecektir. 8.sınıf ö ğ rencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.

8 Yanlarında kur ş un kalem, silgi, kalemtıra ş bulunduracaklar. Kur ş un kalemle cevap ka ğ ıdında kodlama yapacaklar. Sadece cevap ka ğ ıdındaki imza bölümünü ve yoklama listesindeki imzalarını tükenmez kalemle atacaklardır. Ö ğ renci adına düzenlenmi ş cevap ka ğ ıdı olacak. TEOGS UYGULAMA

9 SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK? I. Dönem 26-27 Kasım 2014 Mazeret Sınavı 13-14 Aralık2014 Sonuç Ocak 2015 II. Dönem 29-30 Nisan 2015 Mazeret Sınavı 16-17 Mayıs 2015 Sonuç Haziran 2015

10 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMU DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISI SÜRES İ Türkçe09.0020 40 DAK İ KA Matematik10.1020 40 DAK İ KA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.202040 DAK İ KA ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMU DERS ADI BA Ş LAMA SAAT İ SORU SAYISI SÜRES İ Fen ve Teknoloji09.0020 40 DAK İ KA T.C. İ nkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.1020 40 DAK İ KA Yabancı Dil11.2020 40 DAK İ KA

11 PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

12 I. DÖNEMII. DÖNEM Dersler Haftalı k Ders Saati (DS) Ağırlık Katsayıs ı (AK) 1. Sınav Puanı (SP1) 2. Sınav Puanı (SP2) 3. Sınav Puanı (SP3) Perf.ProjeOrtalama Ağırlıklı Ortalama 1. Sınav Puanı 2.Sınav Puanı 3.Sınav Puanı Perf.ProjeOrtalama Ağırlıklı Ortalama Türkçe 5475857075 76,250013,6161759080 81,250014,5089 Matematik 44403560 8055,00007,8571657570808575,000010,7143 Fen ve Teknoloji 4470904580 71,250010,178665706590 72,500010,3571 TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 228590 88,33336,309580 80,00005,7143 Yabancı Dil 428060 80 70,000010,000075708075 75,000010,7143 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 227590 85 83,33335,95247585 81,66675,83333 Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi 1 9590 100 95,00003,39299080 90 86,66673,0952 Görsel Sanatlar 1 7580 78,33332,79768075 90 81,66672,9167 Müzik 1 8590 85 86,66673,095285 80 83,33332,9762 Beden Eğitimi ve Spor 2 100 100,00007,142990100 96,66676,9048 Teknoloji ve Tasarım 2 9075 90 85,00006,07149085 90 88,33336,3095 Toplam 2818 76,4137 80,0446 8.Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı 78,2292

13 Yılsonu Ba ş arı Puanı: Her iki dönemde, her ders için hesaplanan a ğ ırlıklı ortalama toplamlarının, aritmetik ortalamasıdır. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılır. Yılsonu Ba ş arı Puanı=(1.Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı+2.Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplamı) / 2 1.Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplam=76,4137 2.Dönem A ğ ırlıklı Ortalama Toplam=80,0446 Yılsonu Ba ş arı Puanı= (76,4137+80,0446)/2=78,2292 Ö ğ rencilerin ortak sınavlardan aldı ğ ı puanlar, 8.sınıf yılsonu ba ş arı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.

14 ORTAK SINAVLAR

15 Ortak Sınav Puanının De ğ erlendirilmesi Her test için do ğ ru cevap sayıları esas alınarak ham puanla bulunacaktır. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Do ğ ru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. 8.sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı bulunur.

16 Tek puan türü hesaplanacak. Her test kendi içinde e ş it a ğ ırlı ğ a sahip olacak. Ancak testler arasında katsayı farkı olacak. Tüm hesaplamalar virgülden sonra 4 basamak olarak hesaplanacak. Ders NuDers AdıA ğ ırlık Katsayıları 1Türkçe4 2Matematik4 3Fen ve Teknoloji4 4Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi2 5T.C. İ nkılâp Tarihi ve Atatürkçülük2 6Yabancı Dil2 TEOGS DE Ğ ERLEND İ RME

17 … Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekle ş tirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ er, derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanını olu ş turur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

18 1.Dönem A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı (OSP1) OSP1=((( (SPTürkçe x AKTürkçe + SPMat x AKMat + SPFen x AKFen + SP İ nk.Tar.x AK İ nk.Tar. + SPYabancı Dil x AKYabancı Dil + SPDin x AKDin) /AKTop.) / 100)x700 =((( (85x4 + 35x4 + 90x4 + 85x2+ 60x2 + 75x2) / 18) / 100) x 700 =497,7778 OSP2 (2.Dönem A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı) = 540,5556

19 A Ğ ıRLıKLANDıRıLMı Ş O RTAK S ıNAV P UANı (AOSP) AOSP=(OSP1 + OSP2) / 2 =(497,7778 + 540,5556) / 2 =519,1667

20 Yerle ş tirme puanı 500 tam puan üzerinden yapılacak. Yılsonu ba ş arı puanı 100 tam puan üzerinden yapılacaktır 6,7,8. sınıf ba ş arı puanları tam puan 300 Merkezi sistem sınavları tam puan 700 İ kisinin aritmetik ortalaması yerle ş tirme puanı. 300 700 6,7,8. sınıf ba ş arı puanları tam puan Merkezi sistem sınavları tam puan Yerle ş tirme Tam Puanı 500 TEOGS DE Ğ ERLEND İ RME

21 8.Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı78,2292 7.Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı68,9700 6.Sınıf Yılsonu Ba ş arı Puanı75,8700 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı519,1667 Yerle ş tirmeye Esas Puan (YEP)371,1179 Yerle ş tirmeye Esas Puan: 6, 7 ve 8.sınıf yılsonu ba ş arı puanları ile 8.sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş otak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerle ş tirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır. Yerle ş tirmeye Esas Puan (YEP) = ( YBP8 + YBP7 + YABP6 + AOSP ) / 2 = ( 78,2292 + 68,9781 + 75,8759 + 519,1667 ) / 2 = 371,1179

22 Sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. E-okul veli bilgilendirme sisteminden sonuçlar görülebilecek. Sonuçlara itiraz 5 takvim günü içerisinde, YE Ğ İ TEK’ e yazılı olarak yapılacak. Her bir ders için 10 TL yatırılıp, banka dekontu ile beraber itiraz dilekçesi. TEOGS DE Ğ ERLEND İ RME

23 Tercihler, okul tercih kodlarına göre yapılacak tercihleri içeren A grubu ve okul türlerine göre yapılacak tercihleri içeren B grubu olmak üzere iki grupta alınacaktır. TEOGS TERC İ H A GRUBU YERLE Ş T İ RME PUANIYLA EN FAZLA 15 OKUL TERC İ H İ YAPILACAK B GRUBU 1-Anadolu Liseleri 2-Anadolu Mesleki ve Teknik Liseleri 3-Çok programlı liseleri 4-Fen Liseleri 5-Sosyal Bilimler Liseleri 6- İ mam Hatip Liseleri B grubu tercihlerinde en az 4 okul türü, alternatif 3 ilçe seçilecektir. Okul tercih kodlarına göre yapılmı ş A grubu tercih listesinde yer alan tercihlerine yerle ş emeyen ö ğ renciler; ikamet adresi, Yerle ş tirme puanı, tercih önceli ğ i, okul kontenjanı ve okulun A grubu yerle ş tirme taban puanı dikkate alınarak B grubundan tercih edece ğ i okul türlerine göre sistem tarafından otomatik olarak yerle ş tirilecektir.

24 Yerle ş meye hak kazandıkları okullar belirlenmi ş olup kesin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Yerle ş tirme i ş lemi bir defa yapılacak olup yedek yerle ş tirme yapılmayacaktır. TEOGS YERLE Ş T İ RME/KAYIT

25 TEOGS NAK İ L 9’uncu sınıfa kesin kaydı yapılmı ş olan ö ğ rencilerin, açık kontenjan bulunan ba ş ka bir okula yerle ş tirmeye yönelik nakil talebinde bulunmaları hâlinde yerle ş tirme sonrası okullarda olu ş an taban puana bakılmaksızın, ba ş vuranlar arasında puan üstünlü ğ ü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerle ş tirme i ş lemleri gerçekle ş tirilecektir.

26 PUAN E Şİ TL İĞİ HAL İ NDE ORTAÖ Ğ RET İ ME YERLE Ş T İ RME NASIL GERÇEKLE Ş ECEK?

27 Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 1. Tercih önceli ğ i, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu ba ş arı puanı yüksekli ğ i, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlı ğ ı.

28 Ö Ğ RENCILER BU SıNAVLARA GIRMEK ZORUNDA Mı ? Ortak sınavlara ö ğ renciler, bu sınavlar bir üst kademeye geçmeyi belirlemekle birlikte aynı zamanda sınıf geçmeyi de belirledikleri için girmek zorundadırlar. Ortak sınavlar ö ğ rencilerin okullarda girdikleri yazılılardan biri oldu ğ u için ö ğ renciler ortaö ğ retime yerle ş tirmeye esas puanı herhangi bir ortaö ğ retim kurumuna yerle ş mek için kullanmasalar dahi ortak sınava girmek zorundadırlar.

29 Ortak sınav sonuçları, ö ğ rencilerin yılsonu ba ş arı puanları belirlenirken di ğ er yazılılar ve performans ödevleri gibi karne notunun hesaplanmasında kullanılacaktır. Sınavsız ö ğ renci alan okullara gitmek isteyen ö ğ renciler de ortak sınav sonuçları karne notlarının hesaplanmasında kullanılaca ğ ından ortak sınavlara girmek zorundadırlar.

30 SINAVDAN ÖNCE

31 Sınav; bir ölüm-kalım sava ş ı de ğ il sadece belli konularda bilgilerinizi ölçen bir de ğ erlendirme aracıdır. Sınav sizin ki ş ili ğ inizi ve de ğ erinizi ölçmez, ölçemez! Kazanmak ş üphesiz güzeldir. Ancak hayatta kaybetmek de vardır. Kazanan olması için mutlaka kaybeden de olmalı. Sınavda ba ş arılı olmak gelece ğ i kazanmanın en iyi yolu, ancak tek yolu de ğ ildir. Kazanma ş ansın yüksek olsa bile kazanamadı ğ ın takdirde kendine uygun bir amaç belirle!

32 Ş u andan itibaren hep geçmi ş teki ba ş arılarınızı dü ş ünün. İ stenmeyen sonuçlar yerine arzu etti ğ iniz ba ş arı ve davranı ş lara kilitlenin. Olumsuzlukları gözünüzde büyütürseniz kaygınız zirveye ula ş ır. Sınava kadar yemek ve uyku düzeniniz planlı ve programlı olsun. Midenizi ve ba ğ ırsaklarınızı bozacak yiyeceklerden uzak durun.

33 SINAV SIRASINDA

34 Açıklamaları iyice okuyun ve salon görevlilerinin açıklamalarını dikkatle dinleyin. Önce, çok hızlı bir ş ekilde cevaplamaya ba ş layaca ğ ınız bölümü kısa sürede (10 saniye gibi) gözden geçirin. Ara sıra saate bakarak çözme hızınızı ayarlayın.

35 Bütün soruları dikkatle incelemeyi ihmal etmeyin. Hiçbir soruyu tam okumadan geçmeyin. Özel i ş aretleme stillerini mutlaka kullanın. Emin olmadı ğ ınız sorularda, rastgele seçenekleri i ş aretlemeyin. Yapamadı ğ ınız soruları atlayın. Üst üste yapamadı ğ ınız sorularda pani ğ e kapılmayın. Çünkü yapabilece ğ iniz, oldukça basit daha çok soru var. Süreyi tam kullanın. Salondan en son çıkan siz olun.

36 Sınav sırasında “Eyvah! Daha çok çalı ş malıydım.” diye de ğ il, “ Ş u anda ne yapabilirim?” diye dü ş ünün. Yoruldu ğ unuzda birkaç dakika arkanıza yaslanabilir, derin nefes alarak dinlenebilir, avuç içlerinizle gözlerinizi dinlendirebilirsiniz. Zaman zaman duru ş unuzu, oturma pozisyonunuzu de ğ i ş tirmek sizi rahatlatır. Sınav bitimine 5 dakika kala cevap ka ğ ıdınızı dikkatlice kontrol ediniz. Kodlama hatalarına ve cevap kaydırmamaya dikkat!!

37 Soruları bir bütün olarak algılayabilece ğ iniz bir hızda okuyun. Aksi takdirde sorunun ne istedi ğ ini anlamakta zorlanırsınız veya soruyu bir kaç kez okumak zorunda kalırsınız. Soru içinde neden-sonuç ili ş kisini bulmaya çalı ş ın. Sorunun ne kadar basit hale geldi ğ ini göreceksiniz. Önce bildi ğ iniz soruları yapmaktan ba ş lamak daha sonra bilemedi ğ iniz bazı soruların cevaplarını kendili ğ inden bulmanıza yardımcı olabilir.

38 D IKKAT EDILECEK DI Ğ ER NOKTALAR : Bir soru için birden fazla seçenek i ş aretlememeye özen gösterin. O anda çözemedi ğ iniz ancak daha sonra hatırlayabilece ğ iniz soruların önlerine (?) koyunuz. Sorunun yanıtı olmayacak seçeneklerin üzerine (X) i ş areti koyarak eleyebilirsiniz. Böylece az seçenek üzerinde durarak yanıtı bulmayı kolayla ş tırmı ş olursunuz.

39 Her soruyu cevaplandırdıktan sonra sorunun cevabı optik forma hemen i ş aretlenmelidir. Sorunun cevabını i ş aretlerken hem di ğ er soruya geçi ş için gerekli olan göz ve zihin dinlenmesi sa ğ lanır, hem de bir sonraki soru için gereken psikolojik hazırlık sa ğ landı ğ ı gibi kaydırma yapma riskini ortadan kaldırırsınız. Geçen süreyi kesinlikle dü ş ünmeyin. Kalan süreyi en iyi ş ekilde kullanın.

40 SORULAR

41 YA Ş AMINIZDAK İ TÜM SINAVLARDA BA Ş ARILAR!!! KIRIKKALE RAM KIRIKKALE / 2014-2015


"TEOGS UYGULAMA Ortak sınavlar, sınav takviminde belirtilen tarihlerde, her sınav günü 3 olmak üzere, iki günde altı oturum halinde yapılacaktır. Sınav." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları