Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013 - 2014 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013 - 2014 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi."— Sunum transkripti:

1 2013 - 2014 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekle ş tirilecek.

2

3

4 Ortak Sınav Tarihleri ve Kazanım Konuları DERSB İ R İ NC İ DÖNEM MERKEZÎ S İ STEM ORTAK SINAV İ K İ NC İ DÖNEM MERKEZÎ S İ STEM ORTAK SINAV Türkçe28 Kasım 2013 (09:00)Nisan 5. Hafta Matematik28 Kasım 2013 (10:10)Nisan 5. Hafta Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi28 Kasım 2013 (11:20)Nisan 3-5. Hafta Fen ve Teknoloji29 Kasım 2013 (09:00)Nisan 3-5. Hafta T.C. İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük29 Kasım 2013 (10:10)Nisan 5. Hafta Yabancı Dil29 Kasım 2013 (11:20)Nisan 5. Haftası

5 Ö ğ rencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu ba ş arı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerle ş tirmeye esas puanı olu ş turacaktır. Yılsonu ba ş arı puanının hesaplanması Yılsonu ba ş arı puanı, not ile de ğ erlendirilen tüm derslerin a ğ ırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

6 A ğ ırlıklandırılmı ş Ortak Sınav Puanı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekle ş tirilen derslerden alınan puanlar kendi a ğ ırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen de ğ erin derslerin a ğ ırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır Yerle ş tirmeye Esas Ortak Sınav Puanı Ö ğ rencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu ba ş arı puanları ile 8 inci sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerle ş tirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

7 Haftalık ders saati Haftalık ders saati toplamı Yazılı ve performans sayısı

8 www.kisiselbasari.com

9 Yerle ş tirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması

10 SBS’ DE PUAN HESABI NASILDI ? 6. Sınıf YBP:98,000 7. Sınıf YBP:100,000 8. Sınıf YBP:95,000 8. Sınıf SBS: 675,000 olan bir öğrencinin OYP’ si: 98 + 100 + 95 + 675 = 968 OYP:968 / 2 = 484,000 olur.

11

12 SBS’ DE PUAN HESABI NASILDI ?

13 Yerle ş tirmeye esas puan, ö ğ rencinin bir sonraki e ğ itim kademesinde devam edece ğ i okulun belirlenmesinde kullanılacak. Ö ğ rencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre de ğ erlendirilecek ve yerle ş tirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekle ş tirilecek

14 Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 1. A ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu ba ş arı puanı üstünlü ğ ü, 3. Tercih önceli ğ i, Yerle ş tirmeye esas puanların e ş it olması durumunda a ş a ğ ıdaki öncelik sıralamasına göre yerle ş tirme yapılacaktır: 4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlı ğ ı. Puan E ş itli ğ i Halinde Ortaö ğ retime Yerle ş tirme Nasıl Gerçekle ş ecek?

15


"2013 - 2014 e ğ itim - ö ğ retim yılından ba ş layarak altı temel ders için 8. sınıfta ö ğ retmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları