Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nizip Rehberlik ve Arastırma Merkezi – Rehberlik Hizmetleri Bölümü 2013-2014 Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nizip Rehberlik ve Arastırma Merkezi – Rehberlik Hizmetleri Bölümü 2013-2014 Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları."— Sunum transkripti:

1 Nizip Rehberlik ve Arastırma Merkezi – Rehberlik Hizmetleri Bölümü 2013-2014 Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları

2 İçerik Bu Yılki Uygulama Nasıl Olacak? Sınavla İlgili Genel Bilgi Ortak Sınavlar Uygulama Takvimi Başvuru Ortak Sınavlara Giriş Yeri Ortak Sınavların Uygulanması Mazaret Sınavları Sınavın Değerlendirilmesi Puanların Hesaplanması Ortak Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi 2 Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014

3 Bu Yılki Uygulama Nasıl Olacak? Ortaokul 8. Sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil derslerinin sınavlarından, iki sınavı olanların birincisi, üç sınavı olan derslerin ikincisi olacak şekilde Bakanlık tarafından her dönemde Ortak Sınavlar yapılacaktır. 3 Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014

4 Sınavla İlgili Genel Bilgi Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 6.7. ve 8. sınıf Yılsonu Başarı Puanı eklenerek Toplam puan elde edilecek. Çoktan Şeçmeli şeklinde olacak. Yılsonu başarısı % 30, Ortak Sınavlar % 70 etkili Mazaret Sınavları var. Dönem İçerisinde ayrı bir sınav değil, normal sınav döneminde uygulanıyor. Ortak Sınavlar 8.Sınıf yılsonu başarı puanını da etkiliyor. İki gün içerisinde 6 oturumda gerçekleştiriliyor. Herkes kendi okulunda belirlenen sınıfta giriyor. PYBS ve Özel Okullar için ayrı sınav yok. Yanlış, Doğruyu Götürmüyor. 4

5 Ortak Sınavlar Uygulama Takvimi Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 5

6 Ortak Sınavlara Başvuru Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 8. sınıf öğrencileri sınav için ücret yatırmayacaklardır. E-Okul Sistemine kayıtlı 8. sınıf öğrencileri sınava girmek için ayrıca başvuru yapmayacaklardır. PYBS’den yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları, 2014 PYBS Başvuru Kılavuzunda belirtilen tarihlerde kendi okullarından E-Okul Sistemi üzerinden alınacaktır. 6

7 Ortak Sınavlara Giriş Yeri Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 Her öğrenci kendi okulunda sınava girecektir. Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayınlanacaktır. 7

8 Ortak Sınavların Uygulanması Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 Sınavlar 09:00, 10:30 ve 12:00’de başlayacak ve aynı anda yapılacaktır. Sınav günlerinde okullarda ders yapılmayacaktır. Ortak sınavlar, birinci günde üç oturum, ikinci günde üç oturum olmak üzere altı oturum halinde uygulanacaktır. Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek, her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır. Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. 8

9 Ortak Sınavların Uygulanması Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınavda 2 ayrı kitapçık türü olacaktır.(A ve B) 4 Seçenekli bir sınav olacaktır.( a, b, c, d) Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. 9

10 Mazaret Sınavları Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır. 10

11 Ortak Sınavların Değerlendirilmesi Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Dönem puanı hesaplamasında kullanılacak olan sınav puanı; [(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü ile hesaplanacaktır. 8 inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır. 11

12 Ortak Sınavların Değerlendirilmesi Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 Kopya taraması sonucu iptal edilen dersin sınavı puanla değerlendirilmez. Ancak dönem puanı ve ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamalarında sınav adedi tam olarak alınır. Özründen veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav puanı, yılsonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanacaktır. Tüm hesaplamalar virgülden sonra dört basamağa kadar yapılacaktır. Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır. 12

13 Puanların Hesaplanması Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 3 ayrı puan türü bulunmaktadır. Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Yılsonu Başarı Puanı Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puan 13

14 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır. 14

15 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 15

16 Yılsonu Başarı Puanı Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır. 16

17 Ortaöğretime Yerleştirmeye Esas Puan Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 Ö ğ rencilerin; 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu ba ş arı puanları ile 8 inci sınıf a ğ ırlıklandırılmı ş ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerle ş tirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır. 17

18 Ek Puan Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının ; - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, - Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, - Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, - Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir. Ülkemizi temsil etme hakkını kazandı ğ ını belgeleyemeyen ö ğ rencilerin ba ş vuruları, Millî E ğ itim Bakanlı ğ ı Ortaö ğ retim Kurumlarına Geçi ş Yönergesi gere ğ ince dikkate alınmayacaktır. 18

19 Ortak Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e- Okul sistemine işlenecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir. 19

20 Nizip Rehberlik ve Ara ş tırma Merkezi, 2014 20


"Nizip Rehberlik ve Arastırma Merkezi – Rehberlik Hizmetleri Bölümü 2013-2014 Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları