Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEOG (Temel E ğ itimden Ortaö ğ retime Geçiş) S İ STEM İ KA Ğ ITHANE REHBERL İ K VE ARAŞTIRMA MERKEZ İ Hazırlayan: Psikolojik Danışman Zehra AKÇA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEOG (Temel E ğ itimden Ortaö ğ retime Geçiş) S İ STEM İ KA Ğ ITHANE REHBERL İ K VE ARAŞTIRMA MERKEZ İ Hazırlayan: Psikolojik Danışman Zehra AKÇA."— Sunum transkripti:

1 TEOG (Temel E ğ itimden Ortaö ğ retime Geçiş) S İ STEM İ KA Ğ ITHANE REHBERL İ K VE ARAŞTIRMA MERKEZ İ Hazırlayan: Psikolojik Danışman Zehra AKÇA

2 TEOG Sisteminin Nedir? Ö ğ rencinin başarısını tek bir performansa dayalı olarak de ğ il, geniş bir zaman dilimine yayarak çeşitli performanslarla belirlemeyi amaçlayan bu sistem, 6 temel dersten (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, TC İ nkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) alaca ğ ı merkezi sınavların ve Yılsonu Başarı Puan(YBP)’larının etkiledi ğ i Yerleştirmeye Esas Puan(YEP)’ı ile ö ğ rencinin ortaö ğ retime geçmesini hedefliyor.

3 Merkezi Sınavlar TEOG modelinde, iki yazılısı olan derslerin birinci yazılısı, üç yazılısı olan derslerin ikinci yazılısı merkezi sistemde yapılacak. Sınav soruları, ö ğ rencilerin kazanımlarını dikkate alarak yorumlama, analiz yapma, eleştirel düşünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterlilikleri ölçecek niteliktedir.

4 Merkezi Sınavlar(devamı) Sorular 4 şıklı olacak ve yanlış cevaplar do ğ ruları götürmeyecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulan ö ğ rencilere ise alternatif sorular sorulacak. Merkezi sınavlar için Bakanlık bünyesinde Yenilik ve E ğ itim Teknolojileri Genel Müdürlü ğ ü (YE Ğİ TEK) bünyesinde soru havuzu oluşturulacak. Soruları derslere giren ö ğ retmenler, işlenilen konulara kadar olan bölümden hazırlayacak ve sisteme attıkları soru başına para alacaklar.

5 Merkezi Sınavlar(devamı) Ortak sınavı yapılan 6 temel dersin a ğ ırlık katsayıları: Ders AdıA ğ ırlık Katsayısı Türkçe4 Matemetik4 Fen ve Teknoloji4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2 T.C. İ nkkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Yabancı Dil2 Toplam18

6 Yerleştirme Kriteri Ö ğ rencilerin performansları Yerleştirmeye Esas Puanları hesaplanarak de ğ erlendirilecek ve bu puana göre yerleştirme yapılacaktır. Yerleştirme Esas Puanları hesaplanırken okulda yapılan ö ğ retmenler tarafından hazırlanan sınavlardan alınan puanlar ve Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı bünyesinde hazırlanan merkezi sınavlar etkili olacak. Bu hesaplama sistemi de ö ğ rencilerin bütün okul sürecine aktif katılımını hedefliyor.

7 Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) Nasıl Hesaplanacak ? YEP, merkezi sınavlarının %70'i ile 6,7 ve8. sınıf YBP puanlarının ortalamasının %30'unun toplanması ile elde edilecek. Bakanlı ğ ın düzenleyece ğ i ortak sınavlardan alınan notların yüzde 60’ı ile ö ğ retmen kanaat notunun yüzde 40’ı, dönem başarı puanını belirleyecek. Yılsonu Başarı Puanı(YBP): 6, 7 ve 8. sınıflarda, ö ğ rencinin derslerden aldı ğ ı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen toplam puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.

8 Örnek YBP Hesaplaması: DERSLER HAFTALIK DERS SAAT İ YIL SONU NOTU A Ğ IRLIKLI YILSONU NOTU TÜRKÇE 5805*80=400 MATEMAT İ K 4854*85=340 FEN VE TEKNOLOJ İ 4904*90=360 SOSYAL B İ LG İ LER 3903*90=270 YABANCI D İ L 4954*95=380 D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B İ LG İ S İ 21002*100=200 GÖRSEL SANATLAR 11001*100=100 MÜZ İ K 1951*95=95 BEDEN E Ğİ T İ M İ 2902*90=180 TEKNOLOJ İ TASARIM 2902*90=180 TOPLAM 282505 YILSONU BAŞARI PUANI 2505/28=89.464

9 Örnek YEP Hesaplaması: Bir di ğ er örnekle; bir ö ğ renci merkezi sınavlardan tam puan aldı ğ ında 700 puan alabiliyor. Ö ğ renci merkezi TEOG sınavından 600 puan alsın, 6,7 ve 8. sınıflardan ise Yılsonu Başarı Puanı olarak da 90, 80, 90 aldı ğ ında bu puanlar toplanıyor ve 860 alıyor. Bu puanın %50si alınıyor ve 500 üzerinden 430 puan elde ediliyor. Ö ğ rencinin YEP puanı 430 oluyor. 8. Sınıf TEOG Sonucu %70 6,7 ve 8. sınıf YBP Ortalaması %30 YEB 9063702184

10 YEP Puanının Eşitli ğ i Durumu Ö ğ rencilerin YEP puanları eşit oldu ğ unda; - Tercih önceli ğ i, - Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekli ğ i, - Özürsüz devamsız gün sayısının azlı ğ ı dikkate alınacaktır.

11 TELAF İ Geçerli bir mazereti bulunması halinde sınava katılamayan ö ğ rencilere sınavdan sonraki bir hafta içerisinde telafi sınavı yapılacak. Normalde ö ğ renciler sınavlarına kendi okullarında girerken; telafi sınavlarını kendi okullarında alamayacak, il ve ilçe merkezlerindeki sınav merkezlerinde alabilecekler.

12 Referans: MEB Tebli ğ ler Dergisi, Ocak 2014, Milli E ğ itim Bakanlı ğ ı Ortaö ğ retim Kurumlarına Geçiş Yönergesi, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ogr_gecis_1/ogr_gec_0. html adresinden alıntılanmıştır. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/ogr_gecis_1/ogr_gec_0. html


"TEOG (Temel E ğ itimden Ortaö ğ retime Geçiş) S İ STEM İ KA Ğ ITHANE REHBERL İ K VE ARAŞTIRMA MERKEZ İ Hazırlayan: Psikolojik Danışman Zehra AKÇA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları