Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

+ (Yeni) Medya, Aile ve Çocuk Ö ğ r. Gör Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi İ leti ş im Fakültesi 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "+ (Yeni) Medya, Aile ve Çocuk Ö ğ r. Gör Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi İ leti ş im Fakültesi 1."— Sunum transkripti:

1 + (Yeni) Medya, Aile ve Çocuk Ö ğ r. Gör Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi İ leti ş im Fakültesi 1

2 + Medya Türleri Görsel Medya İş itsel Medya Basılı Medya İ nternet ve Yeni Medya Ta ş ınabilir bilgi ileti ş im teknolojileri 2

3 + Medyanın İş levleri *** Bilgilendirme İş levi Farkındalık Yaratma ve E ğ itim İş levi Toplumsalla ş tırma İş levi E ğ lendirme İş levi Kamuoyu Olu ş turma ve Gündem Kurma İş levi 3

4 + Medya İş levlerinin Ürünleri Bilgilendirici içerikteki haber Ki ş isel görü ş ve dü ş üncelerin aktarıldı ğ ı yorum Ürün ve dü ş üncelerin ve pazarlandı ğ ı reklam ve ilan Kendi ba ş ına bir bütünlü ğ e sahip e ğ lence, kültür ve muhtelif içeri ğ e sahip olabilecek programlardan olu ş ur. 4

5 + Haber *** Peki ş tirici ve Birle ş tirici (Konsolidatif) Bilgilendirici (Enformatif) Yönlendirici(Manuplatif) veya Kanaat Bozucu, Yıkıcı, Kı ş kırtıcı (Spekülatif) Sunu ş Ş ekli, Kayna ğ ı Etik kurallara uygunlu ğ u 5N1K 5

6 + Tarafsızlık 6

7 + Medya - Gündem Olu ş turmak Hakiki gündem, olay veya içinde bulunulan durumlar Medyanın kendisi Kurum ve kurulu ş lar Siyasiler Kanaat önderleri Çıkar sahipleri 7

8 + Medyada İ çerik ve Sunum İ çeri ğ in biçimselle ş tirilmesi (medya türü, içerik türü, hedef kitle ve yayın politikası) Farklı bir dil seçilmesi İ çeri ğ in dikkat çekici bir hale getirilmesi 8

9 + Tüketim Motivatörü: Reklam Reklamın birincil amacı ürün ve hizmetleri tanıtmak? Reklamcı neyi amaçlıyor? İ zleyici ne istiyor? İ zleyici nasıl etkileniyor? Kadın ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi nedir? Etik kurallar nelerdir? 9

10 + Tüketim Toplumu Tüketime ba ğ lı bir ya ş am tarzı olu ş turmak Tükeitmin kimlik unsurları arasına girmesi Tüketimin toplumsal statü kazandırması Tüketimin güç ve otorite aracı olarak görülmesi 10

11 + Dikkat! Tüketim Toplumu! Bütçe yetersizli ğ i Ya ş am Tarzının Farklıla ş ması Gündelik ya ş amda çeli ş ki yaratması Aile birli ğ inde zayıflama Çözüm: Farkındalık ve Tüketime Kar ş ı Direni ş 11

12 + Medya: Zihin, Dil ve Kültür Erozyonu Dil kültürün en önemli ö ğ esi Sözellikten uzakla ş tırıyor, Limbik Sistem, Hayal Kurmak, Kitap okumak ‘Down Time’ çok önemli, canı sıkılmayan çocuk, üretkenlik? Baskın olan kültürler Kültürün endüstrile ş mesi Dillerin gramerine uygun olmayan kelimelerin dile yerle ş mesi Teknolojik Terimler, Futbol terimleri, Magazin terimleri 12

13 + Ekran Ba ğ ımlılı ğ ı Dopamin salgısı ( ş ekerleme, uyu ş turucu etkisi) Çocuklar, yeni bir ku ş ak izlenimi veriyor Birlikte ama yanlızlık uyarıları Popüler kültür bayrakla ş ıyor Siberzorbalık 13

14 + Medya => Yeni Medya Medya İ çerik Kitlesel (Massive) Bilgisayarla ş ma, Telekomünikasyon ve A ğ ( İ nternet) Yeni Medya Sunu ş (Etkile ş im, Kitlesizle ş tirme, E ş zamansızlık) Platform ( İ nternet ve Mobil Cihazlar) 14

15 + Kimlik Deneyleri Bedene ihtiyaç duymayan öznellik Gerçek / sanal Benlik Cisiyet ya ş geçi ş leri Kaçı ş mekanı Abartılmı ş kendilik Yüzsüz ileti ş im Daha kolay kendini ifade Daha kolay yalan ve agresyon Analog hassaiyeti kaybediyor, dijitalin yüseyselli ğ ini kazanıyoruz 15

16 + İ nternet ve İ nsani İ li ş kiler Biriciklik hissi, narsistlik kültürü Kendi profil ve resimlerimizi parlatmak Narcisurfing (kendini aratma) Yüzyüze ileti ş imdeki kontrolü kaybediyor Hayal kırıklıklarına yol açabiliyor Yapılan ara ş tırmalar insaları anlama kabiliyeti azalıyor: Duyarsızla ş ama ve empati yitimi 16

17 + Sanal ili ş ki kuran insanların özellikleri Sosyal kaygı Utangaç olma Sanal dünyayı güvenli görme Yanlızlık Hissi Kaçı ş imkanı 17

18 + Yeni Medya ve Teknoloji Beyinlerimiz Nasıl Etkiliyor Dikkat da ğ ınıklı ğ ı, kitap sabrı tükeniyor. Kar ş ımızdakiyle anımızı ya ş ayamıyoruz Yeni medya beynimiz üzerinde güçlü ve hızlı de ğ i ş imlere yol açmasına neden olan uyarıclara sahip(sürekli, a ş ırı alı ş kanlık yapan, etkile ş imli bili ş sel ve duyusal sinyaller) Çok sayıda uyarıcı bollu ğ u (enformasyon, yüzesysel bilgi) Bilgiyi elde etme, yorumlama ve saklama biçimlerimiz de ğ i ş iyor. Entellektüel zayıflama ve zihinsel cansızlık 18

19 + Teknoloji ve Ebeveyn İ li ş kileri Ebeveynlerin sınır koymakta zorlanması Narsistlik e ğ ilimin artması Çocukların ba ğ ımsızlık mücadelesi Ş iddet e ğ ilimin artması Popüler kültüre ilgi artıyor 19

20 + Çözüm (Öz)Denetimli Serbestlik 0-2 Ya ş ındaki çocukları televizyon ve bilgisayar ekranı ile tanı ş tırmayın. 2-6 ya ş 1 saat, ilk ve orta ö ğ retim en fazla 2 saat Sınırları çocuklarla birlikte belirleyin Çocuk odasında olmamalı Özdenetim, birlikte karar verme Alternatifler geli ş tir 20


"+ (Yeni) Medya, Aile ve Çocuk Ö ğ r. Gör Mehmet Akif BARI Ş Zirve Üniversitesi İ leti ş im Fakültesi 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları