Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Platform Ba ğ ımsız Ki ş isel Ö ğ renme Ortamlarının Tasarımı Ara ş.Gör. İ lker Kayaba ş (Anadolu Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu (Anadolu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Platform Ba ğ ımsız Ki ş isel Ö ğ renme Ortamlarının Tasarımı Ara ş.Gör. İ lker Kayaba ş (Anadolu Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu (Anadolu."— Sunum transkripti:

1  Platform Ba ğ ımsız Ki ş isel Ö ğ renme Ortamlarının Tasarımı Ara ş.Gör. İ lker Kayaba ş (Anadolu Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu (Anadolu Üniversitesi) Akademik Bili ş im 2013, 23-25 Ocak 2013, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye

2  Ki ş isel Ö ğ renme Ortamları Bu bölümde ki ş isel ö ğ renme ortamlarını tanımlayarak tasarımsal yakla ş ımlarını ve uygulama örneklerini inceleyece ğ iz.

3 Tanımlamalar  Ki ş isel ö ğ renme ortamları, ö ğ renenlerin kendi bireysel ö ğ renme süreçlerini yönetebilmelerine olanak sa ğ layan sistemlerdir.  Ki ş isel ö ğ renme ortamları tamamen ö ğ renenin kendisi tarafından yapılandırılır ve yönetilir.  Ö ğ renenlerin kullanım alanı açısından ele alındı ğ ında ki ş isel ö ğ renme ortamları, bilgi kaynaklarının takibinden yeni bilgi kaynaklarının ke ş fine, di ğ er ö ğ renenler ya da ö ğ reticiler ile ileti ş im kurulmasından bireysel etkinliklerin planlanmasına kadar her türlü ö ğ retimsel faaliyeti kapsamaktadır.

4 Tanımlamalar  Teknolojik olarak genellikle Web 2.0 araçlarının sundu ğ u olanaklar çerçevesinde tanımlanan ki ş isel ö ğ renme ortamları: blog, wiki, rss okuyucuları, twitter ve facebook gibi teknolojilerin ö ğ renen merkezli entegrasyonunu ifade etmektedir.  E ğ itim aldıkları kurum tarafından yapılandırılmı ş formal bilgilere ek olarak ö ğ renenler, bireysel ve sosyal ya ş antıları kapsamında edindikleri informal bilgileri de kendi ki ş isel ö ğ renme ortamları aracılı ğ ıyla yönetebilmektedir.

5 Kuramsal Zemin  Ya ş amboyu Ö ğ renme (Lifelong Learning)  Özdüzenlemeli Ö ğ renme (Self-Regulated Learning)

6 Tasarım Yakla ş ımları Kompen ve Edirising (2008), ki ş isel ö ğ renme ortamı tasarımında iki ana yakla ş ımdan bahsetmektedir:  Hizmet Yakla ş ımı: Ö ğ renlere ki ş isel ö ğ renme ortamlarını olu ş turmaları için gerekli bile ş enleri (widgets) sa ğ layan sunucu tabanlı bir ortamın geli ş tirilmesini öngörmektedir.  Çerçeve Yakla ş ımı: Ö ğ renenlerin Web 2.0 araçlarını kullanarak kendi ki ş isel ö ğ renme ortamlarını olu ş turabilmeleri için gerekli i ş akı ş larını, a ğ yapısını ve kullanım önerilerini içeren bir çerçevenin tasarlanmasını kapsamaktadır.

7 Ba ş langıç Sayfası (Start Page)  Ba ş langıç sayfaları, hizmet yakla ş ımı çerçevesinde geli ş tirilen ki ş isel ö ğ renme ortamlarına güzel bir örnektir.  Ba ş langıç sayfası üzerinden tasarlanan ki ş isel ö ğ renme ortamları; iGoogle, NetVibes, PageFlakes, Protopage vb. gibi web tabanlı servislerin kendi içersinde sundu ğ u görev yöneticisi, rss okuyucu, email, sosyal a ğ lar, haber servisleri vb. bile ş enlerin (widgets) ö ğ renenler tarafından kendi ö ğ renme süreçlerini yönetebilmek amacıyla nasıl kullanılabilece ğ i konusunda fikir vermektedir (Mutlu, 2012).

8 Ba ş langıç Sayfası Uygulamaları Ne Kadar Sürdürülebilir?  Ba ş langıç sayfası uygulamaları üzerinden yapılandırılan ki ş isel ö ğ renme ortamlarının sürdürülebilirli ğ i servisi sa ğ layan firmalara ba ğ lıdır.  Ba ş langıç sayfaları üzerine yapılan güncel bir ara ş tırmada ki ş isel ö ğ renme ortamı olu ş turmak amacıyla kullanılma potansiyeline sahip 28 farklı web servisinin 17’sinin verdikleri hizmeti durdurdu ğ u tespit edilmi ş tir (Mutlu 2012).

9  Platform Ba ğ ımsız Ki ş isel Ö ğ renme Ortamı Tasarımı Bu bölümde platform ba ğ ımsız ki ş isel ö ğ renme ortamları tasarlamak amacıyla olu ş turulmu ş bir model önerisi tanıtılacaktır.

10 Platform Ba ğ ımsız! Ama Nasıl?  Bulut tabanlı  Özelle ş tirilebilir  Sürdürülebilir  Geni ş letilebilir

11 İ nternet Tarayıcı Tabanlı Ki ş isel Ö ğ renme Ortamları Google Chrome Mozilla Firefox İ nternet Explorer Safari Opera  Bulut Senkronizasyonu  Sık Kullanılanlar Listesi  Eklentiler ve Uygulamalar  Cihaz ve İş letim Sistemi Ba ğ ımsız

12 Örnek: Chrome Tabanlı Ki ş isel Ö ğ renme Ortamı Uygulamala r Eklentiler Sık Kullanılanlar Ma ğ aza

13 Uygulama Ma ğ azası

14 Ki ş isel Ö ğ renme Ortamı için Tarayıcı Uygulamalarına Dayalı Tasarım Modeli Uygulamalar  eMail (Gmail, Outlook, Yahoo…)  Sosyal A ğ lar (Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Foursquare, Flicker…)  RSS Okuyucular (Feedly, Google Reader…)  Üretkenlik Araçları  Dosya Payla ş ım (Dropbox, Skydrive, Google Drive, Cubby…)  Not Defteri (Evernote, Springpad, Scratchpad…)  Sunum (SlideRocket, MindMeister, Cacoo Diagrams)  Uzakmasaüstü (Chrome Remote Desktop

15 Sonuç  Tarayıcının kendisini bir ba ş langıç sayfası olarak kullanmak amacıyla tarayıcılar üzerinde gerçekle ş tirilen denemelerde Chrome tarayıcısının nitelikleri di ğ erlerine göre öne çıkmaktadır.  Chrome Ma ğ azasından indirilecek uygulamalarla Chrome tarayıcısı üzerinde Ki ş isel ö ğ renme ortamı olu ş turmak mümkün olmaktadır. Olu ş turulacak Ki ş isel Ara ş tırma Ortamına bulut senkronizasyonu ile her platformdan eri ş ilebilir.  Tarayıcı uygulamaları yakla ş ımıyla Ki ş isel Ö ğ renme Ortamları için yeni bir tasarım kulvarı açılmaktadır.


" Platform Ba ğ ımsız Ki ş isel Ö ğ renme Ortamlarının Tasarımı Ara ş.Gör. İ lker Kayaba ş (Anadolu Üniversitesi) Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu (Anadolu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları