Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ligantlar Lewis bazlarıdır, merkez atoma verici atomları ile bağlanır. Verici atom türleri - P atomu  fosfinler - N atomu  aminler, nitro, piridin(py)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ligantlar Lewis bazlarıdır, merkez atoma verici atomları ile bağlanır. Verici atom türleri - P atomu  fosfinler - N atomu  aminler, nitro, piridin(py)"— Sunum transkripti:

1 Ligantlar Lewis bazlarıdır, merkez atoma verici atomları ile bağlanır. Verici atom türleri - P atomu  fosfinler - N atomu  aminler, nitro, piridin(py) -O atomu  akua, OR - -S atomu  SR -, SO x -organik bileşikler  aromatikler, olefinler, alkiller v.s. Ligantların Sınıflandırılması ● Diş sayısına göre Şelat yapan ligantlar : merkez atomuna birden çok donör atomu ile bağlanabilen ligantlar Monodentat = tek dişli ligant Bidentat = iki dişli ligant Tridentat = üç dişli ligant Multidentat = çok dişli ligant

2 Verici-alıcı türlerine göre –  verici (sadece) En > NH3 alkiller (metil, etil, propil v.s.) –  verici (dolu p orbitalleri) H 2 O > F - > RCO 2 - > OH - > Cl - > Br - > I - –  alıcı CO, CN - > phen > NO 2 - > NCS - Elektronik yapılarına göre - Bir elektron verici  H , metil, etil, propil.. - İki elektron verici  NH 3, H 2 O, CO, etilen, py - Üç elektron verici  NO, allil (H2C=CH-CH2  ) - Dört elektron verici  bütadien - Beş elekton verici  siklopentadienil (Cp)

3

4 Ligantların adlandırılmaları  Anyonik ligantların sonuna “o” takısı konur -bromo, kloro, karbonato, sülfato  Nötral ligantlar takı almaz -etilendiamin, fosfin, metilamin, dimetilamin  Radikallerin sonuna “il”takısı getirilir -fenil, metil, etil, siklopentadienil  Bazı ligantlar özel ada sahiptir -karbonil, nitrozil, ammin, akua  Köprü ligantlar μ(mü) ile gösterilir  Delokalize bağlar η (eta) ile gösterilir

5

6

7 Ligant sayısını veren önekler 2dibis 3tritris 4tetratetrakis 5pentapentakis 6heksaheksakis 7heptaheptakis 8oktaoktakis ikinci grup öneklerin kullanıldığı yerler  Büyük ve karmaşık ligantlarda  Önek içeren ligantlarda

8 NH 3 ammin H 2 O akua nötral ligantlar SR 2 tiyoeter PPh 3 trifenilfosfin CO karbonilNO nitrozil

9 Anyonik ligantlar CN¯ siyano OCN¯ siyanato H¯ hidro (hidrido) O -2 okso OH¯ hidrokso F¯ floro Cl¯ kloro Br¯ bromo I¯ iyodo NC SNC S tiyosiyanato S -2 tiyo HS¯ merkapto O 2 -2 perokso N -3 nitrido NH 2 ¯ amido NH -2 imido N 3 ¯ azido NO 2 ¯ nitro ONO¯ nitrito izotiyosiyanato NO 3 -2 nitrato ClO 3 ¯ klorato C 2 O 4 -2 oksalato SO 4 -2 sülfato SO 3 -2 sülfito CH 3 COO - asetato S 2 O 3 -2 tiyosülfato CO 3 -2 karbonato NHOH¯ hidroksilamido

10  – bağlı ligantlar Çok katlı (çift ve üç katlı) bağlar Lewis bazı gibi davranır CH 2 H2CH2C CR RC CH 2 Pt Cl - [PtCl 3 (  2 -C 2 H 4 )] - η 2 -C 2 H 4 : etilenin metale iki C atomu ile bağlandığını gösterir K+K+

11 Nötral ikidişli ligantlar 1,2-diaminoetan = etilendiamin = en e.g. [PtCl 2 (en)] beş üyeli şelat kare düzlem kompleks 1,2-difenilfosfinetan dppe 2,2'-bipiridin bpy Şelat yapan ligantlar merkez atomuna daha kuvvetli bağlanır 1,10-fenantrolin phen

12 asetato = ac - Anyonik ikidişli ligandlar oksalato = ox 2- Pd(II)-oksim kompleksi  -verici ikidişli ligant [Fe(CO) 3 (  4 -C 4 H 6 )]

13 Üçdişli ligantlar: üç donör atomlu 2,2':6',2"-terpiridin tpy dietilentriamin dien 1,4,7-triazosiklononan makrosiklik ligant makrosiklik ligantlar, en az 3 verici atomuna ve en az 9 halka atomuna sahiptir

14 Dörtdişli ligantlar porfirin fitalosiyanin tris(2-aminoetill)amin tren

15 Çokdişli ligantlar etilendiamintetraasetato EDTA Hekzadentat

16

17 e.g. NH 3, H 2 O, OH -, CO 3 2- Small donor atoms Electronegative Not very polarisable e.g. Fe(III), Mn(II), Cr(III) Small metals (1st row) High oxidation state Hard donor atoms CO, PPh 3, C 2 H 4, SRH, CN -, SCN - Larger donor atoms Less electronegative Easlily polarisable e.g. Ag(I), Cu(I) Larger metals (2nd + 3rd row) Low oxidation state Soft donor atoms "Hard" metals Soft metals strong complexes weak complexes


"Ligantlar Lewis bazlarıdır, merkez atoma verici atomları ile bağlanır. Verici atom türleri - P atomu  fosfinler - N atomu  aminler, nitro, piridin(py)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları