Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Atomların Lewis Sembolleri V = Değerli Kabuğu Elektron Sayısı = Grup Numarası Group VIA V = 6 V = 6 Yalın Çiftler Tek elektronlar, diğer atomlarla kovalent.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Atomların Lewis Sembolleri V = Değerli Kabuğu Elektron Sayısı = Grup Numarası Group VIA V = 6 V = 6 Yalın Çiftler Tek elektronlar, diğer atomlarla kovalent."— Sunum transkripti:

1 1 Atomların Lewis Sembolleri V = Değerli Kabuğu Elektron Sayısı = Grup Numarası Group VIA V = 6 V = 6 Yalın Çiftler Tek elektronlar, diğer atomlarla kovalent bağ oluşturur

2 2 Oktet Kuralı (Octet Rule) Kovalent bir bileşiği oluşturan atomlar, değerlik kabuğunda sekiz elektron bulununcaya kadar elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. NOT : Hidrojen atomu için dublet kuralı geçerlidir.

3 3 Lewis Yapılarının Oluşturulması 1. Molekülün toplam değerlik elektron sayısı tespit edilir. 2. Molekülün tek bağlı iskelet yapısı yazılır. Genellikle, molekülde en elektropozitif atom, merkez atomudur. 3.Geri kalan değerlik elektronlar atomların etrafına yalın çift olarak yerleştirilir. a) Toplam değerlik elektronları eksik ise, tek bağ yerine ikili veya üçlü bağlar oluşturulur b) Toplam değerlik elektronları fazla ise, merkez atom çevresine yerleştirilir.

4 4 Metan CH H H H.... x x x x CH 4 C : 4 H : 4x1 V : 8 elektron

5 5 20 elektron geri kalır Sülfit iyonu (sulfite ion), SO 3 2- Adım 1. Değerlik eletronları toplamı tayin edilir V = 6 + 3 x 6 + 2 = 26 elektron S O yük S O yük Adım 2. İskelet yapı oluşturulur Adım 3. Geri kalan elektronlar, dış atomlardan başlanarak oktet kuralını sağlayacak şekilde atomların etrafına konur. sağlayacak şekilde atomların etrafına konur. OO O S Her bir atom oktet kuralını sağlar

6 6 Karbon Dioksit, CO 2 Geri kalan elektronlar dış atomlar üzerine konur. 12 elektron geri kalır. V : 4 + 2 x 6 = 16 e − C ve O atomları arasına çift bağlar konarak, C atomunun okteti sağlanır. OOC C atomu oktetini sağlamaz. OOC OOC

7 7 Üre (Urea), (NH 2 ) 2 CO V = 24 e- 1. adım 2. adım 3. adım CNNH HH H O CNNH HH H O

8 8 Poliatomik İyonlar NO 3 - NO 3 - PO 4 3- PO 4 3- N O O O : : : : :.. O O P O O : : : :: :.. - 3-..

9 9 Some Lewis Diagrams of Organic Molecules acetone ethyleneglycine hydrogen cyanide

10 10 H 2 CO SO 3 C2F4C2F4C2F4C2F4

11 11 Oktet Kuralından sapmalar Merkez atom (IIA, IIIA) üzerinde 8 elektrondan az Merkez atom (IIA, IIIA) üzerinde 8 elektrondan az Oktet boşluğu olan elementler Oktet boşluğu olan elementler BF 3, BeCl 2 BF 3, BeCl 2 Merkez atom ( Periyot 3 -7) üzerinde 8 elektrondan fazla Merkez atom ( Periyot 3 -7) üzerinde 8 elektrondan fazla Genişlemiş kabuklar (Hipervalent bileşikler) Genişlemiş kabuklar (Hipervalent bileşikler) ClF 3, PCl 5, SF 6, ICl 3, SiF 6 ClF 3, PCl 5, SF 6, ICl 3, SiF 6  Radikalik bileşikler Toplam değerlik elektronu tek olan bileşikler Toplam değerlik elektronu tek olan bileşikler NO, NO 2, CH 3, ClO 2 NO, NO 2, CH 3, ClO 2

12 12 Bor Triflorür (Boron Trifluoride) V : 3 + 3 x 7 = 24 Olur mu ? Merkez atom çevresinde 6 elektron bulunur ++ -- F F F B F F F B F F F B

13 13 P S PCl 5 SF 6 = = 3d orbitalleri kullanılır Hipervalent Bile ş ikler GROUP 5A GROUP 6A

14 14 ÖRNEK : ClF 3 bileşiğinin Lewis gösterimini yazınız. V : 7 + 3 x 7 = 28 Cl F F F F Merkez atom çevresinde 10 elektron var

15 15 ÖRNEK : SiF 6 2- anyonunun Lewis gösterimini yazınız. Si F :.. F FF F F : : : : : : : 2-

16 16 O O N O O N Azot Dioksit (Nitrogen Dioxide) Klor Dioksit (Chlorine Dioxide) Radikalik Bileşikler Azot monoksit (Nitrogen Monoxide)

17 17 FY = V – (Y + B) FY : Formal Yük V : Grup No veya Değerlik Elektron Sayısı Y : Yalın Çift Elektron Sayısı B : Bağ Sayısı (veya 1/2 bağ e − çifti sayısı) Formal Yük Formal Charge "Best" Lewis Structure: F.C. = 0 If F.C.  0 then Most electronegative -F.C. Most electropositive +F.C.

18 18 N Siyanür anyonu N 5 değerlik e – V = 10 e – C 4 değerlik e – C yük 1 e – C: 4 – (2 + 3) = -1 N: 5 – (2 + 3) = 0 Toplam yük = -1 − Formal yüklerin toplamı iyonun yüküne eşit olmalıdır

19 19 Amonyum İyonu NHH H H N 5 değerlik e – V = 8 H 4 değerlik e – yük -1 e – H: 1 – ( 0 + 1) = 0 N: 5 – ( 0 + 4) = +1 Toplam yük = +1 + +1

20 20 Sülfat anyonu SO O O O.. : :: : : : V = 32 elektron      The sum of the formal charges must be equal to the total charge on the ion or molecule 

21 21 ÖRNEK: Nötral NCNO 2 molekülünün Lewis yapısını ve formal yüklerini belirleyiniz.  

22 22 Bazı yapılar iki ş ekilde yazılabilir:.. : : : : : : - - +2 LEWIS D İ YAGRAMI GEN İŞ LEM İŞ -OKTET Formal yüklü Formal yüksüz

23 23 Normal bağ türleri Formal Yükler =0

24 24 KATYONLAR Formal Yükler = +1 ANYONLAR Formal Yükler = -1 ___ _

25 25 Yapısal İzomerler Cl 2 O bileşiğinin yapısal izomeleri Bu bileşiklerden hangisi daha kararlıdır? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan bileşikler Formal yüklerine bakılır

26 26 #e- 7 6 7 7 6 7 V 7 6 7 7 7 6 Formal C. 0 0 0 0 +1 -1 Structure with less F. C. is more stable. ÖRNEK : OCl 2 bileşiğinin iki yapısal izomerinin Lewis gösterimini yazınız, hangisi daha kararlıdır? +1

27 27 O : 6 – (4 + 2) = 0 C : 4 – (0 + 4) = 0 O : 6 – (4 + 2) = 0 O : 6 – (0 + 4) = +2 C : 4 – (4 + 2) = - 2 O O O O Hangi bileşik daha kararlıdır? Kararlı Kararsız


"1 Atomların Lewis Sembolleri V = Değerli Kabuğu Elektron Sayısı = Grup Numarası Group VIA V = 6 V = 6 Yalın Çiftler Tek elektronlar, diğer atomlarla kovalent." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları