Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sağlığımız için; çünkü yaşlılık hastalıklarına yakalanmayız.(Unutkanlı k, bilinç kaybı v.b) Ayrıca ruh sağlığımızın bozulmaması ve bozulan sağlığımızın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sağlığımız için; çünkü yaşlılık hastalıklarına yakalanmayız.(Unutkanlı k, bilinç kaybı v.b) Ayrıca ruh sağlığımızın bozulmaması ve bozulan sağlığımızın."— Sunum transkripti:

1

2

3 Sağlığımız için; çünkü yaşlılık hastalıklarına yakalanmayız.(Unutkanlı k, bilinç kaybı v.b) Ayrıca ruh sağlığımızın bozulmaması ve bozulan sağlığımızın düzelmesi için okumaya ihtiyacımız var.

4 Yaratıcılığın ya da keşif gücünün artırılması için okumalıyız. Okuyan beyinler ancak yeni teknolojik icatlar yapabilirler.

5 Düşünme kapasitemizi artırmak için okumalıyız. Çünkü bin kelime ile düşünen beyin ile beş bin kelime düşünen beyin ya da elli bin kelime düşünen beyin aynı değildir. Kelime sembol ve kavram sayısı arttıkça beynimizin düşünme, öğrenme, kavrama gücü sürekli artmaktadır.

6 Her anne baba, çocuğu kitap okumayı sevsin ister. Ama çocuk ısrarla okumaktan kaçıyorsa onu anlamak, nedenleri üzerine kafa yormak gerekir. Çocukların kitap okumayı sevmemesinin en bilinen nedeni ebeveynin kitapla kurduğu ilişkide yatıyor; yani sizde. Siz kitap okumuyorsanız, o da okumaz. Yapmadığınız bir şeyi ona yaptırmak istemenize doğal olarak sert bir tepki gösterecektir.

7

8 Okuyarak olayların ve geli ş melerin iç yüzünü ö ğ renen bir ki ş i, öncelikle kendine olan güvenini artırır. Bu ise aynı zamanda dü ş ünce ufkunu geli ş tirip, geni ş bir görü ş açısı sa ğ layarak, olayları inceleme yetene ğ i kazandırır. Ayrıca okuyan ki ş iler çok okumanın beraberinde getirdi ğ i zengin kelime da ğ arcı ğ ına sahip oldukları için, hikmetli ve etkileyici konu ş arak hitap ettikleri ki ş ilerde etki de uyandırırlar

9 Kitap, basılı kâ ğ ıt yapraklarının bir araya getirilmesiyle ortaya çıkan yazı destesidir. Kitap bugünkü haline gelinceye kadar çe ş itli biçimlerden geçmi ş, medeniyet tarihiyle birlikte geli ş mi ş tir. İ nsanlar duygularını, dü ş üncelerini kendilerinden uzaktakilere bildirebilmek, kendilerinden sonra geleceklere iletebilmek için yazıyı bulmu ş lar, böylece yazılı eserler ortaya çıkmı ş tır.

10 Kitap okumamanın birey ve toplum açısından olumsuzlukları anlatmakla bitmez. - İ leti ş im becerisinde yetersizlik -Karar verme gücünde yetersizlik -Planlama yapmada yetersizlik -Yeni fikirler elde etme gücünde yetersizlik -Fikirlerini yayma gücünde yetersizlik -Fikirlerine yeni fikirler katma gücünde yetersizlik -Duygusal zekasına katkı sa ğ lamada yetersizlik vb.

11 Sabah bir saat erken kalkıp kitap okumak… Çantada kitap ta ş ımak. Gün içinde okunmasa bile çantada kitabın oldu ğ unu bilerek rahat etmek; okuma fırsatı bulundu ğ u halde kitap yoksa suçluluk duymak… Evden kitapsız çıkmayı o güne ihanet olarak addetmek… Çantada en az iki kitap ta ş ımak…

12

13 Okumak, do ğ du ğ u andan itibaren birçok e ğ itim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili ö ğ renme yoludur. Sahip oldukları bilgilerin %60’ını bu yolu kullanarak edinen geli ş mi ş ülke toplumları,günümüzde daha fazla okuma alı ş kanlı ğ ına sahip olmanın sa ğ ladı ğ ı avantajları her alanda ya ş amaktadırlar.Geri kalmı ş toplumların kar ş ıla ş tıkları sorunların bir ço ğ unun kayna ğ ında ise e ğ itimsizlik yer almaktadır.

14

15


"Sağlığımız için; çünkü yaşlılık hastalıklarına yakalanmayız.(Unutkanlı k, bilinç kaybı v.b) Ayrıca ruh sağlığımızın bozulmaması ve bozulan sağlığımızın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları