Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4/24/2015 PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR Prof.Dr.Atadan TUNACI İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4/24/2015 PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR Prof.Dr.Atadan TUNACI İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 4/24/2015 PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR Prof.Dr.Atadan TUNACI İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

2 Anatomi

3 GelişimselBozukluklar

4 Aplazi

5 PA-cong.11

6

7

8

9 PA-cong.12

10

11

12

13

14

15

16 p.a. Congenıtal 9

17

18 Sol Pulmoner Arterin Sağ Arterden Çıkması

19

20

21 Jue KL et al. AJR 1965;95:598-610

22

23

24

25 Arteryovenöz Malformasyon

26

27

28 Avm 7 A V A V

29 A V

30

31 AJR 1983;140:681-989 Sade

32

33

34

35 AJR 1983;140:681-989 Yumak

36

37 Avm 12

38

39

40

41

42

43 Herediter Hemorajik Telanjiyektazi Osler-Veber-Randü (Osler-Weber-Rendu) Sendromu

44 New Engl J Med 1995;333:918-924

45

46

47

48 Avm 6

49 Kapiller Hemanjiyomatoz

50

51

52

53

54

55

56 Capıllarıes 4

57

58 Akciğerde Sistemik Arter Dolaşımı

59

60

61

62 Anevrizma

63 Pulmoner arter anevrizması Behçet hastalıgı Mikotik anevrizmalar Septik emboli, apse Rasmussen anevrizması Yalancı anevrizma: Travma sonrası Nekrotik tümör

64

65

66

67 Prof.Dr.Hulusi Behçet 1937 yılında oral, genital ülserasyon ve göz bulguları –Behçet Hastalığı Multisistemik vaskülit natürlü özellikler Genetik, coğrafi dağılım Çalışma grubu kriterleri, paterji testi

68 TORAKS TUTULUMU Pulmoner arter anevrizması Venöz oklüzyon Parenkimal değişiklikler

69 TORAKS TUTULUMU Pulmoner arter anevrizması Venöz oklüzyon Parenkimal değişiklikler Tek, multipl, bilateral, ünilateral BT anjiografi ve MR anjiografi İmmünosüpresif ilaçlar ve kortikosteroide yanıt verebilir

70 TORAKS TUTULUMU Pulmoner arter anevrizması Venöz oklüzyon Parenkimal değişiklikler Vena kava trombozu sıklıkla subklavian, juguler, brakiosefalik ven oklüzyonu ile beraber Zamanla progresyon olabilir

71 TORAKS TUTULUMU Pulmoner arter anevrizması Venöz oklüzyon Parenkimal değişiklikler Subplevral nodüler veya triangüler opasiteler (pulmoner hemoraji ya da infarkt) Geniş hava boşluğu konsolidasyonları (masif hemoraji) Amfizem, bronşit, restriktif-konstriktif hastalık Fokal “air-trapping” alanları

72 TORAKS TUTULUMU Vena kava süperior ve mediastinal venlerin tutulumu Aorta tutulumu Pulmoner arterlerin anevrizması/oklüzyonu Pulmoner enfarkt ve hemoraji Plevral efüzyon Seyrek olarak –Myokard-perikard tutulumu –Kor-pulmonale –Mediastinal ve hiler lenf nodları

73 Ülkemizde VCS Senrdomunun en sık 2. nedeni Tüm vaskülitler içinde en sık pulmoner arter anevrizma nedeni Masif hemoptizi –Pulmoner arter anevrizmasının bronşa açılımı sonucu fatal

74 Büyük-küçük arterlerin, venlerin, arteriollerin venüllerin ve kapillerlerin nonspesifik vasküliti Perivasküler lenfosit ve monosit infiltrasyonu İntimal ödem ve lümen trombüsü Aortitis’de lenfosit infiltrasyonuna histiosit ve eosinofiller İnflamasyon ve destrüksiyon aort duvarında media’nın zayıflamasına sekonder anevrizma formasyonu Pulmoner arterlerde –periarteryel, transmural lenfosit, plazma hcr, nötrofil infiltrasyonu –Mediada mukoid degenerasyon, intimal kalınlaşma –Tüm muskuler arterlerde medial hiperplazi ve intimal fibroplazi

75 Toraks Venleri

76

77

78

79

80

81 Pulmoner arter tutulumu

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 Reither sendromu –Aortitis+anevrizma+üveitis+artritis+buccal ülserasyonlar Tekrarlayıcı Polikondrit –Aortitis+anevrizma+tromboflebitis Takayasu arteriti –Aortitis+arteryel oklüzyon Torasik Vasküler Lezyonların Ayırıcı Tanısı

109 Fokal-diffüz opasiteler –Hemoptizi+göğüs ağrısı İntraparankimal yuvarlak opasite Pulmoner arter anevrizması Geniş hiperlüsent parankim: bu alanı sulayan pulmoner arter dalının oklüzyonu/ trombüsü Perianevrizmal opasiteler; çevresi hemoptizi nedeniyle bulanık konturlu Mediastinal genişleme: Torasik aort anevrizması, steroid’e bağlı mediastinal lipomatozis* Pulmoner Parankimal Tutulum Akciğer Grafisi

110 EnfaktEnfakt HemorajiHemoraji Eosinofilik infiltrasyonEosinofilik infiltrasyon Eosinofilik pnömonitis Eosinofilik pnömonitis BO/BOOPBO/BOOP Pulmoner parankimal lezyonlar

111 Pulmoner Parankim Tutulumu* YRBT Subplevral nodül ve tri-angüler opasiteler –Pulmoner hemoraji ve enfarkt –Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi korelasyonu?? Küçük subplevral hiperlusent alanlar ? –Fokal air-trapping –Bilateral matching V/P defektleri

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125 Pulmoner lezyonların (tedavi ile) regresyonu

126

127

128

129

130 Tromboze anevrizmalar angiografi ile saptanamayabilir. VCS Oklüzyonu için angiografi ile zamanlama iyi yapılmalı Arteryel puncture yerinde anevrizma Venöz puncture sonucu tromboz BT, BTA, MR, MRA, Noninvazif görüntülemeNoninvazif görüntüleme Torasik Behçet Hastalığı Görüntülemesi

131 Derin Ven ve Kava trombozu sık olmasına rağmen pulmoner emboli seyrek!!!

132

133 VASKÜLER TUTULUM Arteryel anevrizmalar Arteryel oklüzyon Venöz oklüzyon

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145 Akciğerin damarsal hastalıkları Akciğer Embolisi

146 Mozaik Görünümü

147 Akciğerin damarsal hastalıkları

148

149

150 BT ANJİYOGRAFİ: Pıhtı

151 PE infarkt


"4/24/2015 PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR Prof.Dr.Atadan TUNACI İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları