Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR"— Sunum transkripti:

1 PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR
Prof.Dr.Atadan TUNACI İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı 4/14/2017

2 Anatomi

3 Gelişimsel Bozukluklar

4 Aplazi

5 PA-cong.11

6

7

8

9 PA-cong.12

10

11

12

13

14

15

16 p.a. Congenıtal 9

17

18 Sol Pulmoner Arterin Sağ Arterden
Çıkması

19

20

21 Jue KL et al. AJR 1965;95:

22

23

24

25 Arteryovenöz Malformasyon

26

27

28 A A V V Avm 7

29 A V

30

31 Sade AJR 1983;140:

32

33

34

35 Yumak AJR 1983;140:

36

37 Avm 12

38

39

40

41

42

43 Herediter Hemorajik Telanjiyektazi
Osler-Veber-Randü (Osler-Weber-Rendu) Sendromu

44 New Engl J Med 1995;333:

45

46

47

48 Avm 6

49 Kapiller Hemanjiyomatoz

50

51

52

53

54

55

56 Capıllarıes 4

57

58 Akciğerde Sistemik Arter Dolaşımı

59

60

61

62 Anevrizma

63 Pulmoner arter anevrizması
Behçet hastalıgı Mikotik anevrizmalar Septik emboli, apse Rasmussen anevrizması Yalancı anevrizma: Travma sonrası Nekrotik tümör

64

65

66

67 Prof.Dr.Hulusi Behçet 1937 yılında oral, genital ülserasyon ve göz bulguları Behçet Hastalığı Multisistemik vaskülit natürlü özellikler Genetik, coğrafi dağılım Çalışma grubu kriterleri, paterji testi

68 TORAKS TUTULUMU Pulmoner arter anevrizması Venöz oklüzyon
Parenkimal değişiklikler

69 TORAKS TUTULUMU Pulmoner arter anevrizması Venöz oklüzyon
Parenkimal değişiklikler Tek, multipl, bilateral, ünilateral BT anjiografi ve MR anjiografi İmmünosüpresif ilaçlar ve kortikosteroide yanıt verebilir

70 TORAKS TUTULUMU Pulmoner arter anevrizması Venöz oklüzyon
Parenkimal değişiklikler Vena kava trombozu sıklıkla subklavian, juguler, brakiosefalik ven oklüzyonu ile beraber Zamanla progresyon olabilir

71 TORAKS TUTULUMU Pulmoner arter anevrizması Venöz oklüzyon
Parenkimal değişiklikler Subplevral nodüler veya triangüler opasiteler (pulmoner hemoraji ya da infarkt) Geniş hava boşluğu konsolidasyonları (masif hemoraji) Amfizem, bronşit, restriktif-konstriktif hastalık Fokal “air-trapping” alanları

72 TORAKS TUTULUMU Vena kava süperior ve mediastinal venlerin tutulumu
Aorta tutulumu Pulmoner arterlerin anevrizması/oklüzyonu Pulmoner enfarkt ve hemoraji Plevral efüzyon Seyrek olarak Myokard-perikard tutulumu Kor-pulmonale Mediastinal ve hiler lenf nodları

73 Ülkemizde VCS Senrdomunun en sık 2. nedeni
Tüm vaskülitler içinde en sık pulmoner arter anevrizma nedeni Masif hemoptizi Pulmoner arter anevrizmasının bronşa açılımı sonucu fatal

74 Büyük-küçük arterlerin, venlerin, arteriollerin
venüllerin ve kapillerlerin nonspesifik vasküliti Perivasküler lenfosit ve monosit infiltrasyonu İntimal ödem ve lümen trombüsü Aortitis’de lenfosit infiltrasyonuna histiosit ve eosinofiller İnflamasyon ve destrüksiyon aort duvarında media’nın zayıflamasına sekonder anevrizma formasyonu Pulmoner arterlerde periarteryel, transmural lenfosit, plazma hcr, nötrofil infiltrasyonu Mediada mukoid degenerasyon, intimal kalınlaşma Tüm muskuler arterlerde medial hiperplazi ve intimal fibroplazi

75 Toraks Venleri

76

77

78

79

80

81 Pulmoner arter tutulumu

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108 Torasik Vasküler Lezyonların Ayırıcı Tanısı
Reither sendromu Aortitis+anevrizma+üveitis+artritis+buccal ülserasyonlar Tekrarlayıcı Polikondrit Aortitis+anevrizma+tromboflebitis Takayasu arteriti Aortitis+arteryel oklüzyon

109 Pulmoner Parankimal Tutulum Akciğer Grafisi
Fokal-diffüz opasiteler Hemoptizi+göğüs ağrısı İntraparankimal yuvarlak opasite Pulmoner arter anevrizması Geniş hiperlüsent parankim: bu alanı sulayan pulmoner arter dalının oklüzyonu/ trombüsü Perianevrizmal opasiteler; çevresi hemoptizi nedeniyle bulanık konturlu Mediastinal genişleme: Torasik aort anevrizması, steroid’e bağlı mediastinal lipomatozis*

110 Pulmoner parankimal lezyonlar
Enfakt Hemoraji Eosinofilik infiltrasyon Eosinofilik pnömonitis BO/BOOP

111 Pulmoner Parankim Tutulumu*
YRBT Subplevral nodül ve tri-angüler opasiteler Pulmoner hemoraji ve enfarkt Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi korelasyonu?? Küçük subplevral hiperlusent alanlar ? Fokal air-trapping Bilateral matching V/P defektleri

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125 Pulmoner lezyonların (tedavi ile) regresyonu

126

127

128

129

130 Torasik Behçet Hastalığı Görüntülemesi
Tromboze anevrizmalar angiografi ile saptanamayabilir. VCS Oklüzyonu için angiografi ile zamanlama iyi yapılmalı Arteryel puncture yerinde anevrizma Venöz puncture sonucu tromboz BT, BTA, MR, MRA, Noninvazif görüntüleme

131 Derin Ven ve Kava trombozu sık olmasına rağmen pulmoner emboli seyrek!!!

132

133 VASKÜLER TUTULUM Arteryel anevrizmalar Arteryel oklüzyon
Venöz oklüzyon

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145 Akciğerin damarsal hastalıkları
Embolisi

146 Mozaik Görünümü

147 Akciğerin damarsal hastalıkları

148 Akciğerin damarsal hastalıkları

149

150 BT ANJİYOGRAFİ: Pıhtı

151 PE infarkt


"PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları