Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uluslar arası Dil Eğitimi Konferansı Sonraki Adımlar ve Kapanış Konuşması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uluslar arası Dil Eğitimi Konferansı Sonraki Adımlar ve Kapanış Konuşması."— Sunum transkripti:

1 Uluslar arası Dil Eğitimi Konferansı Sonraki Adımlar ve Kapanış Konuşması

2 Bu Konferansın Amacı;  Dil e ğ itimi ile ilgili temel konuların tartışılması ve bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ile  Elde edilen sonuçların ulusal bir dil e ğ itim stratejisi ve eylem planı geliştirmede temel olarak kullanılması yoluyla Dil E ğ itimine İ lişkin Ulusal Bir Stratejinin oluşturulmasına önayak olmaktı. Söz konusu Ulusal Stratejinin Genel Hedefi:  ö ğ rencilere modern dünyada yerlerini alıp hoşgörü ve barış ortamına katkıda bulunmalarını sa ğ lamaktır.

3 Yapılacak İşlerin Arkasındaki Teorik Süreç  Ö ğ renciler, daha iyi bir anlayışla, hoşgörü ve barış ortamına katkıda bulunacaklardır.  Ö ğ renciler, yüksek seviyedeki dil becerileriyle iş hayatına atılabileceklerdir;  Ö ğ renciler, uluslar arası göstergelerle ölçümlenen daha yüksek seviyede yetkinlikler kazanacaklardır;  Ö ğ renciler, dil ö ğ reniminin gelecekteki yaşamlarıyla ba ğ lantısını anlayacaklardır;  Ö ğ renciler okulda e ğ itimlerine devam edeceklerdir;  Ö ğ renciler; dil ö ğ renimini çok daha etkin bir süreç olarak algılayarak hayatlarıyla yakından ilişkili oldu ğ unu göreceklerdir; GEL İ ŞM İ Ş D İ L Ö Ğ REN İ M İ

4 ‘Ulusal Dil Öğrenim Stratejisi’ (1) Bana göre, bu Konferansa katılan meslektaşlarımdan da edindi ğ im bilgilere dayanarak, bu ba ğ lamda geliştirilecek ulusal bir stratejinin aşa ğ ıdaki hususlara odaklanması gerekmektedir:  Ö ğ rencilerin kendi ö ğ renimlerini de ğ erlendirebilme becerilerinin geliştirilmesi yoluyla, ö ğ rencilerin kendilerine,  Ö ğ retmenlerin, dil e ğ itimini verme yöntemlerini ve bu sürece yönelik tutumlarını de ğ iştirmelerine yardımcı olacak gerekli deste ğ i kendilerine vermek yoluyla, okullardaki dil e ğ itimi veren ö ğ retmenlere;  Okullarındaki gerekli de ğ işimin desteklenmesi sürecine dahil edilecek olan okul yöneticilerine;

5 ‘Ulusal Dil Öğrenim Stratejisi’ (2) … ulusal bir stratejinin aşa ğ ıdaki hususlara odaklanması gerekmektedir:  Ö ğ retmenlere; genç yaştaki çocuklara dil ö ğ retimi konusunda yardımcı olacak stratejilerin geliştirilmesi yoluyla, genç yaştaki çocuklara yönelik ö ğ retim yöntemlerine;  Hizmet öncesi e ğ itim ile genç yaştaki çocukların dil becerilerine yönelik koçluk sistemlerinin gözden geçirilmesi yoluyla, üniversiteden yeni mezun olan ö ğ retmenlere;  E ğ itim ö ğ retim ve sınıf içi dil ö ğ renimi ile ilgili gelişmeleri uygulayacak kilit pozisyondaki ö ğ retmenlerin becerilerinin geliştirilmesine;

6 ‘Ulusal Dil Öğrenim Stratejisi’ (3) … ulusal bir stratejinin aşa ğ ıdaki hususlara odaklanması gerekmektedir:  Bu yönde gerekli rehberli ğ i sa ğ layacak ve ö ğ retmenler için dil becerilerinin kazandırılması sürecinde kullanılacak yöntem ve teknikler açısından örnek teşkil edebilecek materyallerin geliştirilmesine  Dil becerilerinin gelişimi ile ilgili çıktılara odaklanan ve ö ğ retmenler ile ö ğ rencilere, beceri seviyelerini, uluslararası standartları baz almak suretiyle belirleme olana ğ ı sa ğ layacak bir de ğ erlendirme sisteminin oluşturulmasına  Farklı bölgelerdeki e ğ itim, ö ğ retim ile ölçme ve de ğ erlendirme alanlarındaki iyi örneklerin ortaya çıkarılmasını öngören bir temel araştırmanın yapılmasına.

7 İ çerik/Okullar Ö ğ retim Programları E ğ itim Materyaller Genel Hedefler Ö ğ renmeDe ğ erlendirme Ö ğ retmen Merkezleri Koçluk Ulusal Bir Stratejinin Unsurları Tasarım ve Geliştirme= uyum


"Uluslar arası Dil Eğitimi Konferansı Sonraki Adımlar ve Kapanış Konuşması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları