Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu"— Sunum transkripti:

1 Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 OKUL TEMELLİ MESLEKİ GELİŞİM KLAVUZU

3 OTMG KILAVUZU Mart 2006 – Şubat 2007 Pilotlama Sürecinde
6 Genel Yeterliği geliştirmek için 6 Pilot ilde 74 Okulda 1487 Öğretmen katılımıyla pilotlanmıştır.

4 OTMG KILAVUZU Uygulamaya katılan öğretmenlerin
bilgi,beceri, deneyim, görüş ve öneri paylaşımları Periyodik Raporlar, Anketler, alan gezi – gözlemleri yoluyla alınmış ve kılavuzun güncellenmesi sürecinde temel veri kaynağı olmuştur.

5 OTMG KILAVUZU Mart 2006 – Şubat 2007 Pilotlama Sürecinde

6 OTMG KILAVUZU 1446 Öğretmenin, Pek çok ulusal ve uluslar arası uzmanın
görüşleri doğrultusunda revize edilmiş olan OTMG Kılavuzunu tanıyalım.

7 OTMG KILAVUZUNUN BÖLÜMLERİ
Kılavuzun genel çerçevesi OTMG Sürecinin Tanımı ve Önemi Bireysel Mesleki Gelişim Sürecini Planlama Aşamaları Örnek Etkinlikler ve Formlar Ekler

8 I.BÖLÜM Kılavuzun genel çerçevesi
Kılavuzun Amacı Kılavuzu Nasıl Kullanmalıyız?

9 Kılavuzun Amacı Öğrencilerinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mesleki yeterliklerini geliştirmek isteyen öğretmene kendi gelişim modelini kendisinin oluşturması,

10 Kılavuzun Amacı öğretmenin hizmet içi eğitiminin okulunda, işi başında karşılanması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinde öğretmene yol haritası sunmak,

11 Kılavuzun Amacı Öğretmene gelişim hedeflerini önceliklendirme, bireysel mesleki gelişim planı hazırlama ve başarı göstergelerini belirleyerek gelişiminin düzenli olarak izlemesinde yardımcı olmak,

12 Kılavuzun Amacı Okulların gelişim çalışmaları ile öğretmenlerin bireysel mesleki gelişimlerinin bütünleştirilmesine yardımcı olmaktır.

13 II. BÖLÜM: OTMG Sürecinin Tanımı ve Önemi
Okul Temelli Mesleki Gelişim Süreci nedir ve bu süreçten kimler, nasıl etkilenir?

14 Okul Temelli Mesleki Gelişim
öğrencinin öğrenme ihtiyaçları temelinde ve okul gelişim hedefleri doğrultusunda öğretmenin mesleki gelişimini planlaması, öğretmenlerin okuldaki çalışmaları ile mesleki gelişimlerinin bağlantılı hale getirilmesi,

15 Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?
Okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer, ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme ortamları oluşturmada öğretmene destek sağlayan süreçler bütünüdür.

16 Okul Temelli Mesleki Gelişim ile
Okuldaki insan ve materyal kaynaklarının etkili kullanımının sağlanmasıyla öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarının okul ortamında karşılanması, Öğrenciler için öğretim ve öğrenim kalitesinin artırılması,

17 Okul Temelli Mesleki Gelişim ile
Öğretmenlerin kendi gelişimleri için daha fazla sorumluluk almaları ve öz değerlendirmelerini yaparak eksik gördükleri yönleri ya da geliştirmek istedikleri yeterlik alanları ile ilgili bireysel mesleki gelişim planı hazırlaması ve uygulaması,

18 Okul Temelli Mesleki Gelişim ile
Öğretmenlerin deneyimlerini paylaşmaları ve daha az deneyimli meslektaşlarına rehberlik etmesi, Öğretmenlerin öğretme-öğrenme stratejileri ile ilgili yeni yaklaşımlar konusunda daha bilinçli duruma gelmeleri, Meslektaşlarının yardım ve desteği ile bu yaklaşım ve stratejileri kendi uygulamalarına yansıtmaları,

19 Okul Temelli Mesleki Gelişim ile
Okulların gelişim planları doğrultusunda öğretmenlerin deneyim ve uzmanlığından yararlanılması, Okul çalışma kültürü ve değerler sisteminin gelişimine bağlı olarak okulun çevre ile bütünleşmesi ve çevre olanaklarının okul sorunlarının çözümünde daha fazla işe koşulması beklenilmektedir.

20 Yeni Öğretim Programı ve OTMG ilişkisi
öğrencinin ne bilmesi gerektiğinden çok nasıl öğrendiği ile ilgilenen yapılandırmacı öğrenme kuramını temel alan

21 Yeni Öğretim Programı ve OTMG ilişkisi
yol gösterici, rehber, ortam hazırlayıcı, düzenleyici güdüleyici nitelikteki öğretmeni ve öğrenciyi merkeze alan etkin (aktif) öğrenme odaklı bir programdır.

22 Yeni Öğretim Programı Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı
Öğrenen Merkezli Öğrenme Etkin (Aktif) Öğrenme

23 Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına göre,
Öğrenme sürecinde anlamları nasıl yapılandıracakları konusunda öğrencilere rehberlik edilmelidir. Öğretmen tarafından öğrencinin etkin (aktif) olarak öğrenebileceği öğrenme ortamları sağlanmalı ve çeşitli öğretim ve öğrenme yöntemlerine yer verilmelidir.

24 Öğrenen Merkezli Öğrenmede
Her öğrencinin başarabileceğine ilişkin bir anlayışla Öğrencilerin ön öğrenmeleri dikkate alınarak bireysel öğrenme ihtiyaçları odaklı öğrenme ortamları ve stratejileri geliştirmek esastır.

25 Etkin (Aktif) Öğrenme Sürecinde
Öğretmen, öğrenme ortamlarının yöneticisi, öğrenme için yardımcı, düzenleyicidir.

26 Etkin (Aktif) Öğrenme Sürecinde Öğretmen,
öğrencilerin öğrenme sürecine etkin olarak katılmasını sağlamak için eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, analiz, sentez ve değerlendirme,

27 Etkin (Aktif) Öğrenme Sürecinde Öğretmen,
yeni durumlara uyum sağlama, bilgilerden çıkarımlarda bulunma vb. gibi üst düzey düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik etkinlikler planlanmalıdır.

28 Öğretmen Yeterlikleri ve OTMG
Mesleki gelişim hedefi/hedefleri, ihtiyaç analizi sonucunda ortaya çıkan öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak öğretmen yeterlikleri esas alınarak oluşturulabilir.

29 Öğretmen Yeterlikleri ve OTMG
Bu durum, öğretmenlerin kişisel mesleki gelişim ihtiyaçlarının oluşturulması okul gelişim planındaki önceliklerin tanımlanmasında yardımcı olacaktır.

30 OTMG’ nin Çerçevesi

31 OTMG Okul İçin Neden Önemlidir?
OTMG, öğretmenlere okulun iyileştirilmesi ve başarılı uygulamaların geliştirilmesi sürecinde sürükleyici bir rol alma fırsatı sağlar.

32 OTMG Okul İçin Neden Önemlidir?
Öğretmenlerin iş birliği yaparak çalışmaları ve mesleki bilgi paylaşımı kültürünün oluşması okul standartlarının yükselmesini ve gelişimini destekler.

33 OTMG Okul Gelişimini Nasıl Destekler?
BİREYSEL MESLEKİ GELİŞİM OKUL GELİŞİMİ KURUMSAL Vizyon Misyon Değerler Okul kültürü OKUL

34 OTMG Okul Gelişimini Nasıl Destekler?
Okul gelişim süreci, okulun fiziki ve insan kaynaklarını geliştirerek eğitimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmayı, eğitimde planlı ve sürekli gelişimi amaçlayan sistematik bir süreçtir.. OTMG, okulun insan kaynaklarını geliştirme boyutunda öğretmenin mesleki gelişimine katkı sağlamaktadır.

35 OTMG Okul Gelişimini Nasıl Destekler?
OTMG ile öğrenen öğrenci, öğrenen öğretmen, ve öğrenen okul anlayışı temelinde sürekli gelişim hedeflenmektedir.

36 OTMG Sürecinde Öğretmenin Mesleki Gelişimi ile Okul, Öğrenci, Meslektaş ve Veli İlişkisi
Okul Temelli Mesleki gelişim MESLEKTAŞ .

37 OTMG Öğretmenler İçin Neden Önemlidir?
öğretmenlerin kendilerinin ve okulun gelişiminden sorumlu olmalarını, bu gelişim için zaman ve kaynak ayırmalarını, materyal geliştirmelerini, deneyimlerini meslektaşları ile paylaşmalarını sağlar.

38 OTMG Öğretmenler İçin Neden Önemlidir?
Öğretmenlerin iş birliği yapmaları, birlikte öğrenmeyi esas almaları, fikirlerini paylaşmaları ve başarılı uygulamaları örnek almaları, mesleki gelişimlerine önemli ölçüde katkı sağlar.

39 OTMG Öğretmenler İçin Neden Önemlidir?
Ayrıca öğretmenlerin öz güven ve öz saygılarının artması, kendilerini çalışmalarında ve gelişimlerinde daha değerli ve desteklenmiş hissetmelerini sağlar.

40 OTMG Öğretmen Uygulamalarını Nasıl Destekler?
Öğretim programına uygun planlama ve değerlendirme yapma, Yaratıcı düşünme ve uygulamaları zenginleştirme,

41 OTMG Öğretmen Uygulamalarını Nasıl Destekler?
Öğrenme ve öğretmede etkili yeni yaklaşımları araştırma, değerlendirme ve içselleştirme, Diğer öğretmenlerden öğrenmek için tüm fırsatları yönetme,

42 OTMG Öğretmen Uygulamalarını Nasıl Destekler?
Sınıf ve öğrenci verilerini toplama, yorumlama ve yönetme, Ekip çalışmaları geliştirme,

43 OTMG Öğretmen Uygulamalarını Nasıl Destekler?
Davranış yönetimi stratejileri geliştirme, Kaynaştırma eğitimini teşvik etme,

44 OTMG Öğretmen Uygulamalarını Nasıl Destekler?
Kendi uygulamalarındaki gelişimin farkında olma, Kariyer gelişimi konularında öğretmeni destekler.

45 OTMG Öğrenciler İçin Neden Önemlidir?
PISA (Programme for International Student Assessment- Uluslararası Öğrenci Başarısını Belirleme Programı), TIMMS (Trends in International Mathematics and Science Study-Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study – Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi) vb. araştırma sonuçları

46 OTMG Öğrenciler İçin Neden Önemlidir?
öğrenci başarısı ve eğitim kalitesinin dünya ülkeleri ile kıyaslandığında ülkemizde oldukça düşük olduğunu ortaya koymaktadır.

47 OTMG Öğrenciler İçin Neden Önemlidir?
Öğrenen ihtiyacı odaklı OTMG Uygulamaları, öğrenci başarısını doğrudan destekleyici olacaktır.

48 OTMG Öğrencileri Nasıl destekler?

49 OTMG Öğrencileri Nasıl destekler?
Öğrencilerin nitelikli öğrenim görmeleri için öğretmenlere öğretim yılı boyunca becerilerini geliştirmek ve yenilemek için olanak tanır..

50 OTMG Öğrencileri Nasıl destekler?
Gerçekleştirilen mesleki gelişim uygulamaları sonucu öğrencinin derse aktif katılması, özgüveninin artması, öğrenme durumunun daha iyi değerlendirilmesi desteklenecektir

51 OTMG Veliler İçin Neden Önemlidir?
Velinin eğitim sürecine katılımı olumlu bir okul kültürünün oluşması ve yapılan çalışmaların kalıcılığı açısından önemlidir.

52 OTMG Veliler İçin Neden Önemlidir?
Velilerin okulda öğrenme ve öğretme süreçlerinin geliştirilmesi için gösterilen çabalar konusunda farkındalıklarının oluşmasında ve bu konuda ihtiyaç duyulan katkıları getirmelerinde yönlendirici olacaktır.

53 İleriye Yönelik Görüşler
Geleceğe bakışı ve uzun dönemdeki yönelimi belirtin

54 OTMG KILAVUZUNUN BÖLÜMLERİ
Kılavuzun genel çerçevesi OTMG Sürecinin Tanımı ve Önemi Bireysel Mesleki Gelişim Sürecini Planlama Aşamaları Örnek Etkinlikler ve Formlar Ekler


"Okul Temelli Mesleki Gelişim Kılavuzu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları