Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARINLAR İ Ç İ N YARIN S İ ZDEY İ Z.  Projenin temel amacı veli ziyaretleri ile ilkokul, ortaokul ve ortaö ğ retim düzeyindeki ö ğ rencilerin aileleriyle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARINLAR İ Ç İ N YARIN S İ ZDEY İ Z.  Projenin temel amacı veli ziyaretleri ile ilkokul, ortaokul ve ortaö ğ retim düzeyindeki ö ğ rencilerin aileleriyle."— Sunum transkripti:

1 YARINLAR İ Ç İ N YARIN S İ ZDEY İ Z

2  Projenin temel amacı veli ziyaretleri ile ilkokul, ortaokul ve ortaö ğ retim düzeyindeki ö ğ rencilerin aileleriyle i ş birli ğ ini güçlendirmek bu sayede okul-aile arasındaki e ğ itsel birlikteli ğ i sa ğ lamak.  Okul veli ili ş kilerini geli ş tirerek ba ş arıyı olumsuz etkileyecek faktörleri yerinde tespit ederek gerekli önlemleri almak  A ğ ır ya ş am ko ş ulları nedeni ile okula gelemeyen aileleri, evinde ziyaret ederek bilgilendirmek  Yapılan yardımların ve duyuruların yerine (Ailelere) ula ş ıp ula ş madı ğ ını tespit etmek.  Velilerin okula bakı ş açısını olumlu yönde geli ş tirmek  Ö ğ renci devamsızlıkları azaltmak.  E ğ itim Ö ğ retimde veli deste ğ ini sa ğ layarak ba ş arıda i ş birli ğ i sa ğ lamak

3 Didim İ lçesindeki Tüm Okullar

4 Didim ilçesindeki İ lkokul,ortaokul ve ortaö ğ retim kurumlarında ö ğ renim gören tüm ö ğ renciler ile bu ö ğ rencilerin aileleridir.

5 Objektif olarak do ğ rulanabilir göstergeler olan;  Okul disiplin olaylarındaki azalma,  Ö ğ renci devamsızlı ğ ındaki azalma,  Verilen destek e ğ itim hizmetleri sayısındaki artı ş,  Velilerin okulu ziyaret sayılarındaki artı ş,  Ö ğ renci notlarındaki artı ş, ba ş arılı oldu ğ u ders sayısındaki artı ş, aldıkları “Te ş ekkür - Takdir” belgelerindeki artı ş  İ lçemizin Ortak Sınavlar (Teogs, Ygs ve Lys sıralamalarında yükseli ş i,

6 E ğ itim ve ö ğ retim faaliyetlerinin önemli amaçlarından biri ülkemizin gelece ğ i olan çocuklarımızı karakter ve özgüven sahibi, farkındalı ğ ı yüksek iyi bir insan, iyi bir vatanda ş olarak yeti ş tirmektir. Çocukların e ğ itimlerinde ailenin ve okulun rolünün ne kadar önemli oldu ğ u dü ş ünüldü ğ ünde ilçemizdeki ö ğ rencilerin akademik ba ş arının istenilen düzeye gelebilmesi, birey olarak daha duyarlı ve bilinçli bir ş ekilde yeti ş tirilmeleri için okul-aile i ş birli ğ inin geli ş tirilmesine ihtiyaç duyulmu ş bu amaçla ilçe geneli planlı veli ziyaretleri için Yarılar İ çin Yarın Sizdeyiz Projesi hazırlanmı ş tır.

7  Projenin yöntemi ilkö ğ retim ve ortaö ğ retim ça ğ ındaki ö ğ rencilerin aileleri ile ileti ş imi güçlendirip, ev ve i ş ortamlarını görmeye ve okullara yapılan veli ziyaretlerini arttırmaya yönelik çalı ş malara dayanır.  Bu amaçla; proje kapsamında veli görü ş meleri, gözlem, veli ve ö ğ renci anket uygulamaları, veli toplantıları, veli e ğ itimleri ve veli/aile ziyaretleri hedeflenir.

8  ‘Yarınlar için Yarın Sizdeyiz’ Projesi ilçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü ve Efeler ortaokulu web sitesi adreslerinde Projeler ba ş lı ğ ında okulların kullanımına sunulacaktır.  Okul Yönetimi, ö ğ retmenleri, Ö ğ renci ve velileri “Yarınlar İ çin Yarın Sizdeyiz” Projesi konusunda bilgilendirecektir.  Sınıf Ö ğ retmeni / Ş ube Rehber Ö ğ retmeni tüm ö ğ rencilerine “Ö ğ renci Tanıma Formu” ( Ek – 9 A ve B formu) Ek – 9 A ve B formu ve ‘Aile Anketi’ (Ek – 8) doldurtacaktır.Ek – 8

9  Sınıf Rehber Ö ğ retmeni, “Ö ğ renci Tanıma Formu” ve “Aile Anketi”nde yer alan bilgiler do ğ rultusunda ö ğ rencinin akademik ba ş arısını da de ğ erlendirerek öncelik sırasına göre ziyaret edece ğ i ailelerin listesini yaparak “Ziyaret Edilecek Aile Formu ” nu (Ek – 2) (2 suret) dolduracaktır.Ek – 2  Sınıf/ ş ube rehber ö ğ retmeni tarafından 2 suret doldurulan Ziyaret Edilecek Aile formları,Okul Müdürünün onayına sunulacaktır. Onaylanan formun bir örne ğ i Okul Müdüründe bir örne ğ i Sınıf Rehber Ö ğ retmeninde bulunacaktır.

10  Okul müdürlükleri tüm sınıf rehber ö ğ retmenlerinden aldıkları ziyaret edilecek aile listelerini birle ş tirerek okulun genel “ziyaret edilecek ö ğ rencilerin aile bilgileri formu Yıllık Planı” (Ek-3) dolduracaktır.Ek-3

11  Sınıf Rehber Ö ğ retmeninden beklenen; sınıfındaki tüm ö ğ rencilerin ailesini, okul idaresinden bir, sınıfında derse giren en az bir bran ş ö ğ retmeni varsa okul rehber ö ğ retmeni ile ziyaret etmesidir Bu amaçla ev ziyaretleri 1. Dönem Kasım-Aralık aylarında, 2. Dönem Mart-Nisan-Mayıs aylarında çocu ğ un geli ş imi izlenerek çalı ş ma takviminde belirlenen zaman aralı ğ ında yapılacaktır. Ayrıca Sınıf Ö ğ retmeni çalı ş an aileleri çalı ş tıkları mekânlarda da ziyaret edebilecektir.

12  Ziyareti mümkün olamayan bu gibi aileler ile ileti ş im araçları kullanılarak irtibat kurulacak ve aile-okul i ş birli ğ i sürekli hale getirilecektir. Ev ziyaretinin yapılması mümkün olamayan (Yerle ş im yeri dı ş ı, il dı ş ı vs. ikamet eden) aileler ile görü ş meler okulda gerçekle ş tirilecektir. Okul yönetimi bu konuda gereken çabayı sarf edecektir.  Okul Yönetimi ve Sınıf Rehber Ö ğ retmeni, ev ziyareti yaparken “Ev Ziyaretinde Dikkat Edilecek Hususları” (Ek – 7 ) göz önünde bulunduracaktır.Ek – 7

13  Sınıf Reher Ö ğ retmeni, Aile/veli ziyareti sonrasında ailenin Sosyo – Demografik özellikleri ile anne ve baba tutumlarına yönelik “Aile/Veli Ziyaret Formu”nu (Ek – 1a,1b) doldurulacaktır.Doldurulma i ş lemi asla velinin yanında yapılmamalıdır. Aile ziyareti akabinde, müdahalesinde fayda görülen hususlar geciktirilmeden Okul Yönetimi ve Okul Rehberlik Servisi /Rehberlik ve Psikolojik Danı ş ma Hizmetleri Yürütme Komisyonu ile payla ş ılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.Ek – 1a,1b

14  Ş ube Ö ğ retmenler Kurulu toplantılarında her ş ube için ayrı zaman diliminde, Okul Yönetiminin düzenleyece ğ i bir takvime göre, Projede hedeflenen amaca ula ş mak için her bir ö ğ renci ve ailenin durumu özenle de ğ erlendirmeye alınacaktır.  “Yarınlar için Yarın Sizdeyiz” Projesi, yapılacak her Ö ğ retmenler Kurulu Toplantısında gündeme alınacak, projenin uygulama süreçleri de ğ erlendirilecek, projenin uygulamasında görülen aksaklıklar, ya ş anan problemler ve çözüm önerileri rapor halinde üst makamlara iletilecektir.

15  Projede belirtilen takvim çerçevesinde; İletişim Becerileri, Davranış Problemleri, Ergenlik Dönemi Becerileri,, Çatışma Çözme Becerileri, Anne Baba Tutumları, Verimli Ders Çalışma Yöntemleri,, Sınav Sürecinde Ebeveyn Olmak, Geleceği planlamak, Mesleki Bilgilendirme Sistemi konularında aileler bilgilendirilecektir. Her bir konu, okul müdürünün görevlendirece ğ i okul/sınıf/ ş ube rehber ö ğ retmenler tarafından ailelere sunu ş eklinde aktarılacaktır. Ayrıca aileler Halk E ğ itim Merkezleri tarafından yürütülmekte olan Aile E ğ itimi Kurs programlarına da yönlendirilecektir.

16  Okul Müdürlükleri, aile/veli ziyaret sayısını gösteren “Veli Ziyaretleri Aylık Sonuç Bildirim Formu” (Ek – 5 ) nu her ayın son Cuma günü ilçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü ne göndereceklerdir. (Ek – 5  Okul Müdürlükleri, ö ğ retim yılı sonunda yapılan aile/veli ziyaret sayısını gösteren Veli Ziyaretleri Yıl Sonu Faaliyet Raporunu (Ek–6 ) ve Yıl Sonu De ğ erlendirme Raporu (Ek-4) nu haziran ayı sonuna kadar ilçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ üne göndereceklerdir.Ek–6 Ek-4

17  İ lçe Milli E ğ itim Müdürlü ğ ü Proje Koordinatör Ekibi, gönderilen raporlar do ğ rultusunda Yılsonu İ lçe Raporunu hazırlayacaktır. İ lçe Milli E ğ itim Komisyonları ve İ lçe Danı ş ma Kurulu Toplantılarında Yarınlar İ çin Yarın Sizdeyiz Projesi’nin uygulama sonuçları de ğ erlendirilecektir.  De ğ erlendirmeler neticesinde, Yarınlar İ çin Yarın Sizdeyiz Projesi’nin uygulanmasında performans de ğ erlendirme ölçütlerine göre öne çıkan Okul Yöneticileri ve okul/sınıf rehber Ö ğ retmenleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ödüllendirilecektir.

18 Projeyi Uygularken Okullardaki Tüm İ dareci ve Ö ğ retmen Arkada ş larımıza Kolaylıklar Diliyoruz. Efeler ortaokulu Proje Koordinatör Ekibi


"YARINLAR İ Ç İ N YARIN S İ ZDEY İ Z.  Projenin temel amacı veli ziyaretleri ile ilkokul, ortaokul ve ortaö ğ retim düzeyindeki ö ğ rencilerin aileleriyle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları