Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SU HALDEN HALE G İ RER Ya ğ murun olu ş mas ı nda 2 i ş lem gerçekle ş iyor. Yo ğ unla ş ma ve buharla ş ma. Güne ş ışığı n ı n etkisi ile her gün yüz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SU HALDEN HALE G İ RER Ya ğ murun olu ş mas ı nda 2 i ş lem gerçekle ş iyor. Yo ğ unla ş ma ve buharla ş ma. Güne ş ışığı n ı n etkisi ile her gün yüz."— Sunum transkripti:

1 SU HALDEN HALE G İ RER Ya ğ murun olu ş mas ı nda 2 i ş lem gerçekle ş iyor. Yo ğ unla ş ma ve buharla ş ma. Güne ş ışığı n ı n etkisi ile her gün yüz binlerce metreküp su buharla ş arak atmosfere do ğ ru yükseliyor. Ve yükseldikçe so ğ umaya ba ş l ı yor. Öyle biran geliyor ki su buhar ı i ş inin çok dü ş ük oldu ğ u bir bölgeye geliyor. İŞ TE YA Ğ MURUN OLU Ş MASI

2 SU HALDEN HALE G İ RER So ğ uk hava katman ı na rastlayan buhar tanecikleri havadaki toz parçac ı klar ı na tutunarak su damlalar ı haline dönü ş üyor. Bunlar birle ş erek bulutlar ı olu ş turuyor. Bu su damlac ı klar ı n ı n yeryüzüne dü ş mesi yani ya ğ mur olu ş turmas ı için belirli bir büyüklü ğ e gelmesi gerekiyor. Bu da yüz binlerce su damlac ığı n ı n birle ş mesi anlam ı na geliyor. Yeterli büyüklü ğ e ula şı nca yerçekiminin etkisiyle yere dü ş meye ba ş l ı yor. Bütün bu anlatt ığı m ı z i ş lemler ise ortalama 8 gün sürüyor. İŞ TE YA Ğ MURUN OLU Ş MASI

3 SU HALDEN HALE G İ RER Sizlere bir soru; ya ğ an ya ğ murun süresi neye ba ğ l ı ? Bir bulutun yar ı s ı ya ğ mur olarak ya ğ ar bu da tahminen 30 dakika sürer. Ama bulutlar devaml ı olu ş ursa ya ğ mur günlerce ya ğ ar. Peki hava kapal ı oldu ğ u halde bazen ya ğ mur ya ğ maz bunun sebebi ise; su damlalar ı n ı n s ı cak ve kuru bir hava katman ı ndan geçiyor olmas ı d ı r. Burada su damlalar ı yeniden buharla şı r ve ya ğ mur olu ş maz. İŞ TE YA Ğ MURUN OLU Ş MASI

4 SU HALDEN HALE G İ RER İŞ TE YA Ğ MURUN OLU Ş MASI Hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, sa ğ anak ya ğ mur ya ğ arken ilk taneler her zaman daha iridir. Bunun sebebi de ya ğ mur damlalar ı n ı n yeryüzüne inerken so ğ uk ve nemli hava ile kar şı la ş mas ı d ı r. So ğ uk ve nemli katmandan geçen damlalar buharla ş madan yeryüzüne inerler. Bu s ı rada hacim yönünden büyüdükleri gibi havan ı n nemini de ald ı klar ı için daha da büyürler. Ve sa ğ anak ya ğ murda ilk taneler daha büyük olur. Arkadan gelen damlalar ise nemi azalm ış bir katmandan geçtikleri için ilk tanelerden daha küçüktür. Ya ğ murun ya ğ mas ı için su damlalar ı n ı n belirli bir büyüklü ğ e gelmesi gerekti ğ in söylemi ş tik. Bu da damlalar ı n birbiri ile birle ş mesi ile olmaktad ı r. Bu birle ş me 2 türlü olur. Çarp ış ma ile birle ş me ve kristalle ş me ile birle ş me.

5 SU HALDEN HALE G İ RER 1-Çarp ış ma İ le Birle ş me: Buluttaki su tanecikleri rüzgâr ı n etkisi ile bir oraya bir buraya itilirler. Birbirlerine çarpt ı kça birle ş erek su damlac ı klar ı n ı olu ş tururlar. Olu ş an su damlac ı klar ı da kümele ş erek su damlalar ı n ı meydana getirirler. Bu damlalar belirli bir a ğı rl ığ a ula şı nca havadan daha a ğı r hale gelerek yere ya ğ mur olarak dü ş erler. İŞ TE YA Ğ MURUN OLU Ş MASI

6 SU HALDEN HALE G İ RER 2-Kristalle ş me Yolu İ le Birle ş me: Hava s ı cakl ığı birdenbire dü ş erse su tanecikleri donarak buz kristallerini olu ş tururlar. Bu kristaller yere dü ş erken daha s ı cak bir hava katman ı n ı n içinden geçer. Burada eriyip yeryüzüne ya ğ mur olarak iner. Bu yaz ı m ı zda sizlere ya ğ murun olu ş mas ı n ı anlatmaya çal ış t ı k. Ya ğ mur deyip geçmeyin. Bak ı n ö ğ rendiniz bile nas ı l olu ş tu ğ unu! İŞ TE YA Ğ MURUN OLU Ş MASI


"SU HALDEN HALE G İ RER Ya ğ murun olu ş mas ı nda 2 i ş lem gerçekle ş iyor. Yo ğ unla ş ma ve buharla ş ma. Güne ş ışığı n ı n etkisi ile her gün yüz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları