Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yağmur, Kar, SisYağmur, Kar, Sis YA Ğ MUR NED İ R? Ya ğ murun olu ş masında 2 i ş lem gerçekle ş iyor. Yo ğ unla ş ma ve buharla ş ma. Güne ş ı ş ı ğ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yağmur, Kar, SisYağmur, Kar, Sis YA Ğ MUR NED İ R? Ya ğ murun olu ş masında 2 i ş lem gerçekle ş iyor. Yo ğ unla ş ma ve buharla ş ma. Güne ş ı ş ı ğ."— Sunum transkripti:

1

2 Yağmur, Kar, SisYağmur, Kar, Sis

3 YA Ğ MUR NED İ R? Ya ğ murun olu ş masında 2 i ş lem gerçekle ş iyor. Yo ğ unla ş ma ve buharla ş ma. Güne ş ı ş ı ğ ının etkisi ile her gün yüz binlerce metreküp su buharla ş arak atmosfere do ğ ru yükseliyor. Ve yükseldikçe so ğ umaya ba ş lıyor. Öyle biran geliyor ki su buharı ısının çok dü ş ük oldu ğ u bir bölgeye geliyor.

4 So ğ uk hava katmanına rastlayan buhar tanecikleri havadaki toz parçacıklarına tutunarak su damlaları haline dönü ş üyor. Bunlar birle ş erek bulutları olu ş turuyor. Bu su damlacıklarının yeryüzüne dü ş mesi yani ya ğ mur olu ş turması için belirli bir büyüklü ğ e gelmesi gerekiyor. Bu da yüz binlerce su damlacı ğ ının birle ş mesi anlamına geliyor. Yeterli büyüklü ğ e ula ş ınca yerçekiminin etkisiyle yere dü ş meye ba ş lıyor. Bütün bu anlattı ğ ımız i ş lemler ise ortalama 8 gün sürüyor.

5 Sizlere bir soru; ya ğ an ya ğ murun süresi neye ba ğ lı? Bir bulutun yarısı ya ğ mur olarak ya ğ ar bu da tahminen 30 dakika sürer. Ama bulutlar devamlı olu ş ursa ya ğ mur günlerce ya ğ ar.

6 Peki hava kapalı oldu ğ u halde bazen ya ğ mur ya ğ maz bunun sebebi ise; su damlalarının sıcak ve kuru bir hava katmanından geçiyor olmasıdır. Burada su damlaları yeniden buharla ş ır ve ya ğ mur olu ş maz.

7

8 Hiç dikkatinizi çekti mi bilmiyorum, sa ğ anak ya ğ mur ya ğ arken ilk taneler her zaman daha iridir. Bunun sebebi de ya ğ mur damlalarının yeryüzüne inerken so ğ uk ve nemli hava ile kar ş ıla ş masıdır. So ğ uk ve nemli katmandan geçen damlalar buharla ş madan yeryüzüne inerler. Bu sırada hacim yönünden büyüdükleri gibi havanın nemini de aldıkları için daha da büyürler. Ve sa ğ anak ya ğ murda ilk taneler daha büyük olur. Arkadan gelen damlalar ise nemi azalmı ş bir katmandan geçtikleri için ilk tanelerden daha küçüktür.

9 Ya ğ murun ya ğ ması için su damlalarının belirli bir büyüklü ğ e gelmesi gerekti ğ in söylemi ş tik. Bu da damlaların birbiri ile birle ş mesi ile olmaktadır. Bu birle ş me 2 türlü olur. Çarpı ş ma ile birle ş me ve kristalle ş me ile birle ş me.

10 KAR NED İ R? Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak ya ğ an Su buharına Kar denir.veSuKar Kar donmu ş su buharı parçacıklarından olu ş ur. Bunlar havadan buz kristalleri ya da kar taneleri biçiminde dü ş er. Kar taneleri gerçekte buz kristali kümeleridir. Havadaki Sıcaklık donma noktasına geldi ğ inde, su buharı yo ğ unla ş arak bir toz parçasının çevresinde buzla ş ır ya da çok küçük bir buz kristali biçimini alır. Buz Suyun katı ya da kristalli halidir. Saydam, renksiz, kokusuz ve tatsız bir yapısı vardır.HavadakiSıcaklıkSuyun

11 Buzla ş ma O (sıfır) derecenin altında ortaya çıkar. Birçok Maddenin tersine, su dondu ğ unda genle ş ir, yani Hacmi artar. Bu nedenle kaya, yol ve yapı yarıklarında donan su çatlaklara yol açabilir.MaddeHacmi Kar, bir ya ğ ı ş çe ş ididir. Kı ş aylarında güne ş ı ş ınları çok güçlü olmadı ğ ı için, bulutların bulundukları yüksekliklerde Hava Sıcaklı ğ ı çok dü ş ük olunca, yükselen su buharı, subilime denilen ş ekilde Sıvı hale geçmeden, bu a ş amayı atlayarak do ğ rudan buz kristali haline dönü ş ür. HavaSıcaklı ğ ıSıvı

12 Sis nedir ? Sis yer yüzündeki yatay görü ş mesafesini 1 km'nin altına dü ş üren bir meterolojik bir olaydır. Sis, bir alçak seviye bulutu olan Stratus bulutunun yerde veya yere yakın seviyede olu ş ması olarakta bilinir.

13 Sis, su buharının yo ğ u ş ması veya donarak kristelle ş mesi sonucu ortaya olu ş an çok küçük su damlacıkları veya buz kristallerinden meydana gelmi ş tir. Sis içinde çisenti biçiminde çok hafif ya ğ ı ş görülebilir. Sis büyük ölçüde güne ş e engel olur ve özellikle deniz ula ş ımı olmak üzere hava ve kara ula ş ımını da olumsuz yönde etkiler.

14  Hazırlayan  Türküsu  3/C  212


"Yağmur, Kar, SisYağmur, Kar, Sis YA Ğ MUR NED İ R? Ya ğ murun olu ş masında 2 i ş lem gerçekle ş iyor. Yo ğ unla ş ma ve buharla ş ma. Güne ş ı ş ı ğ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları