Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

68 KUŞAĞI VE DEMOKRASİ SAVAŞI. 1960'lı yılların içinde bulundu ğ u ve tüm dünyada esen özgürlük akımından ve sava ş kar ş ıtlı ğ ından etkilenmi ş ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "68 KUŞAĞI VE DEMOKRASİ SAVAŞI. 1960'lı yılların içinde bulundu ğ u ve tüm dünyada esen özgürlük akımından ve sava ş kar ş ıtlı ğ ından etkilenmi ş ve."— Sunum transkripti:

1 68 KUŞAĞI VE DEMOKRASİ SAVAŞI

2 1960'lı yılların içinde bulundu ğ u ve tüm dünyada esen özgürlük akımından ve sava ş kar ş ıtlı ğ ından etkilenmi ş ve Türkiye'de sol görü ş lü 60 gençli ğ inin olu ş turdu ğ u bir akım olarak bilinir Aynı dönemde kapitalist birçok ülkede ve özellikle ABD'de sisteme aykırı hareketleriyle ön plana çıkan Hippiler gibi özgürlükçü ve antimilitarist takımlar olu ş mu ş tu. 1960'lı yılların içinde bulundu ğ u ve tüm dünyada esen özgürlük akımından ve sava ş kar ş ıtlı ğ ından etkilenmi ş ve Türkiye'de sol görü ş lü 60 gençli ğ inin olu ş turdu ğ u bir akım olarak bilinir Aynı dönemde kapitalist birçok ülkede ve özellikle ABD'de sisteme aykırı hareketleriyle ön plana çıkan Hippiler gibi özgürlükçü ve antimilitarist takımlar olu ş mu ş tu.sol görü ş lü60 gençli ğ ininABDHippilersol görü ş lü60 gençli ğ ininABDHippiler

3 68 ku ş a ğ ını ba ş latan olayların ilki Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde meydana gelen ö ğ renci isyanıdır. Ayrıca Latin Amerikalı devrimciErnesto Che Guevara'nın La Higuera'da yakalanıp 9 Ekim 1967 tarihinde Bolivya Ordusu'nun elinde öldürülmesi de bu olayların ba ş langıcına neden olarak gösterilebilir. 68 ku ş a ğ ını ba ş latan olayların ilki Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde meydana gelen ö ğ renci isyanıdır. Ayrıca Latin Amerikalı devrimciErnesto Che Guevara'nın La Higuera'da yakalanıp 9 Ekim 1967 tarihinde Bolivya Ordusu'nun elinde öldürülmesi de bu olayların ba ş langıcına neden olarak gösterilebilir.Sorbonne ÜniversitesiErnesto Che GuevaraLa Higuera9 Ekim 1967Bolivya OrdusuSorbonne ÜniversitesiErnesto Che GuevaraLa Higuera9 Ekim 1967Bolivya Ordusu

4 Amerikadaki 60 ku ş a ğ ının en önemli hareketi o zaman Amerika'nın yürüttü ğ ü Vietnam Sava ş ı'na kar ş ı yaptıkları protestolardı ve hem Amerika'nın verdi ğ i kayıpların a ş ırı artması hem de hippiler ile birlikte tüm Amerikada ve dünyada yayılan sava ş ve Amerikan kar ş ıtı gösteriler sayesinde Amerika Sava ş ı sonuçlandırmadan geri çekilmek zorunda kalmı ş tı. Ayrıca Amerika'da 68 ku ş a ğ ı,2. dünya Sava ş ı'nı görmeyip onun etkisini hissetmeyen sava ş tan sonraki ilk nesildir. Amerikadaki 60 ku ş a ğ ının en önemli hareketi o zaman Amerika'nın yürüttü ğ ü Vietnam Sava ş ı'na kar ş ı yaptıkları protestolardı ve hem Amerika'nın verdi ğ i kayıpların a ş ırı artması hem de hippiler ile birlikte tüm Amerikada ve dünyada yayılan sava ş ve Amerikan kar ş ıtı gösteriler sayesinde Amerika Sava ş ı sonuçlandırmadan geri çekilmek zorunda kalmı ş tı. Ayrıca Amerika'da 68 ku ş a ğ ı,2. dünya Sava ş ı'nı görmeyip onun etkisini hissetmeyen sava ş tan sonraki ilk nesildir.Vietnam Sava ş ıVietnam Sava ş ı

5

6 Bu yüzden Amerika'da bu jenerasyonun döneminde lüks malların tüketimi(büyük amerikan arabaları) ve do ğ um oranlarında patlama görülmü ş tür.Bu ku ş a ğ a bu özelli ğ i nedeniyle 'baby boom generation' denilmektedir. Bu yüzden Amerika'da bu jenerasyonun döneminde lüks malların tüketimi(büyük amerikan arabaları) ve do ğ um oranlarında patlama görülmü ş tür.Bu ku ş a ğ a bu özelli ğ i nedeniyle 'baby boom generation' denilmektedir.

7 Amerikan üniversite gençli ğ inin Vietnam sava ş ına kar ş ı çıkan eylemleriyle ba ş layan ve oradan Avrupa’ya sıçrayan, “üniversite reformu” ve gençlerin güvenli bir gelecek için i ş ve özgür bilim talepleriyle kurulu sisteme tepki olarak geli ş en 68’in gençlik eylemleri, ülkelerin kendi özelli ğ ine göre de biçimlenmi ş tir. Bu eylemler, ABD’de siyah-beyaz çatı ş masına (ırkçılı ğ a) ve Vietnam Sava ş ı’na kar ş ı biçimlenirken, Almanya ve Fransa’da ise gençli ğ in gelecek talebi ve barı ş iste ğ i öne çıkmı ş tır Amerikan üniversite gençli ğ inin Vietnam sava ş ına kar ş ı çıkan eylemleriyle ba ş layan ve oradan Avrupa’ya sıçrayan, “üniversite reformu” ve gençlerin güvenli bir gelecek için i ş ve özgür bilim talepleriyle kurulu sisteme tepki olarak geli ş en 68’in gençlik eylemleri, ülkelerin kendi özelli ğ ine göre de biçimlenmi ş tir. Bu eylemler, ABD’de siyah-beyaz çatı ş masına (ırkçılı ğ a) ve Vietnam Sava ş ı’na kar ş ı biçimlenirken, Almanya ve Fransa’da ise gençli ğ in gelecek talebi ve barı ş iste ğ i öne çıkmı ş tır

8 Türkiye’de ise; “üniversite ve eğitimde reform” talebiyle başlayan eylemler hızla anti- emperyalist bir karakter kazanmış, öte yandan demokrasi isteği yanı sıra iş, özgürlük ve toprak talepleriyle birleşerek demokratik devrim talepleriyle bütünleşen bir safhaya geçmiştir.

9 68 KU Ş A Ğ I; Deniz GEZM İŞ, İ brahim KAYPAKKAYA, Mahir ÇAYAN, Hüseyin İ NAN, Yusuf ASLAN, Harun KARADEN İ Z gibi devrimci önderlerin liderli ğ inde olu ş turulan marksist-sosyalist ve Kemalizm sentezli hareketin adıdır. Deniz GEZM İŞ, İ brahim KAYPAKKAYA, Mahir ÇAYAN, Hüseyin İ NAN, Yusuf ASLAN, Harun KARADEN İ Z gibi devrimci önderlerin liderli ğ inde olu ş turulan marksist-sosyalist ve Kemalizm sentezli hareketin adıdır.

10

11 Deniz Gezmi ş ile Mahir Çayan'ın önderli ğ ini yaptı ğ ı iki fraksiyon o dönemde hedef seçilmi ş tir bunun üstüne mahir çayan önderli ğ indeki THKPC (Türkiye halk kurtulu ş partisi cephesi) silahlı mücadele kararı almı ş tır. Deniz Gezmi ş önderli ğ indeki THKO ise silahlı mücadeleye uzak kalmı ş tır. Ancak emniyetin yakalanan devrimcilere ş iddet uygulaması bu gruptada anar ş izm hareketini ate ş lemi ş tir. 1971 yılında ki Muhtıra sonrasında devrimci gençler öldürülmü ş, yakalananlar idam edilmi ş tir. Deniz Gezmi ş ile Mahir Çayan'ın önderli ğ ini yaptı ğ ı iki fraksiyon o dönemde hedef seçilmi ş tir bunun üstüne mahir çayan önderli ğ indeki THKPC (Türkiye halk kurtulu ş partisi cephesi) silahlı mücadele kararı almı ş tır. Deniz Gezmi ş önderli ğ indeki THKO ise silahlı mücadeleye uzak kalmı ş tır. Ancak emniyetin yakalanan devrimcilere ş iddet uygulaması bu gruptada anar ş izm hareketini ate ş lemi ş tir. 1971 yılında ki Muhtıra sonrasında devrimci gençler öldürülmü ş, yakalananlar idam edilmi ş tir. Deniz Gezmi şMahir Çayan Deniz Gezmi şMahir Çayan

12 Devrimci gençlik hareketi o dönemde ne istedi ğ ini açıkça belirtmi ş ti: Emperyalistlerin tahakkümünden kurtulmu ş, kendi halkının iradesiyle yönetilen bir Türkiye. Yani "tam ba ğ ımsız ve gerçekten demokratik Türkiye". Devrimci gençlik hareketi o dönemde ne istedi ğ ini açıkça belirtmi ş ti: Emperyalistlerin tahakkümünden kurtulmu ş, kendi halkının iradesiyle yönetilen bir Türkiye. Yani "tam ba ğ ımsız ve gerçekten demokratik Türkiye".

13 İ kinci olarak, Denizler amaçlarına ula ş mak için Türkiye'deki siyasal mekanizmadan herhangi bir beklenti içine girmeyerek, tarihsel bir gelene ğ e yani Kuvayı Milliye gelene ğ ine dayandılar. Güvendikleri toplumsal kuvvet ise parlamentarizm içinde asla özlemine ula ş amayacak olan emekçi halktı. İ kinci olarak, Denizler amaçlarına ula ş mak için Türkiye'deki siyasal mekanizmadan herhangi bir beklenti içine girmeyerek, tarihsel bir gelene ğ e yani Kuvayı Milliye gelene ğ ine dayandılar. Güvendikleri toplumsal kuvvet ise parlamentarizm içinde asla özlemine ula ş amayacak olan emekçi halktı.

14 1969 yılının 10 Ş ubat’ında Dolmabahçe açıklarına demirleyen 6. Filo’nun temsil etti ğ i Amerikan emperyalizmine kar ş ı, yurtsever ö ğ renci eylemleri ba ş latılır. 16 Ş ubat Pazar günü, ‘Emperyalizme ve Sömürüye Kar ş ı İş çi Yürüyü ş ü’ düzenlenir. 1969 yılının 10 Ş ubat’ında Dolmabahçe açıklarına demirleyen 6. Filo’nun temsil etti ğ i Amerikan emperyalizmine kar ş ı, yurtsever ö ğ renci eylemleri ba ş latılır. 16 Ş ubat Pazar günü, ‘Emperyalizme ve Sömürüye Kar ş ı İş çi Yürüyü ş ü’ düzenlenir.

15

16

17 Türkiye tarihinde, 31 Mart Olayından sonra ya ş anan en büyük gerici ayaklanma olarak nitelenen ve tarihe ‘Kanlı Pazar’ olarak geçen saldırı, 6. Filo’nun Türkiye’ye geli ş ini protesto eden antiemperyalistlere kar ş ı yapılmı ş tı. 1967 yılından itibaren Türkiye’ye gelmeye ba ş layan Amerikan 6. Filo’sunun her ziyaretinde, ö ğ renciler antiemperyalist protestolar düzenlemi ş lerdi. ‘Kanlı Pazar’ da, böyle bir gündü... Türkiye tarihinde, 31 Mart Olayından sonra ya ş anan en büyük gerici ayaklanma olarak nitelenen ve tarihe ‘Kanlı Pazar’ olarak geçen saldırı, 6. Filo’nun Türkiye’ye geli ş ini protesto eden antiemperyalistlere kar ş ı yapılmı ş tı. 1967 yılından itibaren Türkiye’ye gelmeye ba ş layan Amerikan 6. Filo’sunun her ziyaretinde, ö ğ renciler antiemperyalist protestolar düzenlemi ş lerdi. ‘Kanlı Pazar’ da, böyle bir gündü...

18

19

20 Ceza alan yok! İ ki ki ş inin öldürüldü ğ ü, yüzlerce insanın yaralandı ğ ı saldırıyla ilgili olarak cezalandırılan kimse yoktur. Öldürülen Ali Turgut Aytaç’ın bıçaklanma anını gösteren foto ğ raftaki bıçaklı ki ş i ve izleyen polis sorgulanır. “Bıça ğ ı yerde buldum” diyen Seyit Atmaca serbest kalırken, polis Ha ş im Bozkurt önce tutuklanır daha sonra mahkeme tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakılır. Ceza alan yok! İ ki ki ş inin öldürüldü ğ ü, yüzlerce insanın yaralandı ğ ı saldırıyla ilgili olarak cezalandırılan kimse yoktur. Öldürülen Ali Turgut Aytaç’ın bıçaklanma anını gösteren foto ğ raftaki bıçaklı ki ş i ve izleyen polis sorgulanır. “Bıça ğ ı yerde buldum” diyen Seyit Atmaca serbest kalırken, polis Ha ş im Bozkurt önce tutuklanır daha sonra mahkeme tarafından suçsuz bulunarak serbest bırakılır.

21 1960-1971 arasındaki dönemde; Emperyalizme bağımlı olarak hızlı bir gelişme içine giren Türkiye kapitalizminde, bir yandan sınıf çelişkileri yoğunlaşırken öte yandan işçi sınıfının gelişimi hem nicelik hem nitelik açısından hızlanmıştı. Sınıflar arası çelişki ve çatışmanın belirginleştiği bu dönemde toplumsal muhalefet de hızla yükseldi. Türkiye işçi sınıfı ise, bu muhalefetin en önemli parçası olarak siyaset sahnesinde yerini almıştı.

22 1960 sonrası i ş çi sınıfı, dönemin geli ş melerinin de etkisiyle kendi aydınları ile bulu ş maya ve kendi mücadelesini yükseltmeye ba ş lamı ş tır. Giderek bilinç düzeyi yüksek bir öncü i ş çi kitlesinin ortaya çıkması ve sosyalist dü ş ünceler ile bulu ş ması eylemlerin sertle ş mesine ve yo ğ unla ş masına neden olmu ş tur. Böylece, 1960’lı yıllara kadar örgütsel planda burjuvazinin hegemoyasında kalan i ş çi sınıfı, bu tarihten ba ş layarak ba ğ ımsızla ş ma yolunda önemli mesafeler kat etmi ş tir.

23 İşçi sınıfı, grevler, fabrika işgalleri,direnişler ve mitingler gibi radikal eylemler yoluyla siyasallaşırken, öğrenci gençlik ile köylüler de boykot, yürüyüş, protesto gösterileri ile toprak ve üniversite işgalleriaracılığıyla siyasal taleplerini dile getiriyorlardı. Emekçi sınıfların sendikal örgütlülüğü giderek yoğunlaşmış, aynı zamanda sosyalist aydınlar YÖN ve TİP etrafında biraraya gelmişti. İşçi sınıfı, grevler, fabrika işgalleri,direnişler ve mitingler gibi radikal eylemler yoluyla siyasallaşırken, öğrenci gençlik ile köylüler de boykot, yürüyüş, protesto gösterileri ile toprak ve üniversite işgalleriaracılığıyla siyasal taleplerini dile getiriyorlardı. Emekçi sınıfların sendikal örgütlülüğü giderek yoğunlaşmış, aynı zamanda sosyalist aydınlar YÖN ve TİP etrafında biraraya gelmişti.

24 Sol yönelimli bir muhalefet, ülke tarihinde ilk kez gerçek anlamda yaygınlık kazandı.1961’de TİP’in 1967’de DİSK’in kuruluşu bu koşullar altında gerçekleşti; her iki örgüt de kurulduktan sonra sınıf mücadelesi içinde kendi yerlerini edinecek ve özgün etkilerde bulunacaktı. Sol yönelimli bir muhalefet, ülke tarihinde ilk kez gerçek anlamda yaygınlık kazandı.1961’de TİP’in 1967’de DİSK’in kuruluşu bu koşullar altında gerçekleşti; her iki örgüt de kurulduktan sonra sınıf mücadelesi içinde kendi yerlerini edinecek ve özgün etkilerde bulunacaktı.

25 Özellikle, 1968 sonrası, işçi hareketinin hızla radikalleştiği ve sınıfın özsavunma pratiklerini geliştiren eylem biçimlerinin ortaya çıktığı bir dönem oldu. 1968–71 arası 2 dönemin en karakteristik özelliği, sınıf mücadelesinin en militan pratiklerinden biri olan fabrika işgal eylemlerinin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıdır. Bu eylemler, içinde gerçekleştikleri toplumsal ortam ve koşulların ana çizgilerini yansıtmaktadır. İşçi sınıfının bilinç durumu ve toplumsal psikolojisi, hem bu koşulların, hem de sol-sosyalist hareketin toplumsal etkisinin izlerini kaçınılmaz olarak taşımaktadır. Özellikle, 1968 sonrası, işçi hareketinin hızla radikalleştiği ve sınıfın özsavunma pratiklerini geliştiren eylem biçimlerinin ortaya çıktığı bir dönem oldu. 1968–71 arası 2 dönemin en karakteristik özelliği, sınıf mücadelesinin en militan pratiklerinden biri olan fabrika işgal eylemlerinin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıdır. Bu eylemler, içinde gerçekleştikleri toplumsal ortam ve koşulların ana çizgilerini yansıtmaktadır. İşçi sınıfının bilinç durumu ve toplumsal psikolojisi, hem bu koşulların, hem de sol-sosyalist hareketin toplumsal etkisinin izlerini kaçınılmaz olarak taşımaktadır.

26 Toplam açısından bakıldığında; “Türkiye’nin ’68’i” diyebileceğimiz dönemde biçimlenen gençlik eylemlerinin başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

27 Anti-emperyalizm: ABD’ye, NATO’ya ve bunların ş ahsında tarif edilen emperyalizme kar ş ı, ‘68’i ya ş ayan di ğ er ülkelerde görülmedik ölçüde radikal bir kar ş ı çıkı ş tır ve bu kar ş ı çıkı ş kısa bir süre sonra, gençlik örgütlerinin lideri genç devrimcilerin kurup yönetti ğ i örgütler tarafından yürütülen silahlı mücadeleye dönü ş mü ş tür.

28 İş birlikçiler: Amerikan i ş birlikçisi Adalet Partisi hükümeti ve tüm i ş birlikçilere kar ş ı mücadele ABD emperyalizme kar ş ı mücadele kadar önemlidir. Çünkü emperyalizm i ş birlikçileri aracılı ğ ı ile hegemonyasını sürdürmektedir.

29 ’61 Anayasası: Bu mücadele bir ba ğ ımsızlık ve demokrasi mücadelesidir. ABD üsleri kovulmalı, ABD ile ikili anla ş malar iptal edilmeli, 1961 Anayasası uygulanarak toprak a ğ alı ğ ı ve gerici güç odakları tasfiye edilmeli ve ülkede “tam demokrasi” gerçekle ş tirilmelidir. ’61 Anayasası: Bu mücadele bir ba ğ ımsızlık ve demokrasi mücadelesidir. ABD üsleri kovulmalı, ABD ile ikili anla ş malar iptal edilmeli, 1961 Anayasası uygulanarak toprak a ğ alı ğ ı ve gerici güç odakları tasfiye edilmeli ve ülkede “tam demokrasi” gerçekle ş tirilmelidir.

30 Parlamentarizm: Parlamento toprak a ğ alarının, a ş iret reislerinin ve i ş birlikçi sermayenin halkı aldatmasının bir aracıdır ve dolayısıyla parlamenter mücadeleye hapsolmak demek, sistemle uzla ş arak devrimi, devrimci atılımları parlamentonun koridorlarında bo ğ mak demektir. ‘68’in parlamentarizm kar ş ıtlı ğ ı, parlamentoyu reddetmeye varan bir radikalizm olarak görülür.

31 Sosyalizm ve gerilla: Bu dönemin anlayı ş ına göre; “Devrimci gençlik demek sosyalist gençlik demektir. Sosyalist olunmadan devrimci olunamaz. Ya da sosyalist olunmadan devrimci kalınamaz”. Sosyalizm ve gerilla: Bu dönemin anlayı ş ına göre; “Devrimci gençlik demek sosyalist gençlik demektir. Sosyalist olunmadan devrimci olunamaz. Ya da sosyalist olunmadan devrimci kalınamaz”.

32 ’68 ve i ş çi sınıfı mücadelesi: Türkiye ‘68’i; aslında bir i ş çi ‘68’i de diyebilece ğ imiz, i ş çi sınıfının sendikal mücadelesi, sendika seçme özgürlü ğ ünü kullandı ğ ı ve i ş çilerin inisiyatif kullandı ğ ı eylemlerle mücadele sahnesinde yer aldı ğ ı bir döneme de kar ş ılık gelmi ş tir. ’68 ve i ş çi sınıfı mücadelesi: Türkiye ‘68’i; aslında bir i ş çi ‘68’i de diyebilece ğ imiz, i ş çi sınıfının sendikal mücadelesi, sendika seçme özgürlü ğ ünü kullandı ğ ı ve i ş çilerin inisiyatif kullandı ğ ı eylemlerle mücadele sahnesinde yer aldı ğ ı bir döneme de kar ş ılık gelmi ş tir.

33 68 ö ğ renci olayları sonucunda ortaya çıkan 68 ku ş a ğ ının sloganlarıdır. ço ğ u unutulmazlar arasına girmi ş tir. - gerçekçi ol, imkansızı iste! - bir ş ey talep etmeyece ğ iz, bir ş ey istemeyece ğ iz. alaca ğ ız, i ş gal edece ğ iz. - yasaklamak yasaktır. - patron sana muhtaç, sen ona de ğ il. - insanlı ğ ın özgürle ş mesi ya toptan olacak ya da olmayacak. - lütfen çıkarken komünist parti yi bulmak istedi ğ iniz gibi temiz bırakın! 68 ö ğ renci olayları sonucunda ortaya çıkan 68 ku ş a ğ ının sloganlarıdır. ço ğ u unutulmazlar arasına girmi ş tir. - gerçekçi ol, imkansızı iste! - bir ş ey talep etmeyece ğ iz, bir ş ey istemeyece ğ iz. alaca ğ ız, i ş gal edece ğ iz. - yasaklamak yasaktır. - patron sana muhtaç, sen ona de ğ il. - insanlı ğ ın özgürle ş mesi ya toptan olacak ya da olmayacak. - lütfen çıkarken komünist parti yi bulmak istedi ğ iniz gibi temiz bırakın!68 ku ş a ğ ı68 ku ş a ğ ı

34

35 6 Mayıs 1972; Deniz Gezmi ş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İ nan’ın katledildi ğ i tarihtir. haksız-hukuksuz i ş leyen bir sıkıyönetim mahkemesinin ve meclisin “üçe üç” çı ğ lıklarıyla (27 Mayıs’ın idam etti ğ i Adnan Menderes, F. Rü ş tü Zorlu ve Hasan Polatkan’a kar ş ı Deniz, Yusuf, Hüseyin), intikamcı bir duyguyla kararı onaylamasına ve bu üç devrimcinin idam edilmesine halk yı ğ ınlarının tepkisidir.

36 Ancak ’68 hareketinin bir gençlik ba ş kaldırısı olarak kalıp tecrit olmasının ve nispeten kolayca bastırılmasının asıl nedeni, kapitalist ülke yönetimlerinin aldıkları sert önlemler ya da gençlik yı ğ ınlarını kazanacak kimi reformcu yakla ş ımlar de ğ ildi. Tersine gençlik ba ş kaldırısını asıl soyutlayan ülkelerdeki komünist partilerin tutumu oldu.

37 6 Mayıs 1972, Türkiye 68’nin sonu; ama aynı zamanda 68’in devrimci atılımının, sınıflar mücadelesi içindeki yerinin anla ş ılması ve deneyimlerinden dersler çıkarılarak ilerlenmesinin de “ba ş langıcı”dır.

38

39 6 Mayıs 1972’nin ş afa ğ ında, Deniz, Hüseyin ve Yusuf’un son sözleri ş öyledir: Ya ş asın Tam Ba ğ ımsız Türkiye! Ya ş asın Marksizm-Leninizm Ya ş asın Türk ve Kürt Halklarının Karde ş li ğ i! Ya ş asın İş çiler, Köylüler Kahrolsun Emperyalizm Deniz GEZM İŞ Ya ş asın Tam Ba ğ ımsız Türkiye! Ya ş asın Marksizm-Leninizm Ya ş asın Türk ve Kürt Halklarının Karde ş li ğ i! Ya ş asın İş çiler, Köylüler Kahrolsun Emperyalizm Deniz GEZM İŞ

40 Ben ş ahsi hiçbir çıkar gözetmeden halkımın mutlulu ğ u ve ba ğ ımsızlı ğ ı için sava ş tım. Bu bayra ğ ı bu ana kadar ş erefle ta ş ıdım. Bundan sonra bu bayra ğ ı Türk halkına emanet ediyorum! Ya ş asın İş çiler, Köylüler ve Ya ş asın Devrimciler! Kahrolsun Fa ş izm! Hüseyin İ NAN

41 Biz halkımızın hizmetindeyiz! Sizler Amerika’nın hizmetindesiniz! Ya ş asın Devrimciler! Kahrolsun Fa ş izm! Yusuf ASLAN

42 DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 2007463090 MERVE UZUN 2006463083 BURCU ŞAHİN 2006463073 CEM ÖZEN


"68 KUŞAĞI VE DEMOKRASİ SAVAŞI. 1960'lı yılların içinde bulundu ğ u ve tüm dünyada esen özgürlük akımından ve sava ş kar ş ıtlı ğ ından etkilenmi ş ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları