Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Musul Sorunu-Eren YILDIZ Başlat  Osmanlı Devleti'ne ba ğ lı Musul Vilayeti'nin toprak sorunudur. I. Dünya Sava ş ı'ndan önce Osmanlı hakimiyetindeki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Musul Sorunu-Eren YILDIZ Başlat  Osmanlı Devleti'ne ba ğ lı Musul Vilayeti'nin toprak sorunudur. I. Dünya Sava ş ı'ndan önce Osmanlı hakimiyetindeki."— Sunum transkripti:

1

2 Musul Sorunu-Eren YILDIZ

3 Başlat 

4 Osmanlı Devleti'ne ba ğ lı Musul Vilayeti'nin toprak sorunudur. I. Dünya Sava ş ı'ndan önce Osmanlı hakimiyetindeki Musul ve çevresi petrol varlı ğ ı sebebiyle, İ ngiltere, Fransa, Almanya ve hatta Amerika Birle ş ik Devletleri arasında rekabet konusu oldu. Bölge, 1916 tarihli Sykes-Picot Antla ş ması ile Fransa'ya bırakılmı ş tı. Nisan 1920 San Remo Konferansında Fransa, kendisini Orta Do ğ u'daki menfaatlerini desteklemesi sebebiyle, Musul bölgesini İ ngiltere'ye terketti.

5 Lozan Konferansı'nda Türk-Irak sınırının çizilmesi meselesi görüşme konusu olduğu zaman, Türkiye, Musul ve Süleymaniye bölgeleri halkının büyük çoğunluğunun Türk olması nedeniyle, buraların Türk sınırları içine katılması gerektiğini ileri sürmüş ve Irak adına, mandater devlet olarak, İngiltere de buna itiraz etmişti. Bunun üzerine Lozan Antlaşması'nın 3. maddesiyle, bu meselenin çözümü, dokuz ay içinde bir sonuca ulaştırılmak üzere, Türk-İngiliz ikili görüşmelerine bırakılmıştı. Bu görüşmeler 19 Mayıs 1924'de İstanbul Konferansı ile başladı ve 5 Hazirana kadar devam etti.

6 Taraflar, Lozan'daki tutumlarında bir değişiklik yapmadıkları için, bir uzlaşmaya varmak mümkün olmadı. Türkiye, yine Musul ve Süleymaniye'nin Türk sınırları içinde kalmasında ısrar etti. İngiltere ise bu fikre yanaşmadığı gibi, üstelik Hakkari ilinin dinsel çoğunluğunun Süryani olduğunu, Süryanilerin ise Irak'a göç etmeleri dolayısıyla, Hakkari'nin de Irak'a katılması gerektiğini ileri sürdü. İstanbul Konferansı'nın sonuçsuz kalması ve özellikle Türkiye'nin tutumunu yumuşatmaması üzerine, İngiltere Türk-Irak sınırları bölgesinde sınır olaylarını kışkırtıp, burada karışıklıklar çıkarmaya başladı. Bu durum Türk-İngiliz münasebetlerinin gerginleşmesine sebep oldu.

7 Yine Lozan Antlaşması'na göre, ikili görüşmeler başarılı sonuç vermezse, mesele Milletler Cemiyetine havale edilecekti. Milletler Cemiyeti 1924 Eylülünde meseleyi ele aldı. Türkiye Musul ve Süleymaniye bölgelerinde plebisit/halk oylaması yapılmasını teklif ettiyse de, İngiltere buna yanaşmadı. Öte yandan, Milletler Cemiyeti Musul meselesi hakkında inceleme yapıp, rapor vermek üzere bir komisyon teşkil etti.

8 Musul Sorunu-Eren YILDIZ Komisyon raporunu Milletler Cemiyetine 1925 Eylülünde sundu. Rapor, Musul'un Irak'a katılması gerekti ğ ini ve ayrıca Kürtlerin, haklarının da garanti altına alınmasını tavsiye ediyordu. Bu sırada İ ngiltere Milletler Cemiyetinde hakim durumda oldu ğ u için, Milletler Cemiyeti Konseyi de bu tavsiyeyi aynen kabul etti. Komisyon raporu Hakkari'yi Türkiye'ye bırakmı ş tı. Milletler Cemiyeti Konseyi'nin kararı Türkiye'de büyük bir tepki yarattı ve İ ngiliz aleyhtarlı ğ ının yeniden kuvvetlenmesine sebep oldu. Hatta Türk basını bir Türk- İ ngiliz sava ş ından bile söz etti. Lakin Türk Hükümeti daha ileriye gidemedi. Çünkü, yıllarca süren sava ş tan yeni çıkılmı ş tı ve tekrar sava ş mak kolay de ğ ildi. Kaldı ki, içeride çözüm bekleyen bir sürü ekonomik ve sosyal meseleler vardı. Bu sebeple, 5 Haziran 1926'da İ ngiltere ile bir anla ş ma imzalayarak Milletler Cemiyeti kararını kabul etti. Bu antla ş ma, bugünkü Türk-Irak sınırını çizmi ş ve Musul buhranını sona erdirmi ş tir.

9 Musul Sorunu-Eren YILDIZ

10 Musul buhranı, Türkiye ile Sovyet Rusya'yı birbirine daha fazla yaklaştırmıştır. Çünkü Sovyetler, Locarno Anlaşmalarının imzasından hiç hoşnut kalmamışlardı. Bunun içindir ki, sınırlarını çevreleyen devletlerle saldırmazlık antlaşmaları imzalama yoluna gitmişlerdir. Milletler Cemiyeti Konseyi'nin, komisyon raporunu kabul ettiğinin ertesi günü, 17 Aralık 1925'de Paris'te Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı imza edilmiştir. Milli Mücadele sırasında olduğu gibi, İngiltere ile münasebetlerin gerginleşmesi, Türkiye'yi Sovyet Rusya'ya tekrar yaklaştırıyordu

11 Musul Sorunu-Eren YILDIZ

12

13

14

15 Hazırlayan: EREN YILDIZ 8/A 1289

16 -http://tr.wikipedia.org/wiki/Musul_Sorunu -http://www.ansiklopedi.turkcebilgi.com/Musul_sorunu -www.bilgilik.com/tarih/turkiye-tarihi/musul-sorunu.html -Anafen 8.Sınıf T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Kitabı


"Musul Sorunu-Eren YILDIZ Başlat  Osmanlı Devleti'ne ba ğ lı Musul Vilayeti'nin toprak sorunudur. I. Dünya Sava ş ı'ndan önce Osmanlı hakimiyetindeki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları