Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKCİĞER RADYOLOJİSİ (Bilgisayarlı tomografi ve Manyetik rezonans)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKCİĞER RADYOLOJİSİ (Bilgisayarlı tomografi ve Manyetik rezonans)"— Sunum transkripti:

1 AKCİĞER RADYOLOJİSİ (Bilgisayarlı tomografi ve Manyetik rezonans)
Dr. Ragıp Özkan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD

2 LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONU

3 LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONU

4 LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONU

5 LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONU

6 LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONU

7 LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONU

8

9 GÖĞÜS RÖNTGENOGRAMI NORMAL
OLAN HEMOPTİZİLİ OLGULAR

10 BALGAMDA MALİGN HÜCRE SAPTANAN VE GÖĞÜS RÖNTGENOGRAMI NORMAL OLAN OLGULAR

11 AKCİĞERE METASTAZ YAPMA
OLASILIĞI YÜKSEK PRİMER TÜMÖRÜ OLAN OLGULAR

12 PNÖMONEKTOMİ, RADYOTERAPİ VE
KEMOTERAPİ SONRASI TÜMÖR REKÜRRENSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

13 MEDİASTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mediastinal lenf nodları Mediastinal invazyon Mediastende yer alan çeşitli diğer lezyonlar

14 Mediastinal lenf nodları
Lenf nodu boyutunu ölçmede kısa aks veya en küçük çap ölçülür Üst sınır olarak 1 cm kabul edilmekte Subkarinal alanda üst sınır 1.5 cm

15 Mediastinal lenf nodları
İnternal mammarian, parakardiyak ve paravertebral lenf nodları İki cm’yi aşan çok büyük lenf nodları sıklıkla metastatik tümör, lenfoma, granülomatöz hastalık veya infeksiyonu temsil eder

16 Mediastinal lenf nodları
Birden fazla lenf nodları birleşerek tek büyük bir kitle şaklinde izlenebilir

17 MR’ın BT’ye göre uzaysal (spatial) rezolüsyonu daha düşüktür
Lenf nodları MR ile değerlendirilebilir MR ve BT ile benign-malign lenf nodu ayırımı yapılamaz.

18 Mediastinal invazyon Kalp, büyük damarlar, trakea, özofagus ve mediastinal yağın yaygın ve belirgin tutulumu rezeksiyonu engeller Mediastinal plevra veya pariyetal perikard tutulumunda rezeksiyon yapılır

19 Mediastinal invazyon Yumuşak doku kitlesinin geniş bir alanda mediastinal yağın yerini alması Mediastinal damarları, trakea ve özofagusu saran kitle Kitlenin bu lezyonlarda açık bir şekilde tutulum yapması

20 Mediastinal invazyon Yumuşak doku kitlesinin geniş bir alanda mediastinal yağın yerini alması Mediastinal damarları, trakea ve özofagusu saran kitle Kitlenin bu lezyonlarda açık bir şekilde tutulum yapması

21 Mediastinal invazyon Yumuşak doku kitlesinin geniş bir alanda mediastinal yağın yerini alması Mediastinal damarları, trakea ve özofagusu saran kitle Kitlenin bu lezyonlarda açık bir şekilde tutulum yapması

22 Mediastinal invazyon olasılığını düşündürten bulgular
Tümörün mediastinumla 3 cm’den fazla temasta olması Aort veya diğer mediastinal yapıların 1/4’den fazla oranda tümörle çevrelenmiş olması Aorta ve diğer mediastinal yapılara komşu yağın silinmesi Mediastinal yapıların kitle ile basıya uğraması Mediastinal plevrada ve perikardda kalınlaşma

23 MR’ın mediastinal invazyon tanısında
kontrastlı BT’ye belirgin bir üstünlüğü bulunmamaktadır

24

25

26

27 GÖĞÜS DUVARI İNVAZYONU
BT’nin göğüs duvarı invazyonunu saptamada doğruluğu % arasında değişmekte Duyarlılık ve özgüllük değerleri değişik çalışmalarda % arasında belirtilmekte

28 Göğüs duvarı invazyonunu akla getiren bulgular
Geniş açı veya tümörün plevra ile ilişkili olduğu bölgede plevral kalınlaşma Tümör ve plevral yüzey arasında 3 cm’yi aşan ilişki Tümör çapının, plevral temasın uzunluğuna oranı 0.5’i geçerse Tümörün temas ettiği kesimde ekstraplevral yağın izlenememesi

29 Göğüs duvarı invazyonunda doğruluk oranı en yüksek bulgular
Ekstraplevral yağın izlenememesi (duyarlılık % 85, özgüllük % 85) Tümör çapının plevral temasın uzunluğuna oranı 0.9’u geçmesi (duyarlılık % 85, özgüllük % 80)

30 Göğüs duvarı invazyonunu kesin olarak gösteren bulgular bulgular
Göğüs duvarını içine alan kitle Kosta destrüksiyonu

31 MR, BT’ye göre göğüs duvarı invazyonunu daha iyi gösterir
Superior sulkus tümörlerinde subklavian arter ve brakial pleksus tutulumu MR ile iyi değerlendirilir

32

33 PLEVRAL SIVI ETYOLOJİSİ

34 Transüda-Eksüda BT’de yoğunluk ölçümü güvenilir değil
Pariyetal plevra kalınlaşması Pariyetal plevranın boyanması kalınlaşmış olduğunu gösterir

35 Ampiyem Abse Yuvarlak Konturları keskin değil
Oval şekilli Dependan olmayabilir Komşu akciğerden keskin bir sınırla ayrılır Ayrılmış plevra yaprakları (split-pleura) Plevra yaprakları düzgün ve ayni kalınlıkta Komşu akciğer ve damarlarda yer değiştirme Yuvarlak Konturları keskin değil Düzensiz kalınlıkta duvarlar Damarlarda yer değişikliği olmaması

36

37

38

39

40

41 Nodüler plevral kalınlaşma
Çevresel plevral kalınlaşma Pariyetal plevra 1 cm’den kalın Mediastinal plevral kalınlaşma

42

43

44 Ella A. Kazerooni AJR:177, September 2001

45 Yaygın akciğer hastalıklarındaYÇBT bulguları
Retiküler opasiteler Nodüler opasiteler Artmış akciğer opasiteleri Azalmış akciğer opasiteleri veya kistik lezyonlar

46 Havayolları ve tıkayıcı akciğer hastalıklarına bağlı değişiklikler
Tomurcuklanmış ağaç görünümü Amfizem Mozaik perfüzyon Hava hapsi Bronşiektazi

47 Retiküler opasiteler İnterstisyum kalınlaşması Bal peteği
Sıvı Fibröz doku Hücresel infiltrasyon Bal peteği Hafif retiküler değişiklikler

48 İnterstisyum kalınlaşması
İnterlobüler septal kalınlaşma Peribronşial interstisyel kalınlaşma Fissürlerde kalınlaşma Lobül merkezindeki arterlerin anormal görünümü

49 İnterstisyum kalınlaşması
İnterlobüler septal kalınlaşma Peribronşial interstisyel kalınlaşma Fissürlerde kalınlaşma Lobül merkezindeki arterlerin anormal görünümü

50 İnterstisyum kalınlaşması
İnterlobüler septal kalınlaşma Peribronşial interstisyel kalınlaşma Fissürlerde kalınlaşma Lobül merkezindeki arterlerin anormal görünümü

51 İnterlobüler septal kalınlaşma
Nodüler Düzgün Düzensiz

52 İnterlobüler septal kalınlaşma
Nodüler Lenfanjitik tümöral yayılım Sarkoidoz

53 İnterlobüler septal kalınlaşma
Düzgün Pulmoner ödem Lenfanjitik tümöral yayılım Amiloidoz

54 İnterlobüler septal kalınlaşma
Düzensiz Sarkoidoz İdiopatik pulmoner fibrozis Romatoid artrit, skleroderma Asbestozis Aşırı duyarlılık pnömonitisi (son evre) İlaç hasarı

55 Bal peteği Olağan interstisyel pnömoni (UIP)
Kollajen doku hastalıkları (sıklıkla romatoid artrit ve skleroderma) Fibrotik ilaç reaksiyonları Asbestosiz Kronik hipersensitivite pnömonitisi Sarkoidoz Nonspesifik interstisyel pnömonitis (NSIP)

56 Bal peteği Son evre akciğer değişiklikleridir
Muhtemelen biyopsi işe yaramayacaktır Prognozun kötü olduğunu gösterir (idiopatik pulmoner fibrozis’de 5 yıl yaşam % 20) Tedaviden çok az hasta yarar görür (%5) Açık akciğer biyopsisi nadiren uygulanır.

57 Nodüller Perilenfatik Rastgele Sentrlobüler

58 Perilenfatik nodüller
Plevral yüzeyler ve fissürlerdeki subplevral interstisyumda Parahiler bölgedeki peribronkovasküler interstisyumda İnterlobüler septada Sentrlobüler alandaki peribronkovasküler interstisyumda Yamalı yerleşim

59 Perilenfatik nodüller
Sarkoidoz Lenfanjitik tümöral yayılım Silikozis ve kömür işçisi pnömokonyozu Lenfoma Amiloidoz Lenfositik interstisyel pnömoni

60 Perilenfatik nodüller
Sarkoidoz Lenfanjitik tümöral yayılım Silikozis ve kömür işçisi pnömokonyozu Lenfoma Amiloidoz Lenfositik interstisyel pnömoni

61 Perilenfatik nodüller
Sarkoidoz Lenfanjitik tümöral yayılım Silikozis ve kömür işçisi pnömokonyozu Lenfoma Amiloidoz Lenfositik interstisyel pnömoni

62 Perilenfatik nodüller
Sarkoidoz Lenfanjitik tümöral yayılım Silikozis ve kömür işçisi pnömokonyozu Lenfoma Amiloidoz Lenfositik interstisyel pnömoni

63 Perilenfatik nodüller
Sarkoidoz Lenfanjitik tümöral yayılım Silikozis ve kömür işçisi pnömokonyozu Lenfoma Amiloidoz Lenfositik interstisyel pnömoni

64 Rastgele nodüller Rastgele, yaygın ve uniform dağılım
Subplevral nodüller Nodüller genellikle keskin sınırlı

65 Rastgele nodüller Miliyer tüberküloz Mantar infeksiyonları
Hematojen metastazlar Sarkoidoz

66 Rastgele nodüller Miliyer tüberküloz Mantar infeksiyonları
Hematojen metastazlar Sarkoidoz

67 Sentrlobüler nodüller
En periferdeki nodül plevradan 5-10 mm uzaklıkta Büyük boyutta olmadığı sürece plevra ile temas görülmez Nodüller eşit dağılım gösterir Keskin veya belirsiz sınırlı olabilir Sentrlobüler rozet şeklinde küçük nodüller izlenebilir Nodüller akciğerde yaygın veya yamalı yerleşebilir

68 Sentrlobüler nodüller
En periferdeki nodül plevradan 5-10 mm uzaklıkta Büyük boyutta olmadığı sürece plevra ile temas görülmez Nodüller eşit dağılım gösterir Keskin veya belirsiz sınırlı olabilir Sentrlobüler rozet şeklinde küçük nodüller izlenebilir Nodüller akciğerde yaygın veya yamalı yerleşebilir

69 Sentrlobüler nodüller
Tüberkülozun endobronşial yayılımı Bronkopnömoniye yol açan diğer nedenler Tümörün endobronşial yayılımı (bronkoalveolar karsinom) Aşırı duyarlılık pnömonitisi Organize pnömoni Silikozis ve kömür işçisi pnömokonyozu Histiositoz Vaskülit ve pulmoner ödem

70 Sentrlobüler tomurcuklanmış ağaç görünümü
Dallara ayrılmış nodüller içeren opasiteler akciğer periferinde yer alır Sentrlobüler nodüller veya küme haline gelmiş küçük nodüller (rozet) izlenebilir

71 Sentrlobüler tomurcuklanmış ağaç görünümü
Dallara ayrılmış nodüller içeren opasiteler akciğer periferinde yer alır Sentrlobüler nodüller veya küme haline gelmiş küçük nodüller (rozet) izlenebilir

72 Sentrlobüler tomurcuklanmış ağaç görünümü
Tüberküloz, mikobakterium avium intrasellülare, bakteri ve mantar Bronşektazi ve kistik fibrozis sonucu infekte hava yolu hastalığı Astımda mukus tıkaçları, alerjik bronkopulmoner aspergillozis, veya endobronşial tümör yayılımı sonucu

73 Sentrlobüler tomurcuklanmış ağaç görünümü
Tüberküloz, mikobakterium avium intrasellülare, bakteri ve mantar Bronşektazi ve kistik fibrozis sonucu infekte hava yolu hastalığı Astımda mukus tıkaçları, alerjik bronkopulmoner aspergillozis, veya endobronşial tümör yayılımı sonucu

74 Sentrlobüler tomurcuklanmış ağaç görünümü
Tüberküloz, mikobakterium avium intrasellülare, bakteri ve mantar Bronşektazi ve kistik fibrozis sonucu infekte hava yolu hastalığı Astımda mukus tıkaçları, alerjik bronkopulmoner aspergillozis, veya endobronşial tümör yayılımı sonucu

75 Nodüllerin dağılımı: Tanısal algoritm
Subplevral nodül ve fissürlerle ilişkili nodül yoksa nodüller sentrlobülerdir Nodüllerin sentrlobüler olduğu anlaşılırsa tomurcuklanmış ağaç görünümünün var olup olmadığına bakılır.

76 Nodüllerin dağılımı: Tanısal algoritm
Subplevral nodül ve fissürlerle ilişkili nodül yoksa nodüller sentrlobülerdir Nodüllerin sentrlobüler olduğu anlaşılırsa tomurcuklanmış dal görünümünün var olup olmadığına bakılır.

77 Nodüllerin dağılımı: Tanısal algoritm
Plevral ve fissürle ilişkili nodül varsa nodüller perilenfatik veya rastgele dağılım göstermektedir Nodüller yamalı bir dağılım göstermekte, özellikle peribronkovasküler ve septal kesimde yerleşmekte iseler perilenfatik dağılım düşünülür Yaygın ve tek şekilde ise rastgele dağılım göstermektedir

78 Artmış akciğer opasitesi
Konsolidasyon Buzlu cam yoğunluğu

79 Konsolidasyon Akut Pnömoni Pulmoner ödem Pulmoner hemoraji
Erişkin solunum zorluğu sendromu (ARDS)

80 Konsolidasyon Kronik Kronik eozinofilik pnömoni Organize pnömoni
Olağan interstisyel pnömoni Nonspesifik interstisyel pnömoni (NSIP) Bronkoalveolar karsinom

81 Buzlu cam yoğunluğu Akut Pulmoner ödem Hemoraji Pnömoni (PCP, viral)
Yaygın alveolar hasar Akut interstisyel pnömoni Aşırı duyarlılık pnömonitisi

82 Buzlu cam yoğunluğu Subakut veya kronik NSIP
Deskuamatif interstisyel pnömoni (DIP) Aşırı duyarlılık pnömonitisi Alveolar proteinozis Sarkoidoz Lipoid pnömoni

83 Artmış akciğer opasitesi
Arnavut kaldırımı (crazy paving)

84 Arnavut kaldırımı (crazy paving)
Akut Pnömosistitis karinii pnömonisi Viral pnömoniler Ödem Hemoraji ARDS

85 Arnavut kaldırımı (crazy paving)
Kronik Alveolar proteinozis

86 Azalmış akciğer opasitesi
Amfizem Akciğer kistleri Mozaik perfüzyon Ekspiratuvar BT’de hava hapsi

87 Amfizem Sentrlobüler amfizem Panlobüler amfizem Paraseptal amfizem

88 Akciğer kistleri

89 Akciğer kistleri

90 Mozaik perfüzyon

91 Bronşiektazi

92 Bağışıklığı baskılanmış hastalarda YÇBT
Febril nötropenik ve akciğer radyografileri normal hastaların % 60’ında YÇBT’de pnömoni saptanmakta Akciğer radyografisi ile karşılaştırıldığında YÇBT incelemesi 5 gün zaman kazandırmakta

93 Bağışıklığı baskılanmış hastalarda YÇBT
Febril nötropenik ve akciğer radyografileri normal hastaların % 60’ında YÇBT’de pnömoni saptanmakta Akciğer radyografisi ile karşılaştırıldığında YÇBT incelemesi 5 gün zaman kazandırmakta

94 Bağışıklığı baskılanmış hastalarda YÇBT
Ateş yüksekliği ısrarla devam eden hastalarda 5 gün ara ile YÇBT yapılmalı

95 Akut pulmoner emboli Vasküler değişiklikler

96 Akut pulmoner emboli Parankimal ve plevral değişiklikler

97 Akut pulmoner emboli Büyük pulmoner arterlerde TKBT-A’nin doğruluk oranı % 100 Ana ve segmental arterlerde TKBT-A’nin duyarlılığı ~ % 90, özgüllüğü > % 90 Subsegmental arterlerde TKBT-A ile duyarlılık ve özgüllük düşer (% 53-63). ÇKBT-A ile subsegmental arterlerde daha iyi sonuçlar alınması beklenmektedir BT-A’nin sintigrafiye göre duyarlılığı yüksek, özgüllüğü benzer sonuçlar verir

98 Akut pulmoner emboli BT-A’nin negatif prediktif değeri % 98 ve üzerindedir Bu veri BT-A’nin negatif pulmoner anjiografi veya normal perfüzyon sintigrafi bulgularına eş değer bulguları verdiğini göstermektedir MR-A’nin duyarlılığı % , özgüllüğü % 90’ı aşar

99 Kronik pulmoner emboli
Damar duvarına yapışık, ekzantrik yerleşen, düzgün bazen nodüler kalınlaşma Damarda küçük çizgisel defektler veya ağ şeklinde defektler Mozaik perfüzyon

100 Kronik pulmoner emboli
Damar duvarına yapışık, ekzantrik yerleşen, düzgün bazen nodüler kalınlaşma Damarda küçük çizgisel defektler veya ağ şeklinde defektler Mozaik perfüzyon

101

102

103 MR ile akciğerde perfüzyon ve ventilasyon görüntüleme
Pulmoner perfüzyon defektleri ortaya konabilmekte Ventilasyon görüntülemede hiperpolarize noble gazları veya moleküler oksijen kullanılır

104 Aort hastalıkları Diseksiyon, intramural hematom, anevrizma rüptürü, penetre ülser, akut travmatik hasar gibi akut gelişen hastalıklarda ÇKBT Stabil hastalarda MR

105

106

107

108

109


"AKCİĞER RADYOLOJİSİ (Bilgisayarlı tomografi ve Manyetik rezonans)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları