Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMOPTİZİ YAKINMASI OLAN HASTAYA KLİNİK YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMOPTİZİ YAKINMASI OLAN HASTAYA KLİNİK YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 HEMOPTİZİ YAKINMASI OLAN HASTAYA KLİNİK YAKLAŞIM
Doç. Dr. Işıl BAVUNOĞLU İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acil Dahiliye Kliniği

2 TANIM: Hemoptizi, solunum sisteminden öksürükle kan gelmesi demektir
Yunanca kökenli iki kelimenin bileşiminden oluşur “Haima”: Kan “Ptysis”: Tükürük Kanama trakeobronşial ağaç ya da pulmoner parankimdedir Kanama kanla karışık balgam/pembe köpüklü balgam ya da aşikar kanama şeklinde olabilir

3 İntrapulmoner Kan Dolaşımı:
Akciğerlere kan iki yolla gelir: 1.Pulmoner arterler (sağ ventrikülden) %98 2. Bronşiyal arterler (inen aorta ve interkostal arterler) %1-2 *Bronşial arterler daha önemli bir hemoptizi kaynağı

4 TANIM: Hemoptizide kanama; %90 bronşiyal arterlerde
%5 nonbronşiyal sistemik arterlerde %5 pulmoner arterlerde Bronşiyal arterler, sistemik arterlerden kanlandığından, kan basıncı yüksektir ve yüksek basınç yoğun kanama olasılığını arttırır Bronşiyal arterler, havayollarını kanlandıran damarlardır ve havayolu lezyonlarından etkilenirler

5 Başlıca kanama mekanizmaları:
Bronş duvarında inflamasyon damar duvarında erozyon Artmış damar içi basınç damar boyutunda artış/anevrizma oluşumu rüptür

6 Ayırıcı Tanı: Hematemez Epistaksis Diğer nazofarengeal kanamalar

7 Ayırıcı Tanı: Hemoptizi Hematemez Prodrom Öksürük/boğazda gıcık
Bulantı-kusma Başlangıç Öksürükle kan gelmesi Kan kusulması Görünüm Köpüklü, balgam üzerinde çizgi şeklinde Köpük yok, partiküllü Renk Parlak kırmızı Kahve telvesi pH Alkali Asit İçerik Lökosit, hemosiderin yüklü makrofajlar, mikroorganizmalar Gıda parçaları Feçes Guaiac reaksiyonu negatif Melena Unutulmamalıdır ki, GIS’den gelen kanın aspirasyonu öksürüğe neden olabilir ya da akciğer kaynaklı kanın yutulması kusmukla kan gelmesine yol açabilir

8 YAKLAŞIM: Hemoptiziye yaklaşımda ilk adım, kanın gerçekten solunum sisteminden gelip gelmediğinin tesbit edilmesidir Psödohemoptizi: Solunum sistemi dışından kaynaklanan kanamanın ağız yoluyla atılması Örn; nazofarenksten gelen kan larenksi irrite ederek öksürüğe neden olur ve hemoptizi ile karışır

9 YAKLAŞIM: Hemoptiziye yaklaşımda ikinci adım, kanamanın masif olup olmadığının tesbitidir Hemoptizinin ağırlığını değerlendirmede, belli bir zaman aralığında ekspektore edilen kan miktarı kullanılır Hafif: <5cc/24 saat Orta: cc/24 saat Masif: cc /24 saat Masif olmayan hemoptiziler, genelde benign nedenlerden kaynaklanan ve asfiksi riski taşımayan kanamalardır

10 ETYOLOJİ: hemoptizi bölgesine göre
Trakeobronşial : Bronşit Bronşiektazi Tümör Bronşiolit Havayolu travması Yabancı cisim Pulmoner damarlar: Pulmoner emboli AV malformasyon Pulmoner arteryel HT Pulmoner venöz HT(Mitral Stenoz) Pulmoner arter rüptürü Pulmoner parankim: Pnömoni Tüberküloz Akciğer absesi Miçetoma(fungus topu) Goodpasture sendromu İdiopatik pulmoner hemosideroz Wegener granülomatozu SLE Akciğer kontüzyonu Diğer/nadir nedenler: Pulmoner endometrioz Sistemik koagülopati Antikoagülan/trombolitik kullanımı

11 ETYOLOJİ: -Tümörler -Kardiyovasküler nedenler
-İnfeksiyonlar -Tümörler -Kardiyovasküler nedenler -Pulmoner vasküler nedenler -Alveolar hemorajiye yol açan vaskülitler -Travma/yabancı cisim -Kan diskrazileri -İyatrojenik -İlaca bağlı -Kriptojenik hemoptizi -Nadir nedenler (%20-30) Ingbar DH Clin Chest Med 1994;15:147

12 ETYOLOJİ: -Tüberküloz -Bronşiektazi -Pnömoni -Akut ve kronik bronşit
-İnfeksiyonlar -Tüberküloz -Bronşiektazi -Pnömoni -Akut ve kronik bronşit -Akciğer absesi (bakteri, tbc, amip) -Mantar enf (aspergillus, mukor)

13 ETYOLOJİ: -Hemofili -Tümörler -Akciğer kanseri -Bronşiyal karsinoid
-Bronşiyal adenom -Metastatik tümör -Kardiyovasküler nedenler -Mitral stenozu -Sol kalp yetmezliği -Aort anevrizması -Pulmoner AV malformasyon -Pulmoner emboli/enfarkt -Kan diskrazileri -Hemofili -ITP

14 ETYOLOJİ: -İyatrojenik -Vasküler tümörden endobronşiyal biyopsi
-Swan-Ganz kateteri ile pulmoner arter yaralanması -Transbronşiyal biyopsi -Post lobektomi/ pnömonektomi -Alveolar hemorajiye yol açan vaskülitler -Goodpasture sendromu -Wegener granülomatozu -SLE -Behçet hast -Sistemik skleroz -Mikst bağ dokusu hast -Mikroskobik poliarterit

15 ETYOLOJİ: -İlaca bağlı -Travma -Yabancı cisim -Kot kırığı
-Künt/delici göğüs travması -İlaca bağlı -Antikoagülan(warfarin, aspirin) -Difenilhidantoin -Nitrofurantoin -D-penisilamin -Kokain

16 -Katamenial(menorajik) hemoptizi
-Nadir nedenler -Amiloidoz -Katamenial(menorajik) hemoptizi -Skorbüt(C vit eksikliği) -Lenfanjioleiomiyomatoz -Pulmoner hemosideroz -Bronşiyal telenjiektazi (Osler Weber Rendu) -Henoch-Schönlein purpurası -Antifosfolipid antikor sendromu -Serratia marcescens pnömonisi (pseudohemoptizi) -Pnömokonyoz -Dielafoy hast (anormal yüzeyel damar)

17 ETYOLOJİ: Hemoptizi+normal PA akciğer grafisi varlığında: Bronşit
Bronşiektazi Pulmoner emboli Akciğer CA Trakea veya hava yolunda malignite Pulmoner arter rüptür veya diseksiyonu

18 Bronşit Bronş inflamasyonu, mukozal hiperemiye yol açar
Mukozal damarlardaki hasar sonucu kanla karışık balgam oluşur

19 Broşiektazi Bronşiollerin kronik inflamasyonu
Kronik granülasyon ve ülserler bronşiol dilatasyonuna ve submukozal ve peribronşiyal damar pleksusunda lokal arteryel proliferasyona ve erozyona yol açar Kistik fibrozis Öksürük Pürülan balgam

20 Pnömoni Akciğer parankim enfeksiyonu Yüksek ateş Öksürük
Göğüs ağrısı başlıca yakınma

21 Akciğer Kanseri İlk ekarte edilmesi gereken hastalık
Hastaların %7-10’unda ilk başvuru nedeni Tüm olguların %20’sinde Bronştaki tümörün mukozal damarları erode etmesine bağlı kanla karışık balgam/ nonmasif hemoptizi Santral büyük tümörlerin pulmoner damarlara invazyonu masif hemoptizi nedeni

22 Akciğer Absesi Parenkim içinde sınırlanmış püy koleksiyonu
Öksürük, balgam, ateş, kilo kaybı, clubbing Altta yatan CA ( %10-15) % 10 mortalite

23 Tüberküloz Parankim hasarı sonucu kaviteler oluşmaktadır.
Rasmussen anevrizmasına bağlı kanama dışındaki hemoptiziler bronşiyal arter kaynaklı Kilo kaybı Öksürük Pürülan balgam Gece terlemesi başlıca yakınma Tbc’li hasta ile temas öyküsü sorgulanmalı

24 Tüberkülozda hemoptizi nedenleri
Kavite duvarından kanama Rasmussen anevrizması rüptürü Granülomatöz inflamasyonun arteri erode etmesi Tüberküloz endobronşit Tüberküloza bağlı bronşiektazi/aspergilloma Bronkolit/kavernolit(kalsifiye debris) Skar karsinomu

25 YAKLAŞIM: Hemoptizide tanı ve tedavi açısından;
Anamnez ve fizik muayene Kanamanın ciddiyet ve aciliyetinin değerlendirilmesi Kanamanın süresi Kanamanın şiddeti Verilerin güvenilirliği Kardiyopulmoner rezervin belirlenmesi Önceki kanama epizotlarının varlığı Nedene yönelik ipuçlarının elde edilmesi önemlidir

26 YAKLAŞIM: Risk faktörlerinin de değerlendirilmesi gerekir
Akciğer CA için risk faktörleri:Sigara, asbestoz Akciğer absesi için risk faktörleri:Alkol, koma, kötü ağız hijyeni HIV infeksiyonu için risk faktörleri: İlaç bağımlılığı, anormal cinsel davranışlar, kan transfüzyonu öyküsü

27 Erkek >50 yaş Sigara öyküsü >40paket/yıl Hemoptizi süresi >1hafta ise malignite olasılığı yüksek, ileri tetkik gerekir

28 PA akciğer grafisi normal ya da lokalize lezyon yoksa;
Sigara içim öyküsü yoksa Hemoptizi<1 hafta ve Kanla karışık pürülan balgam varsa malignite olasılığı düşük, Hasta akut bronşit gibi tedavi edilmeli ve hemoptizinin tekrarlama olasılığı yönünden izlenmeli

29 YAKLAŞIM: Hemoptiziye yaklaşımda, anamnez önemlidir Yaş Sigara öyküsü
Akciğer hastalığı mevcudiyeti/Tbc öyküsü Eşlik eden semptomlar (ateş, pürülan balgam, yan ağrısı, vs) Öncesindeki hemoptizi epizodları Kanama miktarı Antikoagülan kullanımı Koagülopatiler (Konjenital/Edinilmiş) Oral kontraseptif kullanımı (emboli riski) Kalp hastalığı varlığı Böbrek hastalığı varlığı (Goodpasture sendromu) Travma varlığı Vasküler anormaliler (arteriovenöz malformasyon)

30 YAKLAŞIM: Hemoptizisi olan bir hastada önemli semptom ve klinik bulgular; Pürülan balgam: Bronşiektazi, bronşit, pnömoni, KOAH akut atak, akciğer absesi Plöretik ağrı: Pnömoni, pulmoner emboli Ateş: Pnömoni, akciğer absesi Paroksismal nokturnal dispne/ortopne: Sol kalp yetmezliği, mitral stenozu Kilo kaybı: Akciğer kanseri, tüberküloz, akciğer absesi, AIDS Hematüri: Goodpasture sendromu gibi pulmoner-renal sendromlar Sinüzit mevcudiyeti: Wegener granülomatozu

31 Fizik Muayene: Splinter hemoraji/palpabl purpura: Endokardit, vaskülit
Telenjiektazi: Osler-Weber-Rendu Sendromu Çomak parmak: Kronik akciğer hastalığı, akciğer absesi Bacakların muayenesi: Derin ven trombozu Bronşiyal solunum sesleri/egofoni: Pnömoni Solunum seslerinin lokal azalması/wheezing: Bronş CA, bronkolit, yabancı cisim Solunum seslerinde kabalaşma/ronkus: Bronşiektazi, bronşit –kanama bölgesinin tespiti- Plevra frotmanı: Pnömoni, pulmoner emboli S3 galo: Sol kalp yetmezliği Diastolik rulman: Mitral stenozu

32 TETKİKLER: Başlangıçta: Sonrasında: PA akciğer grafisi Tam kan sayımı
Kan grubu tayini/cross-match Koagülasyon testleri Sonrasında: Toraks BT (altta yatan patoloji) Bronkoskopi (kanama bölgesinin lokalizasyonu) BT anjiografi Balgam sitolojisi/kültür Renal fonksiyonlar/idrar tetkiki (pulmoner-renal sendr) Ekokardiyografi(endokardit, MS, KKY, PH) Serolojik testler (WG, GPS, SLE)

33 RADYOLOJİK TETKİKLER:
Başlangıçta: PA akciğer grafisi Olguların %30’unda normal olabilir Grafide saptanan anormallik gerçek kanama bölgesini yansıtmıyor olabilir Sonrasında: Toraks BT Bronşiektazide HRCT’nin tanı değeri %82-97 PA akciğer grafisinin %37

34 PA akciğer grafisinde;
Nodül/mass (neoplazm) Atelektazi (endobronşial lezyonun obstr) Hiler/mediastinal LAP Dilate periferik bronşlar (bronşiektazi) Konsolidasyon Retikülonodüler dansiteler Kavite Hiler/mediastinal kalsifikasyon Kavite içinde kitle (air cresent sign)- aspergilloma=fungus topu

35 FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ:
Kanama yerinin, nedeninin belirlenmesi ve patolojik tanı için örnek alınmasında etkin Kanama yerinin belirlenmesindeki etkinliği, kanama miktarına bağlıdır (masif kanamada lokalizasyonu belirlemedeki etkinliği azalır) FOB’un erken yapılması (ilk saatte) kanama bölgesinin tesbitinde daha etkin (%34’e %11) Tanısal etkinlik PA akciğer grafisinde bulgu varlığında daha yüksek

36 Fiberoptik Bronkoskopi:
Bronkoskopinin, tanı yanında tedavide de yeri vardır. Endobronşiyal olarak; Tuzlu su, dilüe adrenalin, trombin, trombin-fibrinojen uygulaması Kanayan endobronşiyal lezyona elektrokoter/lazer fotokoagülasyon Hemostatik yapıştırıcı (N-bütil siyanoakrilat) Fogarty kateteri ile geçici tamponad Rijid bronkoskopla ana hava yollarındaki yabancı cisim, pıhtının uzaklaştırılması * Ana hava yolundaki 150ml kanamaya bağlı oluşan pıhtı dahi, hava geçişini bloke ederek ciddi hipoksiye neden olabilir

37 Bronkoskopi: Fiberoptik: Rijid: Görüntü kalitesi iyi
Daha ufak segmentlere ulaşım YBÜ’de yatakbaşı uygulama imkanı Müdahalelerde kısıtlanma Kan emme kapasitesi düşük Rijid: Daha iyi kan emme kapasitesi Daha fazla müdahale imkanı Kullanıcının yetenek ve tecrübesi önemli

38 Bilgisayarlı Tomografi:
Bronkoskopi, tümör ve kronik bronşit gibi mukozal lezyon şüphesinde tercih edilirken HRCT, bronşiektazi, akciğer absesi, kitle lezyonları (tümör, miçetoma) tanısında yararlıdır. Ancak mukozal lezyonları görüntülemede FOB kadar duyarlı değildir Açıklanamayan hemoptizisi olan 40 hasta üzerinde yapılan kontrollü prospektif bir çalışmada; 20 hastada BT ile anormal bulgu saptandı Bronşiektazi en sık nedendi BT’si normal olan 20 hastanın tümü takip süresince hayatta kaldı ve sağlıklıydı Miller et al. Resp Med 1992; 86:39-44

39 Bilgisayarlı Tomografi:
Hemoptizisi olan hastalar üzerinde yapılan ve karsinom tanısı koymada BT ile FOB’un etkinliğini karşılaştıran prospektif bir çalışmada; BT, bronkoskopide saptanan 27 tümör olgusu yanında ilave 7 olguda daha tümör saptamıştır FOB, mukozal patolojileri saptamada daha duyarlıdır BT, FOB negatif ve karsinom şüphesi hala güçlü olan olguları belirlemede etkili Set et al. Radiology 1993; 189:

40 Arteriyografi: Hastanın kanaması devam ediyor ve odak saptanamamışsa,
Yarı definitif tedavi, elektif cerrahi için zaman kazandırır Masif kanamaların çoğu bronşiyal dolaşım kaynaklı olduğundan bronşiyal arteriyografi yapılır Pulmoner arter kaynaklı kanamalarda en sık nedenler AVM, Rasmussen anevrizması ve iyatrojenik pulmoner arter yaralanmaları

41 TEDAVİ: Tedavi tanıya yöneliktir Havayolunun güvenceye alınması
Hemodinamik stabilizasyon Kanamanın lokalizasyonu Kanamanın nedeni/altta yatan akciğer patolojisi Kanamanın durdurulması/yinelemesinin önlenmesi Öksürüğün baskılanması (kodein prep) Ampirik antibiyotik tedavisi Antikoagulan tedavi (Transamin/TF/TDP) -Spesifik tedavi

42 Bronşit ve pnömonide antibiyotik
Konjestif kalp yetmezliğinde diüretik Akciğer kanserinde rezeksiyon/KT/RT Hastada >200cc kanama varsa hastaneye yönlendirilmeli Masif hemoptizili hasta, yoğun bakım şartlarında izlenmelidir

43 TEDAVİ: Hastaya lateral pozisyon verilerek bronştaki kanın, kanamayan akciğere aspirasyonu önlenmeye çalışılır Hızla IV sıvı replasmanına başlanır Antitüssif verilerek öksürük baskılanır Kan grubu tayini ve gereğinde verilmek üzere kan/eritrosit süsp hazırlanır Havayolu güvenliğinin temini için endotrakeal veya çift lümenli ET tüp (>8 size) yerleştirilir. (Çift lümenli ET/selektif ana bronş entübasyonunda amaç, kanayan akciğeri izole etmek ve diğer akciğeri korumaktır) Oksijen desteği ile O2 satürasyonu normal aralıkta tutulur Öncesinde antikoagülan kullanımı varsa TDP/K vitamini/ prokoagülan faktörler uygulanır Enfeksiyon şüphesi varsa ampirik PO/IV antibiyotik başlanır Spesifik tedavi, her olguda, hemoptizinin nedenine ve hastanenin koşullarına göre belirlenir

44 Masif Hemoptizi: Hemoptizilerin <%5’ini oluşturur Mortalite %80
Kanama miktarındaki artış aspirasyon, hava yolu obstruksiyonu ve hipotansiyon riski taşır Mortalite kanama miktarına ve altta yatan akciğer patolojisine bağlıdır “Exsanguinating” hemoptizinin varlığı (>1000ml/24h veya 4 saatten daha kısa sürede >600cc kan kaybı ) tek başına kan kaybına bağlı ölüm riski taşır Akciğer malignitesine bağlı kanamada mortalite çok yüksek

45 Masif Hemoptizi: Etyoloji spektrumu daha dardır ve yıllar içinde çok fazla değişmemiştir; Tüberküloz Bronşiyal karsinom Aspergilloma Akciğer absesi İyatrojenik (vasküler tümörden endobronşiyal biyopsi, Swan-Ganz kateteri uygulaması vb) Alveolar hemoraji (Goodpasture sendromu, diğer vaskülitler) Pulmoner anevrizma (Behçet hastalığı) Postgrad Med 2002; 112:

46 Masif Hemoptizide Tanı:
Kanama bölgesinin belirlenmesi, Hastadan alınan anamnezin katkısı az (%3) Klinik değerlendirme ve fizik muayene daha etkin (%40) PA akciğer grafisi (%60) En yararlı yöntem FOB (%86) Erken yapılan FOB, kanama bölgesinin belirlenmesinde en etkili yöntem olmasına karşın, tedavi ve sonuç üzerine anlamlı etkinliği sınırlı

47 Masif Hemoptizinin Yönetimi:
Kanamanın lokalizasyonu Akciğerdeki kanamanın kontrol altına alınması Volüm ve koagülasyon desteği Öksürüğün baskılanması Kabızlığın önlenmesi (dışkı yumuşatıcılar) Nedene yönelik tedavi (örn; alveolar hemorajide steroid, siklofosfamid, plazmaferez vb)

48 Masif Hemoptizide Hava Yolu Yönetimi:
Solunum yetmezliğinin tüm formlarında geçerli olan endikasyonlar masif hemoptizide de uygulanmalıdır Asfiksi mutlaka önlenmelidir Tercihen orotrakeal tüp yerleştirilmelidir Ana bronşa selektif entübasyon uygulanır

49 Masif Hemoptizide Spesifik Tedavi:
Topikal tedavi; Balon tamponad Topikal koagülanlar (trombin,fibrinojen-trombin kombinasyonu) Soğuk tuzlu su Topikal epinefrin (1:20 000) Farmakolojik yöntem; Vazopressin Lazer/elektrokoter uygulaması Kanayan damarın anjiografik oklüzyonu Cerrahi tedavi

50 Bronşiyal Arter Embolizasyonu:
Erken dönem başarı >%90 Tekrar kanama riski %10-30 (6-12 aylık dönemde) Tekrarlayan kanama nedenleri: inkomplet embolizasyon, revaskülarizasyon, rekanalizasyon Kanayan bronşiyal arter dallarına polivinil alkol partikülleri ile embolizasyon Komplikasyon riski var (en önemlisi anterior spinal arter embolizasyonuna bağlı parapleji) Kontrendikasyon: Konjenital pulmoner arter stenozu (akciğer parankimini bronşiyal dolaşım kanlandırır)

51 Cerrahi: Pulmoner rezeksiyon (segmentektomi, lobektomi, wedge rezeksiyon, pnömonektomi) Geçmişte tek taraflı masif hemoptizide cerrahi ilk seçenekti Günümüzde bronşiyal arter embolizasyonu (BAE) gibi cerrahi dışı yöntemlerle kontrol altına alınamayan kanamalarda tercih ediliyor Cerrahi için kanamanın yeri/nedeni bronkoskopi/BT ile belirlenmiş olmalı ve hasta postop yeterli pulmoner rezerve sahip olmalı Rölatif kontrendikasyonlar: diffüz akciğer hastalığı(kistik fibroz, multipl AVM, multifokal bronşiektazi), aktif tbc, diffüz alveolar hemoraji Masif hemoptizide acil cerrahinin mortalitesi %35 Torasik vasküler yaralanma, aort anevrizmasından kanama, AVM’larda vasküler cerrahi ilk seçenek

52 İnisiyal değerlendirme
Anamnez/Fizik Muayene: Yaş Sigara içimi (süre,miktar) Semptomların süresi Kanama miktarı Enfeksiyon Travma Vasküler anomali Koagülopati(Herediter/ Kazanılmış) Laboratuvar: Tam kan sayımı Koagülasyon testleri (PT, aPTT, KZ) Arter kan gazı Balgam tetkiki (Kültür/Sitoloji) PA akciğer grafisi BT PPD HIV tetkiki İnisiyal değerlendirme Kesin tanı PE/KKY/Tbc Kesin tanı konulamadı Uygun tedavi Spesifik doğrulama testleri Toraks BT Normal CA, infeksiyon vs Malignite riski düşük Hayır Evet Fiberoptik bronkoskopi Takip

53 ÖZET: Hemoptizili bir hastanın değerlendirmesinde, öncelikle kanamanın alt solunum yollarından geldiğinden emin olunmalıdır Anamnezde gerek etyoloji gerekse kanama miktarına ait bilgiler elde edilmelidir Kan sayımı, koagülasyon testleri, PA akciğer grafisi her hemoptizili hastada mutlaka istenmelidir Her hastada hemodinamik stabilizasyon, yeterli oksijenasyon ve kanama kontrolüne yönelik tedbirler alınmalıdır Önce hasta stabilize edilmeli, ardından erken bronkoskopi ve diğer uygun tanı testleri yapılmalıdır Aktif kanama devam ediyorsa, hem lokalizasyon hem de tedavi açısından arteriyografi uygulanmalıdır Hasta anjiografiyi tolere edemeyecekse ya da embolizasyona rağmen kanama sürüyorsa blokaj tedavileri/balon tamponad veya çift lümenli orotrakeal tüp uygulanmalı Cerrahi, kesin tedavi olmakla birlikte, kanama kontrolü ve hemodinamik stabilizasyon sağlanmadan erken dönemde uygulanmasından kaçınılmalı


"HEMOPTİZİ YAKINMASI OLAN HASTAYA KLİNİK YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları