Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BRONŞEKTAZİDE NE ZAMAN VE NEDEN CERRAHİ? PROF. DR. ATİLLA EROĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BRONŞEKTAZİDE NE ZAMAN VE NEDEN CERRAHİ? PROF. DR. ATİLLA EROĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ AD."— Sunum transkripti:

1 BRONŞEKTAZİDE NE ZAMAN VE NEDEN CERRAHİ? PROF. DR. ATİLLA EROĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ AD

2 Tanım • Bir veya daha fazla bronşun anormal ve kalıcı genişlemesidir. • Bronş duvarındaki elastik ve muskuler komponentlerin destrüksiyonu sonucunda ortaya çıkar. • Lokalize-diffüz • Silindirik, varikoz veya kistik

3 Etiyoloji • Bronş obstrüksiyonu ve obstrüksiyon distalinde oluşan enfeksiyon en önemli nedendir.

4 Etiyoloji KAZANILMIŞ • Bronkopulmoner enf (%30-60): – Boğmaca, kızamık, Tbc, adeno virus, mycoplasma, klebsiella, pseudomonas, staf enf, influenza • Bronş Obstrüksiyonu: – Yabancı cisim aspirasyonu (%5-10), Tm, hiler adenopati (sarkoid, histoplazma, Tbc, mukoid tıkaç (ABPA), kr. hava yolu obs • Diğer – Rekürren aspirasyon, irritan madde inhalasyonu:(Amonyak, NO2, talk, silika), Posttransplantasyon bronşioliti, RA, Ankilozan Spondilit, Ulseratif Kolit, diffüz panbronşiolit

5 Etiyoloji • KONJENİTAL •Anatomik defektler: •Trakeobronşial: Bronkomalazi (Williams Campbell Send), Trakeobronkomegali (Mounier-Kuhn Send, endobronşial teratom, trakeaösefagial fistül, bronş kistleri •Vasküler: İntralober sekestrasyon, pulmoner arter anevrizması •Lenfatik: Sarı tırnak sendromu •Herediter Hastalıklar: •Silier Bozukluklar: Kartagener, İmmotil silia, A1AT eksikliği, CF (%3), Young sendromu •İmmun Yetmezlik: •Ig G Yetmezlikleri: Kongenital Agamaglobulinemi (Bruton Sen), Selektif Ig G2, G4 eksiklikleri, •Ig A yetmezliği, •Lökosit disfonksiyonu : kr. granülomatöz hastalık

6 Bronşektazi • Genellikle alt lob bazal segment tutulumu • Apikal segmentlerin drenaj daha iyi olduğundan etkilenme daha az • En sık sol alt lob tutulumu • Bunu lingula ve sağ orta lob izler • %30’unda her iki akciğer tutulumu • Sol alt lob bronşektazilerinin % 50 sinde lingula tutulumu (+)

7 • Sol sistemde daha sık: – Sol sistemin drenajı açı nedeniyle daha kötü – Sol ana bronş sağa göre dar – Sol ana bronşun pulmoner arteri çaprazladığı yerde hafif bası mevcuttur • Üst lob bronşektazilerinde sağ üst lob daha sık • İzole segment bronşektazilerinde ise en sık sağ alt lob mediobazal segment etkilenir.

8 Klinik • Öksürük (en sık) • Balgam • Ateş • Hemoptizi: Hipertrofiye olmuş bronşial arter • Siyanoz • Kilo kaybı • Çomak parmak

9 Tanı • Akciğer grafisi • Bilgisayarlı Tomografi • Bronkoskopi • Balgam incelemeleri • Bronkografi

10 Akciğer grafisi • %7-20 normal • Tramvay yolu • Eldiven parmağı • Hava sıvı seviyeleri • Bal peteği

11 Bilgisayarlı Tomografi • Bronş iç çapının eşlik eden pulmoner arter dalından 1,5 kat daha geniş olması, • Bronkusun gittikçe incelen yapısının bozulması • Sensitivitesi %96 • Spesivitesi % 93

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Bronşektazi Dekstrokardi Kartagener Sendromu

30 Kistik fibrozis

31

32 Tespih taneleri Plevranın 1 cm içinde bronş

33 Dilate bronş (yüzük) Normal pulmoner arter (inci gibi)

34 Kartagener Sendromu

35 Bronşektazi (immotil silia sendromu)

36

37

38

39 Postradyasyon traksiyon bronşektazisi

40 Sağ orta lobda silindirik bronşektazi

41 Santral bronşektazi

42 BRONŞEKTAZİ TEDAVİSİ 1.Enfeksiyon kontrolü 2.Bronşial hijyenin düzeltilmesi 3.Etkilenmiş bölgelerin cerrahi olarak çıkartılması 4.Semptomların iyileştirilmesi (Öksürük, Balgam, Dispne) 5.Progresif hava yolu hasarının önlenmesi

43 TEDAVİ 1- MEDİKAL TEDAVİ 2- CERRAHİ TEDAVİ

44 1-MEDİKAL TEDAVİ 1-MEDİKAL TEDAVİ 1- Medikal/destek, İlaç tedavisi *Bronkodilatatörler *Mukolitikler *Antiinflamatuarlar *Antibiyotikler 2- Göğüs fizyoterapisi

45 1-MEDİKAL TEDAVİ • Hastalık ortadan kalkmaz • Semptomlar kontrol altına alınır ve hastalığın progresyonu engellenir

46 1-MEDİKAL TEDAVİ Amaç; 1- Altta yatan sebebin ortadan kaldırılması 2- Enfeksiyon kontrolü 3-Trakeobronşial sekresyonların temizliğinin sağlanması

47 1-MEDİKAL TEDAVİ 1-Altta yatan nedenin tedavisi  Endobronşial tümör: Rezeksiyon  Yabancı cisim: Bronkoskopik olarak çıkartma  Hipogamaglobulinemi: Replasman  Allerjik pulmoner aspergillozis: Steroid tedavisi ve serum IgE düzeyi takibi

48 1-MEDİKAL TEDAVİ 2- Enfeksiyonun kontrolü: Önce geniş spekturumlu antibiyotik sonra kültür ve antibiyogram sonuçlarına uygun antibiyotik 3-Bronşial sekresyon temizliği: drenaj, bronkoskopi Solunum fizyoterapisi, postüral drenaj, bronkoskopi

49 1-MEDİKAL TEDAVİ  Morbiditeyi azaltmıştır  Mortalite oranları hala % 19-31 arasında

50 2-CERRAHİ TEDAVİ

51 Amaç;  Rekürren enfeksiyonların önüne geçmek  Daha konforlu bir yaşam  Ciddi komplikasyonların (ampiyem, hemoptizi, akciğer apsesi gibi) önüne geçmek

52 2-CERRAHİ TEDAVİ Endikasyonlar: • Tedaviye direnç • Sürekli ilaç tedavisi almak istemeyen olgular • Hemoptizi • Lokalize

53 2-CERRAHİ TEDAVİ Cerrahi başarıyı arttıran faktörler: - Hastalık lokalize olmalı - Komplet rezeksiyon

54 2-CERRAHİ TEDAVİ 2-CERRAHİ TEDAVİ Hazırlık:  YRBT  Bronkoskopi  Solunum fizyoterapisi  Antibiyotik tedavisi

55 2-CERRAHİ TEDAVİ Hazırlık:  Kan gazı incelemeleri  Solunum fonksiyon testleri  Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi  Sigara bıraktırılmalı

56 • Cerrahi düşünülen olgularda altta yatan konjenital hastalıklar açısından dikkatli olunmalı • !!! Postoperatif kalan akciğerde hastalık tekrarlayacaktır

57 2-CERRAHİ TEDAVİ 2-CERRAHİ TEDAVİ  Segmentektomi  Lobektomi  Pnömonektomi  Bu ameliyatların kombinasyonları

58 2-CERRAHİ TEDAVİ 2-CERRAHİ TEDAVİ • En uygun vakalar tek taraflı lokalize vakalardır • Komplet rezeksiyon uygulanabilecekse bilateral rezeksiyonlar da başarılı sonuç verir

59 2-CERRAHİ TEDAVİ 2-CERRAHİ TEDAVİ • Segment rezeksiyonunu önerenler vardır • Ancak genel görüş lobektomidir • Lobektomi yapılan hastalarda akciğerin elastikiyeti ve kompliansı azalacaktır • Lobektomi 18 yaşından önce önerilmektedir • En uygun yaş ise 6-10 yaştır

60 2-CERRAHİ TEDAVİ 2-CERRAHİ TEDAVİ • Bilateral bronşektazi cerrahi için kontrendike değildir • Her iki alt lob ile birlikte lingula veya orta lob dahi çıkarılabilir • İki operasyon arasında 2 ay beklenilmelidir • Sağlıklı iki üst lob veya en az 6 segment bırakılmalıdır

61 2-CERRAHİ TEDAVİ 2-CERRAHİ TEDAVİ • Pnömonektomi gelişim döneminde toraks deformitesine yol açabilir • Pnömonektomi 18 yaşından büyüklere önerilmektedir

62 2-CERRAHİ TEDAVİ 2-CERRAHİ TEDAVİ • Bilateral yaygın bronşektazide cerrahi kontrendikedir • Medikal tedavi ile bronşektazinin progresyonu engellenmeye ve semptomlar hafifletilmeye çalışılmalıdır

63 2-CERRAHİ TEDAVİ • <55 yaş, ek hastalık Ø, renal-hepatik fonksiyonları normal olan bilateral bronşektazili hastalara transplantasyon planlanabilir • Normal sağ ventrikül fonksiyonlarına sahip hastalarda bilateral akciğer transplantasyonu planlanabilir • Ventrikül fonksiyon bozukluğu eşlik edenlere kalp-akciğer transplantasyonu planlanmalıdır

64 Akciğer transplantasyonu • İki yıldan daha az sağ kalım beklenen end-stage hastalarda alternatif olarak düşünülmelidir • 6126 akciğer transplantasyonu olgusunda 932 (%15) olgu kisti fibrozis, 129 (%2) olgu nonkistik fibrozis bronşektazi olarak bildirilmiştir Hosenpud JD, et al. The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: sixteenth official report- 1999. J Heart Lung Transplant. 1999; 18: 611-26.

65 CERRAHİ TEKNİK CERRAHİ TEKNİK • Disseksiyonda dikkat !!! • Aşırı disseksiyon !!! • Uzun bronş güdüğü !!! • Sağlam bronşların kontaminasyonu !!! • Bronkoskopi, BT, SFT ve intraoperatif bulgulara göre rezeksiyon • KOMPLET REZEKSİYON

66 2-CERRAHİ TEDAVİ 2-CERRAHİ TEDAVİ • Hemoptizili olgular rezeksiyona uygun değilse bronşial arter embolizasyonu düşünülmelidir • Başarılı olunamayan olgularda bronşa balon tamponad yerleştirilerek kanama baskı altına alınabilir ve diğer bronşların etkilenmesi önlenebilir

67 2-CERRAHİ TEDAVİ 2-CERRAHİ TEDAVİ • Cerrahi Mortalite %1.7-2.8 • Morbidite %9.4-24.6 • Komplikasyonlar: kanama, bronkoplevral fistül, pulmoner emboli, plevral efüzyon, hava kaçağı, yara enfeksiyonu, atelektzi • En iyi sonuçlar komplet rezeksiyon uygulanan olgularda elde edilmektedir • Olguların %62-97’si postoperatif asemptomatiktir • Genel olarak • %80 olgu cerrahiden sonra asemptomatik • %15 olguda kısmi iyileşme olmakta • % 5 olgu ise cerrahiden fayda görmemektedir

68 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ AD 1998-2011  100 olguya 107 pulmoner rezeksiyon uygulandı  Olguların 55’i kadın 45’i erkek  Ortalama yaş 29.6 ±16.7 (4-61 yaş arası) idi

69 100 OLGU-Özgeçmiş  29'unda tekrarlayan pnömoni atakları  12'sinde astım bronşiale  9 olguda tbc öyküsü  1 olguda Kartagener Sendromu

70 100 OLGU-Semptomlar Balgam: 88 olgu Öksürük: 79 olgu Ateş: 54 olgu Hemoptizi 14 olgu Göğüs ağrısı: 10 olgu Sırt ağrısı: 8 olgu Halsizlik-iştahsızlık: 6 olgu Baş ağrısı: 2 olgu Kilo kaybı: 1 olgu

71 100 OLGU-107 Rezeksiyon 31 sol alt lobektomi 13 sol alt lobektomi + lingulektomi 12 sol üst lobektomi 9 sol pnömonektomi 19 olguya orta lobektomi 9 bilobektomi inferior 8 sağ alt lobektomi 3 sağ pnömonektomi 2 sağ üst lobektomi 1 bilobektomi süperior

72 100 OLGU  Olguların 15’inde postoperatif komplikasyon gözlendi (3 atelektazi, 3 kanama, 3 pnömotoraks, 1 BPF, 1 uzamış hava kaçağı, 1 ampiyem, 1 şilotoraks, 1 AMI ve 1 torakotomi enfeksiyonu)  Postoperatif bir olguda AMI’ye bağlı mortalite  Postoperatif yatış süresi 11.3±9.9 gün (6-90 gün arası)

73 SONUÇ • Komplet rezeksiyonda sonuçlar başarılıdır • Postoperatif morbidite ve mortalite kabul edilebilir düzeydedir • Cerrahiye uygun vakalarda medikal tedavide ısrar etmek yerine, erken dönemde cerrahi uygulanması başarıyı arttırır.

74


"BRONŞEKTAZİDE NE ZAMAN VE NEDEN CERRAHİ? PROF. DR. ATİLLA EROĞLU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları