Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ACİLLER Dr. Gürsel ÇOK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İZMİR TTD IX. Kış Okulu 13-16 Ocak 2010, Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ACİLLER Dr. Gürsel ÇOK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İZMİR TTD IX. Kış Okulu 13-16 Ocak 2010, Antalya."— Sunum transkripti:

1 GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ACİLLER Dr. Gürsel ÇOK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İZMİR TTD IX. Kış Okulu 13-16 Ocak 2010, Antalya

2 SUNUM PLANI Semptom-bulgular ve acil yaklaşım Ağır astım atağı KOAH akut alevlenmesi Yabancı cisim aspirasyonu Suda boğulma Anaflaksi RADS CO entoksikasyonu Dekompresyon hastalığı Akut dağ hastalığı ve yüksekliğe bağlı pulmoner ödem Vena Kava Süperior Sendromu

3 DİSPNE  Acil servise başvuran hastalarda en sık görülen solunumsal semptom  Ortopne  Trepopne  Platipne, ortodeoksi  Paroksismal nokturnal dispne

4 DİSPNE  Ne zamandan beri var? Ani mi gelişti, yavaş yavaş mı?  Eşlik eden başka semptom yada bulgu var mı?  Daha önce oldu mu, olduysa hangi tedaviyle düzeldi?  Sürekli kullandığı ilaç var mı?  Travma, yabancı cisim aspirasyonu, eşlik eden kalp yada akciğer hastalığı var mı?  Yakın zamanda cerrahi girişim yapılmış mı?

5 AKUT DİSPNE NEDENLERİ Yeni gelişen akut dispne Astım atağı Pulmoner emboli Pnömotoraks Kardiyak(akciğer ödemi) Pnömoni ARDS Toraks travması Plevral effüzyon Atelektazi Pulmoner hemoraji Üst hava yolu obstrüksiyonu RADS Psikojenik Kronik dispne üzerine eklenen akut dispne KOAH alevlenmesi Kronik kalp hastalıkları Göğüs deformiteleri İnterstisyel akciğer hast. Tekrarlayan mikroemboliler Solunum kas hastalıkları

6 DİSPNE  En sık görülen 4 hastalık grubu için anamnez ve FM ile %80’ine tanı konabilir.  Sadece anamnez ile; Solunum hastalıklarının % 47’sine Kardiyak hastalıkların % 67’sine Tüm hastalıkların % 56’sına

7 APNE  Apne süresince PaO 2 dakikada 3-5 mmHg düşer, PaCO 2 3-5 mmHg yükselir-  20-30 dk’da ölüm  Spontan geri dönen apne: Cheyne-Stokes, uyku apne  Daha önce solunumsal hastalığı olmayan kişide apne; Üst solunum yolunun tam tıkanması Santral solunum sistemi baskılanması yada hasarı Serebral hipoksemi  Acil solunum desteği sağlanmalı ve yakınlarından ayrıntılı öykü alınmalı

8 APNE Dilin tıkadığı hava yolu açılmalı, gerekirse aspirasyon Airway takılması ve ambu desteği Entübasyon, Trakeostomi

9 WHEEZİNG Astım KKY KOAH Bronşiolit Pulmoner tromboemboli Toksik gaz inhalasyonu Sarkoidozis Müköz tıkaç Yabancı cisim Endobronşiyal tümör, tüberküloz Bronşlara dıştan bası

10 STRİDOR  Bilinç kaybına bağlı dilin hipofarinksi tıkaması  Yabancı cisim  Enfeksiyonlar  Travma  Anaflaksi  Koroziv madde içimine bağlı larinks ödemi  Üst hava yollarında tümör yada dıştan bası

11 SİYANOZ  Redükte hemoglobinin 5 gr/dl’nin üzerine çıkmasıyla oluşur.  Normalde  Sat:% 80’in Hb:10 gr/dl  Sat:% 70’in altına düşerse siyanoz Hb:17.5 gr/dl  Sat: % 90’ın 3 temel mekanizmayla oluşur: - Hipoksemi - Methemoglobinemi - Periferik staz

12 SİYANOZ Düşük PaO 2 Akciğer Hastalıkları KOAH Astım P.emboli ARDS İAH Torasik deformiteler Kalp Hastalıkları Şantlı kalp hast. Akciğer ödemi Santral Sinir Sistemi Enfarkt İskemi Solunum merkezi depresyonu

13 SİYANOZ Normal PaO 2 Düşük SaO 2 Methemoglobinemi Konjenital Hemoglobin M Edinsel İlaçlar Kimyasal maddeler Normal SaO 2 Periferik Staz Yaygın Hipotansiyon Kan viskozitesi ↑ Kardiyak output ↓ Lokal Raynaud VCSS

14 GÖĞÜS AĞRISI Plöritik tipte göğüs ağrısı  Pnömoni  Plörezi  Pnömotoraks  Pulmoner emboli  Plevra tümörleri  Perikardit  Kosta fraktürü  Dressler sendromu

15 Cilt-kas-iskelet sistemi ağrıları  Tietze sendromu  Zona  Travma (kosta-vertebra fraktürleri)  Göğüs duvarı tümörleri  Göğüs duvarı enfeksiyonları GÖĞÜS AĞRISI

16 Retrosternal göğüs ağrısı  MI  Aort diseksiyonu  GÖR, özefajit  Perikardit  Özefagus rüptürü  Trakeobronşit GÖĞÜS AĞRISI Subdiyafragmatik nedenler Safra kesesi hastalıkları Gastrit Pankreatit Subdiyafragmatik abse

17 HEMOPTİZİ  Masif hemoptizi-> Bir kerede 200 ml, günde 200-600 ml İletici hava yolları 150 ml  GİS kanaması?, ÜSY’dan kanama?  Göğüs servisine yatışların %11’i hemoptizi (bunların %5- 14’ü masif)  Masif hemoptizide mortalite %38  Sıklıkla bronşiyal arterlerden kaynaklanır - %90 ◦ Pulmoner arterlerden %5

18 HEMOPTİZİ NEDENLERİ Hemoptizilerin > % 85-90’ının nedenleri: Bronşektazi, pnömoni, tüberküloz, akciğer kanseri, bronşit

19 1-Enfeksiyon Hastalıkları Tüberküloz Bronşit Pnömoni Akciğer absesi Bronşektazi Aspergilloma Kistik fibrozis Kist hidatik 2-Kardiyak Hastalıklar Mitral stenoz Sol kalp yetmezliği 3- Vasküler Hastalıklar Pulmoner emboli/infarkt, PHT Aort anevrizması-bronkovasküler fistül Arteriovenöz malformasyon 4-Maligniteler Akciğer kanseri Karsinoid tümör Metastatik tümörler 5-Travma Toraks travması Trakeovasküler fistül Yabancı cisim aspirasyonu Bronş rüptürü Yağ embolisi Bronkolitiyazis 6-İyatrojenik Bronkoskopi Akciğer biyopsisi Trakeal aspirasyon Swan-Ganz kateteri Lenfanjiyografi Pulmoner anjiografi Antikoagülan, fibrinolitik tedavi 7-Alveolar Hemoraji Sendromları Vaskülitler ( Behçet Hastalığı, Wegener) Bağ dokusu hastalıkları Goodpasture sendromu İlaçlar (Dpenisilamin, amiodaron, nitrofurantoin) İdiyopatik 8-Hematolojik Bozukluklar DIC, hemofili, trombositopeni, 9-Diğer Katameniyal hemoptizi Lenfanjioleiyomiyomatozis Pnömokonyozis 9-İdiyopatik HEMOPTİZİ NEDENLERİ

20 HEMOPTİZİLİ HASTAYA YAKLAŞIM  Acilen damar yolu açılmalı ve solunum pasajı sağlanmalı  Başı yukarıda, kanayan tarafa yatırılmalı  Yatak istirahati, oksijen  Ayrıntılı öykü ve FM  Rutin kan, hemogram, koagülasyon testleri  Uygun kan grubuna göre kan temin edilmeli  Akciğer grafisiyle kanama lokalize edilmeli (BT?)  Bronkoskopiyle kanama yeri tespiti ve tedavi  Fogarty kateteri

21  Asfiksi bulguları varsa entübe edilmeli, Carlen’s tüpü  Warfarin aşırı dozunda  K vit  Tranexamic asit (parenteral 10mg/kg)  Vazopressin (başlangıçta 0.2-0.4 U/dk, kanama durursa aynı doz ile 12 saat devam)  Koagulopatili hastalara taze tam kan, taze donmuş plazma  Nedene yönelik tedavi (RT)  Bronşiyal arter embolizasyonu, cerrahi değerlendirme HEMOPTİZİLİ HASTAYA YAKLAŞIM

22

23 AĞIR ASTIM ATAĞI  Nefes darlığı, öksürük, göğüste sıkışma hissi, wheezing gibi semptomların bir veya birkaçının progresif artış gösterdiği epizodlar  Ağır atakta: konuşurken dispne, SS>30/dk, yardımcı solunum kasları kullanılır nabız>120/dk pulsus paradoksus>25 PEF<%60 PaO 2 <60 mmHg PaCO 2 >45 mmHg  Solunum durması: Sessiz akciğer, paradoks solunum, bilinç bulanıklığı, bradikardi, pulsus paradoksus kaybı

24  Mortalite riski yüksek hastalar: 1- Daha önce yaşamı tehdit eden atak öyküsü 2- Son 1 yılda 2’den fazla acil servis-hastaneye yatış 3- Ayda 1 kutudan fazla kısa etkili β 2 agonist kullanımı 4- Oral steroid kullanan, yada yeni kesmiş olan 5- Ek kardiyak hastalık 6- Psikiyatrik sorunları olan 7- Sosyoekonomik durumu kötü olan AĞIR ASTIM ATAĞI

25  Nazal yolla 2-4 l/dk oksijen (SaO 2 >%90)  Spacer-aerochamber ile ilk 1 saatte 20 dk ara ile 2-4 puff kısa etkili β 2 agonist (1-4 saatte tekrarlanır)  Atağın ağırlığına göre aralıklı yada sürekli nebülizasyon  Kısa etkili β 2 agoniste 30-60 dk içinde yanıtsızsa antikolinerjik yararlı olabilir.  Atağın ağırlığına göre sistemik steroid  Steroid, β 2 agonist, antikolinerjik ile ilk 3 saatte yanıt yoksa IV teofilin (önceden almıyorsa 6 mg/kg yükleme, 0.5 mg/kg/saat sürekli infüzyon) AĞIR ASTIM ATAĞI-TEDAVİ

26  Mevcut tedaviyle GD daha kötüleşen, hiperkapni gelişen, bilinci bozulan, paradoks solunum, bradikardi gelişen, siyanoz oluşanların yoğun bakımda izlenmesi gerekir. - İlave tedavi olarak IV veya SC kısa etkili β 2 agonist - 1/1000 adrenalinden 0.2-0.5 ml/20 dk ara ile 1-3 kez - Magnezyum sülfat 2 g/20 dk infüzyon,  Buna rağmen genel durumu bozulan, koopere, hemen entübasyon düşünülmeyen hiperkapnik hastalarda NIMV düşünülebilir. Astımda yararı sınırlı! AĞIR ASTIM ATAĞI-TEDAVİ

27 Tedaviye rağmen:  Konfüzyon, bilinç bulanıklığı, GD’da hızlı bozulma  Pulsus paradoksus kaybı  SS>40/dk  PaCO 2 >45 mmHg  pH<7.25  Solunum kaslarında ciddi yorgunluk belirtileri  Solunum arresti AĞIR ASTIM ATAĞI-IMV

28 KOAH-AKUT ALEVLENME  Günlük değişikliklerden farklı olarak akut başlangıçlı, ilaç ilave etmeyi-doz artırmayı gerektiren öksürük, balgam miktarında artma ve pürülans, nefes darlığında artma ile karakterize  Nefes darlığı, balgam miktarında artış ve pürülans özelliklerinden üçü varsa Tip I-ağır atak  Alevlenmelerin en sık nedeni enfeksiyonlar ve hava kirliliği

29  Yüksek riskli grup: - USOT alan - FEV1<1 lt - Yardımcı solunum kaslarını kullanan - Paradoksal solunum yapan - Sağ kalp yetmezliği bulguları olan - Sık atak geçirme ve hastaneye yatma öyküsü olan - 65 yaşından büyük - Eşlik eden hastalığı olan - Sistemik steroid kullanan KOAH-AKUT ALEVLENME

30  Yoğun bakımda izlenmesi gereken grup: - Başlangıç tedavisine yanıtsız şiddetli dispne - Konfüzyon, letarji, koma - Ek oksijen yada NIMV’e rağmen; * Persistan hipoksemi PaO 2 <40 mmHg ve/veya * Progreyon gösteren hiperkapni (PaCO 2 >60 mmHg) * Progresyon gösteren asidoz (pH<7.25) KOAH-AKUT ALEVLENME

31  Kontrollü oksijen tedavisi  Bronkodilatatör tedavi: Öncelikle inhale kısa etkili β 2 agonist, yanıta göre inhale antikolinerjik, aminofilin  Steroid tedavisi: 30-40 mg/gün metilprednizolon/7-10 gün  Antibiyotik  NIMV  IMV KOAH-AKUT ALEVLENME-TEDAVİ

32  Genellikle çocuklarda  Erişkinlerde yemek yerken konuşma yada gülmeye bağlı gıda aspirasyonu,  Katı madde aspirasyonuna bağlı kısmi yada tam hava yolu obstrüksiyonu,  Mide içeriği yada kimyasal madde aspirasyonuna bağlı kimyasal pnömonitis YABANCI CİSİM ASPİRASYONU

33  Üst hava yolunun tama yakın obstrüksiyonunda ani dispne, bilinç kaybı, apne, siyanoz  Bu olgulara acilen Heimlich manevrası  Alt hava yolu obstrüksiyonunda rijit bronkoskopi, cerrahi

34

35 SUDA BOĞULMA  Tatlı yada tuzlu suda, genellikle kaza ile, nadiren intihar yada cinayet  Boğulma: Su altında kaldıktan sonra 24 saat içinde laringospazma ve/veya akciğerlere sıvı aspirasyonuna bağlı hava yolu obstrüksiyonu neticesinde asfiksi, ölüm  Boğulayazma: Su altında kaldıktan sonraki 24 saati aşan dönemde kısmi veya tam iyileşme yada ölüm  Başlangıçta panikle az miktarda suyun tetiklediği apne veya laringopazmla ölüm veya kuru boğulma  Genellikle çok miktarda su aspirasyonuna bağlı asfiksi

36  Asfiksi, anoksik ve iskemik zedelenme  Aşırı sıvı yüklenmesi  Akciğer hasarı  Hipotermi SUDA BOĞULMA-FİZYOPATOLOJİ

37  Glasgow koma skalası<6  CPR gereksinimi  Ventilatör desteği gereksinimi  pH<7.00 olanlarda prognoz kötü SUDA BOĞULMA

38  Süratle solunum desteği, oksijen  Hava yolu tıkalı ise Heimlich manevrası  Isıtılmalı  Servikal travma kuşkusu varsa boyun desteklenmeli  Yatay konumda tutularak beyin perfüzyonu desteklenmeli  Damar yolu açılmalı  Kardiyak arrest varsa kalp masajı  Solunum arresti varsa entübasyon, MV  Monitörizasyon (Kalp, solunum, iyonlar, kan şekeri)  Stabil olsa bile 12-24 saat izlem SUDA BOĞULMA-TEDAVİ

39 ANAFLAKSİ  Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu mast hücresi ve bazofil aktivasyonuyla ani gelişen, deri, solunum, KVS ve GİS’e ait semptom ve bulgularla karakterize  Gıda, ilaçlar, böcek sokması, lateks, immunoterapiye bağlı ortaya çıkabilir.  Enjeksiyondan 5-30 dk sonra, oral alımdan sonra 2 saat içinde  Başlama zamanıyla hastalığın ciddiyeti ilişkili

40  Temel olay ani anjiyoödem ve larinks ödemi  Dispne, stridor, ses kısıklığı ve seste kabalaşma  Göğüste sıkışma hissi, çarpıntı, hipotansiyon  Cilt döküntüsü, kaşıntı, kızarıklık  Yutma güçlüğü  Dil ve dudaklarda şişlik  Göz bulguları  Baş dönmesi  Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı  Senkop, bilinç bulanıklığı, koma ANAFLAKSİ

41  Zamanla yarış  Tedavide gerekli ilaç ve ekipman hazır bulundurulmalı  Etken derhal uzaklaştırılmalı  Böcek sokmasında turnike, bölgeye 1/1000 adrenalinden 0.1-0.3 ml  Vital bulgular hızla değerlendirilmeli  Erişkinde 0.5 mg adrenalin SC, IM, 10-15 dk ara ile 2-3 kez tekrarlanabilir.  Şok, kardiyovasküler kollaps yada SC adrenaline yanıt yoksa 1/1000’lik adrenalinden 0.1 ml, 10 ml SF ile sulandırılır, 10 dk içinde IV infüzyon ANAFLAKSİ-TEDAVİ

42  Vasküler kollaps nedeniyle damar yolu bulunamazsa intratrakeal, sublingual adrenalin  Antihistaminik kombinasyonu (H1-H2): Klorfeniramin 10- 20 mg IV yada difenilhidramin 25 - 50 mg İM/IV ve ranitidin veya simetidin IV  Steroid tedavisi: 1-2mg/kg metilprednizolon (6 saatte bir tekrarlanabilir.  Gerektiğinde acil hava yolu açılmalı: Airway, entübasyon, krikotiroidotomi, oksijen ANAFLAKSİ-TEDAVİ

43  Gerekirse CPR, trendelenburg pozisyonu  Bronkospazmın tedavisi  Hipotansiyon varsa damar dışına çıkan volümün yerine konması için, kolloid, kristaloid, serum fizyolojik  Sistolik TA<90 mmHg ise dopamin  Mutlaka uyarı kartı taşımalı ANAFLAKSİ-TEDAVİ

44  Yoğun olarak irritan bir gaz, duman yada aerosolün akut inhalasyonu sonrası astım benzeri semptomlar ve bronş aşırı duyarlılığı  Toluen diizosiyanat, klor, fosgen, sülfirik asit, duman, hidroklorik asit, amonyak, klorin  Kriterler: - Daha önce solunumsal şikayet yok - Tek bir olay yada yoğun maruziyet sonrası - Maruziyetten sonra 24 saat içinde başlaması - Semptomların astımı taklit etmesi - SFT’de obstrüksiyon ve/veya BHR - Diğer akciğer hastalıklarının dışlanması RADS

45  Patogenez?  Tedavi: - Steroid (Sistemik, inhaler) - β 2 agonist - İpratropyum bromür, teofilin - Oksijen RADS

46  CO, kokusuz, renksiz, tatsız bir gaz  sessiz katil!  Odun, kömür, gaz yağı, doğal gazın tam yanmaması sonucunda ortaya çıkar. Egzos, yangın da CO kaynağı CO ENTOKSİKASYONU İzmir'de kömür sobası can aldıİzmir'de kömür sobası can aldı Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu öldü. İzmir'in Konak ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu öldü İzmir'de soba gazından zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybettiİzmir'de soba gazından zehirlenen baba ile oğlu hayatını kaybetti İzmir'in Konak ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu öldü. Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Çimentepe semti 635 Baba-oğul sobadan zehirlendiBaba-oğul sobadan zehirlendi İzmir'in Konak ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile oğlu öldü. Konak ilçesi Çimentepe semti 635 Yaşlı kadın soba gazından zehirlendiYaşlı kadın soba gazından zehirlendi İzmir'in Boğaziçi semtinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı bir kadın öldü. Soba gazı 4 can aldıSoba gazı 4 can aldı Bozüyük- Çarşı Mahallesi 409. Sokak 23 numaralı evde yaşayan ………ailesinin ilköğretim öğrencisi çocukları ……….karnesini merak eden amca ………………, uzun süre çaldığı kapıyı açan olmayınca şüphelendi http://www.porttakal.com/haber-yine-karbonmonoksit-zehirlenmesi-215885.html

47  Hemoglobine afinitesi O 2 ‘den 210 kat fazla (COHb)  Oksijenin Hb’e bağlanmasını engeller.  CO, periferde myoglobin ile birleşir  COMb  kasların oksijen kullanımı bozulur  doku hipoksisi  Laktat artışı, sitokrom inhibisyonu  metabolik asidoz CO ENTOKSİKASYONU

48  COHb<%10  asemptomatik  COHb>%10  Baş ağrısı, baş dönmesi  Bulantı, kusma  Bulanık görme  Bilinç kaybı  Konvülziyon, koma  Taşiaritmi, myokard iskemisi bulguları  COHb>%60  ÖLÜM CO ENTOKSİKASYONU-KLİNİK

49  Uygun öykü ve klinik tablo  Kesin tanı ve izlem arter kan gazında SaO 2 ölçümüyle (Pulse oksimetre ile değil!)  CO-Oksimetre ile COHb düzeyi ölçülmeli, yoksa ekspiryum havasında CO ölçümü COHb (%):0.16xCO CO ENTOKSİKASYONU-TANI

50  İleri yaş  CO maruziyet süresi  Koma  Tedaviye kadar geçen süre  Metabolik asidoz varlığı  Serumda yüksek amilaz ve aspartat aminotransferaz düzeyleri CO ENTOKSİKASYONU-PROGNOZ

51  Olay yerinden hızla uzaklaştırılmalı,  CPR ihtiyacı değerlendirilmeli,  %100 oksijen  COHb>%25 (Gebelerde COHb>%10) ise hiperbarik oksijen (Oda havasında COHb yarı ömrü 4-6 saat, hiperbarik ortamda 20-90 dk) tedavisi, ilk 6 saat çok önemli  HBO yoksa: Entübasyon+%100 oksijen+5 cmH 2 O PEEP CO ENTOKSİKASYONU-TEDAVİ

52 Hafif entoksikasyon (Güçsüzlük, bulantı, halsizlik, baş ağrısı) NBO-% 100 oksijen/4 saat süreyle Yeniden değerlendir Semptomlar devam ediyorsa HBO düşün

53 CO ENTOKSİKASYONU-TEDAVİ Ağır entoksikasyon (Bilinç kaybı, fokal nörolojik sorunlar, konfüzyon, myokard iskemisi) %100 oksijenle 90-120 dakika HBO Semptomlar devam ederse 3-6 saat içinde HBO tekrarı

54 DEKOMPRESYON HASTALIĞI-VURGUN  Basınçlı hava ile yapılan dalışlardan sonra görülen sistemik bir hastalık  Dalarken dış basıncın artmasıyla çözünen inert gazın hızlı çıkışa bağlı yetersiz rekompresyon nedeniyle kan veya dokuda serbest kabarcıklara dönüşmesi ve atılamamasına bağlı  Hava ile yapılan dalışlarda nitrojen,  Karışım gaz dalışlarında - HELIOX: helyum, - TRIMIX (nitrojen/helyum/oksijen): nitrojen ve helyum

55 Hastalık Gelişiminde Rol Oynayan Faktörler 1- Dalınan derinlik 2- Bu derinlikte geçirilen süre 3- Hızlı çıkış 4- Dehidratasyon 5- Tekrarlanan dalışlar 6- Vücut ağırlığı 7- Su sıcaklığı 8- Daha önce vurgun öyküsü 9- Dalış sırasında yapılan efor 10- KOAH DEKOMPRESYON HASTALIĞI-VURGUN

56  Deri, kas, eklem tutulumu: Tip I (Hafif)  Tüm sistemlerin tutulumu: Tip II (Ağır)  Kardiyopulmoner tutulum: - Nefes darlığı ve göğüste sıkışma hissi - Retrosternal ağrı - Öksürük - Halsizlik - Asfiksi - Şok, ölüm  Pulmoner gaz embolisi, interstisyel ödem, pulmoner HT, sağ ventrikül yüklenmesi DEKOMPRESYON HASTALIĞI-KLİNİK

57  Sinir sistemi tutulumu- En tehlikeli tutulum - En sık medulla spinalis (alt torakal, üst lomber) - Parestezi - Parapleji - Miksiyon ve defekasyon kusurları  Daha az sıklıkta: - Refleks kayıpları - Patolojik refleksler - Kafa çifti tutulumları - Derin ve yüzeyel duyu kusurları DEKOMPRESYON HASTALIĞI-KLİNİK

58  Eklem tutulumu - İlk ve en iyi tanımlanmış form - Kalça, dirsek, omuz, diz - Hareket kısıtlılığı ve ağrı  Deri tutulumu - Uçlarda kaşıntı - Gövdede döküntüler, mermer görünümü - Ciltaltı amfizem - Portakal kabuğu görünümü DEKOMPRESYON HASTALIĞI-KLİNİK

59  Diğer sistem tutulumları - Barsak enfarktüsü - GİS kanaması - Bulantı, kusma - İştahsızlık - Sensörinöral işitme kaybı - Denge bozukluğu DEKOMPRESYON HASTALIĞI-KLİNİK

60  Tanı anında acilen başlayacak ve basınç odasında da devam edecek medikal tedavi  Basınç odasında uygulanacak rekompresyon tedavisi  Sekel kalması halinde rehabilitasyon DEKOMPRESYON HASTALIĞI-TEDAVİ

61  Non-rebreathing maske ile % 100 oksijen  İzotonik sıvılarla sıvı replasmanı  Aspirin?, steroid?,  NSAI, HELIOX  En kısa sürede (uçak, helikopterle) HBO merkezine sevk 1 ATM üzerinde % 100 oksijenle DEKOMPRESYON HASTALIĞI-TEDAVİ

62 Aksaz Deniz Üs Komutanlığı - Marmaris - Muğla Tel : 0 252 421 01-02-03-04-05-06 2177 ve 2167 Baroklinik Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - Samsun Tel : 0 362 238 14 45 - 228 63 34 www.baroklinik.comwww.baroklinik.com Bodrum Devlet Hastanesi Tel : 0 252 316 24 91 Bursa Neoks Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - Bursa Tel : 0 224 233 05 00 www.neoks.comwww.neoks.com Club Likya World - Fethiye Ölüdeniz Tel : 0 252 617 02 00 - 617 04 00 Çubuklu Sualtı Kurtarma Komutanlığı - Beykoz / İstanbul Tel : 0 216 424 14 80 Deromed Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - Çankaya / Ankara Tel : 0 312 425 58 61 www.deromedhiperbarik.comwww.deromedhiperbarik.com Fora Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - Balgat / Ankara Tel : 0 312 285 58 64 www.forahiperbarik.comwww.forahiperbarik.com GATA Sualtı Hekimliği - Kadıköy / İstanbul Tel : 0 216 346 26 00'dan 2971 HBO 2001 Oksijen Terapi Merkezi - İstanbul Tel : 0 216 428 18 89-90 Hiperox Özel Ayak Sağlığı ve Zor Yara Hiperbarik Oksijen T.M..-Antalya Tel : 0 242 322 00 70 ww.hiperox.comww.hiperox.com El Mikrocerrahi ve Ortopedi Travmatoloji Hastanesi, 1418 sok, No:14 Kahramanlar İzmir. Tel: 0.232.4410121 Hipermer Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - Şişli / İstanbul Tel : 0 212 368 84 75 www.hipermer.com.trwww.hipermer.com.tr Hisar Intercontinental Hospital - Ümraniye / İstanbul Tel : 0 216 524 13 00 www.hisarintercontinentalhospital.comwww.hisarintercontinentalhospital.com İstanbul Hiperbarik Oksijen Yara Ted. Merk.–Okmeydanı/İstanbul Tel : 0 212 222 26 67 - 0 212 222 20 www.istanbulhiperbarik.comwww.istanbulhiperbarik.com İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp A.D. - Çapa / İstanbul Tel : 0 212 414 20 32 www.istanbul.edu/sualtihekimligi/www.istanbul.edu/sualtihekimligi/ Mersin Sahil Güvenlik Komutanlığı Tel : 0 324 238 86 91 MED-OK Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Tel : 0 212 635 81 29 www.med-ok.comwww.med-ok.com Neoks Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - İzmir Tel : 0 232 3747222 Acil Tel: 0505 266 05 00 Oksimer Oksijen Terapi Merkezi - Avcılar / İstanbul Tel : 0 (212) 428 57 57 www.oksimerhiperbarik.comwww.oksimerhiperbarik.com Oksimer Oksijen Terapi Merkezi - Haseki / İstanbul Tel : 0 212 632 71 71 - 632 71 51 www.oksimerhiperbarik.comwww.oksimerhiperbarik.com Oksipol Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - Kadıköy / İstanbul Tel : 0216 360 13 60 - 360 60 64 - www.oksipol.comwww.oksipol.com Vatan Hastanesi - Aksaray / İstanbul Tel : 0 212 534 86 00 Hipermer Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi - Bahçelievler / İstanbul Tel : 0 212 644 90 31 www.hipermer.com.trwww.hipermer.com.tr HBO (BASINÇ ODASI) MERKEZLERİ

63 AKUT DAĞ HASTALIĞI  Kısa sürede 2500 m (8200 feet) veya daha yükseğe çıkılması sonucunda yüksekteki düşük oksijen ve hava basıncına adapte olamamaya bağlı, (Acosta hastalığı)  Yüksek irtifaya çıkıldıktan sonraki ilk 12-48 saat içerisinde oluşur.  Adaptasyonun (klimatizasyon) oluşmasıyla 3-7 günde geriler.

64 http://priory.com/anaes/altitude.htm AKUT DAĞ HASTALIĞI

65  Yorgunluk  Efor kapasitesinde düşme  Uykusuzluk, uyku kalitesinde bozulma  Sabah zonklayıcı tarzda baş ağrısı ile uyanma, baş dönmesi  İştahsızlık, bulantı, kusma  Göğüste sıkışma ve baskı hissi  Uyum gecikirse beyin ödemi, bilinç kaybı, herniasyon, koma, ölüm AKUT DAĞ HASTALIĞI-KLİNİK

66  Hipoksiye bağlı sitotoksik serebral ödem, hiperperfüzyona bağlı vazojenik serebral ödem (Serebral kan akımı %25- 50 artar)  Diürezde belirgin azalma  Periferik ve periorbital ödem, alveoler ödem  Retinal hemoraji AKUT DAĞ HASTALIĞI

67  Hafif: Başağrısı, iştahsızlık, kuru öksürük, idrarda azalma  Orta: Ataksi, garip davranışlar, hayal görme, nefes darlığı  Ağır: Akciğer ve beyin ödemi belirti ve bulguları AKUT DAĞ HASTALIĞI

68  Sadece baş ağrısı varsa; istirahat, analjezik  Düzelmezse 300 m aşağıya indirilmeli-Primer tedavi  Beyin ödemi için 8 mg deksametazon yükleme, 4x4 mg idame (hafif-orta formda yüklemeye gerek yok)  Asetazolamid 250-1500 mg/gün  Asetaminofen  Oksijen AKUT DAĞ HASTALIĞI-TEDAVİ

69 AKUT DAĞ HASTALIĞI-KORUNMA  2500 m’de 2-5 gün dinlenme  3000 m üzerinde günde sadece 300 m tırmanma,  1-2 gün önceden 2 x 250 -500 mg/gün asetazolamid PO, maksimum yükseklikte 48 saate kadar devam  Deksametazon 4 x 4mg/gün  Alkolden kaçınmalı

70 YÜKSEKLİĞE BAĞLI AKCİĞER ÖDEMİ  Çok daha yükseğe daha hızlı tırmanmaya bağlı  İlk belirtiler ADH’na benzer  Nefes darlığı, kuru öksürük, göğüs ağrısı  Ağır olgularda hemoptizi, halüsinasyon, ortopne, konfüzyon, birkaç saatte ölüm  FM’de taşikardi, taşipne, ateş, hafif HT, siyanoz, bazallerde raller, pulmoner odakta ikinci ses şiddetli

71  Akciğer grafisinde bilateral, pamuk atığı şeklinde, yamalı infiltrasyonlar  Pulmoner arter çapında artış  KTO normal  Apeksler ve sinüsler korunmuştur. YÜKSEKLİĞE BAĞLI AKCİĞER ÖDEMİ http://www.high-altitude-medicine.com/graphics/illustrations/HAPE.jpg

72  En etkili tedavi en kısa zamanda en düşük seviyeye indirilmesidir. 300 m’lik düşüşte bile dramatik düzelme  İlk birkaç saat 6-10 l/dk O 2, düzelme başlarsa 2-4 l/dk  Beyin ödemi varsa steroid  Kalsiyum kanal blokerleri 10 mg nifedipin dilaltı, sonra 4 x 20 mg yavaş salınımlı nifedipin YÜKSEKLİĞE BAĞLI AKCİĞER ÖDEMİ- TEDAVİ

73  NIMV, büzük dudak solunumu  Çok acil, hastanın aşağıya indirilemediği durumlarda portabl hiperbarik odalar  Gamow ve Certec bag, portable altitude chamber (PAC)  2 psi basınç uygulaması 2000 metrelik inişin sağlayacağı yarara eşit etki yapar. YÜKSEKLİĞE BAĞLI AKCİĞER ÖDEMİ- TEDAVİ

74

75 VENA KAVA SÜPERİOR SENDROMU- VKSS  % 87-97’ si intratorasik malignitelere bağlı  Bu malignitelerin % 65-95’i bronş karsinomu  Tüm bronş karsinomlarının % 3-15’inde görülür.

76 VKSS-KLİNİK  Dispne, baş-boyunda şişlik, öksürük, kollarda şişlik, göğüs ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, senkop, mental durum değişikliği  Juguler venöz dolgunluk, dilate kollateral venler, boyun ve yüzde ödem, siyanoz, pletora, kollarda ödem, nörolojik bozukluklar

77 VKSS-TANI  Klinik  Akciğer grafisi  Toraks BT  MR  Venografi  Doppler USG

78

79

80 VKSS-TEDAVİ  Tanı konmadan kesin tedavi başlanmamalı!  Nedene bağlı  Oksijen, steroid, başın yükseltilmesi  Radyoterapi  Kemoterapi  Stent  Antikoagülan, trombolitik tedavi

81

82

83

84

85 Teşekkürler…


"GÖĞÜS HASTALIKLARINDA ACİLLER Dr. Gürsel ÇOK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İZMİR TTD IX. Kış Okulu 13-16 Ocak 2010, Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları