Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

2

3 24.10.2008 tarihli BT’ler a) Lenfoma tutulumu b) İnvazif aspergilloz c) İlaç reaksiyonu d) Ödem e) Kanama a)Diffüz alveoler hasar b)Olağan interstisyel pnömoni c)Organize pnömoni d)Hipersensitivite pnömonisi e)Eozinofilik pnömoni

4 10 Şubat 2007 5 Nisan 2007

5 Uzun süreli (10 yıllık) konsolidasyon a)Organize pnömoni b)Tüberküloz c)Adenokanser d)Lenfoma

6

7 a)Özofagus kanseri b)Leiomyom c)Duplikasyon kisti d)Varis e)Lenfadenopati

8 Leioyomyom

9 50 yaşında kadın a)Normal b)Deskuamatif interstisyel pnönomi c)Subakut hipersensitivite pnömonisi d)Ödem e)Viral pnömoni

10 a)Yuvarlak atelektazi b)Akciğer kanseri c)Yuvarlak pnömoni d)Tüberkülom e)Hamartom

11 a)Akciğer Ca b)Yuvarlak atelektazi c)Tüberkülom d)İnfarkt

12 a) Akciğer Ca ve metastaz b) Wegener c) Aktif tb d) Romatoid nodüller

13

14 a)Olağan interstisyel pnömoni b)Deskuamatif interstisyel pnömoni c)Lenfanjitis karsinomatoza d)Bronşiolitis obliterans e)Organize pnömoni

15 a)Ödem b)Kronik tromboemboli c)Küçük hava yolu hst d)Amfizem

16 a)Normal b)Mozaik perfüzyon c)Buzlu cam alanları (ödem) d)Panlobüler amfizem

17

18 a)Subakut hipersensitivite pnömonitisi b)Ödem c)Organize pnömoni d)Asbestozis e)Hiçbiri

19 a)Bronkoplevral fistül b)Pnömoni ve akciğer apsesi c)Pnömoni ve ampiyem d)Dev bül ve kompresif atelektazi e)Hiçbiri

20 a)Bronkoalveoler Ca b)Organize pnömoni c)Metastaz d)Ödem e)Akut interstisyel pnömoni

21 Ekim 2008Kasım 2008

22 a)Hidatik kist b)Castleman hastalığı c)Kalsifiye lenf nodu d)İntratorasik tiroid e)Anevrizma

23 Ewing sarkomu a)Tümör embolisi b)Tüberküloz c)Atipik mikobakteri d)Yaygın AVM’ler e)Hiçbiri

24 a)Milier tb b)Metastaz c)Sarkoidoz d)Pnömokonyoz e)Hiçbiri

25

26 a)Olağan interstisyel pnömoni b)NSIP c)Büllöz amfizem d)Eozinofilik granülom

27 a)Sarkoidoz b)Timik karsinom c)Lenfoma d)Metastaz e)Tüberküloz 25 yaşında kadın

28 a)Liposarkom b)Diyafram rüptürü c)Hidatik kist d)Diyafram tümörü e)Sekestrasyon

29 a)Basit silikozis b)Progresif masif fibrozis c)Sarkoidoz d)Milier tb e)Metastaz

30 a)Silikozis b)Metastaz c)Sarkoidoz d)Lenfoma

31

32

33 Simetrik hiler lenfadenopati (sarkoidoz için tipik)

34 a)Lenfoma b)Bronkoalveoler Ca c)Organize pnömoni d)Alveoler sarkoidoz e)Anjiyoinvazif aspergilloz

35

36 a)Sağdaki tümör, soldaki pnömoni b)Soldaki tümör, sağdaki pnömoni c)İkisi de tümör d)İkisi de pnömoni

37 a)Akciğer kanseri b)Apse c)İnvazif aspergilloz d)Ampiyem

38 a)Akciğer Ca b)Apse c)Hiçbiri

39 20 yaşında kadın a)Amfizem b)Tüberoz sklerozis c)Nörofibromatozis d)Langerhans hücreli histiositoz e)Lenfanjiyomiyomatozis

40 a)Ampiyem b)Mezotelyoma c)Metastaz

41 a)Kardiyojenik ödem b)ARDS c)Kanama d)NSIP

42 a)Timoma b)Lenfoma c)Timik karsinoma d)Germ hücreli tümör 56 yaşında, erkek

43 a)Timoma b)Ektopik paratiroid adenomu c)Timus kisti d)Lenfadenopati e)Retrosternal tiroid

44 a)Morgagni hernisi b)Parakardiyak yağ c)Timus kisti d)Timoma e)Bochdalek hernisi

45 30 yaşında kadın a)Timik karsinoma b)Germ hücreli tümör c)Lenfoma d)Tüberküloz

46 a)Lenfoma b)Metastaz c)Sarkoidoz d)Tüberküloz

47 a)Sarkoidoz b)Sarkoidoz değil

48 a)Timoma b)Tiroid c)Castleman d)Paraganglioma e)Ektopik paratiroid adenomu

49 a)Tiroid b)Nörojenik tümör c)Paravertebral apse d)Lenfadenopati e)Özofagus duplikasyon kisti

50 a)Kardiyojenik ödem b)IPF c)Kanama d)Akut interstisyel pnömoni

51 a)Hamartom b)Konjenital adenomatoid malformasyon c)Sekestrasyon d)Amfizem ve akciğer Ca

52 34 yaşında erkek a)Tümör embolisi b)Multiple AVM c)Sistemik arteryel beslenme d)Sarkoidoz

53 a)Ödem b)Mozaik perfüzyon c)Viral pnömoni d)Deskuamatif interstisyel pnömoni

54 İnvazif mol cerrahisi geçirmiş kadın hasta

55 a)Yaygın AVM b)Tümör embolisi c)Bronşiektazi d)ABPA

56 42 yaşında kadın Kuru öksürük Dispne a)Akciğer ödemi b)Lenfanjitis karsinomatoza c)Alveoler proteinozis d)Hipersensitivite pnömonisi e)Pnömosistis jiroveci pnömonisi

57 36 yaşında kadın a)Amfizem b)Langerhans hücreli histiositoz c)Lenfanjiyomyomatozis d)Bronşiolitis obliterans e)Kistik metastaz

58 48 yaşında kadın

59

60 a)Sarkoidoz b)Metastaz c)Lenfoma d)Lösemi e)Tüberküloz

61 20 yaşında kadın Sigara öyküsü a)Amfizem b)Tüberoz sklerozis c)Nörofibromatozis d)Langerhans hücreli histiositoz e)Lenfanjiyomiyomatozis

62 Astımlı kadın hasta Öksürük Balgam a)Langerhans hücreli histiositoz b)Amfizem c)Lenfanjiyomyomatozis d)ABPA e)Tüberoz sklerozis

63 Sağ yan ağrısı a)Pulmoner emboli b)Septik emboli c)Tümör embolisi d)Kist hidatik embolisi e)Anjiyosarkom

64 52 yaşında erkek Dispne

65 a)KOAH b)Venooklüzif hastalık c)Kronik PTE d)Mitral kapak hastalığı e)Pulmoner fibrozis

66 Pulmoner venooklüzif hastalık Pulmoner hipertansiyon –Geniş santral pulmoner arterler –Geniş sağ kalp boşlukları Akciğer ödemi bulguları –Buzlu cam (sentrilobüler / yaygın ) –Septal kalınlaşmalar –Plevral effüzyon Normal genişlikte sol kalp boşlukları

67 58 yaşında kadın Dispne Kuru öksürük a)Ödem b)Hipersensitivite pnömonisi c)Sarkoidoz d)Deskuamatif interstisyel pnömoni e)CMV pnömonisi

68 Anemi a)Lenfadenopatiler b)Lateral torasik meningosel c)Paragangliomalar d)Ekstramedüller hematopoez e)Hiçbiri

69 30 yaşında erkek Disfaji a)Paraözofageal lenfadenopati b)Özofagus kanseri c)Özofagus leiomyomu d)Duplikasyon kisti e)Perikardiyal kist

70 20032006 SVK obstrüksiyonu a)Granülomatöz mediastinit b)Castleman hastalığı c)SVK leiomyomu d)Metastatik LAP e)Lenfoma

71 27 yaşında kadın Hemoptizi a)Karsinoid b)Bronş kanseri c)Lenfoma d)Fibrozan mediastinit e)Castleman hastalığı

72 6 ay sonra

73 Akciğer ödemi

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85 27 yaşında kadın

86 24 yaşında kadın

87

88

89

90

91

92

93

94

95 Hepatosellüler Ca a)Bronkosel

96


"TORAKS BT’DE EĞİTİCİ OLGULAR Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları