Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eczacılık Fakültesi Ar ş ivi Olu ş turulmaya Ba ş lanıldı. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eczacılık Fakültesi Ar ş ivi Olu ş turulmaya Ba ş lanıldı. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014."— Sunum transkripti:

1 Eczacılık Fakültesi Ar ş ivi Olu ş turulmaya Ba ş lanıldı. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

2 STRATEJ İ K PLAN Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

3 Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

4  Plan ve programlar  Payda ş Analizi  GZFT Analizi DURUM ANAL İ Z İ Neredeyiz?  Kurulu ş un Varolu ş Gerekçesi  Temel ilkeler M İ SYON VE İ LKELER Nereye ula ş mak istiyoruz?  Arzu Edilen Gelecek V İ ZYON  Orta Vadede Ula ş ılacak Amaçlar  Somut ve Ölçülebilir Hedefler AMAÇ VE HEDEFLER  Amaç ve Hedeflere Ula ş ma Yöntemleri STRATEJ İ LER Gitmek istedi ğ imiz yere nasıl ula ş abiliriz?  Detaylı İş Planları  Maliyetlendirme  Performans Programı  Bütçeleme FAAL İ YETLER VE PROJELER  Raporlama  Kar ş ıla ş tırma İ ZLEME Ba ş arılarımızı nasıl takip eder ve de ğ erlendiririz?  Geri Besleme  Ölçme Yöntemlerinin Belirlenmesi  Performans Göstergeleri  Uygulamaya Yönelik İ lerleme ve Sonuçların De ğ erlendirilmesi PERFORMANS ÖLÇME VE DE Ğ ERLEND İ RME Stratejik Plan Yönetim Süreci Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

5 FAAL İ YET RAPORU Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

6 Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

7 FAKÜLTE TANITIM GÜNLER İ Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

8 27-28 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekle ş tirilen Çukurova Üniversitesi Yüksek Ö ğ renim Tanıtım Günleri Etkinli ğ inde bu yıl ilk kez Fakültemizin tanıtımı yapılmı ş tır. Çukurova Üniversitesi Tanıtım Günleri Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014


"Eczacılık Fakültesi Ar ş ivi Olu ş turulmaya Ba ş lanıldı. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları