Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA Dr. Volkan Erkan 14 Ocak 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA Dr. Volkan Erkan 14 Ocak 2013."— Sunum transkripti:

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA Dr. Volkan Erkan 14 Ocak 2013

2 Başlarken… Planlama bir amaç değildir, başarının araçlarından sadece biridir.

3 Sunuşun Amacı Stratejik planlama konusunda dil ve anlayış birliği oluşturmak Ankara Üniversitesinde stratejik planlama yaklaşımı ve sürecini tartışmak Birimlerin ve birim stratejik planlama ekiplerinin durum analizi yöntemini değerlendirmek

4 STRATEJİK PLANLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

5 Kamu Yönetiminde Değişim Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: Hedef koyma Orta vadeli harcama anlayışı Kurum düzeyinde planlama Esneklik (yetki devri) Vatandaş/yararlanıcı tercihi Şeffaflık Hesap verme sorumluluğu

6 Stratejik Planlama Bir kuruluşun disiplinli ve sistemli bir şekilde: kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını, yaptığı şeyleri niçin yaptığını, ulaşmayı arzu ettiği durumu değerlendirmesi, şekillendirmesi ve bunlara rehberlik eden temel kararları ve eylemleri üretmesidir.

7 Stratejik Yönetim Döngüsü STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME

8 STRATEJİK PLAN PERFORMANS PROGRAMI FAALİYET RAPORU ORTA/UZUN VADELİ HEDEFLER YILLIK FAALİYETLER VE GÖSTERGELER UYGULAMA SONUÇLARI 5 yıl 1 yıl 1 yıllık sonuçlar Stratejik Yönetim Belgeleri

9 STRATEJİK PLANIN YAPISI Faaliyet ve Projeler Stratejiler Hedefler ve Performans Göstergeleri Amaçlar Misyon, Vizyon, İlkeler Durum Analizi (GZFT, Paydaş, Mevzuat vb. Analizler)

10 Stratejik Planlama: Arka Plan-1 Kamu Harcamaları ve Kurumsal Gözden Geçirme Raporu (PEIR) Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Yapısal Uyum Kredisi (PFPSAL) Acil Eylem Planı

11 Stratejik Planlama: Arka Plan-2 Stratejik planlama kılavuzu: 2003 Yüksek Planlama Kurulu Kararları: 2003; 2004 Pilot kuruluşlarda çalışmalar: Ocak 2004 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü Hacettepe Üniversitesi İller Bankası Genel Müdürlüğü Denizli Valiliği (İl Özel İdaresi) Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu

12 Stratejik Planlama: Arka Plan-4 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Stratejik Planlama Kılavuzu sürüm2

13 Stratejik Planlama Süreci 4N Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz?

14  Plan ve Programlar  Paydaş Analizi  GZFT Analizi DURUM ANALİZİ Neredeyiz? Stratejik yönetim süreci

15  Plan ve Programlar  Paydaş Analizi  GZFT Analizi DURUM ANALİZİ Neredeyiz?  Kuruluşun varoluş gerekçesi  Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER Nereye ulaşmak istiyoruz?  Arzu edilen gelecek VİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER Stratejik yönetim süreci

16  Plan ve Programlar  Paydaş Analizi  GZFT Analizi DURUM ANALİZİ Neredeyiz?  Kuruluşun varoluş gerekçesi  Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER Nereye ulaşmak istiyoruz?  Arzu edilen gelecek VİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri STRATEJİLER Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?  Detaylı iş planları  Maliyetlendirme  Performans programı  Bütçeleme FAALİYETLER VE PROJELER Stratejik yönetim süreci

17  Plan ve Programlar  Paydaş Analizi  GZFT Analizi DURUM ANALİZİ Neredeyiz?  Kuruluşun varoluş gerekçesi  Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER Nereye ulaşmak istiyoruz?  Arzu edilen gelecek VİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri STRATEJİLER Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?  Detaylı iş planları  Maliyetlendirme  Performans programı  Bütçeleme FAALİYETLER VE PROJELER  Raporlama  Karşılaştırma İZLEME Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?  Geri besleme  Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi  Performans göstergeleri  Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Stratejik yönetim süreci

18 Mantık Zinciri Sonuç Çıktıların yararlanıcılar açısından sonuçları – Stratejik Plan Çıktı Üretilen hizmet ve ürünler – Stratejik Plan/Performans Programı Süreç/faaliyet Girdilerden çıktı üretmek için yapılanlar – Performans Programı Girdi Kullanılan kaynaklar – Performans Programı Etki Toplum yaşamında uzun vadeli ve geniş etkili gelişmeler – Makro Planlar Uygulama Sonuçlar

19 Neden Stratejik Planlama? Geleceğe/ileriye yönelik düşünme Stratejik yönetim ve düşünce Politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi Orta vadeli ve somut hedeflere dayalı planlama anlayışının geliştirilmesi Sonuçlara ve performansa odaklanma Süreçlere entegre denetim, izleme ve değerlendirme Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu Etkinlik ve etkililik

20 Stratejik planlama ne değildir? Her sorunun çözümü değildir Günü kurtarmaya yönelik değildir Amaç değildir Bir şablon değildir Sadece bütçeye dönük değildir

21 ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA MODELİ

22 Üniversitelerde Planlamaya Bakış Yaklaşım 1: Stratejik kararlar üniversite düzeyinde alınmaktadır. Kaynak dağılımı bütünü ile üniversite düzeyinde yapılması gerekir. Üniversite düzeyinde stratejik plan Üniversite düzeyinde uygulama planları (performans programı) Akademik birim düzeyinde uygulama Yukarıdan aşağıya 5018 sayılı Kanun

23 Üniversitelerde Planlamaya Bakış Yaklaşım 2: Akademik sonuçlara birimler ulaşmaktadır. Bu nedenle asıl stratejik planlar akademik birim planları olmalıdır. Akademik birim planları Üniversite düzeyinde toplulaştırılmış plan Akademik birim düzeyinde uygulama planları (performans programı) Aşağıdan yukarıya

24 Üniversitelerde Planlamaya Bakış Yaklaşım 3: gerek üniversite düzeyinde gerek akademik birim düzeyinde alınması gereken stratejik kararlar vardır. Akademik birimler üniversitenin genel kararları doğrultusunda kendi kararlarını almalıdır. Üniversite düzeyinde stratejik plan Akademik birim planları Birimlerden gelerek oluşan uygulama planları (performans programı) Paralel-yukarıdan aşağıya

25 Genel Perspektif Üniversite Stratejik Planı Üniversite Performans Programı Birim Performans Programı Birim Faaliyet Raporu Birim Stratejik Planı Üniversite Faaliyet Raporu İzleme ve Değerlendirme Sistemi

26 Stratejik Plan Çalışma Modülleri I. Hazırlık SüreciII. Durum AnaliziIII. Planın Oluşturulması IV. İzleme ve Değerlendirme Sistemi; Performans Programının Oluşturulması

27 Stratejik Planlama Organizasyonu Üniversite Stratejik Planlama Ekibi Üniversite düzeyinde analizleri yapmak Paydaşların görüşlerini almak Üniversite yönetimini bilgilendirmek ve karar alma süreçlerini kolaylaştırmak Planın içeriğini katılımlı bir biçimde oluşturmak Akademik ve İdari Birimler Stratejik Planlama Ekipleri Birim düzeyinde katılımlı bir şekilde; üniversite planına katkı verecek analizleri yapmak üniversite planına yönelik amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri önermek oluşan planı birim gözüyle incelemek planlama sürecinde birim ile üniversite arasında «köprü» oluşturmak birim plan çalışmalarının çekirdeğini oluşturmak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Süreçleri koordine etmek Altyapıyı oluşturmak (web, yazışma sistemi vb.) Ekiplerin desteklemek

28 Yapılan Çalışmalar Model seçimi Üniversite stratejik planlama ekibinin oluşturulması 17 kişi Birim ve kampüs temsili Önceki planla ilişkinin kurulması Eğitim-dil birliği oluşturma Durum analizine giriş Stratejik konular Problem analizi Paydaş görüşlerinin alınması-anket hazırlığı

29 BİRİMLERDE DURUM ANALİZİ ÇALIŞMALARI

30 Birimlerde durum analizi - Amaçlar Birim perspektifinden üniversite düzeyinde analiz yapmak Problemler Fırsatlar Öncelikler Ürün/hizmetler Birim düzeyinde planlamaya altyapı oluşturmak

31 Kim Katılmalı? birim büyüklüğüne göre 10-20 kişi Diğerleri: Bilgilendirme Görüş alma

32 Yöntem Dört temel çalışma Birimin stratejik nitelikli problemlerini tespit etmek Birimin gelecek dönemde karşılaşacağı fırsatları belirlemek Birimin stratejik alanlara ilişkin spesifik önceliklerini tespit etmek Birimin ürün/hizmetlerini ve bunların yararlanıcılarını belirlemek

33 Yöntem-Sorun Analizi SorunlarÖnceliğiAçıklama Sorun Alanı 1 Sorun 1.1 Sorun 1.2 …. Sorun Alanı 2 Sorun 2.1 Sorun 2.2 …. ….. Birimin sorunlarının belirlenmesi Sorunların önceliklendirilmesi Açıklamalar: Neden üniversiteyi/birimi etkileyen/etkileyebilecek orta/uzun vadeli bir sorundur?

34 Örnek – Tıp Fakültesi Sorun Analizi SorunlarÖnceliğiÇözüm ÖnerisiAçıklama Sorun Alanı 1- Eğitim Sorun 1.1- Eğitimde ders saati fazlalığı 1Ders programları gözden geçirilerek tekrarlanan derslerin önlenmesi, çekirdek eğitim programının gözden geçirilmesi, staj gruplarında standart ders içeriklerinin belirlenmesi, akreditasyon çalışmalarına başlanması Çekirdek eğitim programlarının beş yılda bir güncellenmesi gerekmektedir Sorun 1.2-Tıp Fakültesi öğrenci kontenjanının mevcut sınıf, laboratuvar vb. gibi fiziksel kaynakların kapasitesinin üzerinde olması 6Sınıfların bölünmesi, sınıf laboratuvar gibi ortamların fiziksel durumlarının iyileştirilmesi, laboratuvarlarda kullanılan eskiyen araç ve gereçlerin yenilenmesi ve sayılarının artan öğrenci sayısına uygun hale getirilmesi Sorun 1.3- Öğrenci eğitiminin klasik yöntemlerden kurtulamaması 2PDÖ eğitimi için gerekli mekan ve fiziki ortamın sağlanması, kanıta dayalı tıp uygulamalarının yaygınlaştırılması, eğitim becerileri kursu alan öğretim üyesi sayısının arttırılması Sorun 1.4- Tıp Eğitimi ana bilim dalının olmaması 2Tıp Eğitimi ana bilim dalının aktif olarak faaliyete geçirilmesi, bu anabilim dalında görev almak isteyen öğretim üyelerinin belirlenerek eğitimden geçirilmesi …

35 Yöntem-Fırsatlar Birimin çalışma alanına yönelik politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, demografik, kültürel, çevresel ve rekabete yönelik fırsatlar FırsatlarAçıklama …. …...

36 Örnek – Tıp Fakültesi Fırsatlar Açıklama 1. Gelişen teknolojiyi hastane bilgi sistemlerinde uygulayarak veriyi daha sağlıklı daha kısa süreli daha kolay ulaşımı sağlamak 2- Civar illerden hastaneye ulaşım kolaylığı ve öğrenci merkezli bir şehir olmamız. 3- Sağlık alanında multi-disipliner bilimsel çalışmalara açık olmamız 4- Genetik anabilim dalında bir gen bankasının oluşturulması 5- Mühendislik fakültesi ve tıp fakültesinin olması biyomedikal mühendisliği bölümü açılmasını kolaylaştırıyor. …

37 Yöntem-Öncelikli Alanlar Stratejik Alanlar: Eğitim Hizmetlerinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi (Akademik binaların iyileştirilmesi, dersliklerin sayısının artırılması ve iyileştirilmesi, eğitim laboratuar ve kliniklerin sayısının artırılması ve iyileştirilmesi, öğretim elemanlarının sayısı ve niteliği, eğitim donanımlarının iyileştirilmesi gibi) Bilimsel Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi (Araştırma laboratuvar ve kliniklerin sayısının artırılması ve geliştirilmesi, araştırma personelinin niteliği ve sayısı, (akademisyen, uzman), araştırma donanımlarının artırılması ve geliştirilmesi) Topluma hizmet alanında Kültürel, Sosyal ve Ekonomik Yapının Gelişimine Katkı Sağlanması Öğrenciye yönelik hizmetlerin geliştirilmesi (Sosyal, kültürel, beslenme, barınma, eğitim-öğretim desteği gibi) Kurumsal kapasite (Personel, yönetim bilgi sistemi, bütçe ve mali yapı, idari hizmetler vb.) Diğer (Engelliler ve eğitime erişim, yerel ekonomi ile ilişkiler, sağlık, spor vb.)

38 Yöntem-Öncelikli Alanlar Sorunlar ve fırsatlar ışığında Orta/uzun vadeli öncelikler Stratejik alanlar çerçevesinde Öncelikli AlanlarBirinci Öncelikli İkinci Öncelikli Üçüncü Öncelikli Gerekçe 1.X 2.X 3.X 4.X 5.X 6.X 7.X 8.X 9.X

39 Örnek – Tıp Fakültesi Öncelikler Stratejik Alan: Eğitim Öncelikli Alanlar Birinci Öncelikli İkinci Öncelikli Üçüncü Öncelikli 1. Sınıfların bölünmesiX 2. Sınıf laboratuvar gibi ortamların fiziksel durumlarının iyileştirilmesi, laboratuvarlarda kullanılan eskiyen araç ve gereçlerin yenilenmesi ve sayılarının artan öğrenci sayısına uygun hale getirilmesi X 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde araştırma görevlisi kadro sayısının arttırılması için gerekli girişimlerin yapılması X 4. PDÖ eğitimi için gerekli mekan ve fiziki ortamın sağlanması, kanıta dayalı tıp uygulamalarının yaygınlaştırılması X 5. BAP'a önerilen tıp fakültesi kaynaklı proje sayısının arttırılması ve bu önerilen projelerin kabul edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, kabul edilen projelerde alım işlemlerinin hızlandırılması X 6. Çekirdek eğitim programının gözden geçirilmesi, uygulanmakta olan dikey ve yatay etegrasyonların daha uygun hala getirilmesi X 7. Tıp Eğitimi ana bilim dalının aktif olarak faaliyete geçirilmesi, bu anabilim dalında görev almak isteyen öğretim üyelerinin belirlenerek eğitimden geçirilmesi X 8. Eğitim becerileri kursu alan öğretim üyesi sayısının arttırılması X 9. Öğretim üyelerinin çok merkezli çalışmalar yapması için teşvik edilmesi X

40 Yöntem-Ürün/Hizmetler Çalışmanın bu bölümü ile birimlerin sunduğu ürün/hizmetlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ürün/hizmetlere ilişkin yararlanıcıların (müşterilerin) belirlenmesi, daha sonra yürütülecek paydaş analizi çalışmalarını kolaylaştıracaktır. ürün7hizmetFırsatlarYararlanıcı(lar) …. …...

41 Örnek – Tıp Fakültesi Ürün/Hizmetler Yararlanıcı(lar) 1. Acil servis hizmetleri Şehir halkı 2. Yataklı servis hizmetleri Bölge halkı 3. İleri düzey laboratuvar hizmetleri Bölge hastaneleri, Bölge halkı 4. …

42 Sonuçların Raporlanması ve Paylaşımı 15 Şubat’a kadar Hazır olursa intranet üzerinden Üniversite Stratejik planlama ekibine Önemli gördüğünüz veri ve bilgileri ekleyin

43 Bundan sonra … Elde edilen veriler üniversite düzeyinde yapılacak analizlere entegre edilecek. Diğer aşamalarda da birimlerin çalışma yapması istenecek. Üniversite düzeyinde yapılan çalışmaların sonuçları birim ekiplerine açık olacak.

44 Teşekkürler... Sp.gov.tr volkan@dpt.gov.tr


"ANKARA ÜNİVERSİTESİNDE STRATEJİK PLANLAMA Dr. Volkan Erkan 14 Ocak 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları