Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUŞ KAPSAMI KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM KAMU MALİ YÖNETİMİ GELİŞMELERİ STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI DIŞ DENETİMİN ROLÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUŞ KAPSAMI KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM KAMU MALİ YÖNETİMİ GELİŞMELERİ STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI DIŞ DENETİMİN ROLÜ."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMASINDA DIŞ DENETİMİN ROLÜ BAYRAM BARUN SAYIŞTAY UZMAN DENETÇİSİ

2 SUNUŞ KAPSAMI KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM KAMU MALİ YÖNETİMİ GELİŞMELERİ STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI DIŞ DENETİMİN ROLÜ

3 DÜNYADA YAŞANAN GELİŞMELER
1990 LARDAN SONRA BÜTÜN DÜNYADA KAMU KESİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÇALIŞMALARI HIZ KAZANMIŞTIR. BU YAPILANMA ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTIR.

4 DÜNYADA YAŞANAN GELİŞMELER
YAŞANAN EKONOMİK KRİZLER SONRASINDA HEMEN HEMEN BÜTÜN ÜLKELERİN ORTAK GÜNDEM MADDELERİ; KAYNAK KULLANIM ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI BÜTÇE AÇIKLARININ VE KAMU BORÇLANMA GEREĞİNİN AZALTILMASI VATANDAŞA SUNULAN HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ KAMU KAYNAKLARININ ETKİNLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ETKİN DENETİM MEKANİZMALARININ KURULMASI

5 DÜNYADA YAŞANAN GELİŞMELER
YÜRÜTME ÜZERİNDE SİYASİ DENETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ KAMUDA SAYDAMLIĞIN SAĞLANMASI HESAP VERME SORUMLULUĞU SİSTEMİNİN ETKİN BİR BİÇİMDE İŞLETİLMESİ GİBİ HUSUSLAR OLMUŞTUR.

6 AMAÇ MAKRO MALİ DİSİPLİNİN SAĞLANMASI
KAMU KAYNAKLARININ STRATEJİK ÖNCELİKLERE DAĞITILMASI DAĞITILAN KAYNAKLARIN ETKİN VE VERİMLİ KULLANIMI ETKİN BİR HESAP VERME SORUMLULUĞU SİSTEMİNİN KURULMASI

7 KAMU MALİ YÖNETİMİNDE YENİ KAVRAMLAR
HESAP VEREBİLİRLİK SAYDAMLIK KAMU KAYNAKLARININ ETKİLİ, EKONOMİK, VERİMLİ KULLANIMI STRATEJİK PLANLAMA PERFORMANS YÖNETİMİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME ÇOK YILLI BÜTÇELEME TAHAKKUK BAZLI MUHASEBE İÇ KONTROL İÇ DENETİM DIŞ DENETİM

8 HESAP VERME SORUMLULUĞU
Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

9 HESAP VERME SORUMLULUĞU
Siyasi hesap verme sorumluluğu İdari hesap verme sorumluluğu Mali hesap verme sorumluluğu Performans hesap verme sorumluluğu Hiyerarşik hesap verme sorumluluğu

10 SAYDAMLIK POLİTİKA VE İŞLEMLERDE AÇIKLIK SİSTEM VE SÜREÇLERDE AÇIKLIK
DÜZENLİ, ANLAŞILIR, TUTARLI VE GÜVENİLİR BİLGİ SUNUMU VE PAYLAŞIMI

11 STRATEJİK PLANLAMA MİSYON VİZYON STRATEJİK AMAÇ VE HEDEF
KAYNAKLARIN STATEJİK ÖNCELİKLERE GÖRE TAHSİSİ PERFORMANS ODAKLI ANLAYIŞ

12 Stratejik Planlama Süreci
Neredeyiz (Durum Analizi) Plan ve Programlar GZFT Analizi Piyasa Analizi Hedef Kitle/İlgili Tarafların Belirlenmesi

13 Nereye Ulaşmak İstiyoruz
MİSYON VE İLKELER Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler VİZYON Arzu edilen gelecek STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler

14 Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz
FAALİYETLER VE PROJELER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Maliyetlendirme

15 Başarımızı Nasıl Takip Eder Ve Değerlendiririz
İZLEME Raporlama Karşılaştırma DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Performans yönetimi

16 STRATEJİK YÖNETİM NE SAĞLAR
Kamu kaynaklarına odaklanmayı ve kaynakların etkin kullanımını Kamusal maliyetlerin düşürülmesini Çalışanların ve paydaşların tatmininin yükselmesini Birimler ve süreçler arası işbirliğinin artmasını İş süreçlerinin gelişmesini ve verimliliğinin artmasını Planlanan faaliyetlerin yürütülmesi konusunda yöneticilerin ve çalışanların etkin çalışmasını Planlanmamış, gereksiz ve yararlı olmayan faaliyetlerin ortadan kalkmasını Mali planlama konusunda örgüt kaynaklarının zorlanmasını Hesap verebilirliğin geliştirilmesini Saydamlığın artırılmasını

17 STRATEJİK YÖNETİM Stratejik plan Performans programı
Performans esaslı bütçe Uygulama Faaliyet raporu Dış denetim değerlendirmesi Parlamento veya yerel meclislerde yönetim ve hesap verme sorumluluğunun görüşülmesi

18 BAKANLAR Hükümet politikasının uygulanması
Stratejik plan ve bütçelerinin kalkınma planı ve programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanması Diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması (Başbakana ve TBMM ye karşı)

19 ÜST YÖNETİCİLER Bakanlıklarda müsteşar
Bakanlık haricindekilerde en üst yönetici İl özel idarelerinde vali Belediyelerde belediye başkanı MSB da Bakan

20 ÜST YÖNETİCİLER İdarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin
kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedeflerine, hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımın önlenmesinden Mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden 5018 sayılı Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana mahalli idarelerde meclislerine karşı sorumludur.

21 STRATEJİ GELİŞTİRME BRİMLERİNİN FONKSİYONLARI
Stratejik yönetim ve planlama Performans ve kalite ölçütleri geliştirme Yönetim bilgi sistemi Mali hizmetler

22 DIŞ DENETİM Stratejik planlama ve uygulamanın özelikle izleme ve değerlendirme aşamasının önemli unsurlarındandır.

23 ULUSLAR ARASI DENETİM STANDARTLARINDA DIŞ DENETİM
Sayıştayın en temel işlevi kamusal hesap verme sorumluluğunu yerleştirmek ve geliştirmektir Sayıştaylar performans ölçülerinin geçerliliğini denetleyecek teknikler geliştirmelidir Sayıştaylar denetlenen kurumlara ölçülebilir, açıkça belirtilen hedefler seçmelerini ve bu hedefler için performans hedefleri koymalarını önermelidir

24 DIŞ DENETİM Düzenlilik denetimi Performans denetimi

25 DÜZENLİLİK DENETİMİ Kurum bazında mali hesap verme sorumluluklarının, mali kayıtların incelenmesi ve görüş bildirilmesi Bütün olarak devlet yönetiminin mali hesap verme sorumluluğunun doğrulanması Mali sistemlerin ve işlemlerin hukuki düzenlemelere uygunluğunun değerlendirilmesi de dahil olmak üzere denetimi İç denetim ve iç kontrol fonksiyonlarının denetimi İdari kararların doğruluk ve uygunluğunun denetimi Denetimden doğan veya denetimle ilgili ve açıklanması gerekli görülen konuların raporlanması

26 PERFORMANS DENETİMİ İdari faaliyetlerin tutumluluğunun sağlıklı idari prensip ve uygulamalar ile yönetim politikalarına göre denetlenmesi İnsan, mali ve diğer kaynakların kullanımındaki verimliliğin, bilgi sistemleri, performans ölçüleri ve gözetim düzenlemeleri ve denetlenen kurumlarca belirlenen eksiklikleri gidermek için izlenen yöntemlerin incelenmesi de dahil olmak üzere denetlenmesi Denetlenen kuruluşların hedeflerine ulaşma yönündeki performanslarının etkinliğinin ve kurum faaliyetlerinin yarattığı gerçek etkinin amaçlanan etkiyle kıyaslanmak suretiyle denetlenmesi

27 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NDA DIŞ DENETİM
TBMM adına Sayıştay tarafından Genel kabul görmüş uluslar arası denetim standartlarına uygun olarak Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemleri Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımı Faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performansın değerlendirilmesi Kanunlar, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk Denetim sonuçlarının parlamentoya raporlanması

28 FAALİYET RAPORLARI Üst yöneticiler ve harcama yetkilileri tarafından Stratejik planlama ve performans programlarına göre yürütülen faaliyetler Belirlenmiş performans göstergelerine göre Hedef ve gerçekleşme durumu ve ortaya çıkan sapmaları açıklayacak Şekilde raporlanır.

29 FAALİYET RAPORLARI Harcama yetkilileri = Birim faaliyet raporu
Üst yönetici = İdare faaliyet raporu Maliye Bakanlığı = Genel faaliyet raporu İçişleri Bakanlığı = Mahalli idareler genel faaliyet raporu Sayıştay = Faaliyet raporlarını değerlendirme raporu TBMM = Yönetim ve hesap verme sorumluluğu görüşmesi

30 DIŞ DENETİM Stratejik yönetim anlayışı planlama, bütçeleme, uygulama, değerlendirme ve denetleme unsurlarından oluşan döngüsel bir bütündür. Bütünün parçalarının birbiri ile uyumlu bir süreç içerisinde çalışması gerekir. Parçaların uyumsuzluğu ve eksikliği sistemin işlerliğini sıkıntıya sokar ve sistem bir süre sonra klasik yönetim anlayışına döner Dış denetim toplumun tüm fertleri adına gerçekleştirilen bir faaliyet olup sahiplenme gerektirir

31 TEŞEKKÜRLER


"SUNUŞ KAPSAMI KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM KAMU MALİ YÖNETİMİ GELİŞMELERİ STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI DIŞ DENETİMİN ROLÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları