Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 1 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 1 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI."— Sunum transkripti:

1 1 1 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 2 SUNUM PLANI 1. Stratejik Yönetime Giriş 2. Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama 3. Stratejik Yönetim Süreci ve Aşamaları 4. Üniversitemiz Stratejik Plan Yol Haritası 5. Stratejik Plan Hazırlama Rehberi 2

3 20.06.20143 GİRİŞ  Yaşadığımız yüzyılda başta ekonomi ve teknoloji olmak üzere her alanda yaşanan hızlı değişimler özel işletmelerle birlikte kamu kurum ve kuruluşlarını da etkilemektedir.  Devletten ve kamu yönetiminden beklentiler farklılaşmakta, vatandaşlar hizmetlerin zamanında, kaliteli ve hızlı olarak sunulmasını istemektedirler.

4 20.06.20144 GİRİŞ  Kamu yönetimi bir yandan var olan yönetsel ve finansal sorunlarıyla uğraşırken diğer yandan değişen koşulara uyum sağlamak zorunda kalmaktadır.  Değişim kaçınılmaz olduğuna göre, kamu kurumları değişimle başa çıkmayı, bir başka ifade ile değişimi yönetmeyi öğrenmelidirler.  Değişimi yönetmede kullanılabilecek temel yaklaşımlardan birinin özel sektörde 50 yıldır başarıyla uygulanan “stratejik yönetim” olduğu ifade edilmektedir.

5 20.06.20145 GİRİŞ  Kamu kurumları sürekli değişen toplumsal beklentilere cevap vermek için ellerindeki kıt kaynakları etkili ve verimli biçimde kullanmak zorundadırlar.  İşte bu noktada stratejik yönetim, kıt kaynaklarla çalışmak zorunda olan kamu kurumlarının nereye gideceklerini belirleyerek daha rasyonel kararlar almalarında yardımcı olacak bir araç olarak değerlendirilmektedir.

6 20.06.20146 GİRİŞ  Dünyada son 30 yılda pek çok ülkede uygulamaya konan kamu yönetimi reformları incelendiğinde, kapsamları ve yaklaşımları ile izlenen stratejilerin ülkeden ülkeye farklılıklar gösterdiği görülmektedir.  Ancak, kamu yönetimi üzerine yapılan araştırmalar reformlar kapsamında en yoğun olarak kullanılan aracın stratejik planlama olduğunu ve kamu kurumları için önemli bir araç haline geldiğini göstermektedir.

7 20.06.20147 GİRİŞ  Kamu kurumları üzerine yapılan bir araştırmada yöneticiler stratejik planlamayı kamu sektörü için başarılı bir “yönetimde yenilik” aracı olarak tanımlamaktadırlar.  Dünyada stratejik yönetimi uygulayan ve uygulamaya çalışan ülkeler arasında ABD, İngiltere, İrlanda, Hollanda, Fransa, Kanada, İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gelmektedir.

8 20.06.20148 KURUMUN 5, 10 YIL SONRA NEREDE OLMAK İSTEDİĞİNİN AÇIKÇA BELİRLENMESİDİR. Bir mikro planlamamodelidir. Yarına sahip olabilmek için bugün ne yapılması gerektiğine karar vermektir. STRATEJİK PLANLAMA Gelecekiçinyönlendirmesürecidir.

9 20.06.20149 Kurum hedeflerinin tümüne birden ulaşmaya çalışan ve devamlılık gösteren bir süreçtir. KURUMUN PERFORMANSINI ETKİLER. STRATEJİK PLANLAMA Girdileredeğilsonuçlaraodaklıdır. Katılımcı bir yaklaşımdır.

10 20.06.201410 Değişiminplanlanmasıdır. Yazılı uzun vadeli planlar geliştirme aracıdır. STRATEJİK PLANLAMA Hesap verme sorumluluğunatemel oluşturur. Salt bir belge değildir, süreçtir.

11 20.06.201411 Stratejik Yönetim Döngüsü DEĞERLENDİRME (İÇ VE DIŞ) FAALİYET RAPORLARININ HAZIRLANMASI STRATEJİK PLANLAMA PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (Performans Programı) UYGULAMA

12 12 KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA

13 20.06.201413 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ  5018 sayılı KMYKK (10.12.2003)  5436 sayılı KMYKK’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Strateji Geliştirme Birimleri) (24.12.2005)  Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (18.02.2006)  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26.05.2006)

14 20.06.201414 KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA  Kamu yönetiminde kuruluş düzeyinde stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesinde Kalkınma Bakanlığı yetkili ve sorumlu kılınmıştır. (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 9. madde)  Kalkınma Bakanlığı Haziran 2003’de “Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu” hazırladı.  Bu kılavuz Haziran 2006’da güncellendi.

15 20.06.201415 KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA  Stratejik yönetim döngüsü uyarınca stratejik planlardan sonra, planlarla bütünlük içinde hazırlanması gereken performans esaslı bütçeler için Maliye Bakanlığı/BÜMKO “Performans Esaslı Bütçeleme Rehber Taslağı” hazırladı.  Maliye Bakanlığı “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hazırladı. (17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı R.G’de yayınlanmıştır)  Maliye Bakanlığı “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” hazırladı. (05.07.2008 tarihli ve 26927 sayılı R.G’de yayınlanmıştır)

16 20.06.201416 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ VE AŞAMALARI 1. Hazırlık çalışmaları, 2. Stratejik planların hazırlanması, 3. Planın değerlendirilmesi, 4. Stratejik planlara son şeklinin verilmesi, 5. Stratejik planların sunulması, 6. Performans programının hazırlanması ve 7. Performans göstergelerinin belirlenmesi.

17 20.06.201417 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ  Kamu idarelerinin stratejik planlama süreci hazırlık dönemi ile başlar.  Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile çalışmaların başlatıldığı duyurulur.  Bu kapsamda 08.03.2012 tarih ve 97-1099 sayılı 2012/1 Genelge) ile üniversitemizde Stratejik Plan Çalışmaları başlamıştır.  Çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde bir «Stratejik Planlama Kurulu» kuruldu (08.03.2012 tarih ve 98-1100 sayılı yazı).

18 20.06.201418 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ  Hazırlık dönemini tamamlayan kamu idareleri, stratejik planlarını;  5018 sayılı KMYK Kanununa,  Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe,  Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzuna ve  Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberlere uygun olarak hazırlar.

19 20.06.201419 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ  Kamu idareleri, stratejik planlarını değerlendirilmek üzere stratejik planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın ocak ayında Kalkınma Bakanlığı’na gönderirler.  Bu kapsamda, 28.07.2011 tarih 28008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ (Sıra No:1) gereğince üniversitemiz Strateji Planının değerlendirilmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi gereken son tarih 31.01.2013,  Üniversitemiz Stratejik Planının Kapsayacağı Dönem 2014-2018’dir.

20 20.06.201420 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ  Kalkınma Bakanlığına incelenmek üzere gönderilen Stratejik Plan, inceleme sonucunda gerek görülen durumlarda hazırlanan değerlendirme raporu, ilgili kuruma üç ay içinde gönderilir.  Kalkınma Bakanlığınca kamu idarelerine değerlendirme raporu gönderilmesi halinde, ilgili idare değerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini verir ve sunulmaya hazır hale getirir.

21 20.06.201421 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ  Stratejik planlar, kamu idarelerinde üst yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir.  Stratejik planların birer nüshası TBMM’ye ve Sayıştay’a da gönderilir.  Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve kamu idarelerinin internet sitelerinde yayınlanır.

22 20.06.201422 PERFORMANS PROGRAMININ HAZIRLANMASI  Performans programları, stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur.  Kamu idareleri performans programlarını stratejik planlarına uygun olarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlar.  Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır.  Performans programları Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir.

23 20.06.201423 STRATEJİK PLANLARIN HAZIRLANMASI Stratejik planlar hazırlanırken aşağıdaki dört temel soruya cevap aranır. 1. NEREDEYİZ ? 2. NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ ? 3. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ ? 4. BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ ?

24 20.06.201424 1.NEREDEYİZ ?  Kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır.

25 20.06.201425 2. NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ ?  Kuruluşun varoluş nedeninin öz bir biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon;  Ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal, gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon;  Kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler/temel değerler;  Ulaşılması için çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek amaçlar ve  Amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına gelen hedefler ortaya konularak verilir.

26 20.06.201426 3. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenecek yollar ve kullanılacak yöntemlerin belirlenmesidir. (Stratejiler ve faaliyetler)

27 20.06.201427 4. BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ ?  İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.  Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.  Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile birim içi ve birim dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması, izleme faaliyetlerini oluşturur. Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak toplanmalı ve değerlendirilmeli ve yapılan tüm çalışmalar burada anlatılmalıdır.

28 20.06.201428 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ  Plan ve programlar  GZFT Analizi  Paydaş Analizi DURUM ANALİZİ 1. NEREDEYİZ?

29 20.06.201429 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ  Kuruluşun varoluş gerekçesi  Temel ilkeler MİSYON VE TEMEL DEĞERLER  Arzu edilen gelecek VİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER 2. NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?

30 20.06.201430 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri  Detaylı iş planları  Maliyetlendirme  Performans programı  Bütçeleme STRATEJİLERFAALİYETLERVEPROJELER3. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?

31 20.06.201431 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ  Raporlama  Karşılaştırma İZLEME  Geri besleme  Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi  Performans göstergeleri  Uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLEN- DİRME 4. BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİ- RİRİZ?

32 20.06.201432 AMAÇLARI BELİRLEME

33 20.06.201433 Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Kuruluşunmisyonunugerçekleştirmesinekatkıdabulunmalıdır.Kuruluşunmisyonunugerçekleştirmesinekatkıdabulunmalıdır. Misyon, vizyon ve ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. AMAÇLARIN ÖZELLİKLERİ İddialı, İddialı,amagerçekçiveulaşılabilirolmalıdır.

34 20.06.201434 Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. AMAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

35 AMAÇ ÖRNEKLERİ Amaç 1: Eğitim ve Öğretim Kalitesini Arttırmak Amaç 2: İnsan kaynaklarını geliştirmek

36 20.06.201436 HEDEFLERİ BELİRLEME

37 20.06.201437 Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. HEDEFLER

38 20.06.201438 HEDEF ÖRNEKLERİ Hedef 1 : Fiziki koşulları yetersiz eğitim binalarının oranını 2014’e kadar % 30 azaltmak.

39 20.06.201439 VİZYON-AMAÇ-HEDEF UYUMU MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER AMAÇ 1AMAÇ 2AMAÇ 3AMAÇ 4 HEDEF 1HEDEF 2HEDEF 1HEDEF 2HEDEF 3 HEDEF 1

40 20.06.201440 PERFORMANS GÖSTERGELERİ

41 20.06.201441 PERFORMANS GÖSTERGELERİ  Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir.  Performans göstergeleri, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır.

42 20.06.201442 STRATEJİLER

43 43 STRATEJİLER  Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür.  Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir.  Stratejiler belirlenirken kuruluşun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz önünde bulundurulmalıdır.  Strateji ve hedeflerin karşılıklı uyumu kontrol edilmelidir.

44 20.06.201444 FAALİYETLER VE PROJELER

45 20.06.201445 FAALİYETLER / PROJELER  Her bir stratejik amaca ait hedefler bu başlık altında ayrıntılı olarak açıklanmalı ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan faaliyet ve projeler detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.

46 20.06.201446 Misyon Vizyon Değerler Amaç 1Amaç 2Amaç 3 Hedef1 Hedef2Hedef3Hedef1Hedef 2Hedef 1Hedef2Hedef3 Stratejiler Faaliyetler Projeler Stratejiler Faaliyetler Projeler Stratejiler Faaliyetler Projeler STRATEJİK PLAN UNSURLARI 1.Düzey 2.Düzey 3.Düzey

47 20.06.201447 İZLEMEVEDEĞERLENDİRME

48 20.06.201448  İzleme; Stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.  Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.  İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi, uygulama aşamasına geçmeden önce stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesini gerektirir.

49 49 TEŞEKKÜR EDERİM.


"1 1 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları