Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞANLIURFA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ HOŞ GELDİNİZ…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞANLIURFA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ HOŞ GELDİNİZ…"— Sunum transkripti:

1 ŞANLIURFA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ HOŞ GELDİNİZ…

2 2 STRATEJİ NEDİR ? • Strateji kavramı yüzyıllar boyunca askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. • Buna göre strateji, savaş sanatı ve bir savaşta sonuca gitmek için yapılacak askeri harekatın planlanması ve uygulanması bilimidir.

3 3 • Türkçede strateji kelimesi; “sürme, gönderme, götürme, gütme, bir amaca varmak için eylem birliği sağlama ve düzenleme sanatı” dır. Kısaca STRATEJİ; yön belirlemeyle ilgilidir diyebiliriz. STRATEJİ NEDİR

4 4 STRATEJİ • Belirlenen bir amaca veya hedefe ulaşabilmek üzere metot geliştirebilme becerisi • Hedefe,hızlı,farklı, yaratıcı çözümler üreterek ulaşmak • Kazanma oyunu • Başarılı olmak için yaptıklarımız • Kafalarımız içinde oluşan uzlaşıları kırmak sureti ile başarıyı yakalamaktır. • Ulaşmaya değer bir gelecek için bugünden çalışmaktır.

5 5 Bir değişim oluşturmak ve değişime hükmedebilmek ya da başkaları tarafından fark edilemeyen fırsat veya tehditleri algılayabilmektir. STRATEJİK DÜŞÜNME

6 6 Stratejik düşünce, stratejinin oluşumunu sağlayan değerler sistemi, felsefesidir. Zihniyet değişikliğidir! STRATEJİK DÜŞÜNME

7 7 Kuyuyu, susamadan önce kaz.

8 8 Bir konunun stratejik olabilmesi için; • Önemli sorunları içermelidir • Uzun vadeli bakışla oluşturulmuş işbirliği • Riskleri yönetmemizi sağlamalı • Oyun teorisine uygun • Kaynak temini ve kullanımını göstermesi

9 9 STRATEJİK YÖNETİM • “Bir organizasyonun amacına ulaşmak için izleyeceği yollar” Örgütün amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlemesini gerektirir.

10 10 Eğitim kurumlarımızda geleceğe yönelik amaç ve hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmesine olanak sağlayan bir yönetim tekniğidir. STRATEJİK YÖNETİM

11 11 STRATEJİK YÖNETİM Stratejik Amaçlar 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz? Vizyon Nerede olmayı hayal ediyoruz? Misyon Neden varız? Yıllık hedefler 1 2 3 4 5

12 12 Stratejik Yönetim Döngüsü BÜTÇELEME UYGULAMA DEĞERLENDİRME STRATEJİK PLANLAMA

13 13 GELENEKSEL ANLAYIŞ • Merkezi planlama • Merkezden yönetim • Hiyerarşik yönetim • Kuralcı ve bürokratik içe dönüklük • Girdi odaklı • Mevzuata uygunluk denetimi MODERN ANLAYIŞ • Stratejik planlama • Yerinden yönetim • Katılımcı ve paylaşımcı yönetim • Saydam ve hesap verebilir • Çıktı ve hedef odaklı • Performans denetimi

14 14 Üst Politika Belgeleri • 1. 10. Kalkınma Planı (2014-2018) • 2. AB Müktesebatına Uyum Programı • 3. TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu • 4. MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE(Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü) Sonuç Raporu • 5. Millî Eğitim Strateji Belgesi • 6. 5018 ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu • 7. Stratejik Planlama Yönetmeliği • 8. Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu 2006 • 9. MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı • 10. 61. Hükümet Eylem Planı • 11. Millî Eğitim ile ilgili mevzuat

15 2013/26 No’lu Genelge

16 • “ 5018 sayılı kanun ve ikincil mevzuatın stratejik planlama konusundaki temel yaklaşımı ve stratejik planların okul ve kurumlarımıza, eğitim sistemimize ve ülkemize sağlayacağı yarar göz önüne alınarak Bakanlık ve il düzeyinde hazırlanan stratejik planların ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul ve kurum düzeyine kadar indirilerek yapılması ve bütçe dağılımlarının birimlerimizin ortaya koyduğu plan, proje ve öngörülere göre yapılması 5018 sayılı kanun un ruhuna uygun olacaktır. Zira, anılan kanunun 9’uncu maddesinde “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar” denilmektedir. “

17 • “ Bakanlığımız ile Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen ve TÜBİTAK 1007 programı kapsamında finansmanı sağlanan ve Ocak 2009’da çalışmaları başlatılan e-performans Bütçe Projesi ile, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun öngördüğü yeni yönetim anlayışının MEB’de yerleştirilmesi amacıyla stratejik plana dayalı bütçe performansının ölçümüne yönelik bilgi teknolojileri destekli bilgi yönetim sisteminin tasarlanarak kurulması hedeflenmektedir. Kurulacak bilgi yönetim sistemi ile bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumların stratejik planlarından yola çıkılarak yönetim performanslarının ölçümüne yönelik sonuçlar alınabilecektir. “

18 • “MEB 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu ve 2013/26 nolu genelge kapsamında Stratejik Planı’nda yer verilen hedeflere ulaşılabilmesi ve e-performans Bütçe Projesi’nde öngörülen performans izleme sisteminin kurulabilmesi için uygulamanın en alt birime kadar yayılmasının 5018 sayılı kanunun amaçladığı planlama mantığına da uygun olacağı düşünüldüğünde, il düzeyinde yapılan çalışmalara paralel olarak ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum düzeyinde de stratejik plan yapılması gerekli görülmektedir. ”

19 • Genelgede Stratejik Planlama için belirlenen iş takvimine göre İl MEM AR-GE Birimi tarafından ocak 2014 dan itibaren bilgilendirme çalışmaları başlayacak olup tüm kurumlar Aralık 2014 ün sonuna kadar aşamalı olarak Stratejik Planlarını hazırlayacaklardır.

20 20 Stratejik Planlama • Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 2015 2019 2016 2017 2018

21 21 Bugün bulunulan Gelecekte istenen

22 22 • Sonuçların planlanmasıdır, • Değişimin planlanmasıdır, • Gerçekçidir, • Kaliteli yönetimin aracıdır, • Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur, • Katılımcı bir yaklaşımdır. • Geleceğe yön veren bir süreçtir STRATEJİK PLANLAMA

23 23 STRATEJİK PLANLAMA • Günü kurtarmaya yönelik değildir, • Bir şablon değildir, • Salt bir belge değildir, • Sadece bütçeye dönük değildir.

24 24 4N Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz? STRATEJİK PLANLAMA

25 25  Plan ve Programlar  GZFT (SWOT) Analizi  Paydaş Analizi DURUM ANALİZİNEREDEYİZ  Kuruluşun varoluş gerekçesi  Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?  Arzu edilen gelecek VİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler TEMALAR AMAÇLAR HEDEFLER  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri  Detaylı iş planları  Maliyetlendirme STRATEJİLER FAALİYETLER PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Raporlama  Karşılaştırma İZLEME BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?  Geri besleme  Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi  Performans göstergeleri  Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Stratejik Planlama Süreci

26 STRATEJİK PLANLAMA İLKELERİ • SP’ların hazırlanmasında Okul/Kurum paydaşlarının katılımları sağlanacak ve taleplerine duyarlı olunacaktır. • SP’lar Kurumun hesap verme sorumluluğuna esas teşkil edecek. • SP’lar 5 yıllık bir dönem için hazırlanacak, ancak esnek olacak. • Plan en az 1 yıl uygulandıktan sonra kalan süre için güncelleştirilebilecek. (Güncelleştirme misyon, vizyon ve amaçlar değiştirilmeden, sadece hedeflerde ve faaliyetlerde yapılan nicel değişikliklerdir.)

27 27 Stratejik Plan Unsurlarının Organizasyon Şeması MİSYON VİZYON İLKELER STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK AMAÇ 2 STRATEJİK AMAÇ 3 STRETEJİK HEDEF 1.1 STRETEJİK HEDEF 1.2 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet1.1.2 Faaliyet 1.2.1 Faaliyet 1.2.2 STRETEJİK HEDEF 2.1 STRETEJİK HEDEF 2.2 STRETEJİK HEDEF 2.3 STRETEJİK HEDEF 3.1 Faaliyet 2.1.1 Faaliyet 2.1.2 Faaliyet 2.1.3 Faaliyet 2.2.1Faaliyet 3.1.1Faaliyet 2.3.1 Faaliyet 2.3.2 Faaliyet 2.3.3 Faaliyet 3.1.2 Faaliyet 3.1.3 Faaliyet 3.1.4 STRETEJİK HEDEF 3.2 Faaliyet 3.2.1 Faaliyet 3.2.2 Faaliyet 2.2.2 Faaliyet 1.2.3

28 28 Hayal ile Hedef arasındaki fark, Eylemdir.

29 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"ŞANLIURFA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBESİ HOŞ GELDİNİZ…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları