Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal Geli ş im İ çin Ara ş tırma Projesi Hazırlama Zafer Çelik, Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal Geli ş im İ çin Ara ş tırma Projesi Hazırlama Zafer Çelik, Dr."— Sunum transkripti:

1 Kurumsal Geli ş im İ çin Ara ş tırma Projesi Hazırlama Zafer Çelik, Dr.

2 Çalı ş ma Planı 1. Ders: Veri nedir? Veri toplamanın önemi nedir? Veri temelli konu ş mak niçin önemlidir? Politika geli ş tirme süreçlerinde veri kullanmanın katkısı nedir? 2 ve 3. Ders: Veri kaynakları nelerdir? Hangi kaynaklardan nasıl veri derleriz? Toplanan veriler nasıl okunmalıdır? Veriler politika geli ş tirme süreçlerinde nasıl kullanılmalıdır? 4 ve 5. Ders: Stratejik Plan hazırlama süreçleri nelerdir? SP nasıl hazırlanır? SP hazırlanırken, toplanan veriler nasıl etkin bir ş ekilde kullanılır.

3 1.DERS Veri nedir? Veri toplamanın önemi nedir? Veri temelli konu ş mak niçin önemlidir? Politika geli ş tirme süreçlerinde veri kullanmanın katkısı nedir?

4 Veri nedir? Bir ara ş tırmanın, bir tartı ş manın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler Gözlem ve deneye dayalı ara ş tırmanın sonuçları Olgu, kavram veya komutların, ileti ş im, yorum ve i ş lem için elveri ş li biçimli gösterimi İ ncelenen konuya açıklık getirmek amacıyla toplanan bilgiler, belgeler, ölçümler, vb. veri denir. Ölçüm ya da sayım yolu ile toplanan ve sayısal bir de ğ er bildiren veriler nicel veriler, sayısal bir de ğ er bildirmeyen veriler de nitel veriler olarak adlandırılmaktadır. (TDK)

5 Veri derlemenin önemi Anla ş ılır nitelikli, ilgili ve güvenilir verileri sunma ve buna herkesin ula ş masını sa ğ lama ş effaflı ğ ı artırır. Ş effaflık etkin bir politika geli ş tirmemizi sa ğ lar; hesap verebilirli ğ i artırır Daha fazla gerekli destek ve güven ve me ş ruiyet sa ğ lanır

6 Veri derlemenin önemi Kuruma yönelik güveni geli ş tirir Bunun için veriler kuruma ili ş kin tüm bilgilerin açık bir ş ekilde sunulması önemlidir. Bu sayede; Daha pratik ve etkili politikalar geli ş tirmenizi sa ğ lar Veriye herkesin eri ş imi ş effaflı ğ ı artırır

7 Veri derlemenin önemi Veri bazlı konu ş mak bize ne kazandırır? Okulun payda ş larının etkili bilgi edinmesini sa ğ lar. Daha üst yönetimlere daha etkili bir ş ekilde okul hakkında bilgi sunulur. Kendinizi açık ifade etme imkanı olur:

8 Veri derlemenin önemi Bunun için verilerin anla ş ılır, açık birbiri ile tutarlı olması Sade ve basit olması gerekmektedir. Örne ğ in; ö ğ rencilerin devamsızlık oranları, kız erkek oranları, ba ş arısızlık oranları vb.

9 2 ve 3. DERS Veri Kaynakları nelerdir? Veri nasıl elde edilir? Veriler nasıl okunur?

10 Veri kaynakları ve verilerin okunması Ö ğ renci Ö ğ retmen Okulun fiziki ve mali imkânları Okulun çevresel ve payda ş özellikleri Ulusal veri kaynakları Uluslararası veri kaynakları

11 Ö ğ renci Rehberlik servisi tarafından uygulanan anketler ve envanterler (devamsızlık nedeni anketi, ba ş arısızlık nedeni anketi vb.) Okul memnuniyet anketleri (ö ğ rencilerin memnuniyet ve sorun alanlarını de ğ erlendirmesi) Ö ğ rencilerin ba ş arılarını de ğ erlendirme (ö ğ retmen notlarının analizi/ öss sınavlarının sonuçları) Ö ğ rencilere uygulanacak anketler

12 Ö ğ retmen Okul memnuniyet anketi Ö ğ retmenlerin genel özellikleri (ya ş, cinsiyet, mezuniyet, tecrübe)

13 Okulların fiziki imkanları Bilgisayar sayısı/sınıf sayısı/spor salonu/bahçe ve çe ş itli oranları- metrekareye dü ş en ö ğ renci oranı Ö ğ retmen ö ğ renci oranı Sınıf mevcudu oranları

14 Okul mali imkanları Bakanlıktan gelen kaynaklar Okulun kendi elde etti ğ i kaynaklar Velilerden gelen ba ğ ı ş lar Çe ş itli faaliyetlerle elde edilen

15 Okulun çevresel ve payda ş özellikleri Çevrenin genel sosyoekonomik özellikleri Kültürel özellikleri Sektörle ili ş kiler ve sektörlerin özellikleri-

16 Ulusal veri kaynakları Ulusal e ğ itim istatistikleri Nüfus ve e ğ itim istatistikleri Sektörün özellikleri ve ekonomideki önemi Üniversiteye giri ş verileri ya da sınavsız geçi ş oranları

17 Uluslararası veri kaynakları Uluslararası çalı ş malar (PISA, TIMSS) Sektörel genel e ğ ilimler AB kriterleri vb.

18 4 ve 5. DERS Stratejik Plan Hazırlama

19 Stratejik plan (SP) nedir SP ile kurumun, zayıf ve kuvvetli yönleri ile önündeki fırsatlar ve tehditler ortaya çıkarılır. SP ile; K İ M İ Z?, NEREDEY İ Z? ve NEREYE ULA Ş MAK İ ST İ YORUZ? sorularına cevap verilir. Amaçlar, hedefler ve stratejiler belirlenir

20 Stratejik planlama süreci KavramYöntemAçıklama Mevcut durum analizi SWOT İç ve dış çevre analizi Paydaş analizi Neredeyiz? Misyon, vizyon, ilkeler Kurumun varoluş gerekçesi Amaçları Hedeflenen gelecek Nereye ulaşmak istiyoruz? Stratejik amaçlar ve hedefler Orta-uzun vadeli Amaçlar Ölçülebilir hedefler Nereye ulaşmak istiyoruz? Faaliyetler Hedeflere ulaşma yöntemleri İş planları Kaynak planları

21 SP temel husuları Mevcut durum analiziSWOT analiziGelecek tasarımı Yasal sorumluluklar ve hizmet alanının belirlenmesi Güçlü yönler Zayıf yönler Misyon Vizyon Temel de ğ erler Payda ş analiziFırsatlar Tehditler Stratejik amaçlar Stratejik hedefler İ ç çevre analizi (be ş eri ve fiziki kaynaklar; güçlü ve zayıf yönler) Performans göstergeleri Dı ş çevre analizi (Fırsatlar tehditler)

22 Payda ş analizi Niçin Yapılır? Okulun payda ş larının kim oldu ğ unu ve okulun daha iyiye gitmesi için her birinin ili ş kisini belirlemek Payda ş ların okulun geli ş imi için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak

23 Payda ş analizi 1. A ş ama: Payda ş kimdir? Okulla ilgili ki ş i, grup ya da kurumlardır Okulda gerçekle ş tirilen etkinliklerden ve faaliyetlerden do ğ rudan ya da dolaylı

24 Payda ş analizi Geli ş tirilecek politika ya da faaliyetlerden kimler olumlu/olumsuz etkileniyor? Politikalara destek verenler ve kar ş ı çıkanlar belirlendi mi? Kimler do ğ rudan kimler dolaylı olarak etkileniyor?

25 Payda ş analizi 2. A ş ama: Payda ş ların sınıflandırılması Payda ş sınıflandırması: Genel (birincil, ikincil) Yararlanıcılar (Do ğ rudan, Dolaylı) Etkilenen (Olumlu, Olumsuz)

26 Payda ş analizi Payda ş ların her birinin okuldan ve geli ş tirilecek politikalardan beklentileri nelerdir? Payda ş ların okuldan ve geli ş tirilecek politikalardan sa ğ layabilecekleri muhtemel yararlar nelerdir? Hangi payda ş ların çıkarları, okuldan ve geli ş tirilecek politikalardan hedefleri ile çeli ş mektedir?

27 Payda ş analizi 3. A ş ama: Seçilen payda ş ların ayrıntılı analizi Seçilen payda ş ların daha ayrıntılı bir analizi için, çe ş itli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan birisi: Payda ş analiz tablosu: Payda ş ları analiz etmenin bir yolu, onların bireysel özelliklerini ve bunların geli ş tirilecek politikaya etkilerini (direni ş veya destek gibi) belirlemektir.

28 Payda ş analizi Muhtelif payda ş ların birbirleri arasındaki ili ş kileri nelerdir? Kim kimi etkilemektedir? Hangi payda ş lar örgütlenmi ş tir? Bu örgütlenme nasıl etkilenebilir veya bu örgütlenmenin üzerine nasıl in ş a edilebilir? Kaynakları kim kontrol etmektedir? Bilgi kimin kontrolündedir? Yasal sorumluluk kimdedir? Maddi olanakları nedir?

29 Payda ş analizi 4. A ş ama: Önceliklerin belirlenmesi Politikalar için hangi hedeflerin benimsenece ğ i (yani, kimlerin çıkarlarına ve görü ş lerine öncelik verilece ğ i) hakkında bir karar alınması, Farklı payda ş lar arasında bir uzla ş ma sa ğ lanması Bazen “ hiç kimsenin kendini gerçekten adamadı ğ ı ” bir uzla ş ma yerine, kilit payda ş lara a ğ ırlık vermek gerekebilir.

30 Payda ş analizi Payda ş ların ilgilerini, çıkarlarını, etkilerini ve güçlerini dikkate almalıdır. Hangi düzeyde ne zaman sürece katılmaları gerekti ğ ini belirlemelidir. Gerekti ğ i takdirde yeni stratejiler geli ş tirilebilir

31 SWOT Analizi Güçlü oldu ğ umuz noktaları nasıl de ğ erlendirebilir, kullanabiliriz? Zayıf oldu ğ umuz noktaları nasıl güçlendirebilir veya etkisiz kılabiliriz? Fırsatları en iyi nasıl de ğ erlendirebiliriz? Tehditlere kar ş ı nasıl bir savunma sistemi kurmalıyız?

32 Misyon Kurumun varolu ş amacını belirten ifadedir. Misyon kısa ve açık olmalıdır. Kurumun amacını açık bir ş ekilde tanımlar.

33 Vizyon Bir kurumun ula ş mayı hedefledi ğ i durumu ifade eder. Kurumun idealini yansıtmalıdır Kısa, sade, anla ş ılır ve öz olmalıdır.

34 Stratejik amaçlar Kurumun hedefledi ğ i hususların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, iç ve dı ş analizleri yasıtmalıdır. Ş imdiki durum ile olması gereken durum arasındaki farkları tanımlar.  Kurum takip edece ğ i yönü belirler ve bunların eyleme dökülmesi için gerekli planların hazırlayıcısıdır.

35 Stratejik hedefler SA’yı gerçekle ş tirmek üzere tanımlanmı ş, somut, ölçülebilir alt hedeflerdir. SA’nın temel özellikleri Belirginlik  O ̈ lc ̧ u ̈ lebilirlilik  Agresif ulas ̧ ılabilirlilik  Zamansal ic ̧ eriklilik

36 TE Ş EKKÜRLER


"Kurumsal Geli ş im İ çin Ara ş tırma Projesi Hazırlama Zafer Çelik, Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları