Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Denizcilik E ğ itiminde Kalite: Türk Denizcilik Sektörünün Denizcilik E ğ itimi Veren Kurumlardan Beklentileri Selçuk NAS, Serim PAKER, Murat YILMAZEL,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Denizcilik E ğ itiminde Kalite: Türk Denizcilik Sektörünün Denizcilik E ğ itimi Veren Kurumlardan Beklentileri Selçuk NAS, Serim PAKER, Murat YILMAZEL,"— Sunum transkripti:

1 Denizcilik E ğ itiminde Kalite: Türk Denizcilik Sektörünün Denizcilik E ğ itimi Veren Kurumlardan Beklentileri Selçuk NAS, Serim PAKER, Murat YILMAZEL, Evren GÜREL ve Özgür ALEMDAĞ

2 Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İş letmecili ğ i ve Yönetimi Yüksekokulu’nda uygulanan kalite sistemleri kapsamında; güverte bölümü ö ğ rencilerimizin mezuniyetleri sonunda istihdam edildi ğ i ve edilece ğ i sektörün insan kaynaklarından beklentilerini tespit ederek, ö ğ renim sistemimize geri dönü ş ünü sa ğ lamak, böylece ö ğ rencilerimizin istihdam edilebilirli ğ ini arttırmaktır. Ara ş tırmanın Amacı

3 STCW PDÖ ISO Öğrencilerin Eğitim Kurumundan Talep ve Beklentileri Denizcilik Sektörünün Eğitim Kurumundan Talep ve Beklentileri Sosyal Paydaşların Eğitim Kurumundan Talep ve Beklentileri. Denizcilik Eğitiminde Kalite Yönlendirme Elemanları KALİTEPERVANESİKALİTEPERVANESİ Ara ş tırmanın Modeli

4 Denizcilik Sektörünün Uzakyol Zabiti E ğ itimi için Denizcilik E ğ itim Kurumlarından Beklentileri Nelerdir ? Ara ş tırma Sorusu

5 Forum Uygun Ortam Örneklem (Katılımcılar, Ana kütle, TMI) Ça ğ rı (Amaç, Yer, Zaman...) Forum –Sunum –Alfebetik sıra –Serbest Konu ş ma / tartı ş ma Kayıt (ses, görüntü)

6

7 Örneklem Ana Kütle: Türk Bayraklı ve 3000 Grostondan büyük gemi i ş letmecileri Kota Örneklemesi: 70 – 25 – 15 – 10 Gemi sayısının % 24.7 Hacmin (GRT) % 23.8 Yolcu gemisi hariç.

8

9

10 Buraya gelmeden önce konu ş tu ğ umuz gibi 11 gemi kaptanımıza denizcilik e ğ itim kurumlarından beklentilerini sorduk. Gelen yakınmalar genellikle stajyerlerin ve hatta zabitlerin gemi hayatı, sosyal ortamı ve ya ş am ko ş ulları konusunda bilgi yetersizli ğ i konularında oldu. Bunun yanında teorik olarak bilgi düzeylerinin tatmin edici oldu ğ u fakat esas problemin uzun süren uyum sürecinden kaynaklandı ğ ını belirttiler Genç zabitlerde görülen iyi ve kötü yönlere gelince; bence bilgi ve ö ğ renme yetenekleri her sene daha iyiye gidiyor. Daha kaliteli mezunlar çıkıyor. Bu ama bilgi ve ö ğ renme yetene ğ i bakımından. İş in belki bundan daha önemli tarafı denize uyum. Bu konuda Katılımcı E beye sonuna kadar katılıyorum. Bir uyum sorunu ya ş andı ğ ı kesin. Bazı arkada ş lar bunu çabuk atlatıyor, bazıları atlatamıyorlar İ fadelerden Örnekler

11 İ çerik Analizi Ses kayıtlarının yazılı metne dönü ş türülmesi. Yazılı metin üzerinde katılımcıların beklentilerinin ve dileklerinin kodlanması. İ fadelerin gruplandırılarak içerik analizine tabi tutulması. İ çerik analizi sonuçlarının ara ş tırmacılar ile tartı ş ılarak sonuçlandırılması.

12 İ çerik Analizi Sonuçları

13 Sonuç Çalı ş ma ana kütleyi temsil etmesi açısından ula ş tı ğ ı örneklem sayısı ile tatmin edicidir. Denizcilik sektörünün deniz e ğ itim kurumlarından en önemli beklentisi, –ö ğ rencilerin deniz hayatına uyum sa ğ lama konusunda e ğ itim ve ö ğ retim müfredatlarının geli ş tirmesi, – İ ngilizce e ğ itimine daha fazla a ğ ırlık verilmesidir. Uyum problemlerinin nedenleri ara ş tırılmalıdır. Denizcilik e ğ itimi veren kurumlar, denizcilik sektörünün beklenti ve ele ş tirileri do ğ rultusunda gerekli olan düzeltici ve önleyici faaliyetleri yapmalıdır. Bu çalı ş ma, denizcilik sektörünün denizcilik e ğ itim kurumlarından beklentilerinin ölçüldü ğ ü yegâne ve tek çalı ş madır. Bu tip çalı ş maların devam ettirilmesi gereklidir.

14


"Denizcilik E ğ itiminde Kalite: Türk Denizcilik Sektörünün Denizcilik E ğ itimi Veren Kurumlardan Beklentileri Selçuk NAS, Serim PAKER, Murat YILMAZEL," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları