Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARABÜK ÜN İ VERS İ TES İ MÜHEND İ SL İ K FAKÜLTES İ İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ Kasım 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARABÜK ÜN İ VERS İ TES İ MÜHEND İ SL İ K FAKÜLTES İ İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ Kasım 2012."— Sunum transkripti:

1 KARABÜK ÜN İ VERS İ TES İ MÜHEND İ SL İ K FAKÜLTES İ İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ Kasım 2012

2 İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ İ nşaat Mühendisli ğ i, malzeme ve tekni ğ i en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle u ğ raşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat Mühendisliği nedir?

3 İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ İ nsan varlı ğ ının başlangıcından beri hayatın bir unsuru olmuştur. İnşaat Mühendisliğinin Tarihçesi

4 İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ İ nşaat mühendisli ğ i Geoteknik AD. Hidrolik AD. Mekanik AD. Ulaştırma AD. Yapı AD Yapı İ şletmesi AD. Yapı Malzemesi AD. İnşaat Mühendisliğinin Alt Dalları İ nşaat mühendisli ğ i geniş bir alanı kapsadı ğ ından birçok disiplinle işbirli ğ i kurarak çeşitli alt uzmanlık alanlarını meydana getirmiştir

5 İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ İnşaat Mühendisleri ne iş yapar?

6 İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ İnşaat Mühendisleri Nerelerde Çalışır? Özel Sektör; Meslek disiplini ile alakalı mühendislik hizmetleri. Kamu Çalışanı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Çeşitli Daire Başkanı, Müdür gibi yönetim ve mühendis gibi alt kadrolarda kamu projelerin planlanması, yapılması ve denetlemeyle u ğ raşırlar. Araştırmacı; Üniversitelerde ya da kamu araştırma kuruluşlarında çalışırlar, TÜB İ TAK, Deprem Araştırma Enstitüsü gibi.

7 KARABÜK ÜN İ VERS İ TES İ İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2007 yılında kurulmuş, 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Tarihçe

8 İ nşaat mühendisli ğ i Geoteknik AD. Hidrolik AD. Mekanik AD. Ulaştırma AD. Yapı AD Yapı İ şletmesi AD. Yapı Malzemesi AD. Anabilimdalları KARABÜK ÜN İ VERS İ TES İ İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ

9 Yrd.Doç.Dr. İ nan KESK İ N (Bölüm Başkanı) Yrd. Doç.Dr. Şenol GÜRSOY Yrd. Doç.Dr. Z. Şule GAR İ P (Bölüm Başkan Yardımcısı) Arş.Gör. M. Haşim KISA Arş.Gör. Özlem BATTAL İ nşaat Mühendisli ğ i Ö ğ retim Elemanları Geoteknik AD Ulaştırma AD. Yapı AD Yapı İ şletmesi AD. Akademik Kadro KARABÜK ÜN İ VERS İ TES İ İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ Arş.Gör. Muhammed TORUN

10 Vizyon Bölümümüz, disiplinler arası bir yaklaşımla yenilikçi ve yaratıcı düşünceyi her zaman ön planda tutarak, modern, estetik, çözüm üretebilen ve evrensel bilme katkı yapan bir bilim yuvası olmayı kendine hedef edinmektedir. Misyon Sizlerle birlikte disiplinler arası sinerjiyi yaratabilecek, ileri düzeyde e ğ itim ve araştırma imkanları ile ö ğ retim üyeleri ve ö ğ renciler için çekim merkezi olacak, topluma liderlik yapabilecek bilim adamı ve uzmanlar yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde onur duyulan aynı zamanda tercih edilen lider bir kurum olmayı kendimize görev edindik. KARABÜK ÜN İ VERS İ TES İ İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ

11 İ nşaat mühendisli ğ i programında; İ lk yıl matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanında dersler ile mühendislik kavramlarına giriş dersleri, İ kinci yılda, matemati ğ in yanı sıra uygulamalı mekanik, malzeme davranışı, mukavemet ve topografya gibi dersler, Üçüncü yılda yapı mekani ğ i, zemin mekani ğ i, akışkanlar mekani ğ i, ulaştırma gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarına a ğ ırlık verilmekte, Son sınıfta ise mesle ğ in çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yetene ğ inin geliştirilmesi amaçlanmaktadı. Ö ğ rencilerimiz, ayrıca uygulamaya yönelik dersler alırlar ve yaz stajlarını yaparlar. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler KARABÜK ÜN İ VERS İ TES İ İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ

12 İ nşaat Mühendisi ünvanını alan mezunlarımızdan meslek eti ğ ini ön planda tutarak; kurucu ve koruyucu mühendisliklerin başında gelen inşaat mühendisli ğ inin gereksinimlerini tam karşılayacak bilgi ve yeteneklerini geliştirmesi ve seçti ğ i alan içinde bulunan belli bir problem üzerinde özgün araştırma yapabilecek kabiliyeti kazanmalarını beklemekteyiz. Mezunlarımızdan Beklentilerimiz KARABÜK ÜN İ VERS İ TES İ İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ

13 Uzmanlık ve çalışma alanı ne olursa olsun, inşaat mühendisi kuraca ğ ı yapının dayanıklılı ğ ını sa ğ lamakla yükümlüdür.

14 E ğ itim, her zaman sahibini peşinden takip eden bir servettir. Cin Atasözü


"KARABÜK ÜN İ VERS İ TES İ MÜHEND İ SL İ K FAKÜLTES İ İ NŞAAT MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ Kasım 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları