Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DAÜ Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi KKTC Dekan Prof. Dr. Hasan AMCA Aralık 2009 0.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DAÜ Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi KKTC Dekan Prof. Dr. Hasan AMCA Aralık 2009 0."— Sunum transkripti:

1 DAÜ Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi KKTC Dekan Prof. Dr. Hasan AMCA Aralık 2009 0

2 Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1

3 2

4 DAÜ - Genel DAÜ, orta ölçekli kasaba büyüklü ğ ünde, 3000 dönümlük arazisiyle, çevre dostu, tam güvenli bir kampüs ve 650 ö ğ retim elemanına sahip, Do ğ al ve tarihsel özellikleriyle canlı labaratuar ve KKTC’nin dünyaya açılan en önemli kapısı 3

5 Misyonumuz Ara ş tırma ve Proje Tabanlı E ğ itim Felsefemizle ~Yaratıcı e ğ itim, ~Aktif ö ğ renme ve ~Yüksek düzeyli ara ş tırmalar sayesinde Toplumsal kalkınmanın motor gücü olan Mühendisler yeti ş tirmek Uluslararası Kariyer İ çin... 4

6 Her ö ğ rencimizin... ~ yabancı dil yetkinli ğ i, ~ uluslararası kültür hakimiyeti ~ bili ş im ve teknoloji Uzmanı olarak yeti ş mesini sa ğ lıyoruz Böylece, mutlak hedefimiz olan mezunlarımızın profesyonel yeteneklerini güçlendiriyoruz Uluslararası Kariyer İ çin... Stratejimiz 5

7 Farklı Dillerin, Kültürlerin, Disiplinlerin Kayna ş tı ğ ı E ğ itim-Ö ğ retim 6

8 67 de ğ i ş ik ülkeden gelen ö ğ rencileriyle, yabancı dil konu ş ma, kültür payla ş ma fırsatı olan tam anlamıyla uluslararası e ğ itim-ö ğ retim kurumu Çok sayıda ö ğ renciye ba ş arı durumuna veya yeteneklerine göre burs. Ba ş arı bursu, sporcu bursu, sanatçı bursu Dünyanın seçkin üniversiteleri ile ö ğ renci de ğ i ş im de dahil geni ş i ş birli ğ i anla ş maları  Ö ğ renci Asistan olarak çalı ş ma olana ğ ı Farklı Dil, Kültür ve Disiplinlerin Kayna ş tı ğ ı E ğ itim-Ö ğ retim 7

9 İ n ş aat Mühendisli ğ i Makine Mühendisli ğ i Elektrik ve Elektronik Mühendisli ğ i Bilgisayar Mühendisli ğ i Endüstri Mühendisli ğ i Bili ş im Sistemleri Mühendisli ğ i Bilgisayar Yazılım Mühendisli ğ i Mekatronik (Mekanik + Elektronik) Mühendisli ğ i Konularında çe ş itli dallarda, Master ve Doktora da dahil ABET düzeyinde bir e ğ itim veriyoruz 8 Eğitim Programı Sayesinde 8 MDK ASEE SEFI

10 10 Güncel Çift-Anadal Program 9 1 Yıllık Ek Ders Alarak İ kinci Bir Diploma Alma Ş ansıNo Birinci Anadal İkinci Anadal 1.Makine Mühendisliği- Mekatronik Mühendisliği 2.Mekatronik Mühendisliği- Makine Mühendisliği 3.Mekatronik Mühendisliği- Elektrik ve Elektronik Müh. 4.Elektrik ve Elektronik Müh.- Mekatronik Mühendisliği 5.Elektrik ve Elektronik Müh.- Bilişim Sistemleri Müh. 6.Bilişim Sistemleri Müh.- Elektrik ve Elektronik Müh. 7.Bilişim Sistemleri Müh.- Bilgisayar Mühendisliği 8.Bilgisayar Mühendisliği- Bilişim Sistemleri Müh. 9.Bilgisayar Mühendisliği- Yazılım Mühendisliği 10.Yazılım Mühendisliği- Bilgisayar Mühendisliği

11 ~ Trafik E ğ itimi Ara ş tırma-Geli ş tirme Merkezi ~ Su ve Deniz Bilimleri ~ İ leri Teknoloji Ara ş tırma Geli ş tirme Merkezi, ~ Yapı Bilimleri ve Yapı Yönetimi Ara ş tırma Merkezleri ~ Enerji Ara ş tırmaları Merkezi... ● Konularında bilimsel ve endüstriyel ara ş tırmalar yürütmekteyiz Geli ş mi ş Teknolojik Altyapıya Sahip Ara ş tırma Merkezleriyle 10

12 11 Yüksek Kalibreli Dünya Çapında Akademisyenler

13 17 Prof., 24 Doç. ve 27 Y.Doç. ö ğ retim üyesinden olu ş an ba ş arılı ve deneyimli kadrosuyla Mühendislik Fakültesi ~E ğ itim-Ö ğ retim ve ara ş tırma alanlarında geçmi ş deneyim ve yeni yetenekleri harmanlayarak, ~Bölgenin en iyi birkaç Mühendislik Fakültesinden birisi olmu ş Yüksek Kalibreli Dünya Çapında Akademisyenler 12

14 2 MF bölümü Accreditation Board for Engeering and Technology (ABET) ‘ten denklik almı ş Di ğ er bölümlerimiz de denklik almak için 31 Ocak 2010’da resmi ba ş vurusunu yapacaktır ABET, Dünya çapında mühendislik ve teknoloji e ğ itimi programlarına denklik veriyor TC’de birkaç üniversite’nin mühendislik programlarına ABET denkli ğ i alınmı ş Dünya Çapında Tanınırlık 13

15 Uluslararası dil + kültür Ortamında Yeti ş en Ö ğ renciler... 7 Farklı dil ve kültür‘den öğrencilerin Fakültemize çekimine ve kaynaşmaları’na büyük önem veriyoruz.. 14

16 15 Uluslararası dil + kültür Ortamında Yetişen Öğrenciler

17 Kulüpler sayesinde DAÜ, toplum ve de dünya ile kayna ş ma... Örne ğ in: EMU IEEE Student Chapter: International Electrical and Electronic Engineers Association EESTEC: Electrical Engineering Students European Association EMU ACM Student Chapter: Association for Conputing Machinery ASME: American Society of Mechanical Engineers IIE: Institute of Industrial Engineers IAIE: International Association of Industrial Engineers Uluslararası dil + kültür Ortamlarında Yeti ş en Ö ğ renci... 16

18 Mühendislik Fakültesi mezunlarının üçte biri çok uluslu firmalarda Ara ş tırma-Geli ş tirme birimlerinde i ş alıyor Mezunların %48’i ayda 2500$ maa ş la i ş buluyor Mezuniyet sonrası i ş bulma oranları %58.1’i mezuniyetten sonra ilk 3 ay içerisinde %72.1’i ilk 6 ay içerisinde %81.4’ü ilk 9 ay içerisinde %88.4’ü ilk 12 ay içerisinde Mezunlarına Yüksek Kazançlı ve Prestijli İş Bulma Güvencesi... 16

19 DAÜ’ye Ho ş Geldiniz Uluslararası Kariyer İ çin... 17


"DAÜ Do ğ u Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi KKTC Dekan Prof. Dr. Hasan AMCA Aralık 2009 0." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları