Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kişisel Becerilerin Geliştirilmesi. Amaç: TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Katılımcıların ki ş isel becerilerin geli ş tirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kişisel Becerilerin Geliştirilmesi. Amaç: TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Katılımcıların ki ş isel becerilerin geli ş tirilmesi."— Sunum transkripti:

1 Kişisel Becerilerin Geliştirilmesi

2 Amaç: TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Katılımcıların ki ş isel becerilerin geli ş tirilmesi ve sa ğ lık e ğ itimindeki yakla ş ımları ö ğ renmeleri amaçlanmı ş tır.

3 Öğrenim Hedefleri: TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Bu oturumun sonunda katılımcılar; Davranı ş lar ve sa ğ lık arasındaki ili ş kiyi tartı ş abilmeli Ö ğ renme ve sa ğ lık e ğ itiminin tanımını yapabilmeli Ö ğ renme teorilerini sıralayabilmeli

4 Sağlık Eğitimi Deneyimi?

5 Sağlık ve Davranış İlişkisi TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Ki ş isel özellikler: Genetik etmenler Bilgi, tutum ve davranı ş lar Çevresel özellikler: Sosyal çevre Ya ş anılan ortam özellikleri Bu etmenler arası ili ş ki???

6 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi

7 Gelişmekte Olan ÜlkelerdeGelişmiş Ülkelerde 1.Zayıflık1. Tütün kullanımı 2. Güvensiz cinsellik2. Yüksek kan basıncı 3. Kirli su, yetersiz sanitasyon ve hijyen3. Alkollü içki içme 4. Kapalı ortam hava kirliliği4. Yüksek kolesterol 5. Çinko yetersizliği5. Yüksek Beden Kitle İndeksi (Şişmanlık) 6. Demir yetersizliği6. Az meyve ve sebze yeme 7. Vitamin A eksikliği7. Fizik egzersiz yapmama 8. Yüksek kan basıncı8. Madde kullanımı 9. Tütün kullanımı9. Güvensiz cinsellik 10. Yüksek kolesterol10. Demir eksikliği Çok Ölüme, Hastalığa ve Sakatlığa Neden Olan Risk Etmenleri

8 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Sosyodemografik, Ekonomik ve Kültürel Etmenler Gelişmekte Olan ÜlkelerdeGelişmiş Ülkelerde 1. Zayıflık1. Tütün kullanımı 2. HIV/AIDS2. İskemik kalp hastalığı 3. Alt solunum yolu enfeksiyonları3. Depresyon 4. Perinatal sorunlarSerebrovasküler hastalıklar İshalli hastalıklar4.Alkol kullanma ile ilgili sorunlar 5. Sıtma5. Duyma kaybı (erişkinde) 6. Ana sağlığı sorunları6. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı 7. Depresyon7. Trafik kazaları 8. İskemik kalp hastalığı8. Trakea/bronş/akciğer kanseri 9. Kızamık9. Alzheimer ve diğer demanslar 10. Tüberküloz10. Kendini yaralama

9 Davranışlar: TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Ya ş, cinsiyet, meslek, algı, sosyal statü, kültürel örüntü, sosyal etki yapısı ve ki ş isel hedefler. Hizmet veren ki ş ilerin bilgileri ve yakla ş ımları da davranı ş ın de ğ i ş tirilmesi üzerinde etkilidir.

10 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Ö ğ renme, insanların kar ş ıla ş tıkları çe ş itli durumlardaki etkile ş imleri ile gerçekle ş tir. Ö ğ renme ile “davranı ş ları” ortaya çıkaran bilgi, beceri, de ğ er ve tutum kazanılır. Ö ğ renme, bireyin çevresiyle etkile ş imde bulunarak geçirdi ğ i ya ş antıların ürünü olan kalıcı izli “davranı ş de ğ i ş ikli ğ i” olarak tanımlanır. Öğrenme

11 Öğrenmenin Özellikleri: TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Ö ğ renme sonucunda kesinlikle bir davranı ş de ğ i ş ikli ğ i olu ş ur. Ö ğ renme ya ş antı ürünüdür. Ancak ö ğ renmede olu ş an davranı ş ın içgüdüsel ya da refleks olmaması gerekir. Ö ğ renme bireyseldir. Ö ğ renme kalıcı izlidir. Olu ş an davranı ş de ğ i ş ikli ğ i süreklidir.

12 Davranışlar: TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Bili ş sel davranı ş lar: Ki ş inin bir görevi yapabilmesi ile ilgili “bilgi” lerin ö ğ renilmesi ile ortaya çıkar. Örne ğ in hastalık tanılarının nasıl konulaca ğ ının ve tedavisinin bilinmesi gibi. Psiko-motor davranı ş lar: Ki ş inin zihin ve bedeninin beraber olu ş turdu ğ u davranı ş lardır, beceri olarak adlandırılır. Örne ğ in enjeksiyon yapmak, kan basıncı ölçmek. Duyu ş sal davranı ş lar: Tutum ve inanı ş lar ş eklinde yerle ş mektedir.

13 Sağlık Eğitimi TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi “ki ş ilerde kendi ya ş antıları yoluyla sa ğ lıkla ilgili dü ş ünce, kavram, inanç, tutum, davranı ş ve ya ş am biçimi de ğ i ş ikli ğ i olu ş turmak amacıyla yapılan herhangi bir ö ğ renme ya ş antısı” Temel yakla ş ım: “ki ş inin kendi iradesi ve iste ğ i ile sa ğ lık uygulamalarını belirlemesi”dir.

14 Toplumun Gereksinimleri TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Planlanma, e ğ itimci ve toplum arasında kar ş ılıklı etkile ş im Hedef grubun sosyodemografik ve kültürel yapısının bilgi, tutum ve davranı ş larının temel belirleyicileri Ortam, araç ve gereçler ile desteklenme

15 Öğrenme Modelleri TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 1. Ki ş iye yönelik  Davranı ş de ğ i ş imi  Sa ğ lık inancı 1. Ki ş iler arası sa ğ lık davranı ş larının geli ş tirilmesi “sosyal ö ğ renme”

16 Davranış Değişimi Aşamaları: TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 1. Öndü ş ünme (precontemplation) 2. Dü ş ünme (contemplation) 3. Hazırlık (preparation) 4. Eylem (action) 5. Sürdürme (maintenance)

17 Sigarayı Bırakma-1 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 1. Sigarayı bırakmayı ciddi olarak dü ş ünmeyenler (pre- contemplation phase): Bu a ş amada ki ş i sigara içiyor olmaktan dolayı herhangi sorun hissetmemektedir, gelecekteki 6 ay içinde sigarayı bırakmayı da dü ş ünmemektedir. 2. Sigarayı bırakmayı dü ş ünmeye ba ş lamı ş olanlar (contemplation phase): Bu ki ş ilerin gelecekteki 6 ay içinde bırakma planları vardır. 3. Sigarayı bırakmaya hazır olanlar veya hazırlanma a ş amasında olanlar (preparation phase): Bu ki ş ilerin sigarayı bırakma konusundaki kararı oldukça kesinle ş mi ş tir.

18 Sigarayı Bırakma-2 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi 4. Sigarayı bırakma, bırakmayı deneme (action): Bu ki ş iler sigarayı bırakmı ş lardır. Sigarayı bıraktıkları tarihten itibaren henüz 6 ay geçmemi ş tir, bu nedenle henüz bıraktıkları konusunda kesin olarak emin de ğ ildirler. Her an sigara içmeye ba ş layabilirler, bu nedenle yakından izlenmelidir. 5. Bırakmı ş lık durumunu sürdürme (maintenance): Sigarayı bıraktıktan itibaren 6 ay veya daha uzun bir süre geçmi ş tir ve ki ş i sigarasız ya ş amı benimsemi ş tir. Ki ş i artık sigarayı bıraktı ğ ı konusunda güvenlidir.

19 Sağlık İnancı Modeli TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Bu modele göre bireyin sa ğ lıklı bir davranı ş geli ş tirmesi “davranı ş ını bir sa ğ lık tehditi olarak algılaması” ve “belirli bir sa ğ lık davranı ş ının bu tehdidi azaltaca ğ ına olan inancı” etkile ş imi ile ortaya çıkar.

20 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Kaynak: Taylor SE. Sağlık Psikolojisi. ww.baskent.edu.tr/~okanc/PSK409/PSK409_ders_tasarimi.htm

21 Sosyal Öğrenme Modeli TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Bu modelde ki ş iler arası etkile ş im, sosyal çevre ve deneyimler etkilidir. Fiziksel ve sosyal çevre ki ş ileri etkilenmekte, ki ş ilerde aktif hale geçerek çevrelerini de ğ i ş tirmektedirler. Ki ş i etrafındaki olaylardan bir ö ğ renme süreci ya ş amaktadır.

22 Birkaç ifadenin paylaşılması

23 Egzersiz yapma: TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Davranı ş de ğ i ş imi a ş amaları Sa ğ lık inancı modeli Sosyal ö ğ renme modeli

24 TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Hazırlayıcı etmenler, bilgi, tutum, de ğ er, inanç ve algılamalardır. Olanak sa ğ layıcı etmenler çevre ve ki ş i kaynakları, ula ş ılabilirlik, kar ş ılanabilirlik gibi durumlardır. Yani program, para, zaman, olanak ve yasalar de ğ erlendirilir. Güçlendirici etmenler ise pozitif ve negatif etkileyebilecek akran, aile, medya ve yasalardır. Hazırlayıcı etmenlere ili ş kin “ki ş iye yönelik sa ğ lık e ğ itimi modelleri”, olanak sa ğ layıcı etmenlere yönelik “ki ş ilerarası ö ğ renme modelleri” ve güçlendirici etmenlere yönelik ise “toplumsal düzeyde müdahaleler” tercih edilmelidir. Egzersiz yapma:

25 Eğitimin Amaçları TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Ki ş inin sa ğ lık bilgilerini almasını, uygulamasını ve sa ğ lıklı bir ya ş am seçmesini sa ğ lamak. Sa ğ lık e ğ itimi verilmeli, e ğ itim içinde mutlaka ki ş isel ve sosyal geli ş im vurgulamalıdır. Ya ş am becerilerinin geli ş tirilmesine yönelik e ğ itim programları açılmalı; toplumun katılımı sa ğ lamalıdır. Çalı ş anların ki ş isel yetenekleri artırılmalıdır.


"Kişisel Becerilerin Geliştirilmesi. Amaç: TSM Çalışanlarına Yönelik Sağlığın Geliştirilmesi Eğitimi Katılımcıların ki ş isel becerilerin geli ş tirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları