Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Ausubel’in ö ğ renme kuramının temelini, “Ö ğ renmeyi etkileyen en önemli faktör ö ğ rencinin mevcut bilgi birikimidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Ausubel’in ö ğ renme kuramının temelini, “Ö ğ renmeyi etkileyen en önemli faktör ö ğ rencinin mevcut bilgi birikimidir."— Sunum transkripti:

1 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Ausubel’in ö ğ renme kuramının temelini, “Ö ğ renmeyi etkileyen en önemli faktör ö ğ rencinin mevcut bilgi birikimidir. Bu ortaya çıkarılıp ona göre ö ğ retim planlamalıdır” cümlesi özetlemektedir (Ausubel, 1968; S. iv). Ausubel’e göre ö ğ renmenin ço ğ u sözel olarak gerçekleşmektedir. Ona göre önemli olan ö ğ renmenin anlamlı olmasıdır.

2 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Buluş yoluyla ö ğ renme her zaman anlamlı olmayabilir. Bunun aksine sözel ö ğ renme, e ğ er etkin bir şekilde uygulanırsa anlamlı olabilir. Yani, sözel ö ğ renme buluş yoluyla ö ğ renme kadar önemlidir. Ausubel sözel ö ğ renmenin buluş yoluyla ö ğ renmeye göre bir avantajını da şöyle savunmaktadır: E ğ er sözel ö ğ renme etkin yapılabilirse kısa sürede birçok bilgi anlamlı bir şekilde ö ğ renciye kazandırılır.

3 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Anlamlı ö ğ renmenin başlatılabilmesi için temelde şu iki hususun yerine getirilmesi gerekir: 1. Ö ğ renilecek bilgiler kendi içinde bir bütünlük ve anlamlılık taşımalıdır. 2. Anlamlı ö ğ renme için ö ğ rencide olumlu yönde bir hazırlı ğ ın olması gerekir. Ö ğ renci anlamlı ö ğ renmeye istekli ve onu gerçekleştirmeye kararlı olmalıdır.

4 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Birincisi do ğ rudan ö ğ retmenin, ikincisi ise daha çok ö ğ rencinin kontrolünde bulunan durumlardır. Derste ö ğ retmen, kendi anlayışına göre konuyu anlamlı bir şekilde seçer, düzenler ve açıklayabilir. Anlamlı ö ğ renme, ö ğ rencinin ilgisine, anlayarak ö ğ renmeye istekli olup olmayışına ve ö ğ renmeyi nasıl yapaca ğ ına da ba ğ lıdır.

5 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Ausubel’deki anlamlı sözel ö ğ renmenin psikolojik esasları çok kısa olarak şu noktalarda özetlenebilir. 1. Yeni ö ğ renilecek olan kavram, bilgi ve ilkeler önce ö ğ renilmiş olanlarla ilişkilendirildi ğ inde anlam kazanır. Ö ğ renci zihninde bu ilişkileri kuramazsa konuyu kavrayamaz. 2. Her bilgi ünitesi kendi içinde bir bütün oluşturur. Bu bütünde belirli bir düzende sıralanmış kavramlar, kavramlar arası ilişkiler vardır. Ö ğ renci bu düzeni anlayamazsa ve yeni konunun ilişkilerini göremezse konuyu kavramakta güçlük çeker.

6 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı 3. Yeni ö ğ renilecek konu ö ğ renci açısından kendi içinde tutarlı de ğ ilse veya ö ğ rencinin önceki bilgileriyle çelişiyorsa ö ğ renci konuyu kavramakta ve benimsemekte güçlük çeker. 4. Bilişsel içerikli bir konuyu ö ğ renmede etkili olan zihin süreci tümdengelimdir. Ö ğ renci kendine verilen bir kuralı özel durumlara başarıyla uygulayamıyorsa onu kavramamıştır.

7 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Ausubel, ö ğ renme kuramı diyebilece ğ imiz bu psikolojik esaslara dayanan bir ö ğ retim modeli geliştirmiş ve ona sergileyici ö ğ retim (expository teaching) adını vermiştir. Burada sergileme ilkeleri, kavramları, düşünceleri ileri sürme ve açıklama anlamında kullanılmaktadır. Ausubel, insanların yeni bilgileri, kendi birikimleri ve kendi bilgi sistemleri içine yerleştirerek ö ğ rendi ğ i görüşündedir. Bu nedenle ö ğ retimde, insan zihninde, yeni bilgileri kendi alanı içine toplayan ve yerleştiren organize edici ilke ve kavramların ö ğ retilmesine öncelik verir.

8 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Sunuş yoluyla ö ğ retmede, ö ğ retmenin anlatımı yanında derslerde soru-cevap ve tartışma teknikleri kullanılması ve resimlerle şemalar üzerinde çalışılması ayrı bir önem taşır. Bu yaklaşımda ö ğ retmenin amacı, ö ğ rencinin bilgiyi anlamasını sa ğ lamak için daha önce ö ğ rendikleriyle yeni bilgilerin birleşmesine yardım etmektir. Anlamlı ö ğ renme, kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kazandırmada kullanılabilir. Bu tür bir ö ğ renmede ö ğ renci, daha önce ö ğ rendiklerini kullanmak durumundadır. Bu nedenle, ortaokul ve daha üst düzeylerde daha yararlı olmaktadır.

9 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Bilgilerin ö ğ rencilere anlatılarak anlamlı ö ğ renmenin gerçekleştirilmesinde şu hususlara uyulması beklenir: 1. Organize edici bilgiler kullanılmalı: a) Derste kullanılacak önemli kavramların tanımları verilmeli, b) Derste geçen genellemeler ve ilkeler önceden verilmeli, c) İ şlenecek konunun ana hatları verilmeli ve ö ğ rencilerin görebilece ğ i bir yere yazılmalı. 2. Anlatımda bol ve de ğ işik örnekler kullanılmalı. 3. Anlatılanlar resim, şema, grafik gibi belirginleştirici araçlarla desteklenmeli.

10 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı 4. Anlatılan konuda geçen kavram ve ilkeler arasında benzerlikler ve farklılıklar üzerinde önemle ve zaman vererek durulmalı. 5. Ö ğ renciye kazandırılacak bilgiler anlamlı şekilde organize edilmiş bir bütünlük göstermelidir.

11 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı 6. Ezberleme teşvik edilmemeli, ö ğ renciler ezberleme için cesaretlendirilmemelidir. Ö ğ rencilerin ders kitabındaki bilgiyi kitabın ifadesiyle tekrar etmeleri yerine kendi kelimeleriyle söylemeleri sa ğ lanmalıdır. 7. Anlamlı ö ğ renme sırasında ö ğ renciler konu ile ilgili kendi görüşlerini rahatça söyleme, takıldıkları noktaları çekinmeden sorma ve tartışma olanaklarına sahip olmalıdırlar.

12 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Modelin üç basamaklı bir yöntemle uygulanması önerilmiştir. 1. Ön düzenleyici (advance organizer) kullanarak ö ğ renciyi yeni konuyu kavramaya hazırlamak. 2. Yeni konunun bütün ayrıntılarını adım adım ilerleyen ayırt etmelerle sergilemek (progressive differentiation). 3. Yeni konunun ana ilkesini çeşitli örneklere uygulatarak ö ğ rencinin birleştirme, veya kaynaştırma ve ba ğ daştırma gibi zihin süreçlerini geliştirmesini sa ğ lamak (integrative reconciliation).

13 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Modelde ön düzenleyici denilen ö ğ retim materyalleri ve onların ön düzenleme basama ğ ında kullanımı şu işlevleri yapar 1. Ö ğ rencinin dikkatini ö ğ renilecek yeni konuya, onun önemli yönlerine çekmek. 2. Ö ğ renilecek konunun ana düşüncelerine ve kavramlar arası ilişkilere ışık tutmak. 3. Ö ğ rencinin önceki bilgilerinden yeni ö ğ renilecek konuyla ilişkili olanları ve zihin becerilerinden yeni ö ğ renmede kullanılacak olanları ö ğ renciye hatırlatmak.

14 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Ön düzenleyiciler iki çeşit olabilir. Karşılaştırmalı (comparative) ve sergileyici (expository). 1. Karşılaştırmalı ön düzenleyiciler ö ğ rencide var olan zihin becerilerinden ve bilgiden yeni ö ğ renilecek konu için gerekli olanları hatırlatır. Örne ğ in, özkütle ve hacim kavramlarını, bölme işlemini, kütle ve hacim birimlerini istenilen ölçeklere çevirmeyi önceden ö ğ renmişse ön düzenleme etkinlikleri bunları hatırlatarak özkütle hesaplamada kullanılaca ğ ını bildirir.

15 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı 2. Sergileyici ön düzenleyiciler ise, ö ğ rencinin zihninde var olmayan ön bilgi ve becerileri sergiler ve bunların yeni ö ğ renilecek konuda kullanılaca ğ ını bildirir. Örne ğ in, yüzme ilkesi ö ğ retilecekse yerçekimi kuvvetinin yönü ve büyüklü ğ ü, kaldırma kuvveti, kaldırma kuvvetinin yönü ve büyüklü ğ ü ön düzenleme basama ğ ında sergilenir ve yüzme ilkesinde kullanılaca ğ ı bildirilir.

16 David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Modelin ikinci basama ğ ında ö ğ retmen ö ğ retece ğ i genel ilkeyi veya en üst kavramı ö ğ rencilere adım adım ilerleyen bir stratejiyle ve benzerliklerle farklılıkları vurgulayarak özel olarak seçilmiş örneklerle ve ilkeye uymayan istisnalarla ö ğ retir. Bu basamakta ö ğ retmenin dikkat etmesi gereken iki özel nokta şunlardır: 1. Ö ğ renciler ilkenin uygulandı ğ ı örnekler bularak, bunların daha önceki bilgileriyle benzerliklerini görmelidirler; böylece yeni ö ğ rendikleri ilkeyi önceki bilgileriyle ilişkilendirebilirler. 2. Ö ğ renciler ilkenin uygulanmadı ğ ı örnekler bularak eski bilgileriyle yeni ö ğ rendikleri bilgi arasındaki ayrılıkları bulabilmelidirler; bu yolla yanlış genellemelerden kaçınabilirler.


"David Ausubel’in Ö ğ renme Kuramı Ausubel’in ö ğ renme kuramının temelini, “Ö ğ renmeyi etkileyen en önemli faktör ö ğ rencinin mevcut bilgi birikimidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları