Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNET İ M İ. Eğitim, yalnızca okullarda gerçekleştirilen bir etkinlik değildir, ama okul,eğitim amacıyla kurulmuş özel bir çevredir (Bursalıoğlu,1987:58)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNET İ M İ. Eğitim, yalnızca okullarda gerçekleştirilen bir etkinlik değildir, ama okul,eğitim amacıyla kurulmuş özel bir çevredir (Bursalıoğlu,1987:58)"— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNET İ M İ

2 Eğitim, yalnızca okullarda gerçekleştirilen bir etkinlik değildir, ama okul,eğitim amacıyla kurulmuş özel bir çevredir (Bursalıoğlu,1987:58) Okulun varlığı, bu özel çevrenin oluşturulup denetlenmesi amacından kaynaklanmıştır

3 SINIF YÖNET İ M İ Sınıf yönetimi, e ğ itim yönetimi sıradizininin ilk ve temel basama ğ ıdır. Sınıf, ö ğ rencilerle yüz yüze olunan bir yerdir. E ğ itimin hedefi olan ö ğ renci davranışının oluşması burada başlar. E ğ itim için gerekli birincil kaynaklar olan ö ğ renci, ö ğ retmen, program, kaynaklar, sınıfın içindedir.

4 SINIF YÖNET İ M İ N İ N ÖZELL İ KLER İ Etkili bir e ğ itimin de ğ işkenleri arasında en çok yer kaplayanlar, sınıf yönetimine ilişkin özelliklerdir: Sınıf iklimi, Etkileşim düzeni, İ yi ilişkiler, Ö ğ renci katılımı, Örgütleme, Davranış düzeni Etkili bir e ğ itimin de ğ işkenleri arasında en çok yer kaplayanlar, sınıf yönetimine ilişkin özelliklerdir: Sınıf iklimi, Etkileşim düzeni, İ yi ilişkiler, Ö ğ renci katılımı, Örgütleme, Davranış düzeni

5 SINIF YÖNETİMİ Sınıf yönetimi, sınıf yaşamının bir orkestra gibi yönetilmesidir İ çinde ö ğ renmenin gerçekleşti ğ i bir çevrenin oluşturulabilmesi için gerekli olanak ve süreçlerin, ö ğ renme düzeninin, ortamının, kurallarının sa ğ lanması, sürdürülmesidir Ö ğ retmen ve ö ğ rencilerin çalışma engellerinin en aza indirilmesi, ö ğ retim zamanının uygun kullanılması, etkinliklere ö ğ rencilerin katılımının sa ğ lanmasıdır Sınıftaki kaynakların, insanların, zamanın yönetimidir

6 SINIF YÖNET İ M İ N İ N BOYUTLARI Sınıf yönetimi etkinliklerinin bir boyutunu, sınıf ortamının fiziksel düzenine ilişkin olanlar oluşturur Sınıfın genişli ğ i, sınıf alanının çeşitli etkinliklerin yapımı için bölümlenmesi, ısı, ışık, gürültü düzenekleri, renkler, temizlik, estetik, e ğ itsel araçlar, oturma düzeni, ö ğ rencilerin gruplanması, bunların başlıcalarıdır. "E ğ itim" olarak tanımlanan davranış de ğ işikli ğ i, uygun ortamlarda gerçekleşir.

7 Sınıf yönetiminin ikinci boyutunu plan-program etkinlikleri oluşturur. Üçüncü boyut, zaman düzenine yönelik etkinliklerdir. Sınıf yönetiminin dördüncü boyutunu ilişki düzenlemeleri oluşturur. Sınıf kurallarının belirlenip ö ğ rencilere benimsetilmesi Beşinci boyut, davranış düzenlemelerinden oluşur

8

9 Ekonomik Faktörler Değişimin Karakteri Kişisel Faktörler Tutum Psikolojik Faktörler Sosyal Faktörler Değişimi Değerleme Reddetme Direnme Tahammül Etme Kabul Etme Değişime Karşı Tutum

10

11 SINIF YÖNET İ M İ MODELLER İ E ğ itim alanındaki gelişmeler, toplumsal gelişmelere de ba ğ lı olarak, sınıf yönetimi modellerini; Baskıcıdan demokrati ğ e, Şekil yönelimliden amaç yönelimliye Ö ğ retmen a ğ ırlıklıdan ö ğ renci a ğ ırlıklıya yönlendirmiştir

12 Bu yönelimlerin seçimi, yine de yönetim durumuna, ortama, olaylara, sınıf sisteminin çevresine göre kaymalar gösterebilir. Örne ğ in; Yönetim algısı şekil a ğ ırlıklı olan bir okulda ö ğ retmen, amaç yönelimli modeli kullanmak için bu şekil özelliklerinde de ğ işiklik yapmaya kalktı ğ ında, okul yönetiminin tepkisiyle karşılaşabilir. Bu tepki aşılamazsa, ö ğ retmenin benimsedi ğ i modelde, tepkiye yanıt verici de ğ işimler gerekebilir.

13 SINIF YÖNET İ M İ MODELLER İ Sınıf yönetimi modelleri, Tepkisel Önlemsel Gelişimsel Bütünsel olarak gruplanabilir.


"SINIF YÖNET İ M İ. Eğitim, yalnızca okullarda gerçekleştirilen bir etkinlik değildir, ama okul,eğitim amacıyla kurulmuş özel bir çevredir (Bursalıoğlu,1987:58)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları