Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaşayan Dünya Dinleri - CAYNİZİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaşayan Dünya Dinleri - CAYNİZİM"— Sunum transkripti:

1 CAYN İ ZM Hindistan 3.5 Milyon İ nanan sayısı Ahimsa inancından dolayı çiftçilik ve hayvancılıkla u ğ ra ş madıkları için ticarete yönelmi ş lerdir. Bu nedenle sayıları az ama Nüfûz sahibi etkili kimselerdir.

2 Tanrı Anlayı ş ı Yaratıcı tanrı anlayı ş ı yoktur. Var yok, yok ise var olamaz. Maddeden ayrılıp mok ş aya (kurtulu ş ) eren, evrenin en son makamı Lokaka ş a’ya ula ş an her ölümlü tanrıdır. 24 Tirthankara bizzat tanrıdır. Bu Cinalar en yüce tanrılardır. Hiçbir tanrı insana de ğ er olarak eri ş emez. Çünkü insan nirvana ya ş ar. Tanrılar da insan kadar de ğ erli olması için bir insan olarak samsaraya girerek reenkarnasyonla bir insan olmalı nirvana/mok ş a’ya ula ş malıdırlar.

3 Kurucusu Kurucusu yok. Varlı ğ ın ezeli ve ebedi oldu ğ una, dinin de ezeli oldu ğ una inanırlar. 24 Cina: T İ RTHANKARALAR caynizim yolunu devam ettiren ki ş ilerdir. Cinalar yenilik getirmez sadece canlandırırlar. 24. Cina: VARDHAMANA günümüz Caynizminin kurucusu kabul edilir. Lakabı MAHAV İ RA (kahraman) oldu ğ u için bu adla anılır. M.Ö. 599-527 yılları arasında Gezici Dervi ş ler ekolünden bir Hindu. 72 yıl Magadha bölgesinde ya ş ıyor. K ş atriya (asker-yönetici) kastından geliyor. Sıfatları: Kevalin: Her ş eyi bilen, Arhat: Yüce, Mahavira: Büyük Kahraman 30 yıl ruhi terbiye, riyazet, çile ve meditasyon hayatı

4 Kutsal Kitapları Her Cina ö ğ retisini yazdırır. 24. Cina VARDHAMANA ise yazdımamı ş, 980 yıl sonra yazıya geçirilmi ş tir. Dil: Ri ş ilerin dili olan AR Ş A’dır. Tanrının dilinin bu dil oldu ğ una ve Sanskritçe’nin kökeni oldu ğ una inanırlar. 3 Bölüm 60 Kitaplık AGAMA (külliyat) 1-Purvalar: Evren, ruh, bâtın, astroloji 2-Angalar: 12 metinli. 12. kayıp. Toplu ya ş am kuralları, yanlı ş lara cevaplar, dindarları ruhi ve ilmi terbiye 3- Angabahyalar: Uyulması gereken kurallar, törenler, ölüm

5 İ nanç Yapısı Esas inanç Karmadan kurtulmak üzerine kuruludur. 3 İnanç Esası 1-Doğru İnanç (Samyagdarşana) 2-Doğru Bilgi (Saygcnâna) 3-Doğru Davranış (Samyagcârita) 5 Yemin 1-Var olan hiçbir canlıya zarar vermeme (ahimsa). 2-Yalan söylememe (satya) 3-Çalmama (asteya) 4-Kanaat, dünyayı terk (aprigraha) 5-İffetli bekar hayat (brahma-carya) Ahimsa: Yaralamama. Söz veya eylemle hiçbir can taşıayanı yaralamama. Karma:

6

7 İ nanç Yapısı Ahimsa: Yaralamama. Söz veya eylemle hiçbir can ta ş ıayanı yaralamama. Karma: Hinduizm ve Budizmden farklıdır. Ruhun maddeden kurtulamaması anlamındadır. Madde esaretinde köle olan ruh (C İ VA) kurtulunca Mok ş aya erer. Eremedi ğ inde yine bir insan olarak reenkarnasyona tabi olur. Samsaradan kurtulmasıyla tanrı olur ve varlı ğ ın gelece ğ i en mukaddes yer olan LOKAKA Ş A’ya ula ş ır. Kadınlar gök giysili olamaz çünkü, ancak erkek olarak reenkarnasyona u ğ rarlarsa olabilir. Bu bir tür a ş a ğ ı nazardır.

8 İ badet Yapısı Ke ş i ş ler ve di ğ erlerinin ibadetleri farklıdır. Ke ş i ş ler sadece örnek hayat ya ş arlarsa (temsil) ibadet etmi ş olurlar. Ya ğ mur mevsiminde kısa süreli tebli ğ leri vardır. Günlük 48 dk. İ badet ve oruçları vardır. Sabah banyosu 100’lük tespihle 5 büyüklere dua Cinalara övgü Tapınak ziyareti ve 3 iman esasını tefekkür (do ğ ru inanç,bilgi, davranı ş ) Tirthankaraların heykellerini safran ve sütle yıkayarak pirinç taktimi Safranla ka ş arasına nokta koyma Pajjsana Bayramı: A ğ ustos ayında, ya ğ mur mevsimi, yıllık muhasebe Hac: Tirthankaraların hatıralarını ta ş ıyan mekanlara yapılır.

9

10 Mezhepleri M.Ö. 3.yy. Hindistan kıtlığında göç edenlerin tekrar dönmesiyle ikiye bölünürler. 1-Digambara1-Digambara (Gök Giyinenler): Elbise giymek dünyadan kopamamaktır. Dünyayı tamamen terk etmenin gerekliliğine, kadının kutulamayacağına ve cinselliğin engellenmesine inanırlar. 2- Svetambara2- Svetambara (Beyaz Giyinenler): Beyaz elbise giymek yasaklanmamıştır. Daha az yasak vardır. Kadının da kurtuluşa erebileceğine ve evliliğe inanılır.

11


"Yaşayan Dünya Dinleri - CAYNİZİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları