Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü cümlede neden-sonuç ilişkisi kurmaktadır? A. Ahmet için çok çalı ş kan diyorlar. B. Beni uyutmak için.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü cümlede neden-sonuç ilişkisi kurmaktadır? A. Ahmet için çok çalı ş kan diyorlar. B. Beni uyutmak için."— Sunum transkripti:

1

2 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü cümlede neden-sonuç ilişkisi kurmaktadır? A. Ahmet için çok çalı ş kan diyorlar. B. Beni uyutmak için ninniler söyleyecek. C. Üstüne ba ş ına bir ş eyler aldı ğ ı için babası kızmı ş. D. Modern olmak için insanlar hamburger yiyorlar.

3 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük edat göreviyle kullanılmıştır? A. Havada tatlı bir ya ğ mur kokusu vardı. B. Onun geli ş i hepimizi sevindirmi ş ti. C. Yoksulluk günleri gözlerinin önüne gelmi ş ti. D. Eve do ğ ru a ğ ır a ğ ır yürüyorlardı.

4 3)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanılmamıştır? A. Bu saatlerde güneş doğacak gibi olur. B. Yağmur bütün şiddetiyle bütün etrafı kapladı. C. Yağan yağmurun ardından sokakta insanlar belirdi. D. Salonun perdeleri şu an ıslanmıyor mu?

5 4) Aşağıdakilerin hangisinde edat kullanılmamıştır? A. Seninle bugün konu ş mamız gerekiyor. B. Sınıfını geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. C. Bu zor i ş bu günlerde olacak gibi. D. Hatıralarımı yazmayı dü ş ünmüyorum.

6 5) “ile” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır? A. Elleriyle ayakları ü ş üyordu. B. Olanları dikkatle izliyordu. C. Araba ile gezmeyi severim. D. Yarın sabah uçakla dönüyorlar.

7 6) “sakın” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ünlem olarak kullanılmamıştır? A. Sakın oda sana imrenmi ş olmasın! B. Bundan sonra beni sakın arama! C. Sakın arkada ş larına gösterme bunları! D. Gezmekten sakın, ders çalı ş maya bak!

8 7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır? A. Sadece dostlarını dü ş ündü ğ ü için gelmi ş. B. Sözlerini yanlı ş anladın, öyle demek istemedi. C. Son i ş inde iflas etti ğ inden üzülüyor. D. Kitap oku veya sinemaya git.

9 8)Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük edattır? A. Bakkaldan ekmek ile peynir al da gel. B. Çok çalı ş mı ş yalnız ba ş aramamı ş. C. Bu soruyu ancak sen çözebilirsin. D. Neden çalı ş tı ğ ını bana da söylemedi.

10 9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır? A. Bekledi ğ im sonucu alamadı ğ ım için üzüldüm. B. Hem edat hem ba ğ laç kullanıldı ğ ına göre, bu cümle do ğ ru seçenektir. C. Sabaha kadar ders çalı ş arak sınava hazırlandım. D. Ali ile Ay ş e okula geç kalmı ş lar, ama bir ş ey olmamı ş.

11 10)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gibi” sözcüğü “kadar” anlamında kullanılmıştır? A. Bu sandalye pek sa ğ lam de ğ il gibi. B. Saat üç gibi bulu ş uruz. C. Senin bana gönlün var gibi. D. Onun gibi çalı ş kan bir insan görmedim.

12 11)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ve” bağlacı, özneleri bağlama göreviyle kullanılmıştır? A. Türkçe ve matematikten sınava girecek. B. Kitap ve defter göndermi ş bana. C. Seni ve beni çok üzdü, de ğ il mi? D. Amcası ve yengesi tatil için yarın geliyorlar.

13 12)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? A. Ne arayanım var, ne de soranım. B. Ne eve geldin, ne haber gönderdin. C. Ne iyi bir insan, ne iyi bir dostsun sen. D. Ne ders çalı ş ıyor, ne kitap okuyor.

14 13)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” farklı bir anlamda kullanılmıştır? A. Karde ş imin nereye gitti ğ ini biliyor musun? B. Yeni basılan kitaplardan haberin var mı? C. Neden beni hiç mi hiç aramadın? D. Duymuyor musun, a ğ layan çocu ğ un sesini.

15 14)Aşaıdaki cümlelerin hangisine ünlem olan sözcük “şaşkınlık” anlamı katmıştır? A. Ya! Demek sen de sınıfta kaldın! B. Ah! Omuzumdan vuruldum! C. Hey! İ çerde kimse yok mu? D. Vah vah! Daha çok gençmi ş !

16 15)Aşağıdakiden hangisinde yanlış bir ünlem kullanılmıştır? A. Hey! Sana söylüyorum, önüne baksana. B. Ah! Onu bir elime geçirsem. C. Vah vah! Dünya varmı ş be karde ş im. D. Vay! İ ki gözüm nerelerdesin?

17 16)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla edat kullanılmıştır? A. Kitap okumak için odasına çekildi. B. Senin gibi adamı sabaha kadar dinlerim. C. Yangın söndü ğ üne göre isteyen gidebilir. D. Kafadan bunları hemen at.

18 17)“Yemek de yemek olmuş ha!”cümlesinde ünlem cümleye aşağıdaki anlamlardan hangisini katmıştır? A. Ş a ş ma B. Heyecan C. Kızma D. Be ğ enme

19 18)“İle” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisine farklı bir anlam katmıştır? A. Köye eski bir arabayla gitti. B. Bıçakla ekmekleri do ğ radı. C. Yanımdan birisi hızla geçti. D. Buralarda bisikletle gezerdi.

20


"1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “için” sözcüğü cümlede neden-sonuç ilişkisi kurmaktadır? A. Ahmet için çok çalı ş kan diyorlar. B. Beni uyutmak için." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları