Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZEYNEP YILMAZ KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ. Kur'an-ı Kerim'in İç Düzeni Kur'an-ı Kerim: Allah'ın Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla gönderdi ğ i ki­taptır. O,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZEYNEP YILMAZ KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ. Kur'an-ı Kerim'in İç Düzeni Kur'an-ı Kerim: Allah'ın Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla gönderdi ğ i ki­taptır. O,"— Sunum transkripti:

1 ZEYNEP YILMAZ KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ

2 Kur'an-ı Kerim'in İç Düzeni Kur'an-ı Kerim: Allah'ın Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla gönderdi ğ i ki­taptır. O, dinimizin temel kayna ğ ı ve kutsal kitapların sonuncusudur. Hz. Muhammed'in içinde ya ş adı ğ ı top­lumun dili Arapça oldu ğ u için, Kur'an Arapça olarak gönderilmi ş tir. Kur'an, bu durumu ş öyle açıklar: "Ey Muhammed! Böylece ana kent (Mekke) ve çevresinde bulunanları uyarman için sana Arapça bir Kur'an vahyettik..." (42/ Ş ûrâ suresi, 7) Kutsal kitabımızın adını Allah Kur'an'da belirtmi ş tir: "O elbette de ğ erli bir Kur'an'dır." (567 Vâkıa suresi, 77) Kur'an, sure ve ayetlerden olu ş ur. Sure ve ayetlerin uzunlukları birbirinden farklıdır.

3 * Ayet Ayet: Kur'ân-ı Kerîmdeki sûreleri meydana getiren cümle veya cümleciklerden her biridir. Bir ba ş ka tanımda ise; Sûreleri olu ş turan uzun yada kısa vahiy ifadelerine ayet denir. Kur’an’da yakla ş ık 6666 ayet vardır. Sure Sûre: Ayetlerin bir araya gelmesi ile olu ş an ve kendi içinde bütünlük içeren bölümlerden her birine sûre denir. Kur’an’da 114 sûre vardır. Kur’an’ın ilk sûresi Fâtiha; son sûresi Nâs sûresidir. Kur’an’ın en kısa sûresi üç (3) ayetli Kevser sûresidir. En uzun sûresi ise, 286 ayetli Bakara sûresidir. Tevbe suresi dı ş ındaki her bir sure ba ş ında Besmele bulunmaktadır.

4 * Cüz Kur’an’ın her yirmi sayfasına bir “cüz” denilmektedir ve toplam 30 cüz bulunmaktadır. Mekke’de indirilen surelere “Mekkî”, Medine’de indirilenlere ise “Medenî” sure denir. Sureler genellikle uzun olandan kısa olana do ğ ru sıralanmı ş tır. Kur'an'ın temel konuları İ mân, Ahlâk ve İ bâdettir. Kur'an, insana Allah, evren ve di ğ er insanlarla ili ş kileri konusunda yol göste­rir. Kur'an, insanları iyiye ve güzele yönlendi­rir, ö ğ üt verir, hatırlatır, uyarır. Gerçekleri açıklar, aydınlatır ve hayatı anlamlandırmamı­za yardımcı olur. Kur'an-ı Kerîm bir bütün olarak bir de­fada gelmemi ş tir. Mekke'de ba ş layıp Medine'de sona eren yakla ş ık olarak 23 yıllık bir sürede tamamlanmı ş tır. Hz. Muhammed, kendisine vahiy geldi ğ inde, okuma yazma bilen sahabelerden birini ça ğ ırır, hemen yazdırırdı. Kur'an'ı yazıya geçiren bu kimselere "vahiy kâtipleri" denir. Kur'an'ın indirili ş sürecinde gelen her ayet veya sûre, birçok sahabe tarafından hem yazılmı ş, hem de ezberlenmi ş tir. Yazma ve ezber yolu ile Kur'an, koruma altına alınmı ş tır.

5


"ZEYNEP YILMAZ KUR’AN-I KERİM’İN İÇ DÜZENİ. Kur'an-ı Kerim'in İç Düzeni Kur'an-ı Kerim: Allah'ın Hz. Muhammed'e vahiy yoluyla gönderdi ğ i ki­taptır. O," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları