Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERKEZ HAKEM KURULU İL GÖZLEMCİ KURSLARI 17 MAYIS 2011 GÖZLEM TEKNİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERKEZ HAKEM KURULU İL GÖZLEMCİ KURSLARI 17 MAYIS 2011 GÖZLEM TEKNİĞİ."— Sunum transkripti:

1 MERKEZ HAKEM KURULU İL GÖZLEMCİ KURSLARI 17 MAYIS 2011 GÖZLEM TEKNİĞİ

2 GÖZLEM B İ R K İŞİ N İ N, B İ R OLAYIN N İ TEL İ KLER İ N İ N B İ L İ NMES İ AMACIYLA D İ KKATL İ VE PLANLI OLARAK ELE ALINIP İ NCELENMES İ D İ R.

3 HAKEM İ N GÖZLENMES İ N İ N AMACI •HAKEMLER İ N PERFORMANSLARINI BEL İ RLEMEK. •PERFORMANSLARININ GEL İŞ T İ R İ LMES İ NE KATKI SUNMAK. •YETENEKL İ HAKEMLER İ BEL İ RLEYEB İ LMEK. •KURALLARIN STANDART Ş EK İ LDE UYGULANMASINI VE YORUMLANMASINI SA Ğ LAMAK. •HAKEM KLASMANLARIN BEL İ RLENMES İ NE I Ş IK TUTMAK. •E Ğİ T İ M KONULARININ BEL İ RLENMES İ NE YARDIMCI OLMAKTIR.

4 GÖZLEM GÖZLEM • ÖN HAZIRLIK • KAYIT TUTMA • DE Ğ ERLEND İ RME YAPMA • RAPOR DÜZENLEME İŞİ D İ R.

5 ÖN HAZIRLIK TEBL İ GATIN ALINMASINDAN MAÇIN BA Ş LAMASINA KADAR GEÇEN SÜREÇT İ R.

6 KAYIT TUTMA MAÇI İ ZLERKEN ÖNEML İ ANLARIN HAKEMLER İ N DO Ğ RULARININ VE YANLI Ş LARININ NOT ALINMASIDIR.

7 DE Ğ ERLEND İ RME GÖZLEM YAPAN K İ MSEN İ N YAPTI Ğ I GÖZLEM SONUCUNDA TESP İ T ETT İĞİ VER İ LER İ RAPORA AKTARMASIDIR

8 GÖZLEM YO Ğ UNLA Ş MA, UYGUN YERDEN İ ZLEME, YORUMLAMA YETENE Ğİ GEREKT İ R İ R.

9 YO Ğ UNLA Ş MA D İ KKAT İ N, B İ R OLAYA YÖNLEND İ R İ LMES İ, ODAKLANMASIDIR.

10 DO Ğ RU VE OBJEKT İ F DE Ğ ERLEND İ RME YAPAB İ LME, ÖNCEL İ KLE D İ KKAT VE YO Ğ UNLA Ş MAYI GEREKT İ R İ R.

11 GÖZLEMC İ, MÜSABAKA BOYUNCA D İ KKAT İ N İ N DA Ğ ILMAYACA Ğ I, UYGUN B İ R ORTAMDA BULUNMALI VE D İ KKAT İ N İ SADECE HAKEMLER İ N ÜZER İ NE YO Ğ UNLA Ş TIRMALIDIR.

12 UYGUN YERDEN İ ZLEME GÖZLEMC İ N İ N GÖREV İ N İ SA Ğ LIKLI OLARAK YER İ NE GET İ REB İ LMES İ İ Ç İ N, OYUN ALANINI TAMEMEN GÖREB İ LECE Ğİ B İ R KONUMDA BULUNMASI GEREK İ R

13 GÖZLEMC İ, HAKEM İ N KARARLARININ DO Ğ RU VE YANLI Ş LI Ğ INI, POZ İ SYONA YAKINLI Ğ INA-UZAKLI Ğ INA, DO Ğ RU AÇIDA BULUNUP BULUNMADI Ğ INA VE YORUMLAMA YETENE Ğİ NE GÖRE DE Ğ ERLEND İ RMEL İ D İ R.

14 YARDIMCI HAKEMLER İ N İŞ ARETLER İ N İ N DO Ğ RU OLUP OLMADI Ğ INI DA DO Ğ RU YERDE BULUNUP BULUNMADIKLARINA BAKARAK DE Ğ ERLEND İ RMEL İ D İ R.

15 •HAKEM İ N RE’SEN MÜDAHALES İ ANCAK DO Ğ RU KONUMDA BULUNDU Ğ UNDA TAKD İ R ED İ LEB İ L İ R. •HAKEM YA DO Ğ RU POZ İ SYON ALMALI, YA DA YARDIMCI HAKEM İ N TESP İ T İ NE GÜVENEREK ONA UYMALIDIR. YANLI Ş POZ İ SYONDA RE’SEN KARAR ONARILMAZ R İ SKLER TA Ş IR.

16 YETENEK HERHANG İ B İ R İŞİ YAPMAYA YATKINLIK, DO Ğ U Ş TAN GELEN DURUMU KAVRAMA GÜCÜDÜR.

17 GÖZLEMC İ L İ K, FUTBOL VE HAKEML İ KLE İ LG İ L İ B İ LG İ B İ R İ K İ M İ N İ N YANINDA, K İŞİ SEL YETENEK DE GEREKT İ R İ R.

18 GÖZLEMC İ, MÜSABAKADA GEL İŞ EN B İ R OLAYI, DE ĞİŞİ K AÇILARDAN ÇÖZÜMLEYEB İ LME YETENE Ğİ NE SAH İ P OLMALIDIR.

19 KAYIT ARAÇLARI Not DefteriSes Kayıt Cihazı Avantaj Maliyetsizdir, de ş ifresi kolaydır. Tüm bilgiler kaydedilebilir, ta ş ınması ve kaydı kolaydır. Dezavantaj Yazma ortamı sorun olabilir, yanınızdakiler okuyabilir, gözlem ve kayıt aksayabilir. De ş ifresi zaman alabilir, yanınızdakiler dinleyebilir, maliyetlidir.

20 GÖZLEMCİNİN HAKEMDE ARADIKLARI •KİŞİLİK •İYİ BİR FİZİK KONDİSYON •KOŞU VE YER ALMA YETENEĞİ •TAM BİR KURAL BİLGİSİ •KURAL YORUMU VE UYGULAMASI •İYİ OYUN ANLAYIŞI VE TAKTİKSEL YAKLAŞIM •SORUN ÇÖZME YETENEĞİ •OTORİTE •KESİN KARARLILIK, CESARET •EKİP ÇALIŞMASI-İŞBİRLİĞİ OYUNUN KONTROL EDİLİP EDİLMEDİĞİ. •BÜTÜN BUNLARA BAĞLI OLARAK OYUNUN KONTROL EDİLİP EDİLMEDİĞİ.

21 GÖZLEM TEKN İĞİ N İ N BÜTÜN GEREKLER İ YER İ NE GET İ R İ L İ RKEN, K İŞİ SEL BAZI ZAAFLARDAN KAÇINMAK GEREK İ R.

22 BU EKS İ KL İ KLER B İ LG İ YETERS İ ZL İĞİ, ÖN YARGILI YAKLA Ş IM, COMERT DAVRANMA OLARAK SIRALANAB İ L İ R.

23 DO Ğ RU VE SA Ğ LIKLI DE Ğ ERLEND İ RME, GÖZLEM TEKN İĞİ NE GEREKEN ÖZEN İ GÖSTERMEK, K İŞİ SEL ZAAFLARDAN KAÇINMAKLA OLASIDIR. BU İ LKELERE UYGUN DAVRANACA Ğ INIZA İ NANIYORUZ.

24 B İ R Ş EY İ ÇOK ÖNCEDEN BER İ B İ L İ YORSAN GEÇ İ RD İĞİ DE ĞİŞİ KL İ KLERDEN HABER İ N YOK DEMEKT İ R.

25 BAŞARI DİLEKLERİMİZLE MERKEZ HAKEM KURULU


"MERKEZ HAKEM KURULU İL GÖZLEMCİ KURSLARI 17 MAYIS 2011 GÖZLEM TEKNİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları