Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Liderlik Liderlik Nedir?  Kişilere hedef ve yön verip insanları o hedef ve yön etrafında toplayıp yönlendiren kişiler liderlerdir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Liderlik Liderlik Nedir?  Kişilere hedef ve yön verip insanları o hedef ve yön etrafında toplayıp yönlendiren kişiler liderlerdir."— Sunum transkripti:

1 Liderlik http://www.enesolgun.com

2 Liderlik Nedir?  Kişilere hedef ve yön verip insanları o hedef ve yön etrafında toplayıp yönlendiren kişiler liderlerdir.  Bir firmanın/kuruluşun tepe yöneticileri aynı zamanda lider olabilirler, fakat aslında o kişiler lider olmaktan çok yöneticidirler.  Liderler kişisel güç, karizma ve etkilerini kullanan kişilerdir. Liderlik verilmez, kazanılır.  Liderler kendilerini kabul ettiren, benimseten kendi de ğ erlerini ortaya koyan kişilerdir.  Liderler bazen lider olarak do ğ muşlardır, bazen de kendilerini e ğ iterek, yetiştirerek lider konumuna gelmişlerdir.  Liderlik içsel bir dürtüdür. 2 www.enesolgun.com

3 Liderlikte önemli olan üç unsur www.enesolgun.com 3  İ nançlar  Liderlerin davası vardır  Liderlerin global hedefleri vardır  Liderler ahlaki ilkeleri önemserler  Liderler, inanmış, ısrarlı, kararlı, yolundan dönmeyen kişilerdir  De ğ erler  Liderler yaşam biçimleriyle de ğ erler manzumesi oluştururlar  De ğ erler, söylemlerine yaşam biçimlerine ve hareketlerine sirayet etmiştir.  Varsayımlar  Liderlerin belli tezleri vardır. Bu tezler onların varsayımları, ön kabulleri ve inançlarıdır.  İ stersek, yapabiliriz. Çıkarız, elde ederiz. Başarırız.

4 Liderlik ve Karakter www.enesolgun.com 4  Neşeli, insancıl, öz güveni yüksek  Astlarına gerçekten eşit muamele eden ve onlara saygı duyan  Kendisinin farkında olan, dürüst  Güçlü ve zayıf yönlerini görebilen ve zayıf yönlerini geliştirmek için çaba harcayan  Açık fikirli, farklı düşünce ve fikirleri dinleyen, ret etmeyen  Hareket yönelimli, eyleme geçen ve sonuç alan  Amaç ve hedefleri belirleyip hedeflere koşan  Olumlu düşünen, vazgeçmeyen  Sürekli iletişim kuran, bilgi isteyen, bilgi veren ve bilgiyi paylaşan

5 Liderlik - Yöneticilik www.enesolgun.com 5  Liderlik ile yönetim aynı şey de ğ ildir.  Liderlikte, önderlik etme, kılavuzluk, yönlendirme, çekme, sıkıştırma, üst hedeflere yöneltme önemlidir.  Yöneticilik, ise planlı bir faaliyettir.  Liderlik insanların yönetilmesi ve yönlendirilmesiyle ilgiliyken; yöneticilik insanların yanında esas olarak kaynakların yönetimiyle ilgilidir.  Liderler risk alırlarken, yöneticiler daha emniyetli sınırlarda çalışırlar.  Liderler kendilerini ba ğ ımsız, özgür hissederlerken yöneticiler; yasa, yönetmelik, tüzük ve prosedürlere ba ğ ımlıdırlar.  Liderler yöneticilik rollerini üstlenirlerken yöneticiler de zaman zaman liderlik rollerini yerine getirirler.  Liderlik ve yöneticilik rolleri belli bir geçişim içinde çalışır. Durum ve koşullara bu geçişim artıp azalabilir.

6 Liderlerin bir yıllık süre içinde meşguliyet a ğ ırlıkları www.enesolgun.com 6  Stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirme u ğ raşısı (%18)  İ nsanları yönetme (%17,2)  Teknolojiyi izleme, uyarlama ve devreye alma (%13)  Büyüme, gelişme ve yenilikleri devreye alma (%12,5)  Mevcut parayı yönetme (%12,3)  Para kazanma (%9)  Yasa ve yönetmelikleri izleme (%7)  Toplantılara katılma (%3,3)  Dava ve mahkeme konularıyla ilgilenme (%2)  Di ğ er işler (%5,7)

7 Liderler nasıl ortaya çıkarlar? www.enesolgun.com 7  Liderlerin ortaya çıkış biçimiyle ilgili çeşitli açıklamalar yapılmıştır ve bunlar aşa ğ ıdaki gibidir:  Büyük adam teorileri  Özellikler kuramı  Davranışsal kuram (Demokratik liderler, otoriter liderler, serbest bırakıcı liderler)  Hizmetçi liderler  Vizyoner liderler  Toplam kalite liderleri  Durumsal ve koşulsal liderler

8 Liderlik Tarzları www.enesolgun.com 8  Demokratik liderler  Katılımcı  Astlarına güvenen  İ nisiyatif veren  Otokratik liderler  Her şeyi kendisi düşünen ve planlayan  Kararları kendisi veren  Serbest bırakıcı  Göreve yönelik ve insana yönelik liderler

9 Otokratik Liderler www.enesolgun.com 9  Astlarına güvenmez. Bütün işleri kendisi planlar  Yakından nezaret eder, inisiyatif tanımaz.  Bilgiyi paylaşmaz. Bütün bilgileri kendisinde toplar.  Karar konularını danışmaz. Danışsa bile son kararı hep kendisi verir.  Azarlar, alay eder, küçümser, de ğ er vermez.  Psikolojik olarak ezer.  Emir diliyle direktif verir. Komutan tarzı ve edasına sahiptir.  Sık sık kontrol eder. Ayrıntılardan haberi olmasını ister.  Rahat de ğ ildir. Sıkıntılı ve stresli bir durumu vardır.  Yetki devretmez. A ğ ır iş yükü altında çalışır.

10 Demokratik Liderler www.enesolgun.com 10  Önemli kararları astlarıyla birlikte alır.  Astlarına güvenir ve onlara yanlış yapma toleransı tanır.  Rahat, serbest ve espirtüel bir yaklaşıma sahiptir.  Astları kendisinden çekinmez.  Astlarına inisiyatif verir. Onları sonuçlara göre kontrol eder.  Bilgiyi paylaşır ve bilginin yaygınlaşması için çaba harcar.  Astlarını yetiştirmeye ve geliştirmeye önem verir.  İ şbirli ğ i ve takım çalışmasını önemser.  Astlarını takdir eder, önem verir ve onlara de ğ er verir.  Yetki devreder, işyükünü dengeler. Her işi kendisi yapmaya çalışmaz.

11 Liderlikte Yeni E ğ ilimler  1980’li yıllardan sonra dünya büyük ölçüde de ğ işti  İ letişim a ğ ları dünyayı küçülttü, globalleşme arttı  Çalışanların de ğ er yapıları, kimlikleri farklılaşmaya başladı  Toplumsal sorumluluk anlayışı arttı, kararlar çok daha geniş çerçevede alınmaya başladı  Daha duyarlı, daha esnek ve daha gelişmeci bir yaklaşım  Bilgi üretme, geliştirme ve paylaşma önem kazandı  Sürekli ve hızlı de ğ işim önem kazandı  Örgüt / kurum yapıları ve karar verme  Daha organik, yeni gelişen ihtiyaçlara cevap veren, daha sık de ğ işen  Yatay, işlevsel, hiyerarşi kademeleri azalmış  Liderler karar verirken geçmişe de ğ il, gelece ğ e bakmaya başladılar.  De ğ işimi yönetmeyi başarma önem kazandı. De ğ işimi kontrol etme de ğ il, de ğ işimle birlikte başarılı bir şekilde de ğ işme anlamlı hale gelmeye başladı  İ ş gören takımları, ve kendi kendi kendini yöneten takımlar önem kazanmaya başladı 11 www.enesolgun.com

12 Eski ve Yeni Paradigma (Anlayış)  Eski anlayış  İ nsanlar yetiştirilerek işe uygun hale getiriliyordu  Amaç ve hedefler yukarıdan belirleniyor ve aşa ğ ıya aktarılıyordu  İ ş ve rollerde aşırı uzmanlaşma vardı  İ şle ve görevle özdeşleşme vardı  Hırs, rekabet ve bireysel başarı önemliydi  İ stikrar, düzen ve belirlilik önemliydi  Nicel de ğ erler önemliydi. Üretim, sayı ve çoklu ğ a önem verilirdi.  Rasyonel karar verme önemliydi  Kısa dönem çözümler üzerinde odaklanılıyordu 12 www.enesolgun.com  Yeni anlayış  Uygun insanlar işe alınmaya başladı  Amaçlar alt kademedeki insanlarla birlikte oluşturulmaya başlandı  İ ş ve roller paylaşılmaya ve geniş uzmanlık alanları oluşturulmaya başlandı  Özdeşleşme “işin” sınırlarını aştı, kurum ve örgütle bütünleşme önem kazanmaya başladı  İ şbirli ğ i, koordinasyon ve takım çalışması  Belirsizlik, de ğ işim ve yenilenme önem kazanmaya başladı  Sayısal de ğ erler ve kalite birlikte ele alınmaya başladı.  Rasyonel ve sezgisel kararlar önem kazanmaya başladı  Uzun dönemli çözümlere önem verilmeye başlandı

13 Koşulsallık ve Durumsallık Yaklaşımları-1 www.enesolgun.com 13  Koşulsallık Yaklaşımı (Fiedler)  Liderle astları arasındaki ilişkiler güvene dayanmakta mıdır?  Görevlerin belirgin olma durumu nedir?  Pozisyonun ödül ve ceza verme gücü ne derece güçlüdür?  Durumsallık yaklaşımı (Hersey-Blanchard )  Bu liderlik tarzında astların olgunlu ğ u önemlidir. Astlar psikolojik olarak veya iş olarak olgun kişiler olabilir. Psikolojik olgunluk özgüven ve sorumluluk alma duyarlılı ğ ıdır. İ ş olgunlu ğ u ise gerekli bilgi ve beceriye sahip olma anlamına gelir.  Astların olgunlu ğ u arttıkça ilişkilerde insani ve beşeri yön artar. Buna göre dört farklı liderlik tarzı sergilenir.  (1) yetki devreden liderlik tarzı, (2) katan ve danışan liderlik tarzı, (3) söyleyen liderlik tarzı, (4) direktif veren liderlik tarzı.

14 Koşulsallık ve Durumsallık Yaklaşımları-2 www.enesolgun.com 14  Hedef belirleme yaklaşımı – Amaç-Yol Kuramı  Evans ve House isimli bilim adamları bir liderin amaç ve hedefleri belirleyerek astlarına etkili bir şekilde liderlik yapacaklarını belirlemiştir. Bu yaklaşım dört aşamada gerçekleşir.  (1) amaç ve hedefleri belirle, (2) amaç ve hedeflere ulaştıracak yol ve yöntemleri göster, (3) performansın önündeki engelleri kaldır, (4) amaç ve hedeflere ulaşıldı ğ ında elde edilecek ödülleri ortaya koy.  Bu dört aşama farklı durumlarda farklı liderlik yaklaşımlarıyla gerçekleştirilebilir ve bunlar aşa ğ ıdaki gibidir.  Direktif verici liderlik  Destekleyici liderlik  Katılımcı liderlik  Başarı odaklı liderlik  Lider hangi durumda hangi liderlik yaklaşımını uygulayaca ğ ını kendisi belirlemelidir.

15 Liderlik Becerileri www.enesolgun.com 15  Güven oluşturma  Hedef verme  İ letişim kurma  Anlaşmazlıkları yönetme  Zor insanları yönetme  Dinleme  Teşvik etme, isteklendirme  Geri besleme yapma  Farklı insanları oldukları gibi kabul etme ve onlara de ğ er verme

16 Liderlikte Yön Belirleme  GZFT Analizi  Neredeyiz, ne yapıyoruz, güçlü ve zayıf yönlerimiz nedir?  Başkaları nerede, onlar ne yapıyor? Ne yapmalıyız.  İ ç Çevre analizi – Dış Çevre Analizi  Paydaş analizi  Misyon ve vizyonun belirlenmesi  İ lke ve de ğ erlerin belirlenmesi  Temel süreçlerin belirlenmesi  Temel fonksiyonların belirlenmesi 16 www.enesolgun.com

17 Liderlik ve Stratejik Plan  Temel süreçler  Stratejik amaçlar  Stratejik hedefler  Zaman dilimli  Somut, ölçülebilir  Spesifik,  Performans hedefleri  Faaliyetler ve projeler  Rutin uygulamalar  Bütçe  Performans göstergeleri  İ letişim, yayılım, benimsenme 17 www.enesolgun.com

18 18 Günün sonunda sizi başarılı yapanın stratejiler de ğ il, insanlar oldu ğ unu görürsünüz. Lider olmak istiyorsanız, ayırım gözetmeksizin insanları kazanmaya çalışınız.


"Liderlik Liderlik Nedir?  Kişilere hedef ve yön verip insanları o hedef ve yön etrafında toplayıp yönlendiren kişiler liderlerdir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları